Världsmedborgarskap

Mänskligheten är EN!

Sverigedemokrater och allsköns ”nationalister” säger att det etniska och det kulturella är grunden för all gemensakap mellan folk i världen. Jag håller inte med!

Jag har levt så länge att jag märkt att den SANNA likheten mellan mig och en annan människa inte står att finna i religion, kultur, hudfärg eller skostorlek.

Nationaldemokraten skulle kanske säga att gemenskapen mellan mig och mina grannar är större än mellan mig och en muslim eller en afrikan, etniskt eller kulturellt sett, och religiöst sett. Jag säger att så är inte fallet. De jag hittar själarnas gemenskap med är ibland muslim, ibland, hedning, ibland, ateist och kan komma från världens alla hörn och kanter. Ja en del av de som jag känner bäst är döda, som Shakespeare, Ibn Sina, Al Arabi. Platon och uppfinnaren av hjulet (vem hon eller han nu var), står mig närmare än de flesta av mina grannar, etniskt och kulturellt sett ”närmare”, och troligen påverkar de mitt liv mer också.

Om man ser till hjärtat, på människosynen, på hur man bryr sig om sin nästa, på attityden, på öppenheten till nya idéer, då är de släktskap som du refererar till ganska ytliga. VIKTIGA, eftersom de bidrar att skapa miljön som människor lever i, men ändå inte det viktigaste.

Släktskap

Jag ser ett större släktskap mellan de som bryr sig om sin nästa, som har ett stort hjärta, än mellan två muslimer eller två ateister, eller två danskar eller två svenskar, vilka som. På samma sätt har den fundamentalistiska muslimen mindre samhörighet med den icke fundamentalistiska muslimen än med Nationaldemokraten. (Ställ tex frågan varför Jonas de Geer och den galne poeten Omar hamnat i säng med varandra!) Fundamentalism är släkt med fundamentalism, vilken hudfärg eller kultur de båda än må ha.

Så länge vi bryr oss mer om de små sakerna, hudfärg, kultur, religion och sånt, och mindre om HUR folk tänker och VAD de har i sitt hjärta, så länge har världen problem!

Glöm inte berättelsen om den barmhärtiga samartien. Släktskapen mellan Kristus och den icke etniskt samme samariern var större än den mellan det kulturellt och etniskt säkert perfekt matchande paret Kristus och den skriftlärde! Eller säger du, att Kristus ”SANNA” gemenskap var med de som i praktiken spottade på den skadade mannen vid vägen och att samariern var för etniskt främmande för att utgöra en nästa för Kristus!

Samtalet

I juli 2010 hittade jag en artikel på Sagor från livbåten som var mycket bra. Jag lånar en del av deras formuleringar här:

När vi nu funderar över hur vi skall få saker att fungera så måste vi lära oss skilja på äpplen och päron. Det finns saker vi verkligen måste slå vakt om, och  det finns saker vi helt enkel måste lära oss leva med.

Vissa värderingar får anses vara centrala för vårt samhälle. Det handlar om saker vi använt hundratals år för att kämpa oss fram till och som vi inte kan eller vill ge upp.

 • Det gäller till exempel separationen mellan religionen och samhällets styre, religionsfriheten och därmed i förlängningen att sekulära lagar alltid bräcker religiösa påbud.
 • Det gäller människors lika värde oavsett ras, ursprung, kön, religion, kultur eller socioekonomisk bakgrund.
 • Det gäller synen på eget val i sexualitet och relationer — oavsett om det gäller påtvingad sexualitet, påtvingad abstinens, ”balkongflickor”, tvångsgifte eller hot mot sexuella minoriteter.
 • Det gäller alla former av hot, tvång och våld som medel att kontrollera andra människor, oavsett om det handlar om religiös renlärighet, levnadssätt eller något annat.

Att vi däremot hör främmande språk på bussen, i spårvagnen, tunnelbanan eller på tåget är en sak vi får lära oss leva med. Det kanske stör vissa av oss, men det är verkligen inte ett samhällsproblem. Inte heller är det ett samhällsproblem att personen som äger affären vi handlar i talar lite knagglig svenska, eller att läkaren som behandlar oss bryter på persiska, att någon luktar vitlök, klär sig annorlunda, eller har annorlunda familjeförhållanden. Vi har naturligtvis  rätt att reagera mot sådant vi inte gillar, men vi kan inte på allvar bygga en politik och lagstiftning på personlig smak och aversioner.

Alla människor har något att ge

Alla människor kan vara såväl bördor som tillgångar på samhällskroppen. Det har inte med kultur, religion eller ursprung att göra. Istället handlar det om att skapa livschanser. Den som inte har en chans kommer inte heller att vara en tillgång, medanden som får chansen sällan blir en börda.

