Svensk flyktingdebatt och judarna på 30talet

1936 till 1938 skärptes den svenska flyktingpolitiken.En ny utlänningslag skrevs och tullens befogenheter att avvisa flyktingar skärptes. Bakom den nya utlänningslagen låg en rädsla för att judiska flyktingar skulle söka sig till Sverige från nazityskland. Det finns många paralleller mellan 30-talets flyktingpolitik och dagens flyktingpolitik. Många av dagens argument för stängda gränser återfinner man i debatten från 30-talet.

Att Sverige och Schweiz fick nazisterna i Tyskland att stämpla ett J i judarnas pass så man lättare skulle kunna avvisa dem vid gränsen, är ganska känt idag. Men få har undersökt VARFÖR Sverige ville detta och hur det motiverades i debatten.

Svaret är att det motiverades med att myndigheterna var fulla av skräck. Hela 5000 flyktingar fanns i Sverige. Många av dem politiska flyktingar men en del var här av andra skäl: till exempel judarna. Med nazisternas politik hotade Sverige att översvämmas av icke-politiska flyktingar, som judar, ansåg man. Därför behövde Sverige reglera flyktingmottagandet.

Var man förföljd jude 1938 ansågs man inte ha flyktingskäl.

De nya lagarna gällde från 1937. Lagarna föregicks av intensiv debatt i riksdag och media. Det gav ut en Statlig utredning 1936 (1936:53 som kan laddas ner här) som man kan läsa också.

Asyllagen och judeproblemet

Den nya asyllagen 1937 klubbades igenom med stor enighet mellan Högern, Bondeförbundet, Liberalerna och Socialdemokraterna. Syftet med lagen var att stärka skyddet mot ovälkomna flyktingar och reglera mottagandet av politiska flyktingar. I synnerhet liberalerna och Socialdemokraterna månade om att politiska flyktingar skulle få fortsatt skydd i Sverige. Men förföljda judar ansågs INTE vara politiska flyktingar.
Dessa ville de flesta stänga ute från Sverige. Så 1937-38 stärktes gränsskyddet, speciellt över Öresund, för att mota bort ovälkomna flyktingar, dvs judarna.

Sou 1936:53 är fascinerande läsning. Det som slog mig mest när jag läste den är hur snävt lagstiftningen definierade vilka som har rätt till asyl. Som flykting med asylrätt definierades bara de som arbetat POLITISKT i ett annat land. 

Asylrätten har utvidgats sen dess. Men än idag utvisar man homosexuella, förföljda kristna och ateister för att de inte anses ha asylskäl. Att vara kvinna som hotas av hedersförtryck och förföljelse, på grund av att hon är kvinna, anses inte heller vara ett giltigt asylskäl. Ekonomiskt förtryck och misär är givetvis varken nu eller då sett som giltigt asylskäl.

Om vi kikar på utredningen ser man en tes upprepad gång på gång:

Den stora omfattning, flyktingsproblemet antagit, har aktualiserat begreppen politisk flykting, politiskt brott och asylrätt… (54)

Före första världskriget var migrationen liberal och i stort sett fri. De stora flyktingströmmarna, i synnerhet bestående av ryssar och östeuropeiska judar, gjorde att Sverige, liksom de andra europeiska länderna, var tvungna att begränsa invandringen. Många har velat öppna gränserna igen, men den senaste tidens politiska händelser har visat varför det inte går:

Nu anförda, allmänt kända förhållanden visa med all tydlighet, att de förhoppningar, man en gång vågade hysa om en återgång till det tidigare skedets fria folkutbyte, icke gått i uppfyllelse. (8)

Vilka är då de händelserna? Jo naziförföljelsen av judar som lett till en ökning av ”icke önskvärd invandring” av judar.

I samband med den nationalsocialistiska regimens upprättande i Tyskland och under tiden därefter infördes, såsom bekant, stadganden, som dels stämplade vissa politiska rörelser som illegala, dels ock i hög grad inskränkte den tyskjudiska befolkningens förvärvsmöjligheter inom landet. Följden av denna lagstiftning har blivit en omfattande utvandring från Tyskland. Denna utvandring har förorsakat betydande svårigheter för ett stort antal länder. De spärrar, som överallt rests mot icke önskvärd invandring, ha ej kunnat upprätthållas mot denna emigrantström. Särskilt ha det tyska rikets grannstater nödgats öppna sina gränser för att mottaga ifrågavarande flyktingar. Men även vårt land har fått känning av denna nya faktor på folkutbytets område. Spörsmålet om asylrätten, som vid tiden för utlänningslagens tillkomst var av huvudsakligen teoretiskt intresse, har fått en oanad aktualitet. Ett icke ringa antal politiska flyktingar ha sökt sig hit, och även den judiska utvandringsströmmen har vänt sig mot vårt land. (8. Fetstilen har jag lagt till)

Asylrätten som den tolkas i internationell lag omfattar enbart politiska flyktingar. Inte dessa massor av människor som nu håller på att fly, förklarade man. Att vara förföljd jude gjorde INTE personen till flykting med asylrätt.

sou36-53-1

I svensk debatt kom dessa flyktingar ofta att beskrivas som ekonomiska migranter. I vissa fall som lyxflyktingar.

Lägg märke till att förutom de judiska flyktingarna ansåg utredningen även att de som flydde från de just då pågående massmorden massmorden i kommunistiska Sovjetunionen  inte heller hade giltiga asylskäl.

Enligt standardauktorerna på folkrättens område menas med politisk flykting en person, som flytt till utlandet, därför att han i sitt hemland sannolikt skulle bliva tilltalad eller straffad för politiskt brott. (55)

(…)

Det framstår som klart, att den inom folkrätten utbildade definitionen å politisk flykting ej numera är tillräckligt omfattande. I fråga om en del av de ryskfödda personer, vilka sedan länge vistats här i landet, torde det näppeligen kunna antagas, att de i sitt hemland skulle riskera ansvar för politiskt brott. Antalet tyska politiska flyktingar enligt nämnda bestämning lärer visserligen vara stort i och för sig. Men i förhållande till hela mängden av flyktingar är deras antal ringa. Man har skäl att antaga, att av det hundratusental personer, som under de senaste fyra åren lämnat Tyskland, blott en mindre del tillhöra denna grupp (kategori I). Som politiska flyktingar enligt hävdvunnen terminologi lära icke de kunna anses, vilka i sitt hemland ej begått något brott men som på grund av sin politiska åskådning eller andra politiska skäl riskera att bliva intagna i koncentrationsläger eller att drabbas av andra liknande åtgärder (kategori II). Än mindre kunna de, som lämnat hemlandet därför att de på grund av sin ras eller eljest inskränkts i sina försörjningsmöjligheter eller där känna vantrevnad, betraktas såsom politiska flyktingar (kategori III). Man rör sig alltså här med helt nya flyktingsbegrepp. Detta förhållande har också kommit till uttryck i förenämnda internationella överenskommelser. (56)

