Oärlig brottsstatistik och oärlig kritik!

Jimmie Åkesson talade i Gävle igår och påstod att 75% av de som dömts för våldtäkter i Gävle tingsrätt kommer från Mellanöstern. Om siffrorna stämmer vet jag inte ännu men jag kan konstatera att Sd hur de än gör kommer att kunna presentera hårresande siffror när de om någon vecka avslöjar resultatet av deras undersökning av vilka som dömts för våldtäkter i Sveriges tingsrätter.

BRÅ, Brottsförebyggande rådet, avslöjade nämligen redan 2005 att…

andelen som är misstänkta för brott är dock högre bland dem som är födda utomlands eller har en eller två utrikes födda föräldrar, jämfört med dem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Det är två och en halv gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta för brott jämfört med svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. De har alltså en ”överrisk” på 2,5. För dem som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar är det dubbelt så vanligt som bland svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. Deras ”överrisk” är således 2. Bland dem med en svenskfödd och en utrikes född förälder är risken 1,4 gånger större.

Man kan samtidigt konstatera att de utrikes föddas överrisk att vara registrerade för brott är högre för vissa brott än för andra. Det är till exempel fyra gånger vanligare att utrikes födda är misstänkta för dödligt våld och rån jämfört med personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar. Det innebär att 0,03 procent av dem som är födda utomlands var misstänkta för dödligt våld under perioden och att 0,35 procent var misstänkta för rån var födda i Sverige av svenska föräldrar.

Den stora skandalen är att det inte behöver vara så här. Som jag redan skrivit mycket om är det tvärtom i USA. Där är brottsligheten MYCKET LÄGRE bland invandrare än inrikes födda.

Migratrionsinfo.se har skrivit detta om USA:

Internationellt sett finns motsägande resultat vad gäller utrikes föddas brottslighet jämfört med dem som är födda i landet. En etablerad bild är att fler brott begås av utrikes födda, men det finns också studier som visar det motsatta.

Med hjälp av statistik från folkräkningen i USA 2000 har forskare visat att invandrare begår betydligt färre brott än den inrikes födda befolkningen. Bland män mellan 18 och 39 år, vilka utgör den största delen av personer i fängelse, var andelen som satt i fängelse fem gånger så hög bland de inrikes födda som bland de utrikes födda.

Även äldre amerikanska kriminologiska studier, från 30-talet, kunde visa att invandrade begick färre brott än inrikes födda, vilket förklarades till exempel med att invandrarna var extra måna om att följa det nya landets normer och lagar för att de ville göra rätt för sig och få ett bättre liv än i hemlandet. En annan möjlig förklaring var att de nyanlända invandrarnas ofta fortsatte att leva sina liv i homogena grupper av landsmän och att de därför i mindre utsträckning utsattes för de spänningar som kunde uppstå i kontakten med andra grupper.

Referenser:

Rumbaut, R. G. och Ewing, W. A. (2007), ‘The Myth of Immigrant Criminality and the Paradox of Assimilation: Incarceration Rates Among Native and Foreign-born Men’, Immigration Policy Center.pdf) (pdf)

Tonry, M. (1997). ’Ethnicity, crime, and immigration’ i Tonry, M. (red.),Ethnicity, crime, and immigration. Comparative and cross-national perspectives. Crime and Justice. A review of research 21, The University of Chicago Press: Chicago och London

Martens, P. och Holmberg, S. (2005), ‘Brottslighet bland person födda i Sverige och i utlandet’, Brottsförebyggade rådet rapport 17 (pdf)

Faktum är att i både områden som är segregerade och i områden som är inte är det är brottsligheten lägre i USA.  Och samma mönster ser man bland folk med samma kulturella bakgrund som folk i Sverige.
Vad kan då brottsligheten i Sverige bero på. Brå antyder att det hänger ihop med POLITIKEN!
Sedan Brå:s förra studie har samhället förändrats. Stora nya grupper av invandrare har kommit till Sverige, i första hand flyktingar från olika delar av världen. Andelen utrikesfödda i landet har ökat, liksom andelen personer med utrikes födda föräldrar. Detta har skett samtidigt som Sverige under 1990-talet drabbades av en kraftig ekonomisk kris, med stora neddragningar inom den offentliga sektorn och en arbetslöshetsnivå som var den högsta sedan 1930-talets depression. Det var svårare för dem som invandrade till Sverige under 1990-talet att få ett arbete än vad det var för dem som kom under 1980-talet (Socialstyrelsen, 2001, sid. 90).