Det finns gott om exempel på handikappade människor som man skulle kunna tro skulle skulle utgöra kostsamma bördor för samhället, som genom sin energi och sina talanger visat sig tillföra mer än någon kunde ana. Gustav Dahlén blev blind, men det hindrade honom inte från att fortsätta bygga upp ett av Sveriges största företag – AGA. Stephen Hawking må vara fast i en rullstol och till och med  sakna talförmåga utan tekniska hjälpmedel, men han är en briljant fysiker med talang för att popularisera svåra fysiska sammanhang och göra dem tillgängliga för oss alla.

Alla resonemang om bördor och tillgångar måste bottna i den enkla men svårtillgängliga insikten att alla vill leva ett gott och bra liv. Däremot finns det ibland saker som står i vägen. Det kan vara språkbarriärer, lagliga barriärer, misstro, bristande hälsa, sociala problem, brister i utbildning eller ren och skär uppgivenhet. Plockar man ner barriärerna ger man också möjligheterna tillbaka.

Släpper man in någon i landet, så måste man också ge personen möjlighet att skapa sig ett liv här. Gör man inte det, så har man istället skapat ett problem. Det finns många aspekter på det dilemmat.

En av aspekterna är tiden mellan att man passerar gränsen och att man är etablerad. I nuläget tar processen inte sällan flera år och inte sällan skulle det kunna ta mindre än hälften av tiden. För femton år sedan gällde det problemet även till exempel polska läkare, tandläkare och andra kvalificerade yrkesgrupper. Idag ligger de innanför schengenområdet, går en snabbkurs i yrkessvenska på runt halvåret, varefter de direktrekryteras till Sverige där vi skriker efter välutbildat folk.

Det finns inget som säger att en iransk läkare eller tandläkare skulle behöva längre tid, men för iraniern tar samma process fyra år eller mer. Så medan den polska läkaren köper hus, sitter den iranska läkaren på en kurs i svenska för analfabeter. (Marcus: min läkare är från Bosnien, min tandläkare är från Iran — de är båda de bästa jag haft… någonsin.)

En annan aspekt är vår tendens att sätta vagnen framför hästen ifråga om språk. Vi tror att man måste kunna språket för att kunna jobba, istället för att inse att det är när man kommer ut och blir en del av samhället som man lär sig språket. Så vi hindrar aktivt de som vill ut för att istället tvinga ner dem i skolbänken, när kvällskurser parallellt med arbete skulle kunna innebära omedelbar delaktighet och motivation.

Ytterligare en aspekt är att regelverket för egenföretagande och småföretagande i Sverige och de skattesatser som tas ut innebär också att det är oerhört svårt för den som är lite driftig att dra igång något och få det att växa utan att tumma lite på lagen.

Så vi måste göra det lättare att etablera sig i Sverige. Det måste gå fortare och vår byråkrati skall inte vara de spräckta drömmarnas skapare.

Vi kan gott bli tydligare med vad som är acceptabelt och inte i det svenska samhället. Är vi tydliga även inför oss själva, så inser vi att vi inte rimligen kan lägga oss i hur folk klär sig. Det gäller även när vi anser att kläderna symboliserar förtryck. Däremot kan vi vända oss mot alla former av hot, tvång och våld som kontrollmedel, eller i andra sammanhang. Så var och en får leva som de vill, så länge de inte försöker tvinga någon annan att leva efter samma regler. Det tycker vi på många sätt är kärnan i det vi uppskattar med Sverige.

Tolerans eller intolerans

Här vilar också grundvalen för vårt engagemang i Piratpartiet. Vi är optimister. Vi tror att vi kommer närmare varandra genom alla möjligheter att kommunicera och dela upplevelser. Därför tror vi på en tolerantare och öppnare värld i spåren efter bredbandskablarna, wifi-bubblorna och 3G-masterna.

Men optimism i sig är aldrig tillräckligt för att bygga den goda framtiden. Den behöver paras med ett gemensamt fattat beslut om vilken riktning man vill gå mot. Ska vi bygga en tolerantare värld internetuppkoppling för internetuppkoppling, samtal för samtal så går det bara om vi först enas om att det är en öppen och tolerant värld vi vill ha.

Det finns nämligen ett alternativt sätt att anpassa sig till den nya världen och att använda den nya teknologin. Man kan sluta sig i allt mindre kretsar av pålitliga och godkända medlemmar. Man kan sätta gränser och låsa ute det icke önskvärda — det kan gälla människor, nationaliteter, religion, kunskap eller information. Detta är intoleransens väg. Det är ”gated communities” på global nivå, där man låter den egna rädslan och intoleransen segra.