Som ett eko av debatten igår läser man att man inte kan utsträcka asylrätten till judarna (det är de som åsyftas i texten) eftersom vår svenska ekonomi inte skulle klara av det.

sou36-53-2

Men det är även tydligt, att asylrätten, vilken utformats för beredande av skydd åt politiska flyktingar, icke kan utan vidare eller i sin fulla utsträckning tillämpas på det hundratusental personer, varav flyktingsströmmen består. Att i ett land för en längre tid mottaga och där genom hjälpåtgärder eller beviljande av arbetstillstånd underhålla ett begränsat antal främlingar är en sak. En annan sak är att på liknande sätt mottaga stora skaror utlänningar, i synnerhet om man genom tillträde till internationella överenskommelser giver utåt bindande verkan åt ett sådant förfarande. En dylik politiks återverkningar ur arbetsmarknads- och immigrationssynpunkt förtjäna för visso att allvarligt begrundas. (57)

De judar Sverige inte tog in kom i de flesta fall att förintas eller dö i kriget.

Judeproblemet diskuteras i riksdagen

Trycket mot Sverige har varit för hårt. För många flyktingar söker sig hit och risken är stor att ännu fler kommer att söka sig hit. Det håller inte längre. Vår ekonomi klarar det inte. ”Ett uppskov borde gott kunna åstadkommas”i flyktingpolitiken så att trycket mot Sverige minskar. Det var riksdagsmannen Karl Wistrands (Högern) åsikt i debatten om den nya utlänningslagen i Riksdagens första kammare 22 maj 1937.

Debatten rörde sig om de politiska flyktingarna. 1937 skulle man fatta beslut om det som den offentliga utredningen föreslog. En statlig proposition hade lagts fram, Vi ska kika på den strax, den är intressant. Men först debatten.

Debatten är intressant eftersom man diskuterade var gränsen går mellan politisk flykting och icke politisk flykting. Dessutom angav riksdagsmännen sina argument om varför man måste begränsa mängden flyktingar. Argumenten pendlade mellan rasbiologiska skäl (rädslan för främmande folktyper med konstiga kulturer) till ekonomiska skäl. Vi ska kika lite på debatten här.

Vi tar ett exempel, riksdagsman Birger Gezelius (Högern). Han gjorde en stor poäng av att Sverige översvämmats av flyktingar. 5000 har kommit hit de senaste åren, från Sovjet och nazityskland främst, sa han.

ak370522gezelius2

Ett ensamt land kan inte ta på sig uppgiften att vara en humanitär stormakt, sa han. För övrigt verkar de flesta av flyktingarna vara lyxflyktingar som söker sig hit på grund av vårt välstånd.

ak370522gezelius

Jo, det sa han i riksdagen. Eftersom han pratar om ”internationella regleringar” så vet man att han menade judarna. Att flyende judar sökte sig till Sverige berodde alltså på att de ville ta del av svenskt välstånd.

Känner ni igen argumenten idag?

ak370522gezelius3

Sveriges asylpolitik har varit för liberal. Alltså har folk sökt sig hit som egentligen saknar flyktingskäl eller som påstår sig vara politiska flyktingar. Jo han menar judarna utan att skriva det. Judarna saknade asylskäl och det hände att flyende judar försökte förklara att de var POLITISKT förföljda i landet. Men se nej, den gubben gick Gezelius inte på!

Gezelius vill gå ännu längre och begränsa till och med antalet politiska flyktingar till Sverige. Deras problem (risken att få en kula i huvudet av Hitlers eller Stalins bödlar) borde lösas av Nationernas Förbund och Europa i samarbete.

ak370522gezelius4svarwestman

Vi har inte tid att gå igenom hela debatten. Men vi ska kika på justitieminister Westmans svar.

Westman svarar att han anklagats för att vilja öppna dörren så at hela värkldens flyktingar kan komma till Sverige, Det stämde inte, påtalade han.

Westman sa att han var flyktingvän. Han ville att Sverige ska fortsätta ta emot ”riktiga” flyktingar. Med det menade han politiskt förföljda, inte alla flyktingar. För att reglera migrationen till Sverige behövde man stärka gränskontrollerna. Det skulle göras genom bilaterala avtal och genom stärkta gränskontroller.

I synnerhet var det viktigt att förstärka skyddet över Öresund. Passfrihet rådde mellan Danmark och Sverige så risken fanns att personer med ”utländskt utseende” tog sig över till Sverige utan lov.

Eftersom Westman skriver om gränsen söderut mot Danmark och Tyskland (färjorna i Trelleborg till exempel) så kan ni ju ana vilka flyktingar Westman tänkte på när han sa att man måste avvisa personer ”vilka ur ingen synpunkt kunna anses böra mottaga i vårt land”.

ak370522statsradetwestman

Så kan man fortsätta. Tidsbrist och resursbrist gör att jag inte kan referera till samhällsdebatten vid denna tid. Men debatten 1936-38 såg ut ungefär som den ser ut idag. Skillnaden är ganska minimal.

En del sa att flyktingkatastrofen var judarnas eget problem och påstod att den judiska kulturen och religionen hotade den svenska kulturen. En del gnällde på judarna som lyxflyktingar. En del sa att ”vi inte har råd”. En del sa att de borde stanna i ”närområdet”, dvs i nazityskland självt och att Nationernas Förbund borde hjälpa dem ”på plats” ekonomiskt. En del sa ”vi får inte stöta oss med nazityskland”. En del ville öka flyktingmottagandet av flyende judar och hitta internationella lösningar för att hjälpa fler. Med andra ord, ganska likt dagens debatt.

Debatten var så tuff 1936-1939 att till och med en hel del svenska judar blev rädda för öppna gränser. Om Sverige släppte in för många judar från Tyskland kunde det leda till ökad antisemitism, ansåg de. (Se Flykt och överlevnad – flyktingverksamhet i Mosaiska Församlingen i Stockholm 1933-1950, av Svante Hansson)

Efter kriget försökte en del av de ansvariga svenska politikerna urskulda sig genom att anföra det som bevis (ur Hanssons bok).

flykt

Lagen då?

Hur såg då lagen ut?

Det var med hänvisning till 4 kap, paragraf 19 och 20 man avvisade judarna och lät en del politiska flyktingar komma in i landet. ”Om han har för avsikt att här i riket söka sitt uppehälle”….

