Muslimska Brödraskapet – eller: att anklaga utan bevis!

3/3 uppdatering: För mina tre andra uppföljande artiklar. Se här: 1) Norell: islamofobi är muslimers eget fel och finns för övrigt inte. Och 2) Är CURED & Johan Westerholm & Magnus Norell, Muslimska Brödraskapets agenter? Och 3) Muslimska Brödraskapet och ”fake news” på myndighetsnivå.

———–

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har släppt en rapport om Muslimska Brödraskapet. En rapport som påstås vara vetenskaplig och objektiv, men som helt saknar bevis för de påståenden som görs. Det är sällan jag sett så ovetenskapligt trams, utan tillstymmelse till bevisning, och ändå plöjer jag igenom rasistisk media varje dag och avslöjar rasistmyter och skriver om dem. Det är i klass med det sämsta på Avpixlat eller Vaken.se. 

Tänk dig att myndigheten MSB hade gett ut en rapport om att amerikanska Ku Klux Klan styr Socialdemokraterna, utan att presentera ett enda bevis för det? Hur hade det sett ut? Rapporten om Muslimska Brödraskapet Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani gett ut innehåller inga som helst bevis. Nill, inget, zero, absolutely nothing! Ändå kopplas personer och organisationer i Sverige ihop med terrorism genom påståenden om att de är Muslimska Brödraskapet i Sverige.

För några månader sen drog staten in bidragen till SUM, Sveriges Unga Muslimer, baserat på påståenden om att SUM var allierat med Muslimska Brödraskapet. Inte ett enda bevis levererades för den utsagan. Det finns många skäl att sakligt kritisera SUM. Det finns verkliga frågor man kan ställa till SUM, saker de KAN kritiseras för, men de sakfrågorna låg inte bakom beslutet utan det refererades till att ”alla vet” att de är MB. Hur som helst ska ingen dömas uran bevis och utan att få göra sin röst hörd.

I debatten hittills har det sett ungefär ut så här. Man har pekat ut någon person som ”Muslimska Brödraskapet”. Om man frågar om bevis säger de att ”hen är kopplad till SUM som är kopplad till IFIS som ingår i FIOE. Sen tar det slut. Och ”bevisningen” brukar vara att nån enskild indvid i FIOE ingår i MB eller det hetäckande ”alla vet”.

Nu gör Norell och co exakt samma sak.  Kopplar ihop personer och organisationer med MB, utan bevis.

Connectos

Att länka saker med varandra utan bevis, eller med lösa bevis är det som i vissa delar av underättelsevärlden kallas ”connectos” eller ”connect the dots”, på svenska kan man säga ”kopplingar”, mellan rörelser och personer. Jag har skrivit om det i en artikel på Motargument. Konspirationsteorier bygger helt på ”connectos”. Därför är underrättelsetjänster försiktiga med detta. En koppling är ett arbetsmaterial som måste bevisas, inte en slutsats!

Jag har själv en gång i tiden varit med i en organisation som arbetade på det sättet, så jag känner igen metoden.

committee300_11_01_thumbMetoden man använder är i sig enkel. Du tar en person. Du kartlägger dennes kopplingar; vilka de känner och vilka de personerna, i sin tur, känner. Du kollar på vilka bröllop de deltar i, och vilka som besöker dessa, samt vilka besökarna känner och vilka bröllop de har besökt. Du kartlägger styrelsemedlemmarna i bank A och de i bank B och ser att personen X jobbar i bank A men har en släkting vars fru (!) känner en som försvarade bank B. Då kan det bli ett av bevisen för att bank A och B hör ihop, om man nu vill bevisa just detta. På så sätt är det enkelt att bevisa i praktiken vad man än vill bevisa.

Se bilden till höger, hämtad från internet (inte från Norells rapport), och tänk er att vart namn är en punkt, så förstår ni varför det kallas ”connect the dots”.

Att samla uppgifter om personkopplingar är viktigt inom underrättelsevärlden och inom forskning och journalistik. Men sen måste man BEKRÄFTA eller FÖRKASTA kopplingarna. Det gör man genom att följa personerna, se vad de har för ideer, vad de jobbar med politiskt och genom handfasta bevis, medlemslistor, möten och finansiella flöden.

Norell jobbar inte så. Han gör ”connectos” utan att bevisa något.

”Muslimska Brödraskapet i Sverige”

Detta är några av problemen med rapporten.

sidan 2

”Pierre Durrani är före detta medlem i Muslimska brödraskapet med stor ”inifrån” förståelse av hur rörelsens medlemmar tänker organisatoriskt och taktiskt i olika frågor.”