Det är den vägen man anträder när man vill hålla koll på en befolkning i syfte att kunna styra den. Det är den vägen man anträder när man upphöjer de styrandes moral till lag.Det är den vägen man anträder när man delar in människor i önskvärda eller icke önskvärda medlemmar av ett kollektiv som t ex en nation.

Vi ser att det finns systemfel, vi ser att det finns strukturella problem, vi ser att det finns skäl att diskutera vilken sorts samhälle och vilka sorters beteenden vi kan acceptera. Men vi ser också att människor inte kan delas in i dåliga eller goda medborgare beroende på sitt ursprung eller sin kultur. Alla kan vara goda medborgare i ett öppet och tolerant samhälle som slår vakt om sina värderingar och sitt människovärde. Det som krävs är att vi tar itu med systemfelen, de strukturella hindren och de återvändsgränder som gör potentiella tillgångar till belastningar.

Vi ser gärna en agenda som går ut på att slå vakt om demokratiska och sekulära samhällsvärden. Vi ser gärna en agenda som går ut på att komma åt hot, tvång och våld — oavsett om det handlar om att försöka kontrollera din nästa, eller om det handlar om planlös destruktivitet. Vi ser gärna en agenda som handlar om att sänka trösklarna för att ta sig in i det svenska samhället. Däremot kan vi inte ställa upp på en agenda som handlar om att stänga ute behövande människor och undfly ansvaret för våra medmänniskor och vår omvärld.

Vi har försökt undvika att diskutera siffror och enskilda fall eftersom de olika världsbilderna gör att debatten snart blir omöjlig när man gör det. Det är inte meningsfullt att ägna en massa energi åt att försöka pådyvla varandra sin tolkning av Migrationsverket årsredovisning. Därför nöjer vi oss med att säga att vi inte ser ett numeriskt problem med vår nuvarande invandring. Den andel av invandringen som inte är inomeuropeisk och åstadkommits av EU-samarbetet eller baserar sig på att svenskar tar med sig människor hem för att bli en del av deras familj (fruar eller adoptivbarn) är inte större än att vi med vår levnadsstandard och glesa befolkning ska kunna härbärgera dem, om vi bara behandlar dem förnuftigare.

En ny värld byggd på samtal

I den nya värld vi tror på blir nationer, nationaliteter och nationalism mindre viktiga. De ersätts av nya mer löst sammanhållna kollektiv. När alla människor i världen kommer närmare varandra så finns det ingen anledning längre att sluta oss samman efter strikt geografiska parametrar. Detta kommer enligt vår mening på sikt göra alla nationalistiska företeelser från nationalistiska partier via skurkstater till samverkan av nationer för ekonomisk vinning omoderna. Sverigedemokraternas idéer om olika kulturers oförmåga till samexistens och om värdet av ”det svenska” kommer helt enkelt inte vara relevanta i den värld vi ser växa fram i framtiden. Det kanske tar en stund att ta sig dit, men titta i backspegeln och fundera på vad som hänt bara under det senaste decenniet eller två?

Det vi behöver slå vakt om när vi tillsammans bygger en ny gemenskap över nationsgränser, generationsgränser och kulturella skillnader är att den byggs på goda värderingar. Det tål att diskuteras vilka dessa är: den gamla världens dödsryckningar kommer garanterat skakas av konflikter när vi försöker reda ut vems värderingar som ska gälla för goda.

Men i det fria demokratiska samtal där alla har en jämnbördig röst som internet har gett oss kommer bra idéer att övertrumfa dåliga. På sikt kommer vi att hitta spelregler som vi alla kan leva med. Detta är vår övertygelse.

Samtalet är det nya. Det kan låta vansinnigt, eftersom mänskligheten samtalat sen sin vagga i Östafrika, men nu har vi för första gången möjligheten att inkludera alla i detta samtal. Utan filter, utan överhet, utan våld eller tvång.

Vi tror det är svårt att överblicka vad det kommer innebära. Vi vet att kunskap om det främmande minskar rädslan. Vi vet att samtal skapar förståelse och för människor närmare varandra. Vad vi inte vet, det är hur en samtalande värld ser ut, men vi är övertygade om att den är en fredligare, tolerantare och vackrare plats än den vi hittills fått nöja oss med. Inte ett utopia, men något bättre än det som varit.

Det är eftersom vi tror på samtalets styrka att skapa möten mellan människor som vi driver den här bloggen och det är också därför som vi uppmanar alla att delta i ett samtal om och med Sverigedemokraterna istället för att ägna sig åt debattricks, förminskande och smutskastning.