Men lägg märke första punkten om zigenarna.

prop269-1937prop269-1937p20

En del grupper var värre ute än judarna i svensk asyllagstiftning. Det fanns extremt få i debatten (Skånska Socialdemokraten var ett undantag) som ansåg att zigenare skulle kunna söka skydd här. Som synes var det prio ett att avvisa dem. Så prioriterat att inte ens riksdagsdebatterna eller Statens Offentliga utredning med ett ord nämner eller ifrågassätter detta.

Så hur var det med detta J i passet. Ja efter att lagen klubbades igenom stärktes gränskontrollerna, speciellt i Skåne och då i synnerhet över Öresund. Bilaterala kontakter togs, med Nationernas Förbund och med nazityskland samt Schweiz.

Legitimationstvånget stärktes (en del politiska flyktingar och judar hade tagit sig hit utan ID åren innan) och som ett led i att man stärkte det tvånget bar Schweiz och Sverige Tyskland att stämpla ett J i passet som alla judar hade.

Om passen var stämplade med ett J kunde ju passmyndigheterna i Sverige lättare se vem som var riktig politisk flykting och vem som ”bara”flydde för att denne var jude.

De svenska politiska partierna visade i sin retorik en hel del medkänsla med de förföljda judarna i nazityskland. Nazismen var hatad bland Socialdemokrater och liberaler och de flesta konservativa. Men när det gällde den praktiska solidariteten med de förföljda och hatade var det annorlunda. Då, när det verkligen gällde liv och död, fegade de svenska antinazistiska politikerna ur.

Sen var ju en och annan i debatten smygnazze. Högerriksdagsmannen Reuterskiöld deltog i debatten och ville begränsa invandringen. Som synes i denna artikel var han inte utan nazisympatier.

.

Insamling för att betala Sofia Rapp Johanssons rättegångskostnader

Hon våldtogs som barn av de som staten satt för att skydda henne. Hon vanvårdades som fosterhemsbarn. Men staten ger henne ingen rätt att få ersättning för det, eller upprättelse, eftersom det skedde efter 1980, och hon förlorade då hon stämde staten. Nu tvingas hon betala rättegångskostnaderna för processen mot staten, Hon behöver din hjälp! Swish nr 070-3939293.

När staten bestämde att vanvårdade fosterhemsbarn och barnhemsbarn skulle få ersättning satte man slutdatumet 1980. Formellt sett för att tanken var att om man utsatts efter 1970 skulle man kunna stämma staten i en rättsprocess. I praktiken var skälet för att lägga locket på. Det skulle vara för känsligt och beröra ännu levande tjänstemän, att ge de som utsatts för vanvård efter 1980 möjlighet till ersättning.

Sofia Rapp Johansson gjorde det staten begärde, med bevis på att vanvård skett, men staten sa att det inte är deras sak. Sofia förlorade i rätten mot staten och ska nu betala 200.000 kronor.

”Vi har blivit skyldiga att betala alla rättegångskostnader. 220 000 kronor som ska vara inne inom två veckor, annars går det till Kronofogen. Vi har alltså blivit våldtagna, misshandlade, och vanvårdade – och för det så ska vi betala 220 000? Först fick man livet förstört som barn – nu ska de ha massor av pengar.”

Det pågår ingen samhällelig diskussion om vanvården efter 1980. Ingen diskussion om den vanvård som skedde innan 1980 ens och hur det påverkar HVB hem idag. Ingen drabbad efter 80 har en chans att i praktiken få ersättning. Dessutom har aldrig staten bett om ursäkt till alla de som varnade för vanvården av fosterhems- och barnhemsbarn under decennier, och som möttes av hat och hot från statens och kommuners sida. Jag vet vad man sa om de som ville prata om övergreppen då. ”Äh, ni är galna scientologer allihopa. Det är staten som sköter detta, inte privata aktörer. Det garanterar kvalitet.”, sa en till mig när jag frågade 1988 som ung 18 åring utan partianknytning om det stämde att det finns problem i fosterhems- och barnhemsbranschen.

En grupp som speciellt utsattes var de funktionshindrade. Jag vet funktionshindrade som tvångsteriliserats, fått sina barn tvångsomhändertagna och som tvingats göra abort efter 1980. Jag vet hur de behandlats på barnhem efter 1980. Det är symptomatiskt att samma minister, Åsa Regner, som drar ner assistansen (LSS) för personer med funktionsnedsättningar också är den minister som ansvarar för att man lagt locket på i debatten om vanvården av fosterhems- och barnhemsbarn.

Nån gång kommer man att granska även tiden efter 1980 och eftervärldens dom kommer att bli hård mot dagens politiker och regeringar (både Alliansen och dagens S och Mp regering har lagt locket på).

Sofia behöver DIN hjälp nu. Med hjälp av bland annat Anne Skåner håller hon på att samla ihop pengar för att kunna betala rättegångskostnaderna. Du kan hjälpa till.

”Fick just veta att socialminister Åsa Regnér inte tänker svara på det brev vi skrev till henne. Vidare tänker staten driva in hela rättegångskostnaden o det den 7 november. Totalt var det ca 210’000 kr som skulle in. Vi har via swisch fått in 56000kr o staten låter hälsa att det kommit ca 18000kr till deras konto. .. återstår alltså 147000 kr  Snälla ni hjälp oss.  Det är drygt en vecka kvar o jag vet inte vad jag ska göra. Swisch nr 070-3939293″

Sen tror jag inte detta kommer att underlätta om man vill få drabbade av övergrepp efter 1980 att träda fram. De riskerar ju livslång fattigdom om de står upp mot staten.

Hjälp gärna till och sprid inlägget!

För mer läsning!

Barnhemsbarnen: hur hade vi kunnat undvika övergreppen?

Vanvård och osynliggörande: Hur stärker vi barnens rättigheter?

Idag spottar regeringen på barnhemsbarnen

Ideologi som förblindar, exemplet Göta Rosen

 

Åldersbedömningar behövs

Jag läser Padma Schrewelius som har många poänger om ett rättsfall som rör åldersbestämningar. Det är inte rättssäkert att inte kunna göra åldersbestämningar på till exempel personer som angett olika åldrar till myndigheter och sänkt sin angivna ålder inför rätten.

Om man tycker att åldersbedömningar är nåt vi inte ska ha så rekommenderar jag ett snack med andra flyktingar. De första att säga att det behövs är vuxna flyktingar som försöker ta sig in i landet lagligt UTAN att ange fel ålder. De är arga på den lilla klick jämnåriga vuxna som missbrukar systemet.