Andelen bland de utrikes födda som kunde definieras som ”fattiga”, det vill säga hade inkomster som är mindre än hälften av medianinkomsten i riket, ökade. Bland dem som kom från Östeuropa trefaldigades till exempel andelen fattiga från under 10 procent år 1991 till drygt 30 procent år 1996. Andelen av de utrikes födda som var långvariga socialbidragstagare fördubblades under samma period (Socialstyrelsen, 2001, sid. 119).
Den etniska boendesegregationen ökade också under 1990-talet. Invandrade personer, särskilt från utomeuropeiska länder, var överrepresenterade i storstädernas låginkomstområden redan innan 1990-talet, men detta mönster förstärktes ytterligare under 1990- talets första hälft (Socialstyrelsen, 2001, sid. 215).

En naturlig fråga blir då om dessa förändringar fått konsekvenser för brottsligheten bland invandrare. Har det försvårat integreringen av dem som kommit till Sverige under perioden och lett till ökad brottslighet? Kan det ha bidragit till ett ökat utanförskap bland ungdomar med utländsk bakgrund och lett till att de i större utsträckning begår brott ”Som helhet intar ”invandrarnas barn”, det vill säga de som är födda i Sverige med minst en utrikes född förälder, en mellanposition när det gäller att vara misstänkta för brott. Det är mindre vanligt i den gruppen att vara misstänkt för olika typer av brott än i gruppen med personer som själva är…

Det är SKANDAL att det inte finns statistik som årligen väldigt exakt visar hur många invandrare, och barn till invandrare, som både misstänks och döms för brott. Detta är viktiga uppgifter för alla som är intresserade av se till så invandrarna får det bättre.

På samma sätt som information om brottsligheten bland ungdomar eller bland kvinnor respektive män behövs, behövs också statistik om socialgruppers brottslighet och om invandrares. För enbart genom kunskap kan man rätta till saker som är fel, och bekämpa fördomar!

Och det är SKANDAL att myndigheterna i Sverige inte tycks känna till att det finns länder som fungerar annorlunda än Sverige.

Ja, brottsligheten är högre bland invandare. ja, Sverigedemokraterna kommer att ta fram hårresande statistik om detta. Men NEJ, problemet är inte invandrarna eller de kulturer de kommer från.

Det är politikernas fel att brottsligheten är större bland utrikes födda och att man inte debatterar detta alls. Det är de som är orsaken till en massa lidande bland invandrare idag!

Och eftersom inte partierna tar debatten mot Sd är de skyldiga till att Sd får en massa stöd!

Nyheter: GPExpressenExpressenSdsSkånskanSkånskanSdsHDSkånskanSdharfelSD-landskrona,Thomaskarlssonsd.deMetroThoralfThoralfGd, Sds

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

46 tankar om “Oärlig brottsstatistik och oärlig kritik!

 1. En som omedelbart hävdade att siffran avseende våldtäktsdomar vid Gävle tingsrätt var fel är lagmannen vid tingsrätten Karl-Axel Bladh.

  Så här skriver Gefle Dagblad: ”Det är skrämmande siffror du presenterar för oss Gävlebor, säger Roger Hedlund till sin partiordförande.

  Men stämmer de? Med största sannolikhet nej, enligt Gävle tingsrätts lagman Karl-Axel Bladh, som kommenterar uppgiften från sitt semesterfirande.

  – Vi för ju inte statistik över människors härkomst. Men för mig, spontant, låter det alldeles felaktigt, säger lagmannen.

  Enligt Karl-Axel Bladh är det i huvudsak svenska män som döms för sexualbrott, men han tror att män från andra kulturer kan vara överrepresenterade.

  – De bor oftast inte i vanliga familjer och lever i en utsatt situation. Och vi vet att det är människor i utsatta situationer som begår brott.”

 2. ”– De bor oftast inte i vanliga familjer och lever i en utsatt situation. Och vi vet att det är människor i utsatta situationer som begår brott”

  som lagmannen sa. Jaha, okej, det är ju ingen nyhet att människor som är utsatta på olika sätt, kanske traumatiserade från krig, eller som vi vet av erfarenhet hamnar i det som populärt kallas för utanförskap, är överrepresenterade i brottsstatistiken (våldtäktsstatistiken i det här fallet).

  Hm… om vi nu VET att människor som invandrar våldtar i högre utsträckning, blir inte det då ett problem för dom som hävdar att en hög invandring är bra? Det borde rimligtvis vara ett bra argument för att ha en låg invandring om man nu inte tycker att våldtäkter är bra. Om det sedan beror på kultur, utanförskap eller svåra upplevelser är nog skitsamma för den som blir våldtagen.

 3. Det enda SD bevisar är att de är intresserade av ras och ursprung som orsak till våldtäkterna. Att ta reda på orsakerna passar troligen inte deras linje. I stället kan man då peka ut en grupp i samhället och hetsa mot den.