Fortsätt samtala!

Till sist…

Denna artikel berörde mig så mycket att jag citerar den rakt av här. Jag delar synen på människan. Det var något av det bästa jag läst på internet på länge.

Det är våra idéer om framtiden som vi bygger nuet med. Vill vi ha en värld av samarbete och enhet eller en värld med murar och fiendskap? Tror vi att det går att bygga samförstånd och arbetar vi för det, eller anpassar vi oss efter ”den krassa verkligheten”? De visioner vi har bestämmer vad vi gör idag.

Därför är idén om mänsklighetens ENHET så viktig för mig!

21 Responses “Världsmedborgarskap” →
 1. Utan gränser råder makten över rätten. Visheten gråter och kärleken dör.

 2. Det är ungefär vad de stackars östgötarna sa när östgöternas rike inlemmades i den götiska gemensakapen!

 3. Detta inlemmande skedde inte utan våld och oskyldigt blod. Nu är det gjort och övergreppen glömda. Du vill alltså se våld och övergrepp tills hela jorden är en enda stat? Det ville även Stalin.

 4. En hel del protesterade nog och sa ”varför ska jag ha dessa västgötiska svin som mina grannar”…

 5. Kan du inte svara på min fråga?

 6. Det var svaret! Det enda relevanta!

 7. Det måste jag dessvärre tolka som ett ja.

  Frågan var alltså:
  ”Du vill alltså se våld och övergrepp tills hela jorden är en enda stat?”

  Du svarar:
  En hel del protesterade nog och sa ”varför ska jag ha dessa västgötiska svin som mina grannar”

  Och tillägger att detta är det enda relevanta svaret. Det är svårt att tolka detta enda relevanta svar som att du anser att våld och övergrepp är berättigat i skapandet av en global kultur. Finner du inte det lite… obehagligt?

  Pappan

 8. Rättelse:

  Meningen:
  ”Det är svårt att tolka detta enda relevanta svar som att du anser att våld och övergrepp är berättigat i skapandet av en global kultur.”

  skall givetvis lyda:
  ”Det är svårt att INTE tolka detta enda relevanta svar som att du anser att våld och övergrepp är berättigat i skapandet av en global kultur.”

 9. Det är inte acceptabelt med våld, pappan! Men det är ändå så som jag skrev: ”Det är ungefär vad de stackars östgötarna sa när östgöternas rike inlemmades i den götiska gemensakapen!” Och lika inskränkt då som nu!

 10. Jag kan helt hålla med om att jag också ser likheter mellan människor som är humana, oavsett kultur. Men ser man till hur människor på ett generellt plan beter sig så tänker ganska få på det viset, annat än i vissa situationer. De flesta föredrar monokultur, det gäller oftast även de som skriker högt om värdet av mängkultur. De sistnämnda bor ofta i innerstäder som är etniskt homogena och monokulturella. Däremot är nog svenskar generellt samtidigt relativt positiva till andra kulturer. Vår invandrade befolkning är inte lika etnomasochistisk som svenskarna, och föredrar monokultur. Jag har noterat att de ofta är väldigt perceptiva vad gäller olika folkslag. Etnisk tillhörighet är viktigt för hur man bosätter sig. Och religion: muslimer vill bo bland muslimer, och helst styras av muslimska lagar. Det föder också en del konflikter, som när kristna syrianer krigar med muslimer i södertälje, eller när muslimer förföljer judar i malmö (riktigt obehagligt blir det när de känner igen vissa svenskars judiska påbrå på ett sätt jag aldrig skulle se, jag har som svensk helt enkelt uppfostrats bort från den typen av rasism, men nu blomstrar den igen).
  Jag tror ditt försvarstal borde främst riktas till vår invandrade befolkning.

 11. Rasbetingade, fysionomiska liksom även psykologiska särdrag är jätteintressanta. Men så länge man vill använda dem till att framhålla en ras på bekostnad av en annan så måste man tiga om sådant. Det är emellertid inte svårt att träna både hjärtat och ögat för ganska subtila skillnader. Alltså finns de. Vår nazifobi hindrar oss att förstå det, trots att vi är intelligenta.

  Nazifobi är nog ett betydligt större och verkligare problem än islamofobi, när jag tänker efter.

  Tror du inte det, jerlerup?

 12. Pappan! Det där sista sa allt!

  /End

 13. Det finns ju en slags ”nazifobi” som t ex alla svenskar uppfostras till genom skola och medier. Problemet är inte att folk ogillar nazismen. Problemet är att den används som politiskt slagträ för att stämpla alla svenskar som är skeptiska till multikulturalism och massinvandring som ”nazister”, och de som kritiserar islam blir ”islamofober”, vilket är ”nazister”. Svenskarna har, med detta synsätt, en slags latent gen eller kulturell disposition som gör dem benägna till nazism. Alla vita/västerlänningar har det.