En medförfattare som är källa. Vad är hans och vad är de andras bidrag i rapporten. Har han ens ett enda bevis att komma med? Det verkat inte så.

Hur bör man hantera hörsägen enligt gängse metoder? Jo genom att bekräfta med bevis.

Sidan 3 ff

Beskrivningen av islamism är i stora stycken korrekt, men de klumpar ihop de mest extrema grupperna och islamister som är för demokrati till en enda röra. Deras beskrivning av islamism är egentligen en över RADIKAL ISLAMISM. Det är dilemmat när man försöker beskriva en så bred rörelse som islamismen på ett förenklat sätt.

”individen underordnas staten” ” fientlighet gentemot Väst och ett motstånd – för att inte säga hat – mot det moderna projektets avigsidor” ” fientlighet gentemot globalisering och modernitet” ” en Västlig omvärld, som – i konspiratoriskt samråd med judar och sionister har till syfte att utplåna islam” ” långa rad av terrorattacker”

Att förenkla är väl tidens melodi, så att säga. En del buntar ihop allt som är nationalism till ett och fördömer det. Utan nyanser. Demokratiska konservativa, Sverigedemokraterna, nazister, fascister, främlingsfientliga, populister och libertarianer, allt klumpas ihop till ett och får en stämpel som ”något ont”. En del gör samma sak med vänstern. Jag läste en ”vetenskaplig rapport” nyligen av en amerikan som klumpad ihop Kommunister, socialister, demokratiska socialister som tog avstånd från Stalin, Socialdemokrater, och liberaler och socialkonservativa till samma sak ”socialisterna”, och stämplas som ”ondska”. Norell och hans medarbetare gör exakt samma sak med islamism.

De enda nyanser som finns är mellan onda islamister (flertalet) och riktigt onda islamister (IS) på sidan 6.

Vetenskapligt? Knappast!

Men uppräkningen låter läskig och gör att senare namngivna personer och organisationer direkt kopplas till terrorism.

Det är nog också syftet med uporäkningen. Att läsaren ska koppla ihop terror med tex IFIS och SUM.

För övrigt saknas bevis för påståendena om hur MBs ideologi ser ut.Källhäbvisningarna är undermåliga.

Sidan 7 och 8

På sidan sju börjar man koppla ihop den läskiga islamismen och dess terrorism med Europa och Sverige. Vad vill MB i Europa frågar de?

Det nämns att det finns aktivister för MB i Sverige som anklagar alla som försöker utreda vad MB vill för att vara islamofober. ”Genom åren har det riktats olika former av kritik mot de europeiska bröderna”, får vi veta.

På sidan 8 skriver de att rörelsen kom till Europa på 60talet med Said Ramadan som grundade moskeer i Europa. Sen skriver de: ”I samband med att europeiska muslimer utsågs till objekt för islamisering påbörjades också ett arbete med att bygga upp en struktur av organisationer som kunde stötta upp verksamheten ekonomiskt och ideologiskt”. 

Dessa ord är viktiga för det är de s.k. bevis som levereras för att svenska organisationer skulle vara knutna till MB i rapporten. Påståenden är bevisen. Inget mer än ett påstående utan bevis. Det är det som brukar kallas en ”connecto” i underrättelsesammanhang.

Det fortsätter:

”Den exakta tidpunkten för när MB etablerades i Sverige är oklar, men nätverket har etablerats succesivt som en konsekvens av invandring och från slutet av 1970-talet var MB aktivt i Sverige. I så kallade informationsskrifter om islam från 1980-talet är det möjligt att spåra ett tydligt inflytande av MB:s klassiska ideologiska hållning.”

 Jaha. Från ett löst svepande påstående om Europa landar man i ett löst svepande påstående om Sverige.

Sen ett påstående som inte beläggs med varken bevis eller fotnot.

Muslimska Brödraskapet i Sverige är organiserat i ett råd, en shura som har en ledare, amir. Detta råd kan bestå av ett dussin personer och dess ledare roteras med jämna mellanrum. Dessa medlemmar är sin tur organiserade i små enheter på 5-10 medlemmar som utgör en usra (familj) med vilka regelbundna veckovisa möten sker där man främst reciterar koranen, ber och talar om andliga spörsmål.

Källa? Bevis? Om ”beviset” är Durrani påståenden brukar man redovisa det i vetenskapligt baserade skrifter. ”Enligt Durrani är…”

Sidan 9: IFIS

På Sidan nio kopplar man alla de lösa påståendena till ett nytt påstående som uttalas MYCKET tvärsäkert, men utan bevis (givetvis). Nu ska man koppla IFIS till allt detta.