De allra flesta som kommer hit är i den ålder de anger eller ungefär den åldern. Om man umgås med ensamkommande eller med vuxna personer från de länder de ensamkommande kommer från så förstår man det.

Jag har pratat en hel del med afghanska vuxna flyktingar i förläggningarna om detta. Är någon mycket äldre än de anger och utger sig för att vara ensamkommande reagerar de. Men utan att skvallra till myndigheter, givetvis. Dessutom kan de berätta ett och annat om bristen på folkbokföring i landet de kommer från. ”Hur gammal är du? Ungefär 24.”

Att kommunicera och föra dialog med folk från andra länder är givande. Jag rekommenderar det. Du kan få information. Och mer än det: du kan få vänner för livet!

Därför är det rasistiska hatet mot alla ensamkommande så förrödande. Alla misstänkliggörs då Sverigedemokrater, nazzar och andra ”svärjevänner” öser sitt hat mot ensamkommande, som nu i Gotland.

Men det finns skäl att åldersbedöma. För inte alla är ungefär den ålder de anger. Är de 19 men anger 17 är problemet ganska litet och det kan inte rättssäkert avgöras om de ljuger. Det är också ett mindre problem. Vi behöver testerna för att avgöra de fall när den riktiga åldern är många fler år än man angett. Och vi behöver det för att barn och undgomar är en sak, vuxna en annan. Man behandlar inte barn som vuxna och vuxna som barn.

MMA passet

Jag följde en ungdom till ett MMA pass i Kalmar för två år sen. Då kom det in en svensk man med en liten muskulös man med begynnande grått hår och skallighet. Den svenske mannen sa att han var god man åt en 15åring från Marocko som ville börja MMA och som ville tävla. Han fick veta att om man är 14 får man inte tävla i klubben. Killen fick sparras och den jag var med på passet (som var 15 då) berättade att ”14åringen” inte kunde ren MMA utan mer bara slogs vilt, men var stark som fan och slog skithårt. Så han fick sparras mot vuxna.

En man från Algeriet som skulle in i salen bredvid bara skakade på huvudet, När jag frågade honom sa han att ”det är som jag skulle påstå att jag är 14 när jag fyllt 40”.

Det lite farliga var att han kanske skulle sparra mot ungdomarna under 16 år framöver. Spensliga 13 åringar skulle möta hans slag. Inte så kul alls. Hoppas klubben löste det på något sätt.

Inte 18 men 16

Det blir lätt bisarrt om man inte har åldersbestämningar. På mer än ett sätt.

Det finns afghanska personer i förläggningarna som har lägre ålder än de bedömts av Migrationsverket. Dvs de har haft med sig de iranska utresehandlingar de varit tvungna att skaffa i Iran för att få lämna landet (man måste vara 18 för att få dem i Iran) men är 15-16 år. De har angett sin lägre ålder till migrationsverket men verket har följt resehandlingarnas uppgifter.

Det är idiotiskt. Om man vet om att man ska kasta sina handlingar innan man kommer hit bedöms man på ett sätt annars på ett annat. Migrationsverket är inte korkade. De VET att nästan samtliga som lämnat Iran haft sådana papper men att de flesta kastat dem. Och de VET att de papperna inte betyder ett smack. Det är bara det papper man måste ha för att kunna lämna landet och alla anger åldern över 18 oavsett vilken ålder man har för att kunna resa.

Ålderstester behövs

Jag är för ålderstester men där de kan göras rättssäkert (98-99% i kombination med observationer om beteenden o utseende brukar vara det).

Men då kan man egentligen bara sortera bort del grövsta fallen. En australisk studie jag läste 2011 sa att man till 90-95% säkerhet kan pricka in en människas ålder +-2 år om de är i tonåren. Dvs att man kan säga att till 95% säkert att X är 15-19 år Men ska man nå 98-99% säkerhet pratar vi om kanske +- 3 år eller mer.

När det påstås att vi rättssäkert kan avgöra om någon är 18 eller 17 är det fel. Det finns ingen metod i världen som kan göra det idag.

Men man kan ganska lätt avgöra Om en person är 14-17 eller 23-25 år. Åldersbestämningar funkar framför allt för att rensa bort de grova lögnerna om ålder. Och det måste vi göra. Det är INTE ok att blanda vuxna och barn.

De flesta är utan tvekan är i den ålder de säger sig vara eller i närheten av den åldern. Där är det inget problem att vi inte kan rättssäkert avgöra åldern. Men att det finns personer som är mycket äldre.

Rättssäkerhet betyder att vi måste kunna sortera bort iallafall de grövsta fallen.

PS

När man började införa dna som bevis har jag för mig att det var när man kunde nå över 99% säkerhet som man ansåg det rättssäkert. Så hårda krav har vi på bevisföring. Och till och med dna bevis måste kombineras med andra uppgifter och bevis.

Kampen för demokrati och rösträtt är inte över ännu

Demokratin är ett ungt fenomen. Vi införde allmän rösträtt i Sverige 1989. Schweiz införde det 2013. .En hel del länder är inte fulla demokratier ännu, som USA och Storbritannien som inte har allmän rösträtt, men är de på väg att bli det.  Detta bör vi tänka på när vi kritiserar länder ute i världen som ännu inte är fullt demokratiska. 

De första stegen mot demokrati i Europa togs på 1700talet och 1800talet. Vi fick parlament där gradvis fler och fler inkluderades. Och på 1900talet inleddes också avkolonialiseringen och fler och fler fick självbestämmande och också möjlighet till demokrati.Denna proces är INTE avslutad ännu. Ännu saknar stora grupper rösträtt i demokratiska länder och ännu finns områden som i praktiken är koloniserade.

Sverige var ingen kolonialmakt. Så här såg vår demokratiska utveckling ut.

På 1800talet utsträcktes rösträtten till fler och fler. Vid sekelskiftet var läget så att de män som var mer välbärgade hade rösträtt. Runt 1910 fick de flesta män rösträtt i Sverige och runt 1920 de flesta kvinnor. Några år in på 20-talet fick även soldater rösträtt.

1945 fick de fattiga rösträtt, de med socialbidrag och liknande.

1959 fick romer rösträtt och rätten att gå i skolan i Sverige. Med vissa begränsningar som försvann vid mitten av 60talet.

I mitten av 60talet fick de med fysiska funktionsnedsättningar (CP-skadade tex) både rätt att rösta och rätt att gå i skola.

1989 fick de med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar rösträtt i och med att omyndigförklaringen försvann. Detta var viktigt för de lagarna förhindrade många som faktiskt var politiskt medvetna att rösta, tex psykiskt sjuka.