  Detta synsätt är rasistiskt på så vis att ras sätts i centrum. Det framkommer t ex när en svensk feminist på debattsidan i AB förklarar att hon inte tänker skaffa barn med vita män, för den vita rasen är skyldig till allt ont. Samma synsätt har hörts från en viss Hubinette. Jag tänker här också på Umberto Eco som hyllade massinvandringen, för den skulle radera ut raserna (det var väl främst den vita rasens utradering som hyllades).

  Vi ska liksom förstå att det är nåt fel på oss om vi är svenskar, västerlänningar och/eller vita. Detta synsätt är rasistiskt alternativt vad som kallas occidentalism – fördomar om västerlandet. Och idag ingår det som en del i den politiska korrektheten att ogilla väst. Jag har själv haft absurda diskussioner med feminister som tjatar om att ”väst måste kritiseras”, men när man frågar dem vilken icke-västlig kultur som bättre tillvaratar feminism så blir det tyst.

  Paradoxen är att när verkliga tecken på nazism uppträder så blundar dessa ”anti-nazister”. Nej, de blundar inte, de saknar kategorier att begripa. Det här går tillbaks flera decennier, till andra världskrigets slut och 68-rörelsen i Europa. Man skulle tillhöra ”resistance” och motarbeta nazismen, annars var man ”collabo”. Efter kriget skulle den nya nazismen i form av västtyska staten, USA och väst i största allmänhet motarbetas. Det var ”resistance” som gällde för 68orna. Den gick dock lite väl långt med Baader-Meinhof och röda brigader, där man hjälpte palestinska terrorister att mörda judar, där israel och judar demoniserades och på den vägen blev islamisterna fiendens fiende. En av de 68or som upptäckte att han därmed i själva verket blivit en ny ”collabo” och inte ”resistance” var Joschka Fischer. Nazismen hade återuppstått i den nya vänstern.

  Den här historien håller på att spinna vidare i länder som Sverige idag. Man är ”nazist” om man gillar svensk kultur, svenska skolavslutningar i kyrkan, eller om man är kritisk mot islam. Men islamismen, som är på framfart idag, är den nya nazismen. Alla attribut finns där: judehatet, den egna kulturens överlägsenhet, demoniseringen av fienden, sanningen/gud/historien på sin sida, globala aspirationer.

  Så: lite mer nazifobi tack, men rkta den mot den verkliga nya nazismen istället för att projicera den på svenskar. Det gäller att uppvisa ”resistance” mot islamofascismen och dess kulturmarxistiska påhejare, annars är man en ”collabo”.

  Dagens nazifobi bör riktas mot

 14. jerlerup, ursäkta om inlägget blev lite långt där. Ska försöka hålla det kortare, men jag dras liksom med i de här diskussionerna.

 15. Ja, man använder begreppet nazism för lättvindigt det håller jag med om. Som när man anklagar muslimerna och islam för att vara nazistiskt! :o)

 16. Det är inte ”muslimerna och islam” som är nazistiskt. Det är politisk islam som har flera ideologiska och historiska beröringspunkter med nazismen. Detta är väl belagt. Även att antisemitismen är väl utbredd i mellanöstern, med regeringars goda minne. Mein Kamfp är en storsäljare.

 17. Exakt. Det har du rätt i. Låt oss skilja mellan islam och fundamentalistisk islam.

 18. I ljuset av ovanstående samtal mellan dig och markus, jerlerup, bör du förtydliga vad du vill ha sagt med ”det där säger allt” och ”/End”. Markus har nämligen helt rätt, du visar att du (motvilligt) fattar detta och jag säger ingenting annat än vad markus säger. Din tur.

 19. ”Nazifobi är nog ett betydligt större och verkligare problem än islamofobi, när jag tänker efter.”

  /End

 20. Ja, vadå ”/End”? Jag ställer en fråga till dig. Är du bara oförskämd eller uppfattar du inte frågan?

 21. Islamopater är ett större problem för Sverige idag än de få äkta nazister det finns.
  En sak har jag observerat på jerlerups blogg och det är att bloggägaren jerlerup är liksom jag fullständigt utanför pedagogisk räkvidd och låter sig inte påverka alls.
  Så egentligen skriver inte varken jag eller jerlerup för att debattera, vi skitar båda fullständigt i vad andra tycker och våra mål är att eventuellt påverka andra med våra ord.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: