Vad säger dansk statistik om brottslighet och invandrare?

Överrepresentationen i statistiken av manliga ungdomar som skadas I trafiken eller kör ihjäl folk har gjort att vi satt in stora punktinsatser för att hjälpa dem. Överrepresentationen betyder inte att alla manliga ungdomar är onda eller galna eller farliga. Bara en knäppgök skulle påstå att statistiken betyder att ”alla män” eller ”män” kör dåligt. Men vi behöver statistiken och kunskapen. Den är värd guld för oss. Mer än guld!

Visst är en del invandrare överrepresenterade i brottstatistiken. Det vore konstigt annars. Och invandrare från vissa områden (Afrika och Mellanöstern) mer än andra. Flyktinginvandrare mer än andra invandrare. Socioekonomi och sånt som hur lagarna och sederna ser ut i hemlandet förklarar detta. (Folk från länder som tillåter aga döms oftare för misshandel av barn i Sverige.)

Men vet ni vad? Invandrare är överrepresenterade i brottsofferstatistiken också.

De som framför allt drabbas av detta är invandrarna. Vill vi hjälpa dem måste vi veta hur det står till. Utan rasistiskt tjafs om alla invandrare och utan att blunda.

Men fakta saknas i Sverige på just detta området. Vi vet mycket om hur invandrare, speciellt flyktinginvandrare, är utsatta i skolsystemet, ekonomiskt, i socialsystemet, med arbetslöshet, etc, etc, men just brottslighet har vi valt att exkludera från all statististisk faktainhämtning.

Statistiken

Sverige har ingen statistik över brottslighet och ursprungsland. Bara över brottsmisstankar och den statistiken är gammal. Men den visar att upp till 25% av afrikaner från vissa områden av Afrika varit misstänkta för brott. Vare sig det beror på strukturell rasism eller överrepresentation av brottslighet, eller både ock, är det chocksiffror som visar att något måste göras. Mig veterligen har inga insatser gjorts.

Men De flesta länder i Europa har. Danmark har en situation liknande vår så vi kan kika på deras. Där begås 13% av all kriminalitet av invandrare från icke västliga länder. De är utgör mindre än 4% av befolkningen. Och orsaken är främst socioekonomisk.  Fast sådant som psykisk ohälsa/trauma hos invandrare/flyktingar mot bakgrund av krig, terror, tortyr, fattigdom påverkar också.

 

84 pct. af al kriminalitet bliver begået af personer med dansk oprindelse. Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande står for 3 pct. og fra ikke-vestlige lande for 13 pct. Uanset herkomst er kriminalitet klart mest udbredt blandt mænd, som samlet udgør otte ud af ti dømte for kriminalitet…

I alt er 124.122 mænd i alderen 15-79 år blevet kendt skyldige i en strafferetlig afgørelse i 2013. Heraf udgør mænd med dansk oprindelse 83 pct., indvandrere og efterkommere fra vestlige lande henholdsvis 3 pct. og 0,3 pct. og indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande henholdsvis 10 pct. og 4 pct. Blandt de i alt 36.289 dømte kvinder har 87 pct. dansk oprindelse. Indvandrere og efterkommeres andel af de dømte er størst blandt straffelovsovertrædelser. Her udgør de 24 pct. af mændene og 23 pct. af kvinderne.

Statistiken är från från 2013 och är hämtad från denna rapport (klicka här).

I rapporten ser man först och främst att det är MÄN som döms för brott mest av allt. Kvinnor begår alltså MYCKET färre brott än män, men när det gäller överrepresentationen för invandrare och deras barn ser det likadant ut för män som för kvinnor.

Rapporten visar dessutom att socioekonomiska förhållanden förklarar det mesta av överrepresentationen bland invandrare, men inte allt. Förhållanden i hemlandet (kultur och lagar) påverkar alltså också, och sådant som psykisk ohälsa/trauma hos invandrare/flyktingar mot bakgrund av krig, terror, tortyr, fd fattigdom. Som de skriver (sidan 99):

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er yngre end personer med dansk oprindelse, og de har ofte lavere socioøkonomisk status. Det er forhold, der bør tages højde for, når man sammenligner dem med personer med dansk oprindelse. Et indeks, der standardiserer efter alder viser, at kriminaliteten i 2013 er 53 pct. højere blandt mandlige indvandrere og 130 pct. højere blandt mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund end blandt hele den mandlige befolkning. Når der yderligere standardiseres for socioøkonomisk status reduceres kriminaliteten til at være henholdsvis 27 pct. og 120 pct. højere.