  Du stoppar inte våldtäkter genom att begränsa invandringen utan genom att begränsa utanförskapet. Ett utanförskap som fortfarande kommer att uppstå om inte politiken anpassas till människorna, även om invandringen stoppats.

 4. D skrev: ”Det enda SD bevisar är att de är intresserade av ras”

  Människor som kommer från ojämställda kulturer är inte en egen ras! Det kan du väl ändå inte MENA?

  ”Du stoppar inte våldtäkter genom att begränsa invandringen utan genom att begränsa utanförskapet.”

  Men om vi med vår nuvarande invandringspolitik (hög invandring kombinerad med mångkulturideal (dvs inte ett assimileringsideal)) ofelbart skapar utanförskap så kommer ju en ändrad invandringspolitik att leda till minskat utanförskap och minskat antal våldtäkter. Eller hur?

 5. Är det inte så att närpå inga asiater finns bland de dömda våldtäktsmännen,trots att de lever i samma ”utanförskap” i samma områden och under samma ekonomiska förhållanden som förövarna.
  Kan det bero på att de inte tillhör ”fredens” religion som betraktar icke trosfränder som hundar.
  Eller kan det bero på att de känner till att man faktiskt har ett alldeles eget ansvar i precis allt man företar sig?!

 6. Brottsligheten bland asiater är också högre i Sverige.

  Och om islam. Ställ istället frågan varför invandrade muslimer i USA har mindre brottslighet!

 7. 1. Senast brotts statistiken analyserades visade det sig att den totala brotts överrepresentationen utgjordes av invandrare från de nordiska länderna.

  2. Vad gäller den påstådda adekvata jämförelse Sverige – USA faller denna pga skillnader i urvalet.

  3. Att luta sig enbart mot statistiska uppgifter är felaktigt, då avgörande för all brottsbenägenhet är socio-ekonomiska omständigheter som bla nämns i den första kommentaren.

 8. ”Utanförskap” är ett populärt begrepp. Jag skulle gissa att de politiskt korrekta använder det för att illustrera effekten av diskriminering på grund av utseende, namn eller brytning. Men det är, förstås, bara en del av sanningen.

  Utanförskapet är även ofta i högsta grad självvalt. Många invandrare betraktar det svenska samhället med stor förfäran. Vart de än vänder blicken ser de ”haram”, d v s synd och otukt i form av sexualundervisning i skolan, gemensam gymnastik för flickor och pojkar, och att flickor och pojkar överhuvudtag umgås utan att vara gifta.

  Så de isolerar både sig själva och barnen från allt svenskt genom att bo i ett etniskt segregerat område och genom att låta barnen först gå i en islamsk förskola och sedan i en islamsk grundskola. När det är dags för äktenskap väljs en lämplig kandidat ut från hemlandet. Och så vidare.

  En tidigare skribent ansåg att politiken skulle ändras och ”anpassas till människorna”.

  Det är just det jag, och många med mig, är rädda för!

  För de här människorna kommer att vilja integrera sig i vårt samhälle först när det anpassats till deras egna värderingar och normer från 600-talet. Det får förlåtas mig om jag kommer att göra visst motstånd när mina fri- och rättigheter kommer att tas ifrån mig. Jag kommer inte stillatigande åse hur mitt värde som tjej successivt reduceras till nivån för en get.

 9. Jerlerup:

  ”Det är SKANDAL att det inte finns statistik som årligen väldigt exakt visar hur många invandrare, och barn till invandrare, som både misstänks och döms för brott.

  Detta är viktiga uppgifter för alla som är intresserade av se till så invandrarna får det bättre.”

  Mer avgörande än de statistiskt visade kulturella skillnaderna två (2) till ett (1) till grund för brottsbenägenhet är de socio-ekonomiska omständigheterna.

  Den statistiskt visade överrepresentationen i brottsbenägenhet i bakgrund arbetare/tjänstemän är jämförbart tre (3) till ett (1).

  Risken att hamna i brottslighet är således en uppenbar klassfråga.

 10. Muhammed. Jag tror du missar en poäng. Men bör ju kolla brottsligheten i förhållande till hur många som finns här. Ja, brottsligheten rent statistiskt är större bland de grupper som det finns flest av här. Men om man jämför uppgifterna per kapita blir det annorlunda. Om jag minns rätt hade invandrarna från Nordiska länder en representation på 8 jämfört med infödda svenskars 5…

  kan du skriva mer vad du exakt menar med att argumentet USA-Sverige faller på grund av det om de nordiska ländern?

 11. Mohammad. Jag håller helt med om att det till största delen är en ekonomisk fråga. Det är det viktiga. Inte varifrån personer kommer. Och om invandrare behandlas sämre så de rent ekonomiskt är fattigare är DET den främsta orsaken.