Rösträtt för 18åriga svenska medborgare har vi alltså haft sen 1989. Så ung är den allmänna rösträtten i vårt land. Man kan nog säga att 1989 var det år Sverige blev en hel  demokrati.

Övriga Europa

Övriga Europa och USA har haft en liknande utveckling.

I Tyskland var utvecklingen nästan likadan. Där införde man allmän rösträtt 1992.

I Schweiz  fick kvinnor rösträtt 1971, och den sista gruppen, de med mentala funktionsnedsättningar, fick rösträtt 2013.

I Storbritannien fick mentalt funktionsnedsatta rösträtt ganska nyligen. Så nyligen att man måste informera om de har dessa rättigheter. (Se här till exempel.)  Ännu saknar de som tvångsvårdas på sjukhus, och vissa fångar, rösträtt. Och som vi ska se saknar personer i fd kolonier ännu rösträtt till parlamentsval och liknande.

De flesta länder i Europa har kvar lagarna mot mentalt funktionshindrades rösträtt. Till exempel Ungern.

USA

I USA har man inte allmän rösträtt eller full demokrati ännu. USA är faktiskt ett av de minst demokratiska länderna bland de länder som kallar sig demokratiska idag i västvärlden.

Mentalt funktionshindrade får inte rösta i alla delstater ännu. Närmare bestämt i 30 delstater och Washington DC. De lagarna ställer till det. Jag fick veta ett och annat om det när jag var i USA 2003. Då mötte jag en fullt normal kille med epilepsi som förlorat rösträtten. Jag mötte personer som gått in i väggen och fått hjälp på psykakuter som förlorat rösträtten.

Personer som dömts för brott får inte heller rösta. Det är djupt problematiskt av många skäl. Det gör tex att stora delar av minoritetsgrupperna inte får rösta. Dessutom förlorar personer som dömts för brott som ingen vettig människa skulle kalla brott sin rösträtt. 17 åringen som hade oralsex med en 15 åring får aldrig rösta, för man får inte ha sex fritt i flera delstater i USA om man är under 18. I USA har ungdomar dömts för att de skickat nakenbilder på sig själv till personen de älskar. Ja som 17åring kan man dömas för pedofila brott där man själv är både offer och förövare.

Tonåriga flickor och pojkar som skickar bilder på sig själv topless till sin älskade dömsför pedofili in USA. De förlorar rösträtten för alltid och dömas att aldrig komma närmare ett dagis än 100 meter mer i livet. För alltid kommer de att vara stämplade som pedofiler och få svårt att söka jobb.

Även transpersoner har stora svårigheter att kunna rösta i USA och de flesta kan inte och får inte det ännu.

1965 fick svarta full rösträtt i USA. 1986 fick amerikanska soldater och ambassadpersonal utomlands rätten att rösta. Men befolkningen i amerikanska territorier utanför delstaterna får inte rösta i presidentvalet eller representeras i kongress och senat ännu. Amerikanska Jungfruöarna och Puerto Rico i karibiska havet är två sådana exempel. Det är absurda exempel eftersom USA kritiserar näraliggande Cuba för att inte tillåta sin befolkning att rösta fritt.

I Puerto Rico måste man följa USAs lagar utan att ha möjlighet att påverka valet av de som beslutar om lagarna. USA är på väg att bli en demokrati men är inte det fullt ännu och ett av bevisen för det är just läget för befolkningen i kontrollerade territorier.

Israel

Israel ligger före USA i det mesta som har med rösträtt att göra. Mentalt funktionshindrade fick rösträtt på 90talet i Israel. En del fångar får också rösta. Men i ett avseende är likheterna stora med USA. Det finns människor i territorier kontrollerade av Israel som inte får rösta.

De palestinier som bor i Östra Jerusalem får till exempel inte rösta, inte heller palestinier i ockuperade territorier i Västbanken. De måste följa israelisk lag men får inte vara med och påverka hur lagen ska utformas genom de allmänna valen.

En full demokrati är Israel de facto inte ännu, men de är på väg att bli det. Men det måste påpekas att Israel ligger långt före sina grannländer som oftast inte ens är i närheten av att skapa ens den mest grundläggande formen av val och rösträtt.

De flesta palestinier i Israel (dvs israeliska medborgare) har långt större rättigheter än de i grannländerna och det mesta av Mellanöstern. Rösträtt, yttrandefrihet, rätt att bli ledamot av parlamentet, rätt att utöva sin sexualitet fritt, lika rättigheter mellan män och kvinnor. Detta måste påpekas eftersom många myter sprids om Israel.

Däremot är det helt korrekt att påpeka att så länge t.ex. palestinierna i Östra Jerusalem, som Israel kontrollerat sen 60talet, inte får rösta är det både icke demokratiskt och kolonialt.

Palestinier i själva Israel fick rösträtt 1966.

Kolonialismen

Något som försenade demokratins spridande var kolonialismen. USAs och Israels begränsningar i rösträtten för de territorier de kontrollerar är en rest av kolonialismen.

I de flesta koloniala stater fick INTE de koloniala undersåtarna rösta. I praktiken är det så i USA ännu även om till exempel Puerto Rico inte betraktas som en koloni.

Britterna är i samma sits som USA och Israel. 1981 fick alla koloniala undersåtar rätten på pappret att rösta i Storbritannien. Men i praktiken har kolonierna haft begränsad möjlighet att påverka valen i Storbritannien. I Gibraltar var det först för 10 år sedan man fick rätt att rösta i EU valet tex. Gibraltarborna får inte rösta i valen till brittiska parlamentet ännu. Vilket gör att de som bor där måste följa lagarna men de har ingen chans att påverka lagarna genom allmänna val.

Frankrike tog första steget mot liknande reformer 1956-1958 då för första gången allmän rösträtt bland alla individer under fransk kontroll blev lag. Men inte alla fick det i praktiken. En stor del av konflikten runt Algerietkrisen på 60talet handlade om bestämmelser att man måste leva som fransman för att få rösta, vilket exkluderade många muslimer.

Rösträtt

Att ta stegen mot demokrati är viktigt. Det är en stor skillnad mellan länder som inte tillåter demokrati och de som anser sig vara demokratiska, även om det ännu finns stora problem med demokratin i de demokratiska länderna.

På 30talet försökte en del säga att det väl inte var så stor skillnad mellan nazityskland och storbritannien, eller Sovjet och Storbritannien, eftersom britterna var en kolonialmakt. Men skillnaden var att britterna faktiskt tagit steget mot demokrati och lät fler och fler rösta.