I mitten av 90-talet skapades föreningen Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS) som ett sätt att ge en offentlig organisatorisk stadga till det som i själva verket är MB:s olika avdelningar i Sverige. Islamiska Förbundet i Stockholm, som är knutet till det som kallas Stockholms moské är den ursprungliga avdelningen ur vilka de andra (bland annat i Göteborg och Malmö) har avknoppats.

Vill du ha bevis för detta? Det finns inte i rapporten.
Påståenden utan bevis om att MB genom IFIS spritt sig till Finland och Norge varvas sen med påståenden utan bevis om att MB har en ”helt dominerande position inom det statsunderstödda så kallade civilsamhällets muslimska del. Det är många miljoner som slussats in från svenska skattebetalare in i världens största islamistiska organisations svenska gren.” Sen kommer det. I Sveriga har MB nåt LÄNGST i att etablera sig.

Detta fenomen, att MB befinner sig som spindeln i nätet bland muslimska organisationer, förekommer även i olika grad i andra europeiska länder, men i Sverige har denna utveckling gått som allra längst

Lägg märke till att inga bevis ännu lagts fram. Inte mer än påstådda kopplingar, ”connectos”.

Sidan 10, 11, 12: personförtal

På sidan tio kommer man med en rad grova påståenden, utan bevis givetvis.

Islamic Relief. En stor mottagare av biståndsmedel från SIDA som driver biståndsprojekt runt om i världen. En central organisation för att ge MB trovärdighet…. Studieförbundet Ibn Rushd. Driver många studiecirklar i moskéer och lokaler knutna till muslimska organisationer runt om i landet. Mottar stora belopp från staten som går till studieverksamhet, ofta kring undervisning i islam och begrepp som ”islamofobi”. Ledningen är helt styrd av MB…. Sveriges Unga Muslimer (SUM). Bildades som Sveriges Muslimska Ungdomsförbund, senare omdöpt till Sveriges Unga Muslimer, och ett initiativ från MB för att organisera muslimska ungdomsföreningar…  Islamiska Förbundet i Sverige MB:s organisatoriska front. Stockholms moské vid Björns trädgård är i dag den mest kända MB institutionen i Sverige. Kanske kan den betraktas som ett huvudkontor för rörelsen.

Eftersom Durrani var med i SUM är det väl hans ord igen. Då ska man skriva ”enligt Durrani”, inte bara kasta ut  påståenden.

Sen följer uppgiften att det finns en paraplyorganisation, men hur de vet det skriver de inte en rad om. (Inte heller länkas till källor.)

”Paraplyorganisationen Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE)”

Bevisen finns inte. Men för en okritisk person kan det verka som bevis finns. Men allt Norell och co skrivit har varit påståenden som länkas till påståenden.

Sidan 13

Det ska tydligen finnas forskare som levererat bevis. Trevligt, för författarna gör sannerligen inte det.

Bland forskare som arbetar med att studera europeiska brödraskapet råder det emellertid ingen tvekan om att det är en de facto existerande rörelse på kontinenten. Svårigheterna för forskarna ligger i att det är en hemlighetsfull organisation som är systematiskt otydlig om vilka som är medlemmar och vilken politisk målsättning organisationen har i Europa (se Meijer et al 2012). Ett rimligt antagande är att det finns flera aktivister i Europa som är medlemmar i Muslimska brödraskapet. Samtidigt är det rimligt att anta att många är aktiva utan att ha ett faktiskt medlemskap. Det viktiga är inte att någon är medlem utan att man sympatiserar med rörelsens ideologiska utgångspunkter.

Lägg märke till orden  ”ett rimligt antagande”.

Sidan 14

För att vi inte ska glömma hur läskiga MB är lägger man in lite detaljer om vad MB som helhet strävar mot igen. Detta kommer precis efter att man skrivit om en rad svenska organisationer. Efter att ha läst om de svenska organisationerna och de läskigheter MB står för är det meningen att läsaren omedvetet ska koppla läskigheterna med de svenska organisationerna. Efter att ha läst nästa stycke tänker man rimligtvis: ”fy fan, hur kan sådana terrorister få finnas i Sverige”.

Reaktionen på det här ”glappet” mellan ”karta” och ”terräng” gör att muslimen känner sig manad att gå till aktion för att, bland en hel del annat, återinföra kalifatet som detta stipuleras av sharia och att sprida islam överallt i världen. Qaradawi uppmanar sina trosfränder i den islamiska rörelsen att huvudsakligen förlita sig på ”ordet” istället för ”svärdet” i islamiseringsprocessen de har framför sig (ibid.).