  Men skillnaderna i mottagande spelar också in. HUR de tas emot, HUR de behandlas, HUR de ges möjlighet att ta sig fram i den nya landet och förtjäna sin inkomst. Och utbildnings-samt språkkunskaperna också givetvis.

  Det är en mängd olika faktorer som verkar spela en roll!

  Därför vill jag hitta inslaget på TV om somalier i USA. Här i Sverige använder de främlingsfientliga somalierna som skräckexempel på invandrare eftersom de lever i utanförskap och fattigdom. I USa gör de succé som assimilerade och blir företagare.

 12. Mohammed. Du tänker säkert på detta:

  Sidan 10:

  ”Men nordafrikaners högre överrisk innebär inte att personer från Nordafrika
  svarar för en stor del av den misstänkta brottsligheten i Sverige. Deras
  andel är tvärtom mycket liten. De som dominerar är i stället nordbor.
  Personer från Finland, Norge, Danmark och Island utgör närmare 5 procent
  av de misstänkta medan personer från Nordafrika utgör 0,7 procent.
  Det hänger naturligtvis bland annat samman med att det inte finns särskilt
  många personer i Sverige som är födda i Nordafrika. Antalet invandrare
  från de nordiska grannländerna är mycket större.”

  Men om 20-25% av en folkgrupp misstänkts för brott och 8% av en annan tyder detta på att något är fel. Denna kunskap är viktig för då kan man RÄTTA till felen som begåtts.

  Jämförelsen med USA är viktig, fast kontroversiell (man ”får” ju inte vara positiv till nåt amerikanskt i Sverige och USA:s invandrarpolitik ska man ju bara spotta på, typ!) för den visar att DET INTE ÄR KULTUREN som ligger bakom brottsligheten utan POLITIKEN. Argumentet rycker helt bort Sd:s hela argumentation i ett svep!

 13. Kan ju bero på att de välutbildade släpps in och söker sig till USA,där de omedelbart börjar försörja sig själva.
  Medans de som kommer till oss till största delen är lågutbildade,en del analfabeter och många redan kriminella på hemmaplan.
  Alla, hjärtligt välkomna att försörjas generationer framöver av mina och dina hårt ihoparbetade skattemedel.
  Men,diggar din blogg och din ton trots att våra åsikter är långt ifrån varann!

 14. SD är bara budbärarna, den tragiska verkligheten har de styrande politikerna skapat helt själva.

  Angående brottsstatistiken i USA så är ju inte det du påstår helt sant. Invandrare (legala sådana) är underrepresenterade, ja. Vad tror du det beror på då? Kan det vara att USA har STENKOLL på vilka som invandrar till USA? Att de som inte sköter sig får packa väskan? Men tittar man på etnicitet på amerikanska förövare så kan man snabbt se samma mönster som här i Svedala:

  ”Although blacks account for only 12 percent of the U.S. population, 44 percent of all prisoners in the United States are black. Census data for 2000, which included a count of the number and race of all individuals incarcerated in the United States, revealed a dramatic racial disproportion of the incarcerated population in each state: the proportion of blacks in prison populations exceeded the proportion among state residents in every single state. In twenty states, the percent of blacks incarcerated was at least five times greater than their share of resident population.”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States

  ”According to United States Department of Justice document Criminal Victimization in the United States, there were overall 191,670 victims of rape or sexual assault reported in 2005.[7] When polled, 1 in 6 U.S. women reported experiencing an attempted or completed rape.[8] The U.S. Department of Justice compiles statistics on crime by race, but only between and among people categorized as black or white. There were 194,270 white and 17,920 black victims of rape or sexual assault reported in 2006. Out of the 194,270 cases involving white victims, 50.6% had white offenders and 16.7% had black offenders, while the 36,620 black victims had a figure of 43% black offenders, the remaining being of other or unreported race, with a negligible number of white offenders.”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Rape_in_the_United_States#Rape_statistics

  Inget samband mellan etnicitet och våldtäkt? Jo tjena..

 15. Ulrika
  Human Development Index (HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder, på samma sätt som BNP. Medan BNP fokuserar på materiellt välstånd hävdas HDI ge en mer komplett bild, eftersom det är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.

  Siffrorna visar att invandringen fördelades så här 2009 i de tre grupper man anger: Från länder med hög HDI kom 5897, med medel HDI 34031 och med låg HDI 11925.

  Så över till USA som har nära 12 miljoner illegala invandrare, och antalet ökar snabbt. Nu har landets beslutsfattare sagt att folkvandringen inte längre går att ignorera. Presidenten föreslog i maj -06 att motsvarigheten till hemvärnet skulle bevaka USA:s södra gräns. När president George W. Bush på måndagskvällen höll tal till nationen handlade det om en enda fråga: den illegala invandringen till USA. Illegala invandrare borde väl inte vara något problem, tänker man, om man som turist har rest till USA och nogsamt granskats i passkontrollen: de som inte har giltigt visum fångas enkelt. Å nej. 11-12 miljoner människor beräknas idag bo i USA utan tillstånd. Dessutom finns det ungefär lika många som är här med visum, och lika många till som är födda utomlands men har blivit amerikanska medborgare.