Jag är ingen relativist. Antidemokratiskt fjanteri bland kommunister och nazister tolererar jag inte. Dessutom kan jag aldrig jämställa länder som tagit steget mot demokrati med dem som har diktatur helt eller delvis.

Men lite ödmjukhet krävs nog när vi ser hur länder i världen stapplande försöker skapa sig demokrati. Våra västerländska demokratiska länder är inte fullt demokratiska ännu. Allmän rösträtt bland vuxna är ett så nytt fenomen att inte alla länder har infört det ännu. Sverige införde det som sagt 1989.


PS

Frantiden

Nästa steg i demokratins utveckling blir troligen att ge tonåringar rösträtt, kanske även personer med permanent uppehållstillstånd.

På sikt är det ohållbart att personer som fått lov att bo här permanent och måste följa lagarna här och betalar skatt inte kan påverka sin situation genom val. Det är dessutom ohållbart att vuxna personer på tvååringars mentala nivå har rösträtt men inte tonåringar som är till exempel 16 år och kanske är mognare än de flesta andra so är långt äldre. I praktiken använder ingen av de vuxna som har den mentala nivån sin rösträtt, men möjligheten för dem att rösta finns ändå.

Rösträtt betyder inte enbart rätten att påverka val utan även rätten att bli sedd och tagen på allvar.

Camilla Sandelius, gotländska medborgargardet och nazismen

Camilla Sandelius har under de senaste veckorna blivit ansiktet utåt för det gotländska medborgargardet. Det uppmärksammades efter den omtalade misstänkta våldtäkten mot en rullstolsburen kvinna. Gardets ilska riktas inte mot våldtäktsmän utan mot ensamkommande och invandrare från muslimska länder och Afrika som grupp.

Våldtäkt är ett grovt brott. Det är helt legitimt att vara ilsken om man anser att polis och domstolar är för mesiga mot våldtäktsmän. Men det är INTE ok att sprida rasistiskt hat mot alla ensamkommande, muslimer eller afghaner på grund av en misstänkt och trolig våldtäkt.

Om man gör så blir man själv det monster man säger sig vilja bekämpa.

Det är det som skett på Gotland. Rasistiskt hat mot stora grupper av utlandsfödda sprids av ”invandringskritiska” personer, som nästan alltid har sympatier för Sverigedemokraterna. Och det som är ännu värre är att nazister öppet mobiliserar i dessa nätverk och lyfts fram och får stöd av Camilla Sandelius.

Camilla länkar ofta till fascistiska webbsidor, deltar i nazistiska podcasts på nätet, och tolererar nazister i sin FB grupp för medborgargardet.

När en ökänd nazist filmade de asylsökande och nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen publicerade filmen la hon upp länken till nazisterna på sin Facebooksida.

14808109_10154178173067672_1540843803_o

Misstag kan man göra. Men detta är inte ett sådant. Camilla har fått massor av kritik för postningen i sociala medier men har försvarat sin postning av artikeln. Detta trots att Nordfront och Nordiska Motståndsrörelsen är öppna nazister. (Se här och här och här till exempel.)

Igår berättade Nordfront att hon dessutom ställt upp på intervju i det pro-nazistiska Radio Regeringen. 

skarmklipp

Vad de står för framgår ganska klart i podden. Ritva, en av programledarna, försöker just nu för övrigt få folk till Nordiska Motståndsrörelsens demonstration den 12:e november i Stockholm.

ritva

Camilla har postat länk till pro-nazistiska Motgift också. (De har många poddar som talar väl om nazismen och Adolf Hitler.)

14796086_10154178173327672_1079184936_o

Vad Motgift står för är inte svårt att se om man tittar på deras poddar. Det är det här stuket på dem.

motgifr

Det bör nämnas att Sverigedemokraterna redan tidigare uteslutit Camilla från partiet. Hon är alltså för extrem för dem. Ändå stöttar Sd:s många av sympatisörer i och utanför Gotland Camilla.

Det mest skrämmande är stödet hon får. I flera diskussioner på Facebook har jag påtalat för debattörer att Nordfront är öppna riktiga nazister.  Ändå påstår de jag pratat med om Camilla att jag försöker förtala henne genom att smeta PÅSTÅDD nazism på henne. När man lite försynt påpekar att Nordfront ÄR nazistiskt får man sådana här svar:

Detta bildspel kräver JavaScript.

Det är förtal att säga att en person som postar nazistiska länkar och samarbetat med nazister postat nazistiska länkar och samarbetat med nazister!

En del debattörer påstår dessutom att nazisterna inte är riktiga nazister. Nazisterna är utdöda. De riktiga nazisterna är enligt dem, muslimerna.

Camilla har postat andra suspekta länkar också. Förutom till sånt som Fria Tider och hittar man länk till Britain First i hennes flöde. Hon har dessutom intervjuats av  Ingrid och Conrad. Ingrid Carlqvist förespråkar samarbete med nazisterna i Nordiska Motståndsrörelsen mot muslimerna.


14787436_10154178173427672_2049300279_o

Att Camilla själv är rasist framgår tydligt i hennes flöde. Muslimer med namnet Hasan kan inte vara svenska, enligt henne.

Camila delar Nordiska Motståndsrörelsens åsikt att regeringen är landsförrädare som bör fängslas. Det framgår också tydligt i hennes flöde.

14807909_10154178173217672_1339160677_o

Det går att vara mot både våldtäkter, kvinnohat, nazism och rasism samtidigt. Pröva gärna det. Det rekommenderas!

Varför vill ”antinazisten” Johnny Höglin döda jägare?

Varför får den fd nazisten, numera antinazisten, Johnny Puma Höglin erektion av tanken på skjutna jägare? 

14740953_10154167885407672_737052582_n

Svaret är: eftersom Johnny vill mörda jägare!

14608083_10154145203972672_1650447729_n 14642737_10154145187517672_621025927_n

Johnny är före detta nazist och numera välkänd antirasist som föreläser i skolorna tillsammans med förintelseöverlevare. Men extremismen har han inte lämnat bakom sig. Inte hatet heller.

Bilderna ovan är från de senaste åren. Bilden på ”erektionscitatet” från i år flr någon dag sedan.

Det är som antirasist och antinazist han gjort sig ett namn i Sverige och därför måste jag benämna honom som det i denna artikel.

Efter att ha varit svart, nazistisk, extremist är han numera grön extremist och samarbetar med Animal Liberation Front och Earth Libertion Front. Bilden ovan postades av en person som anses vara en av talespersonerna för dessa gröna extremister: Richii (Richard) Klinsmeister. Klinsmeister är inte bara grön extremist han stöder öppet kommunistiska folkmördare som Stalin och Mao på sin Facebooksida.

