Kristdemokraterna är ”kissnödiga”: vill förbjuda Sverigedemokraterna?

Förbud av ”rasistiska organisationer” är fel väg. Det stoppar inte rasismen. Förslaget har aktualiserats igen denna valrörelse av Kristdemokraterna men partiet har kämpat för detta ett par år nu. Jag citerar här en del av källorna…

Alliansfritt Sverige upptäckte igår denna formulering igår i Kristdemokraternas valmanifest:

”Deltagande i och stöd till rasistiska, kriminella och terroriststämplade organisationer ska vara olagligt”

Detta kommenterade Alliansfritt Sverige på detta sätt:

Kristdemokraterna går alltså till val på att förbjuda Sverigdemokraterna? Eller inte? Vem ska göra tolkningen? Det är ett minst sagt trubbigt instrument för att komma åt rasism och man är förbannat naiv om man tror att det fungerar.

Men det vara bra att veta inför valet. Att Kristdemokraterna vill avskaffa föreningsfriheten.

Men vad är nyheten? Detta ingår ju sen bra länge i Kristdemokraternas program. Vad det handlar om är att Kd vill jämställa medlemskap i rasistisk organisation, MC-klubbar och terroristorganisationer och jämställa dessa.

Om man läser programmet står det så här:

Kriminalisera deltagande i och stöd till rasistiska och kriminella organisationer. Kristdemokraterna vill kriminalisera enskilds stöd till eller deltagande i rasistisk organisation, terroristgrupp eller annan organiserad brottslighet. Detta är en fråga som vi har drivit i många år. Att kriminalisera enskilt deltagande i och/eller stöd till sådana organisationer är betydligt effektivare än förbud mot rasistiska organisationer. Den förening som förbjuds idag skulle snabbt kunna återuppstå under annat namn i morgon. Därför är det mycket effektivare att kriminalisera det enskilda deltagandet i den typen av organiserad rasism. Ett förbud mot organisationer skulle vara svårt att upprätthålla. För att ändå komma åt kriminaliteten föreslår Kristdemokraterna att man kriminaliserar det enskilda stödet till eller deltagandet i den rasistiska eller terroristiska organisationen eller den på annan sätt organiserade brottsligheten.

Det kan vara av intresse att se hur resonemanget bakom detta går. Jag hittade en motion i KD 2005 med exakt samma ordalydelse som förslaget i valmanifestet. Så här står det i den:

I den allmänna preventionen bör ingå klargörande signaler från lagstiftarna. Ett sätt beskrivs av förre JK Hans Stark i SOU 1991:75 vad avser organiserad rasism. Denna rasism utgör en verklig fara såväl för enskilda personer och grupper som för det demokratiska samhället. De senaste årens händelser påvisar behovet av förändringar. Hans Starks förslag att kriminalisera enskilt deltagande i och/eller stöd till sådana organisationer är betydligt effektivare än ropen på förbud mot rasistiska organisationer.

Eftersom Sverige saknar en generell organisationslagstiftning är det svårt – för att inte säga meningslöst – att direkt förbjuda rasistiska eller likvärdiga organisationer. Eftersom det inte finns specificerade bestämmelser om ideella föreningar kan den förening som förbjuds i dag snabbt återuppstå under annat namn i morgon. Därför är det mycket effektivare att kriminalisera det enskilda deltagandet i den typen av organiserad rasism. Ett organisationsförbud skulle inte gå att upprätthålla.

Det är för oss viktigt att lagstiftningen klart och tydligt kriminaliserar den som deltar eller lämnar stöd till en sammanslutning som ägnar sig åt rasistisk förföljelse antingen genom att ligga bakom eller uppmana till allvarliga brott. SOU 1991:75 konstaterade att den av utredningen föreslagna lagstiftningen var riktad mot ”sammanslutningar som strävar efter att med våld eller liknande brottslighet mot person eller egendom förverkliga rasistiska syften” och det är ”den enskildes befattning” med sådana sammanslutningar som skall kriminaliseras. Kriterier för ingripande skall vara någon form av våld, hot eller tvång. Det finns alltså invävt en rad distinkta kriterier i förslaget. Dessa kriterier kan dessutom användas på ett mer generellt plan än enbart för rasistisk brottslighet.