  Alla ”vet” att de finns här, för de sköter de jobb som ingen annan vill ha: inom byggbranschen, i slakterier, inom jordbruk, barnpassning och städning. Det mest kända exemplet på hur man använder dessa illegala invandrare är väl som trädgårdsmästare/skötare åt stjärnorna i Beverly Hills. Ingen har hittills tagit itu med deras lagbrott eftersom det är så praktiskt att ha dem här. Utan dem skulle arbetsgivarna behöva betala högre löner. Utan dem skulle det inte vara så billigt att få sitt hem städat varje vecka. Utan dem skulle frukten och grönsakerna inte vara så billiga.

  Någon permanent lösning på den illegala invandringen finns dock inte: ger man dagens illegala invandrare uppehållstillstånd uppmuntrar man ännu fler att försöka komma hit. Skickar man tillbaka dagens illegala invandrare till sina hemländer kommer de med all säkerhet att försöka komma tillbaka hit. Den enda permanenta lösningen är nog att de får bättre möjligheter att försörja sig i sina hemländer. Det kunde George W. Bush inte hjälpa dem med och det kan nu inte heller president Obama.

  Stenkoll på invandringen, jo tjena..

  Det ovan refererade var från år 2006 och tittar man hur det ser ut idag http://bit.ly/b7gJFb så har inte mycket förändrats.

  Jag hinner inte ens in på brottsligheten som jag tänkt men Golfire86 kanske själv kan komma på varför fattiga svarta är överrepresenterade. Ord som t.ex ”vit jury” plingar i mitt huvud tillsammans med ”över- och utarbetad fattigadvokat jämförd med vit snubbe i Armanikostym och en Rolex på varje handled”. Om jag inte missminner mig så var de svarta kraftigt överrepresenterade i Sydafrika och Rhodesia som det hette då, också? Socioekonomiska faktorer plingar högt men nu får du inga fler ledtrådar.

 16. Men Goldfire86, det är väl inte särskilt intressant ATT det kan finnas ett samband mellan etnicitet och våldtäkt. Det intressanta är väl VARFÖR det är så och hur det har kommit sig? Det är ju inte direkt så att de svarta amerikanerna – eller SD:s hackkyckling, mellanösterns muslimer – har en gen som gör att de våldtar folk, utan det kommer sig ju rimligen av attityderna inom vissa subkulturer, social status och tusen andra faktorer.

  Om det finns någon faktor som är överhängande vad gäller brott av alla de slag, sexualbrott inkluderade, så är det ju överrepresentationen av lågutbildade, fattiga och på olika sätt utstötta. Det är inte i första hand medelklassens stabila, välanpassade familjefäder med regelbunden inkomst som utför våldtäkter, vare sig inom förhållanden eller i parker om natten, även om det såklart förekommer. Inte heller rånar dessa och misshandlar i särskilt hög grad.

 17. Vad gäller muslimer och kulturellt närstående ”kristna” assyrier så beror överrepresentionen på en vrickad kvinnosyn. Oskyska, obeslöjade kvinnor är ”svennehoror” som ber om att bli våldtagna genom sin klädsel och beteende. Lösningen på detta problem är att UTVISA så fort en invandrare, oavsett ålder, ger uttryck för denna kvinnofientliga syn. Att få bo i Sverige är ett privilegium som lätt ska kunna dras in. Det viktigaste måste vara att svenska tjejer ska kunna vara fria att vistas ute på kvällarna utan att vara rädda för att bli våldtagna, som de kunde innan denna massinvandringstragedi.

  Färskt exempel, svenska som gjorde misstaget att vänta på bussen ensam på kvällen. Resultatet? Gruppvåldtäkt så klart, av UTLÄNDSKA förövare!
  http://www.bt.se/nyheter/boras/polisen-vill-ha-tips-efter-valdtaktbr-vid-busskur-pa-trandared%282060657%29.gm

  Rösta på SD om ni vill ha slut på eländet och ta tillbaka vår trygghet!

 18. Stenkoll på den legala invandringen ja.. Den illegala är en helt annan femma.. Och nej, jag köper inte tesen om att negrers överrepresentation skulle bero på ”diskriminering,” då svarta i alla avseenden har varit positivt särbehandlade sedan 60-talet. De har lättare att komma in på college, få jobb etc, etc.. ändå har de inte lyckats kravla sig upp det minsta lilla från deras position innan särbehandlingen. Problemet där stavas givetvis också kultur. De negrer som talar perfekt engelska och lever som vita lyckas bättre, medan de som vill vara ghettohoods, pratar ”ebonics” och dyrkar gangstarappare hamnar på kåken eller knarkar ihjäl sig.