Höglin tog bort kommentaren på Riichiis Facebooksida efter att jag mailade och frågade honom varför han fick erektion av tanken på mördade jägare. Men utan att förklara varför, givetvis. Mer än att Johnny förklarade i mail till mig att han anser att människan är ond.

Johnny och hans extremistiska vänner anser att det är fel att döda djur – utom djuret människan. Av någon anledning anser de att det är ok att döda djuret människan. 

De förespråkar direkta sabotage mot minkfarmer, jägare och djurindustrin och mord. De har mig veterligen inte dödat någon på riktigt i Sverige men liknande ekoterrorister i USA har utfört både mord och mordförsök.

Jägare har i flera år desperat försökt få folk att förstå att det inte ser så snyggt ut att låta personer som Höglin representera antinazismen i Sverige. Till exempel då han ville tortera en partiledare som var positiv till jakt eller då han uppmanat till fysiskt våld.  Men förgäves.

Är vår vilja att hålla rent hus i våra led så dålig?

Vi måste hålla rent hus bland oss antirasister. Antidemokrater och våldsförespråkare och rasister ska inte tolereras i våra antirasistiska sammanhang. Punkt slut!

Så enkelt är det. Här följer därför en liten samling skärmdumpar som visar vad Johnny Höglin står för. Och även vad hans vän Richii (Richard) Klinsmeister står för.

Om någon frågar de berörda, dvs jägarna, är jag övertygad om att långt fler exempel på Johhnys hat finns att uppbringa.

Jag själv är mot djurindustrin men anser detta har inget med om man är vegan eller vegetarian eller djurrättsaktivist att göra. Anser man att människan är ett djur vill man givetvis inte döda människor heller.

Varför vill han döda jägare? Nån som vill fråga Johnny hur många kulor i huvudet han anser att vargjägarna ska få, (lyssna på låten ovan) och varför?

Johnny Höglin

14643094_10154167884152672_832769968_n

Källa till ovan: Vrede

14608133_10154146437122672_633783412_n

***

14608136_10154145203952672_569574764_n

***

14619957_10154145203987672_1562218239_n

***

14657747_10154145187507672_635129985_n-1

***

richii

***

14600626_10154145182287672_272159685_o

***

14610825_10154145203947672_607772283_n

***

14643045_10154145203962672_1818352928_n

***

14658220_10154145203912672_192999997_n

Richard Klinsmeister

Hans vän som också gillar tanken på att döda människor har figurerat i media tidigare. Han kastades ut från Miljöpartiet för några år sedan (till vissas sorg). Han hade då skändat jägares gravar.

Som synes gillar han både massmördare och mord på bland annat jägare.

richii16

14699523_10154167906397672_1537915643_o

14677983_10154167905172672_665580862_o14686284_10154167891887672_1971518139_n14689864_10154167904082672_185535196_o14697222_10154167890357672_368697158_o

richii4richii6richii9richii13richii15richii17richii78richii166richii1

Utanförskap, nya svenskar och brottstatistik

Exakt hur många av Sveriges omkring 5000 fångar som är muslimer är det ingen som vet eftersom det enligt lag är olagligt för myndigheter att fråga. På Sveriges största fängelse, Kumla anstalten, så uppskattar chefen Kenneth Gustafsson att var tredje fånge muslim.” (källa)

Nåt sker som vi inte pratar nåt nämnvärt om, och vi låter Sverigedemokrater och islamofober få tolkningsmonopolet på det som sker.

Att 1/3 av fångarna är muslimer har lika lite med islam att göra som serbers överrepresentation har med kristendom att göra. Men det visar något viktigt. Utrikesfödda ÄR överrepresenterade i brottstatistiken.  Det är den yttersta konsekvensen av fattigdom, arbetslöshet och utslagning i skolorna. 

Egentligen vore det konstigt om det inte var sant det han säger, Kenneth.Om man tittar på läget i landets skolor uppnår idag 40% av eleverna inte gymnasiebehörighet efter grundskolan. Mest illa ute är eleverna med afrikansk och västasiatisk bakgrund. Endast 20% av alla nyanlända grundskoleelever går ut 9:an med gymnasiebehörighet (nyanländ – att ha invandrat till Sverige inom de senaste 4 åren).

Vid 21-22 års ålder är endast en femtedel av alla ”andrageneration:are” samt de som invandrat till Sverige innan 11 års ålder i arbete och endast knappt 15% av de som invandrat till Sverige efter 12 års ålder medan mycket höga procentsiffror i alla dessa grupper varken arbetar studerar eller är i praktik eller ens uppbär bidrag.

Arbetslösheten är abnormt hög bland utrikes födda och barn till dessa. Bara 57 procent av personer födda i Asien och Afrika har ett arbete i dag, mot 82% för inrikes födda. Socialbidragsberoendet och fattigdomen är ENORM bland utrikes födda, deras barn och barnbarn.Det är inte konstigt att just västasiater och afrikaner är överrepresenterade i statistiken över brottsmisstankar i Sverige (BRÅ 2007) och över brott i våra grannländer. (Jag skrev om det vi vet om läget i Danmark och Sverige i en artikel tidigare i år.)

Eftersom de flesta som kommer hit och hamnar i utanförskap från Afrika och Västasien är muslimer vore det mycket, mycket också MYCKET konstigt om inte just muslimer skulle vara överrepresenterade i våra fängelser. Det har med socioekonomiska faktorer att göra. Gruppers överrepresentation måste vi ta på allvar.

Vad beror då den överrepresentationen av muslimer på? Via FOF hittar jag ett diagram som ni kan se här nedan, som visar hur betygen ser ut för landets nior för personer från olika ursprungsregioner. Rött är Sverige (inrikes födda). Ljusblått är Afrika. mörkgrönt Asien (kom då ihåg att ostasistiska invandrarbarn har högre betyg än västasiatiska). Gult östeuropa.

betyg ursprungslandVi har stora problem med att ungdomar avbryter gymnasiestudierna (1/4 av de som börjar) eller slutar med ofullståndiga betyg (1/3 av de som slutar). Värst ute är de ungdomar som kommer hit i skolåldern. men även de vars föräldrar fötts utomlands ligger dåligt till. De som avbryter studierna är främst de med utländsk bakgrund. Hela 35% av de utrikesfödda slutför har så dåliga betyg att de inte har gymnasiebehörighet.


Faktafobi

Det finns en bisarr rädsla för fakta i Sverige. Det visade statsminister Löfven i partiledardebatten. När han fick frågan om vad vi gör åt arbetslösheten bland nya svenskar svarade han något i stil med att det kommer en massa doktorer och högutbildade hit.