Index över ”frekvens”, sidan 101 visar att bilden är komplex. Bland danskfödda män är andra generationens invandrare väldigt överrepresenterade. Brottsligheten är nästan DUBBELT så stor bland andra generationens invandrare än bland invandrare, för alla som är mellan 20 och 44 år gamla. 17% av alla invandrade män (födda utanför västvärlden) mellan 20 och 24 år dömdes för brott 2013, 26,5% av alla andra generationens invandrare i samma ålder. Mot 10% av de med dansk bakgrund.

skarmklipp

Mandlige efterkommere har højere kriminalitetsindeks end indvandrere. Det gælder uanset om oprindelsen er i et vestligt eller et ikkevestligt land og uanset socioøkonomisk status – dog med undtagelse af efterkommere fra vestlige lande, der er pensionister. Forskellen er særligt stor blandt mænd i gruppen af andre uden for arbejdsstyrken med ikke-vestlig oprindelse. Her er kriminalitetsindekset 402 for efterkommere og 175 for indvandrere. Også blandt de arbejdsløse mænd fra ikke-vestlige lande er der store forskelle i kriminalitetsindekset mellem indvandrere og efterkommere

2013

Rapporten jag citerar ovan har denna statistik från 2013.

skarmklipp2

Så låt oss se vad detta innebär. Vi kikar på alla som fått uppehållstillstånd, såväl danska medborgare som icke danska medborgare.

Först danskfödda

dansk

134 000 domar på 5 500 000 personer. Det betyder att 2,3% av de danskfödda fått domar. Om vi kikar på manliga individer enbart ser vi att det är ca 100 000 domar på 2 250 000 män. 4,5% av alla manliga individer har alltså dömts i alla åldrar. Det säger sig självt att de under 15 år måste räknas bort, vilket gör att antalet dömda indvider över 15 år blir större än 4,5%.

Sen somalienfödda.

somalia

I runda slängar 18 000 2013.

1100 somalienfödda fick straffrättsliga domar. Det är ca 1100 av 19000 alltså 5,8% av somalierna i alla åldrar. Men kikar vi på 2013 års statistik är det 1000 somalienfödda manliga individer som dömts. Och det fanns 9000 manliga somalienfödda i Danmark (varav ca 300 var minderåriga pojkar). Det gör att det är upp emot 11% manliga individer födda i Somalia som dömts. 11¤ mot för danskfödda 4,5%.

Irakfödda

irak

Det fanns 2013 ca 30 000 irakfödda. Antalet domar ca 1800. Det är 6%. Om man kikar på män. ca 16200 män och 1600 domar blir det runt 10% av alla irakiskfödda manliga individer. (Ca 420 är pojkar under 15.)

Libanon (inkl. statslösa palestinier)

libanon

Det fanns 2013 nästan 25 000 libanonfödda i Danmark. 2400 av dem dömdes under året. Det är nästan 10%. Det är 13 000 manliga individer på 2000 domar vilket är över 15% av dem som dömdes 2013. Ett par hundra av de manliga individerna är under 15.

Afghanistan

afghan

11500 afghaner varav 800 dömdes för brott blir 7%. 690 brott på ca 6500 manliga individer blir 10,5%.

Så här ser det ut om man utgår från index

rapport

Som ni ser varierar det från land till land. Man kan säga att flyktingar är mest utsatta och mest överrepresenterade. Värst utsatta är de som kommer från en rad fattiga afrikanska länder. Sen är det folk från länder i Mellanöstern som är mest utsatta. Och män är överrepresenterade.
Lägg märke till att om man justerar för de socioekonomiska förhållandena kvarstår en överrepresentation. Den kan sägas komma ur seder, vana, och liknande. Dvs BAKGRUNDEN! Kommer man från ett land vars lag tillåter aaga mot barn (som USA, Thailand eller Somalia) och alla runt omkring en agar barnen är det svårare att lägga sig av med vanan när man kommer hit. Egendomligare än så är det inte.

Fängelsestraff

Jag kikade på utdömda straff, speciellt fängelsestraff 2015, på Statistikbanken.dk.