 19. Du har helt rätt, Goldfire, att om man tittar på ”raser” (I USA använder man raser som statistisk enhet) är färgade och latinos drabbade av brottslighet. Så något är fel i USA också, tro inget annat. Men där kan man ganska lätt visa att det beror på ekonomin och på utbildning och ghettona. Däremot kvarstår paradoxen att invandrarna är mindre brottsliga ÖVERLAG bland ALLA etniciteter, än de som fötts i USA:

  De rapporter jag läst varnar däremot för att risken att hamna i brottslighet ökar ju längre tid man bor i USA.

  Och… Det är INTE de rikaste som kommit till USA! Samma mönster finns oberoende av socialklass enligt rapporterna.

 20. Goldfire. Du har ett politiskt mönster där färgade är fast i ett utanförskap. De är fattiga, TROTS den positiva särbehandlingen i USA. Men det beror inte på ras eller etnicitet eftersom OM folk lämnar ghettona och får bra utbildning har de lika möjligheter med andra människor.

 21. Goldfire86,dessutom är de svarta som lämnat ghettosnacket bakom sig och klättrat
  socialt och karriärsmässigt djupt föraktade av sina svarta bröder.
  Är själv gift med en jenkare om ej svart men vi besöker USA en till två ggr per år och har ganska bra koll.
  Hitills har vi betalat själva men nu har jag hört att soc är pigga på att betala hemresan det är väl bara att hävda att min man inte får glömma sina rötter och att våra barn måste se sin fars kultur för att förstå honom bättre. Fast det kanske bara är giltigt om man är somalier.

  Mexikanarna väller in över gränsen och är inte populära,men visst gör de arbeten som inga andra vill och det är väl därför problemet får fortgå.

 22. Det verkar ju som om du mest låter dina fördomar tala här, Goldfire.

  För vad menar du annars med att hävda att svarta i USA ”inte lyckats kravla sig upp det minsta lilla från deras position innan särbehandlingen”? De har ju gjort enorma framsteg, det finns ju en välbeställd svart medelklass, USA har nu en svart president, andelen svarta som utbildar sig har ökat… et cetera. De är inte på samma nivå som vita amerikaner, men det har förbättrats avsevärt. Om det beror på sådant som affirmative action, vilket jag tycker är en tveksam grej, är ju osäkert. Men att det har skett en positiv utveckling är otvivelaktigt. Vad du hävdar stämmer helt enkelt inte. Eller är det några siffror på utveckligen av andel svarta vs vita som döms för brott som du talar om? Har inte sett några sådana siffror eller diskussioner länkade ovan, i varje fall.

 23. Danmark hade 189 våldtäkter på ett halvår medans lilla Svedala slog rekord med 1100 på två månader.
  Kan skillnaden ligga i att efter avtjänat straff är det utvisning som väntar i Danmark.
  Medans något liknande här är totalt otänkbart.
  Fast vad dum jag är,kom just på vad den verkliga förklaringsmodellen är det var visst en professor som förklarade att det beror på vädret.
  Så Danmark måst så klart haft uruselt väder det senaste halvåret!

 24. Ulrika. De illegala invandrarna i USA är INTE brottsligare. De försöker hålla sig till lagen för om de åker fast körs de ut direkt. Det är samma mönster där,.

 25. Kan nog tänkas att de av rädsla inte vågar göra ngt som sticker ut,men krocka med dom vill ingen då de aldrig har bilförsäkring!
  Sedan är det bara att konstatera att inte en mexikanare är muslim och inte heller beter sig som en sådan!
  Sedan håller du väl med med mig om att Danmark får tacka gudarna för sitt dåliga väder!!!

 26. För Amerikanarna är Mexikanarna som muslimerna här… Dvs de är så för dem med fördomar. Ungefär som finnarna var som muslimerna förr, innan finnarna blev ok i de fördomsfulals ögon.

  Jag vet inte hur gammal du är Ulrika, men är du över 50 finns det en chans (risk?) att du själv tänkt om finnarna som du tycks tänka om muslimerna idag.

 27. Hej Torbjörn,

  Först måste jag säga att jag respekterar dig! Jag håller inte med dig i allt men det har inte med saken att göra. Du verkar vara en sann demokrat vilket ytterst få av våra politiker idag är.

  Dessa frågor som diskuteras öppet i denna tråd borde ha diskuterats för 25-30 år sedan inför möppen ridå. Det är 2010 nu och vi får fortfarande inte till en transparent diskussion om sakernas egentliga tillstånd, vilket är en skandal minst sagt.