Gud vad jag är trött på talet om syriska läkare och forskare. Ja de finns och ska givetvis få jobb. Men det är de 40-50% som kommer hit som BARA har grundskoleutbildning som kommer att hamna i strukturellt utanförskap. Hela diskussionen om de syriska läkarna blundar för det faktum att arbetslösheten bland nya svenskar är ENORM.

Det tar på krafterna att se detta utanförskap år ut och år in. Barnbarnen till de afrikaner jag kände i början av 90-talet, som levde i utanförskap, har nu fötts av deras föräldrar som också hamnade i utanförskap. Redan då var det illa. Idag är det värre. Ibland sipprar det in berättelser till mig från bekanta sen mycket länge om vänner från förr. Det är inte uppmuntrande. Redan då antog jag att det skulle bli tufft för barnen med föräldrar i utanförskap, jag hade fel, det blev sju resor värre än jag trodde.Detta kommer att ta en ände med en fruktansvärd skräll. Om vi inte gör något.

Svensk utanförskap har redan fått konsekvenser för folk i Mellanöstern. Undrar du varför det finns så många svenska IS anhängare? Ja, du… Det är inte så konstigt. Ur utanförskap föds sånt. Att dessutom vår regering är är undfallande mot extremism generellt sett, och tillåter såväl nazister som IS anhängare att propagera för våld och hat fritt, har ju bidragit till situationen.

Lösningar

Vägen ur eländet är att först få fram riktig statistik om eventuell överrepresentation av utlandsfödda i brottstatistik, och socialstatistik, ekonomisk statistik etc. Statustiken måste sammanställas från alla områden av Sverige. Socialtjänstens statistik, arbetslöshetsstatisti, skolans statistik, brottsoffermyndighetens statistik (du vet väl att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottsofferstatistiken också?), etc etc. Vi måste ha FAKTA på bordet. Det betyder även fakta om varifrån de eller deras föräldrar har sina ursprung. Endast genom att veta vilka grupper som är utsatta kan vi hjälpa dem.

Sen måste vi ha lösningar. INTE samma sorts dravel som vi sett från alla partier de sista 40 åren. AMS-trams och myspys-program för förorterna har bevisligen inte hjälpt ett smack. Och jag skiter uppriktigt sagt just nu i om det är vänsterpartistiska lösningar med kopiösa mängder statsstyre eller Centerpartistiska låglöne-lösningar med minimala statliga insatser. Det enda jag vet är att det behövs nya lösningar. Och vi skulle behöva en tvärpolitisk samling där alla från Vänsterpartiet till liberaler som Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt sitter ner och bara lägger fram de NYA ideer de har.

Personligen tror jag på en kombination av metoder. Jag tror på en gigantisk satsning på yrkespraktik. Bryt den trend som finns att enda vägen till jobb går via utbildning, gör praktik och lärlingsarbete till en andra väg in till yrkeslivet. Satsa sen på statliga projekt för praktik och utbildning. reformera regelverken så att man kan tillåts jobba deltid och ändå få en viss mängd socialbidrag. De där små jobben på nån timme i veckan kan vara vägen in till yrkeslivet. Skrota en massa onödiga regelverk. Satsa dessutom parallellt på att skapa ekonomiska frizoner i utanförskapsområdena i enlighet med Johnny Munkhammars förslag 2010. Satsa på utbildning och praktik för flyktingar i Sverige från dag ett här, så flyktingar får lära sig svenska några dagar i veckan. Dessutom la vi i projektet Liberaldemokraterna fram en del bra lösningar 2010.

Ja jag vill både ha stora statliga satsningar och skapa frizoner för ideer som innebär att man skapar låglönejobb.

Gör vi inget kommer det att sluta illa. Framför allt för de som sitter i utanförskapet. Och det är inte Löfven och co, det är de nya svenskarna och deras barn och nu även deras barnbarn.Det dör redan idag människor i Sverige pga utanförskapet och de som dör är oftast de som själva är i utanförskap.

Antingen ljuger anstaltens chef i inlägget ovan. Eller så ljuger han inte. Om han inte ljuger har vi ett läge där nåt sker som vi inte pratar om och vi låter Sd och rasisterna få tolkningsmonopolet på det som sker.

Artiklar i urval.

https://ligator.wordpress.com/2016/01/15/overrepresentation-av-utrikesfodda-i-brottstatistiken/

https://ligator.wordpress.com/2015/09/27/bekampa-arbetsloshet-och-utanforskap-bland-de-nyanlanda/

https://ligator.wordpress.com/2015/10/23/att-skita-i-byxorna-och-hoppas-att-hangslena-haller/

https://ligator.wordpress.com/2015/12/07/en-invandrad-underklass-i-sverige-och-danmark/

https://ligator.wordpress.com/2015/10/23/om-kronan/

https://ligator.wordpress.com/2015/10/14/ge-invandrarna-ratten-att-jobba/

https://ligator.wordpress.com/2010/08/10/brottslighet-invandring-sverigedemokraterna-och-det-klantiga-bra/

https://ligator.wordpress.com/2010/07/19/integrationsprojektet/

https://ligator.wordpress.com/2015/09/27/nar-jag-ljog-for-tre-eritreaner/

https://ligator.wordpress.com/2010/08/15/varning/

https://ligator.wordpress.com/2012/05/08/invandring-statistik-brottslighet-och-sant/

https://ligator.wordpress.com/2016/05/12/vem-bryr-sig-om-ubers-chaufforer/

Om förorterna

https://ligator.wordpress.com/2015/09/27/bekampa-arbetsloshet-och-utanforskap-bland-de-nyanlanda/

http://www.verdandi.se/wp-content/uploads/2015/10/151014-F%C3%B6rorterna-som-Moder-Svea-gl%C3%B6mde.pdf

PS


Bara 50% av barnen i grundskolan Krongården, där skolan Kronan ligger, som var föremål för skolmassakern som utfördes av Anton Lundin, uppnår gymnasiebehörighet.9% av de inrikesfödda i Sverige uppnår INTE gymnasiebehörighet. 35% av de utrikes födda i hela Sverige uppnår inte det (Troligen 40 idag). I Kronogården uppnår 50% av grundskoleeleverna, både inrikes och utrikes födda, inte gymnasiebehörighet. Skola har till 97% elever med utländsk bakgrund. Mitt hjärta blöder för de barnen!Läs mer här: https://ligator.wordpress.com/2015/10/23/om-kronan/

Kronan
Kronan2kronan3kronan4