Danmark hade 5 500 000 invånare 2015.  Listan på straff är sån att samma person kan förekomma i flera kolumner så vi måste välja en. Vi väljer Ubetinget frihedsstraff. När vi kikar på kategorin danskfödda måste vi vara medvetna om att det inkluderar andra generationens invandrare som är överrepresenterade de också i statistiken. När vi kikar på de olika ursprungsländerna måste vi vara medvetna om att flyktingar utan uppehållstillstånd och ev. turister också medräknas (Men det är få turister från länderna ifråga, pga visumregler.) och att en person kan ha dömts flera gånger till samma straff, det är inte ovanligt att en kriminell hamnar i finkan flera gånger per år, för småbrott.

Men det visar en stor överrepresentation av folk från t.ex. Libanon igen. 287 ”ubetinget frihedsstraff” är mycket för ca 27000 Libanonfödda 2015. 162 för somalier mycket för lite under 20 000 somalienfödda

2

Sexualförbrytelser och våldtäkter

Om man tittar på våldtäkter och sexualförbrytelser ser man det ännu tydligare, men antalet som begår brotten är extremt få. Och samma sak gäller som för statistiken ovan, en person kan vara dömd flera gånger.


dan1 dan2

Andra generationen

Statistiken är grovt missvisande eftersom den inte tar med det faktum att andra generationens invandrare under 45 års ålder är är ÄNNU MER överrepresenterade än första generationens invandrare.

Rapporten från danska statistiska byrån som jag refererade till ovan visade att det nästan är dubbelt så många som dömts jämfört med de utrikesfödda. Det betyder att en stor del, okänt hur mycket, av de som dömts i statistiken ovan men registrerats som danskfödda, måste vara andra generationens invandrare. Om man jämför med statistiken över första generationens invandrare borde ca 25% av de som är andra generationens ”libaneser” och 17-18% av andra generationens somalier och irakier vara dömda för brott.

Svenska brottsmisstankar

Det finns ingen statistik över brottsmisstankar i Danmark, men det finns i Sverige. Det är i praktiken det enda vi har här att komma med. BRÅ:s rapport 2007. Och den är inte vidare detaljerad heller. Det är omöjligt att läsa ur den om libanonfödda (dvs ofta palestinier) och deras barn är lika överrepresenterade här som i Danmark. Dessutom är detta misstankar, inte domar. Men BRÅ:s rapport bekräftar att samma mönster finns här som Danmark.

Och ärligt talat: det är skrämmande att upp emot 25% av alla från vissa nordafrikanska länder 2007 varit misstänkta för brott. Om man antar att det är samma mönster som i Danmark blir det ännu mer skrämmande. Betyder det då att upp emot 35-40% av alla männen misstänkts för brott? Och hur står det till med andra generationens invandrare?

braig

Östjudarna och nazisterna

Så till rasisterna

Betyder detta att det är rätt att generalisera om ”kriminella Muslimer” eller ”invandrare som är brottsliga” eller ”brottsliga flyktingar”? Svaret är NEJ.

Situationen är lite annorlunda än 30talet men jag vill påpeka att naziretoriken var generaliserande mot judar och romer. Romer var överrepresenterade i brottstatistiken och man påstod att östjudarna var det också.

På 20talet och 30talet pratade man mycket i Europa om påståendet att de s.k. ”östjudarna” var mer kriminella. Detta var judiska flyktingar från öst som sökt sig västerut. (De flydde från den kommunistiska terrorn och från pogromer och fattigdom.)

”Överrepresentation i statistiken” sa man. Östjudarna var en socioekonomiskt och kulturellt utsatt grupp så överrepresentation i kriminalstatistiken är fullt möjlig. (HUR sant detta är vet jag inte. Separat statistik för östjudiska invandrare i Tyskland har jag inte hittat ännu, jag får olika besked kring frågan från experter. Men judar som grupp var underrepresenterade i brottsstatistiken.) Denna påstådda överrepresentation tog nazister och antisemiter och använde för att smutskasta alla östjudar och alla judar överhuvudtaget. Precis som kriminalstatitiken om romer användes mot dem.

Det lät som när Sd eller Steve Bannons Breitbart i USA pratar om muslimerna idag. ”Muslimer våldtar”, ”Muslimer är kriminella” men de pratade om judar och romer istället. Och ”bevisen” var kriminalstatistik och nyheter, riktiga och fabricerade, om enskilda östjudar och romer som begått brott.

Tänk dig då att du stått där 1930 och nån hade frågat dig vad du vill göra åt den ökade kriminaliteten som hen menar ”beror på invandringen av östjudar” eller ”som beror på judarna” och sen hänvisar man till statistiken. Vad gör du då? Vad säger du då?