  Jag lämnade Moderaterna pga deras totala brist på respekt för Svenska folket.

  Du lyfter ut en tragisk sak från BRÅ som bara visar hur lite respekt för oss väljare de politiskt styrda myndighetera har :

  ”Men nordafrikaners högre överrisk innebär inte att personer från Nordafrika
  svarar för en stor del av den misstänkta brottsligheten i Sverige. Deras
  andel är tvärtom mycket liten. De som dominerar är i stället nordbor.
  Personer från Finland, Norge, Danmark och Island utgör närmare 5 procent
  av de misstänkta medan personer från Nordafrika utgör 0,7 procent.
  Det hänger naturligtvis bland annat samman med att det inte finns särskilt
  många personer i Sverige som är födda i Nordafrika. Antalet invandrare
  från de nordiska grannländerna är mycket större.”

  Tror de att vi är helt dumma i huvudet? För det första: Vilken brottslighet är det som avses?
  Pratar vi ex. våldtäkter, överfallsvåldtäkter, rån, grov misshandel så är det helt felaktigt men genom att skriva som ovan och ta med fortkörningar, snatterier etc etc så serveras den bilden man vill ge.

  Eller som BRÅ tjejen Hradilova förra veckan gällande våldtäkter..Hon talar emot BRÅ’s egna undersökningar och hänvisar till att vid rån då minsann kan brottsoffren uppge felaktig information om signalement enligt ngn obekräftad studie.. På bästa sändningstid. Helt horribelt. Hradilova är dessutom med i facebook gruppen ”Sverigedemokraterna i riksdagen – Nej Tack” och fan hos facebook till vänsterpartisten som starta nämnda gruppering. Opartisk?

  Frustrationen av alla lögner/dimridåer man får genomlida är mycket stor hos väldigt många av de jag träffar.

  Vad händer nu när SD med all säkerhet fortsätter att lägga ut statistiken kring våldtäktsdomar? Hur ska alla dessa förnekare och odemokratiska krafter vrida sig ur detta? Dessutom med all säkerhet kommer de att sitta i riksdagen med tillgång till tjänstemän och riksdagens utredningstjänst. Varför föra Svenska folket bakom ljuset?

  Hade man tagit en demokratisk diskussion, självklart helt transparent, för 25 år sedan skulle vi inte behöva ett parti som Sverigedemokraterna.

  Nu behövs de mer än någonsin, dagens politiker behöver en riktig näsbränna

  mvh Ceasar

 28. Caesar. Du har rätt i att saken måste diskuteras. Det som skrämmer mig mest är den uppenbara skillnaden mellan Sverige och USA i INVANDRARES brottslighet. Det ska jag skriva mer om längre fram, du kan se en del länkar här http://wp.me/pXH4A-sW.

  Statistiken i USA, som jag är den första att egentligen prata om, är pinsam för svenska myndigheter. Men även för Sd. Just nu går jag mest omkring och undrar vem, Sd eller myndigheterna, som kommer att reagera först. Om nån av dem ens gör det.

  För statistiken där BEVISAR att det inte är nåt fel på kulturerna i de länder Sd brukar klaga på. Och statistiken visar att Sverige gjort STORA fel i sin flyktingpolitik.

  För övrigt är jag inte rädd för det Sd kommer fram till. Jag VET vad de kommer att komma fram till, en STOR överrepresentation för invandrare i statistiken för dömda för våldtäkter.

  Så här står det i BRÅ-rapporten jag citerade för övrigt:

  ”Man kan samtidigt konstatera att de utrikes föddas överrisk att vara registrerade för brott är högre för vissa brott än för andra. Det är till exempel fyra gånger vanligare att utrikes födda är misstänkta för dödligt våld och rån jämfört med personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar. Det innebär att 0,03 procent av dem som är födda utomlands var misstänkta för dödligt våld under perioden och att 0,35 procent var misstänkta för rån var födda i Sverige av svenska föräldrar.”

  Kom ihåg att för EXAKT SAMMA FOLKGRUPPER (dvs ALLA etniciteter) är samma amerikanska siffor en undre representation på 1/3 så vanligt ca.

  /T

 29. Pingback: Integrationsprojektet « Sverige är inte världens navel!

 30. Gefle Dagblad har idag en artikel som granskat Åkessons påstående om att 75% av dom våldtäktsdömda kommer från Mellanöstern.

  http://gd.se/nyheter/gavle/1.2262068–statistiken-ar-falsk

  ”Statistiken” är falsk.

  (när SD presenterar statistik eller fakta brukar det kallas ”statistik” eller ”fakta” av media.)

  Ja, det slås fast att Åkesson ljög. Det är inte alls 75% som kommer från Mellanöstern utan bara 60%. Fy skäms, Åkesson.