På sidan 17, bevis nummer ETT!

Jag ska inte orda om allt som sen följer. Men en sak måste jag poängtera. Först på sidan 17 levereras något som kan kallas bevis.

Mahmoud Khalfi, imam i MB:s viktigaste svenska moské, såg det dock som en framgång för MB:s islamism när Mehmet Kaplan fick jobbet som minister i den rödgröna regering som leds av Stefan Löfvén (Carlbom 2016). I arabiska medier sa han bland annat att ”genom Mehmet Kaplans politiska karriär skedde ett genombrott för islamisterna i Sverige”. Khalfi berömde dessutom svenska politiker för att de ”har normaliserat relationen med Islamiska förbundet som är kända för sin tillhörighet till Muslimska brödraskapet” (Carlbom 2016).

Här finns iallafall en källa. Författaren Carlbom hänvisar till sig själv. Hoppas att Aja är källkritisk i sin andra skrift. Jag vet inte hur pass källkritiskt Carlbom resonerat i sin första skrift, låt oss hoppas med mer nyanser och bevis än här. Jag noterar att länken till påståendet saknas i rapporten.

Då öppnar vi Carlboms avhandling som Carlbom anger som källa i sin fotnot… Aha, som nej, visade sig inte vara en avhandling. Det var en debattartikel som hänvisar till Sameh Egyptsons blogg. Där refereras det också och hänvisas till Tunisnews. Bra. Här finns något att källkritiskt forska vidare på. Men rapportens hänvisning är rena skämtet.

En sk forskare som anger sig själv och en debattartikel utan bevisning som källa.

Sen tar det slut. Mer bevis än det finns inte. Sen fortsätter man på samma sätt som innan:

”Både Waberi och Mustafa är bra exempel på hur MB aktivister har agerat på ett partipolitiskt plan i Sverige. ”

Bevis saknas givetvis för det påståendet.

Fast det bör nämnas att man anser att ”mainstream islam” strider mot ”västerländska värderingar” på sidan 18. Så det är mainstream ISLAM inte ISLAMISM man ogillar.

Hur definierar de mainstream islam?  Ingen diskussion givetvis och inga bevis eller källor för påståendet.

Etc etc

Och så fortsätter det.

Observera att jag inte med ett enda ord vill försvara Muslimska Brödraskapet. I synnerhet inte den mest extrema grenen som fortfarande än idag försvarar grundarna till MB, som Hassan Elbanna eller ideologen Qutb. Tvärtom. Jag vill också gräva i frågan om MB:s inflytande i Sverige. Men jag är mest intresserad av det RADIKALA MB.

Men vill man bevisa att Muslimska Brödraskapet arbetar för att radikalisera muslimer i Sverige och kan vara ett hot mot Sveriges säkerhet krävs bevis. Och i debatten saknas de. Det är symptomatiskt att den enda gången författarna levererar något som kan verka vara försök till bevisning, på sidan 17, så länkas till en debattartikel en av författarna skrivit, inte till orginalkällan Sameh Egyptson.

Allt som finns är connectos.

Ska man bevisa radikalisering krävs bevis i form av medlemskap, möten, uttalanden, skrifter, ideer, etc. Det räcker inte bara att peka med pekfingret och skrika ”du är dum”.

Framför allt måste man visa att de utpekade personerna driver Muslimska Brödraskapets frågor. Konkret och handfast. Inte bara genom flummiga antydningar om att agendan är att ””muslimer” ska kunna bevara sin religiösa livsstil” och är för muslimska friskolor. Med sådana flummiga generaliseringar hade man kunnat peka ut de flesta judar som medlemmar av Kach och terrorister och fundamentalister också. Många judar vill bevara sin livsstil och ha judiska skolor och en del är konservativa.

I Norells beskrivning av MB verkar det som i praktiken allt från terrorister till IFIS och Ibn Rushd är samma sak. Jag är en av de svenskar som gjort mest research om IS och Al Qaidas nätverk i Sverige och kan intyga att det inte är riktigt så enkelt.Radikala islamister som på allvar älskar islamismens mest radikala grenar, som IS och Al Qaida, HATAR och AVSKYR Omar Mustafa, Kaplan, och de organisationer som nämns. De är ”demokrater”, discomuslimer”, ”judeälskare”, ”bögälskare” och ”sekulära” och en massa annat som de ogillar, i deras ögon.

Det borde herrarna veta Eftersom de sitter på många skärmdumpar från research bland radikala islamister i sverige.

Denna artikel är inget försvar av IFIS, Ibn Rushd eller Omar Mustafa, eller SUM. Inte en attack på dem heller. Det är en uppmaning till att leverera BEVIS! Anklaga inte folk för samröre med terrorister utan att noga visa HUR de är kopplade till terrorister. OM de ens är det.

Leverera bevis! Det sista vi vill ha är Mc Carthy liknande processer mot olika muslimer i Sverige där påståenden utan bevis och täckning är det enda som slängs fram.

Vi lever i en tid då fake news, påståenden, lögner och generaliseringar sprids snabbare än någonsin. Det där med bevis, källor och fakta är viktigt.

PS

För övrigt. Varför söker sig Norell så långt bort när han ska leta efter vem som stöttar Muslimska Brödraskapet i Sverige? Han bloggar på Ledarsidorna.se. Den som driver Ledarsidorna.se är Johan Westerholm. Han är den svensk som gått längst i att försvara Muslimska Brödraskapets ideolog Qutb. INGEN annan svensk har gått ut offentligt och förklarat att hen har honom som förebild och inspirationskälla.

”Näst John Rawls är Sayd Qutb min största källa till inspiration”…

John Maynard KeynesHåkan Juholt ... Assar Lindbeck är bara några av de inspirationskällor och tankemodeller jag skulle forma min tolkning av svensk socialdemokrati i sin nutid runt om jag vore chefsideolog eller partiordförande. Även filosofer som John Rawls, Ibn Rushd (den riktige, inte folkbildningsförbundet) samt  Sayyd Qutb tankar om individens ansvar i ett socialt välfärdssystem skulle få plats. I en sekulär socialdemokrati…”

Om man skulle använda Norells egen metod mot honom skulle man kunna peka ut Norell som MB medlem och agent. Jag menar, han skriver ju på samma blogg som en som aktivt stöttar Qutb!

(Denna idioti att fatta myndighetsbeslut utan bevis ser vi för övrigt på hur Tino Sanandajis bok stoppats på flera bibliotek, med hänvisning till rasism, utan bevis. Bibliotekarierna har bara hänvisat till att ”alla vet” eller ”det stod i nån tidning”. Så det är fler än påstådda MB anhängare som fått smaka på denna behandlingen)

19 tankar om “Muslimska Brödraskapet – eller: att anklaga utan bevis!

 1. Pingback: Muslimska Brödraskapet och ”fake news” på myndighetsnivå | Sverige är inte världens navel!

 2. Pingback: Muslimska Brödraskapet och ”fake news” på myndighetsnivå | Motargument

 3. Pingback: MSB och Magnus Norell: ”islamofobi finns inte” | Sverige är inte världens navel!

 4. Pingback: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – Muslimska brödraskapet i Sverige | Vetenskapliga partiet

 5. Pingback: Aktivistdriven forskarkritik och akademiskt revirpinkande präglat av flockbeteende | nordinavia.se

 6. Pingback: Vad håller MSB egentligen på med? | Söndagsmorgon

 7. Pingback: Vår rädsla för bevis, belägg och statistik | Sverige är inte världens navel!

 8. Pingback: ”Bra att myndighet granskar islamismen” | Newsgrab

 9. Pingback: Gummianklagelser och indirekt rasism: ”racism by proxy” | Sverige är inte världens navel!

 10. Pingback: ”Ett fuskarbete som inte bör ges stöd” | Johansen

 11. Pingback: Myndigheten MSB borde granska islamhatet. | Motargument

 12. Pingback: Jakten på Johan Westerholms ”oavslutade Master” | Sverige är inte världens navel!

 13. Pingback: Rebeca Uvell: ”hijabaktivist = nazist” | Sverige är inte världens navel!

 14. Pingback: Sverige är inte världens navel!

 15. Pingback: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Aje Carlbom, misstänkliggör religiositet – Sverige är inte världens navel!

 16. Pingback: Anser Aje Carlbom och MSB att troende religiösa inte ska få påverka samhället? – Sverige är inte världens navel!

 17. Pingback: MUCF:s beslut om Sveriges Unga Muslimer (SUM) är korrekt! – Sverige är inte världens navel!

 18. Pingback: Mattias Gardell har rätt om Aje Carlbom och Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) – Den arga sossen!

 19. Pingback: Sprider Sameh Egyptssons ”små vita lögner” om Muslimska brödraskapet? – Den arga sossen!

Kommentarer är stängda.