Under senare år har problemen med den organiserade brottsligheten i form av bland annat vissa förmenta s.k. mc-klubbar kommit i fokus. Men det allvarligaste är förstås den kriminalitet som organisationerna utövar som sådana. Genom den senaste tidens händelser har också sammanslutningar som planerar och ägnar sig åt terroristverksamhet uppmärksammats. Även detta är organiserad brottslighet.

Den organiserade rasismen är egentligen en yttring av det mer generella begreppet organiserad brottslighet. De förslag som lades fram i SOU 1991:75 är med en vidgning av begreppen tydligt användbara för att bekämpa även denna typ av organiserad brottslighet.

Utredaren ville införa begreppet ”organiserad rasism” i brottsbalkens brottskatalog (brottsbalken 16 kap. 7 §). Troligen behöver detta justeras till en brottsbenämning som är mer generell, t.ex. ”organiserad brottslighet”. Men det grundläggande synsätt som utredningen anlägger om att sammanslutningen skall anses medverka eller uppmuntra till brottslighet som innebär hot, våld eller tvång kan anses vara tillräcklig som grund för ingripande. Som synes är detta synsätt generellt till sina karaktär och omfattar inte bara organiserad rasism. Analogin kan alltså användas att omfatta även det vidare begreppet ”organiserad brottslighet”. Det skulle därför kunna omfatta ett vidare område än enbart rasism.

Det kan nämnas att den tyska strafflagen har ovanstående inriktning där begreppen är generella och inriktas på enskilds deltagande eller stöd för föreningar ”vars ändamål och verksamhet är inriktad på att begå straffbara handlingar”.

Utredaren av SOU 1991:75 ansåg att det var nödvändigt att i grundlag inskränka föreningsfriheten i 2 kap. 14 § andra stycket RF med hänvisning till organiserad rasism. Paragrafen skulle därmed enligt utredaren få följande lydelse: ”Föreningsfriheten får begränsas endast såvitt gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av folkgrupp eller annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg eller nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.”

Nuvarande lydelse i RF är: ”Föreningsfriheten får begränsas endast såvitt gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg eller av visst etniskt ursprung.”

Enligt vår mening kunde lydelsen i utredningsförslaget enkelt förstärkas genom att ordet ”kriminell” tillförs på så sätt att frasen får lydelsen ”av militär, kriminell eller liknande natur”.

Utredningen föreslog också att den organiserade rasismen i yttrandefrihetsfrågor skulle medföra straffansvar. Rasistiska organisationer och även terroristgrupper kan ha intresse av att skapa publicitet, medan övriga organisationer som ägnar sig åt kriminalitet helst undviker publicitet. Men med en ändrad brottsbenämning kan utredningsförslaget användas för en utvidgning av katalogen av brott i tryckfrihetsförordningen (7 kap. 4 § TF).

Uppdrag

Regeringen bör alltså utreda ett generellt grundlagsstöd för kriminalisering av enskilds deltagande i eller stöd till organisationer som ägnar sig åt kriminell verksamhet. Grundlagsdelen kan med fördel tilldelas Grundlagsutredningen. Följdlagstiftning till en sådan ordning bör ingå i regeringens uppdrag. Detta bör ges regeringen till känna.

Källa: Författare var bland annat Tuve Skånberg och Peter Althin

Se även den motion som lades fram till riksdagen 2001, samt den som lades fram 2005.

———–

Nyheter: Alliansfritt Sverige, PP-extra, Ejnermark, Mitt i steget, Mp, Reflekterat, Martin, Expressens ledare, Arena

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Den ”svenska kulturen”: myterna om kärnfamiljen

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, samt en del andra konservativa grupper, pratar ofta om kärnfamiljen. Om vi tar Sverigedemokraterna som exempel så hänvisar de till att kärnfamiljens struktur, med mamma, pappa och barn, är en ursvensk tradition som de vill stötta.

I deras principprogram från 2004 kan man läsa:

”Sedan mänsklighetens begynnelse, och i så gott som alla samhällen, har kärnfamiljen varit den grundläggande enhet varpå samhället baserats… Sverigedemokraterna menar att den traditionella kärnfamiljen är en djupt rotad och naturlig gemenskap som inte kan ersättas av några konstruerade kollektiv.”

Man kan bara sucka och undra om historielösheten i dagens Sverige verkligen är så stor. Historiskt sett har det ju varit tvärtom. Kärnfamiljen är en ny företeelse medan olika former av storfamiljer och konstruerade kollektiva uppfostringsmetoder varit regel igenom historien.

Fortsätt läsa