 31. 5 personer är det statistiska underlaget VMM!

  Det var fånigt av Sd!

  (Fast jag medger att när statistiken görs någon gång kommer andelen utländskt födda att vara större än andelen inhemskt födda. Men då får man allt göra ett vettigare arbete än Sd gjort här!)

 32. Jerlerup: ”Däremot kvarstår paradoxen att invandrarna är mindre brottsliga ÖVERLAG bland ALLA etniciteter, än de som fötts i USA.”

  Förklaras detta inte av att den svarta befolkningen är föds i USA och det är den som står för en stor dela av brotten där. Läste att någon professor som undersökt saken konstaterade att om man exkluderar svarta ur brottsstatistiek så är USA’s etniskt vita befolkning lika kriminell som i vilket Europeiskt land som helst och vita ungdomar i USA är lika bra i skolan som vita i Europa. Det är de svarta i USA som förhöjer statistiken.

  Annars tycker jag att det är en utmärkt debatt om invandringspolitiken här, seriös och resonerande, vilket är helt nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, det är Sverigedemokraternas största bidrag till Sveriges demokrati.

  Det är helt förkastligt att försöka tysta debatten genom att stäpla alla som rasister som den rödbruna vänstern gör. Våra politiker har skapat enorma ekonomiska, sociala och kriminella problem i Sverige med förd politik som leder till otrygghet och rasism. Vi måste lösa våra problem på humant och värdigt sätt innan det blir inbördeskrig och då måste en fri och seriös debatt få ha sin naturliga gång. Tack för det bidraget Herr Jerlerup.

 33. Jag anser att man helt klart ska tillåta fri debatt om detta. Det enda jag slår ner på är generaliseringar! Jag tror på att klart markera min ståndpunkt men ändå acceptera fri debatt.

  Om man ser på statistiken ser man att utländskt födda har mindre brottslighet än vita amerikaner. Ser man på afrikaner är det samma mönster! Och DET borde en hel del ”nationella” tänka på för det utmanar deras teorier!

  Amerikansk statistik utgår från raser och ser man på statistiken är brottsligheten minst bland asiater, sen vita ”europeer” och sen latinos och sen färgade ”afroamerikaner”. Det finns givetvis skäl till detta. Man vore ganska oexakt om man inte ser på historien också. Färgade var slavar och fortsatte att betraktas som underlägsna efter slaveriet upphörde. Det är inte egendomligt att det finns GIGANTISKA problem.

 34. Det jobb du gjort med detta Torbjörn, tycker jag framförallt visar att man måste göra ordentliga utredningar kring orsakerna bakom den statistik som finns. Vi som skriver här kan alla komma med mer eller mindre intelligenta gissningar men till dess att det finns någon form av vetenskaplig studie som klarlägger de faktiska orsakerna så är allt vi har just bara gissningar. Det är i vilket fall mycket intressant att se att det finns så stora skillnader och det tyder på att vi som har en sämre statistik har något att lära. Frågan är som sagt bara vad?

  För övrigt vill jag meddela att Sverige mött Norge i en friidrottskamp där Sverige belade en hedrande andraplats medan norrmännen kom näst sist. (apropos det där med fem personers statistik. För övrigt tillhör Libyen heller inte mellanöstern så det Åkesson skulle ha sagt om han velat vara sanningsenlig är 40%)

 35. Ja. Jag håller helt med. Jag vill ha riktig statistik och är fly förbannad på att statistiska centralbyrån inte gör sån här statistik. Nästa gång jag haren ledig vardag ska jag ringa runt till BRÅ och SCB och försöka spåra det politiska beslutet bakom att man inte gjort nån vettig statistik.

  Men statistiken i USA om utländskt födda är grundlig och kan kontrasteras med den från BRÅ 2005. jag letar statistik från kanada också.

 36. Pingback: Absurd twitterdebatt om brottslighet och invandring! « Sverige är inte världens navel!

 37. Är skribenten säker på vad ordet liberal betyder?
  Jag läser runt lite och ser mest vänsterpolitiskt resonomang.

 38. Pingback: ”1/3 av fångarna är muslimer” | Sverige är inte världens navel!

 39. Pingback: Utanförskap, nya svenskar och brottstatistik | Sverige är inte världens navel!

 40. Pingback: Kitimbwa Sabuni! Utanförskap rättfärdigar inte våld! | Sverige är inte världens navel!

 41. Pingback: Dansk studie: 66% av syriska flyktingar är lågutbildade – Sverige är inte världens navel!

 42. Pingback: 61 ”utsatta områden” i Sverige – Sverige är inte världens navel!

 43. Pingback: Låg utbildningsnivå, arbetslöshet, flyktingar och en kommande pensionskris – Sverige är inte världens navel!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s