Bilderna i slutet är från en DN artikel 1921 och Hugo Valentins bok om antisemitismen från 1935. Jag lägger in dem för att visa hur debatten såg ut på nazitiden.

Överrepresentation

Så vad gör vi åt detta. Sverige har onekligen fattat beslutet att vi inte behöver denna statistik om invandrares överrepresentation i brottsligheten. Våra grannländer har inte. Men ärligt talat spelar det mindre roll. Danmark har statistiken men utanförskapet bland nya danskar är lika stort som i Sverige, som saknar denna statistiken.

Jag vill påpeka att det finns bra statistik som rör utanförskap på andra områden i Sverige. Jag skrev om det 2015. Om man tittar på invandrarbarnens situation i skolorna, om man kikar på arbetslöshet och på socialbidragsberoende ser man EXAKT samma mönster som i BRÅ rapporten och i den danska statistiken. Jag skrev detta 2015 om en aspekt av statistiken, dvs resultaten i skolorna.

Via FOF hittar jag ett diagram som ni kan se här nedan, som visar hur betygen ser ut för landets nior för personer från olika ursprungsregioner. Rött är Sverige (inrikes födda). Ljusblått är Afrika. mörkgrönt Asien (kom då ihåg att ostasistiska invandrarbarn har högre betyg än västasiatiska). Gult östeuropa.

betyg ursprungsland

Vi har stora problem med att ungdomar avbryter gymnasiestudierna (1/4 av de som börjar) eller slutar med ofullståndiga betyg (1/3 av de som slutar). Värst ute är de ungdomar som kommer hit i skolåldern. men även de vars föräldrar fötts utomlands ligger dåligt till. De som avbryter studierna är främst de med utländsk bakgrund. Hela 35% av de utrikesfödda slutför har så dåliga betyg att de inte har gymnasiebehörighet.

FOF skriver:

Om man ser till hur många som inte uppnår gymnasiebehörighet i sitt slutbetyg i nian är mönstret likartat. Under perioden 2007–11 uppnådde 9 procent av inrikesfödda (hit räknas även andra generationens invandrare) inte gymnasiebehörighet. För de utrikesfödda är siffran 35 procent. Mer än var tredje utrikesfödd uppnår alltså inte gymnasiebehörighet, vilket innebär godkända betyg i engelska, matematik och svenska eller svenska som andra språk. Detta är en ökning sedan början av 2000-talet, då motsvarande siffra var 27 procent.

Läget är likadant i Danmark som i Sverige. Utbildningen halkar efter och arbetslösheten är stor. 80% av alla familjer som tar emot socialbidrag i Danmark är invandrare. Detaljerad statistik för läget land för land visar dessutom att personer från länder som Somalia, Irak och Libanon är värst ute även i Danmark.

ladda-ned-1

 Man måste ha ett hjärta av sten, eller vara Sverigedemokrat, för att inte röras av dessa siffror.

Det är människor vi pratar om och ett ohyggligt lidande. Utanförskapet skapar stora problem. Och värst av allt är det för de invandrade grupperingarna själva. Invandrare är överrepresenterade i brottoffer-statistiken och invandrarna känner sig i högre grad otrygga än svenskfödda. TACKA FAN FÖR DET, om man ser till statistiken så förstår man dem.

Och vi gör inte så värst mycket åt det egentligen. Politiken idag som är riktad till invandrarna skiljer sig inte mycket från den för 20 år sen.

Unga mäns överrepresentation i statistiken över trafikolyckor har lett till att Trafikverket och regeringen satt in punktinsatser för att förebygga detta. Det är inget konstigt. Vi borde tänka på samma sätt om överrepresentation i brottsstatistiken.

Och som jag sa, att unga män är överrepresenterade som tusan i olycksstatistiken rättfärdigar INTE svepande generaliseringar som antyder att ”männen” är problemet. På samma sätt rättfärdigar inte överrepresentationen av kriminalitet bland män svepande sexistiska formuleringar om att ”män” eller ”männen” är problemet. På samma sätt måste vi tänka om pratet om att flyktingar, invandrare eller Muslimer skulle vara problemet. Svepande generaliseringar är det sista vi behöver för att lösa problemen.

Men det är däremot sant att vi behöver massiva punktinsatser bland just unga pojkar och män för att råda bot på brottslighet och våld. Och vi behöver punktinsatser som riktas till de utrikesfödda männen och pojkarna, och andra generationen av dem framför allt. Kanske lösningen är att ta hjälp av den grupp som är underrepresenterad mer än npgot annat. Dvs kvinnor och flickor?

 

Lösningar

Flyktingar är överrepresenterade, och deras avkomma. Då börjar vi där. Vi reformerar hela flyktingmottagandet. Vi inför praktik på arbetsplatser, obligatorisk svenskundervisning för alla flyktingar från dag ett. Och vi förbättrar den usla samhällsinformationen. Dessutom anställer vi en person på var förläggning som ska samarbeta med ideella lokala organisationer och skapa mötesplatser för flyktingarna. Vi förbjuder i lag de förflyttningar Migrationsverket gör nu som bryter sönder integrationen och omöjliggör byggande av sociala nätverk.

SFI måste bli obligatoriskt för alla nya svenskar, speciellt flyktingarna. Men vi måste ha ett flexibelt SFI som tar hänsyn till utbildningsnivån och kunskapen hos den som ska gå SFI. Och om personen kan skaffa deltidsjobb så får man anpassa SFI utifrån det.

Sen måste vi fixa arbetslösheten. Jag struntar blankt i hur vi gör det, bara vi gör det. krävs det låga löner så inför vi det, kan vi det utan att införa en låglönemarknad så gör vi det. SJälv tror jag på ett system med lärlingsutbildningar. Skapa ett andra steg mellan universitetsutbildning och högskoleutbildning och komvuxutbildning och arbetslöshet. Låt det vara ett system med praktik och begränsad utbildning. Måste vi skapa nya yrkeskategorier för det så gör vi det. Och lönen får bli därefter. Hela tiden ska vi uppmuntra till vidareutbildning och högre lön.

Mer cash till polisen. Jo, det behövs.

Bygg bostäder. Hur vi gör det bryr jag mig mindre om. Om det krävs att vi reglerar bostadsmarknaden hårt och återreglerar hela finanssektorn för att bygga en miljon bostäder igen som på 60talet, så gör vi så. Krävs det total avreglering av hela bostadsmarknaden oc ttalt fri marknad så gör vi så. men vi måste ha fram de där bostäderna och de måste byggas så folk har råd med dem, basta!

Insatser i skolorna. Det här kräver mer eftertanke, men är kanske viktigast.Hur reformerar vi hela jäkla skolsystemet. För det är inga små insatser som behövs. Ingen liten Fridolin som småpetar i systemet och ingen liten Björklund som tror man löser allt med soldatdisciplin. Men samtidigt måste vi stävja oro och kaos i skolorna och framför allt införa riktade insatser till de nya svenskarna.

Och framför allt behövs nya ideer! Massor av dem. Låt folk spåna. Lyssna på folk, prata med folk. Efterlys nya ideer.

Och framför allt. Det är inte de experter och politiker som varit med att skapa dagens kaos som ska sitta och reda ut det. Ingen av de som haft reell makt över politiken de sista 30 åren får vara med i att lösa problemen, om inte de varnat öppet för det och/eller sökt nya lösningar. Helst av allt behöver vi personer som inte varit insyltade i att skapa dagens sits.

Och Sverigedemokraterna kan fortfarande ta sig i häcken!

 

16472913_10154516453397672_4618746560023724961_n

16387369_10154516453417672_7136977849797233141_n
16681568_10154516453427672_5007311086633106968_n

PS

Jag har skrivit om detta förr. Bland annat dessa artiklar.

Utanförskap, Nya svenskar och brottslighetÖverrepresentation av utrikesfödda i brottstatistiken. Vem bryr sig om Ubers chaufförer? ”När jag ljög för tre eritreaner” och ”arbetslöshet och utanförskap bland invandrare” då jag fokuserade på socioekonomiska faktorer, ”Brottslighet, invandring och det klantiga BRÅ (2010)”, ”Integrationsdebatt eller gnäll, gnäll, gnäll” (2011), ”Dagen efter Sverigedemokraternas invandringsutspel” (2010), ”Klämda mellan Husbyvandaler och politiker med hjärta av sten (2013)”, ”Invandring, statistik och brottslighet och sånt (2012)”, ”Asylpolitiken är ett stort bingolotto (2015)” ”Invandring och brottslighet” (2012), ”Integrationsprojektet (2010)” och ”En invandrad underklass i Sverige och Danmark” (2015)..