Varför firar vi första maj?

Bilden på Kristdemokraten Miriam Eriksson cirkulerar återigen på nätet tillsammans med ett citat, hämtad från tidningen Arbetaren, där hon synbart verkar okunnig om bakgrunden till första maj. Även om citatet är rätt bör inte arbetarrörelsen kasta ”första stenen” för att använda ett bibliskt uttryck.

Även de som påstår att anledningen till att första maj är så speciell dag är att det är ”arbetarrörelsens dag” är historiskt okunniga. Arbetarrörelsen pionjärer valde 1/5 av väldigt medvetna symboliska och ekonomiska skäl. De skälen är bortglömda idag.

Det här har ni säkert sett på facebook eller twitter:

Men…  Även Miriam Eriksson skulle sagt detta så ska ni veta en sak. Anledningen till att första maj ses som en stor och viktig högtid är INTE att det är arbetarnas dag och det har mycket lite med ”Haymarket” 1886 att göra.

Det finns en speciell anledning till att arbetarrörelsen av alla dagar på året valde just 1/5, och den anledningen har inte med arbetarrörelsen att göra utan med skatter och ARBETE.

Arbetarrörelsen valde en dag som REDAN sågs som arbetets dag: aposteln Filips dag första maj.

Egentligen firar vi första maj därför att den 30/4 var slutet på det gamla räkenskapsåret och början på det nya. I hela den kristna kultursfären var räkenskapsåret från 1/5 till 1/5 under MÅNGA hundra år. Om man tittar på gamla svenska skattelängder från 1600-talet t.ex. ser man att räkenskaperna börjar vid ”Philippi Jacobi dag”. 1/5. ”Från Philippi Jacobi dag år XXXX till Philippi Jacobi dag år XXXX”.

Därför var 1/5 redan långt innan arbetarrörelsen existerade en dag när arbetet oftare gick lugnare. Det var den dagen deklarationen skulle vara inlämnad, så att säga. Om någon skulle undra varför vi lämnar våra deklarationer just den i början av maj är svaret helt enkelt att det har vi skandinaver gjort i tusen år! Historien förändras snabbt, men inte SÅÅÅ snabbt!

Av alla tänkbara dagar valde arbetarrörelsens pionjärer denna dag, och av goda skäl.

Men varför valde arbetarrörelsens pionjärer just skattedagen?

Det var en symboliskt rik dag. Det var fruktbarhetens dag. Det var då man firade att det gamla året var slut, att våren var här. Första maj blev ARBETETS dag, dagen då man firade att man kavlade upp ärmarna för det nya året. Man tände eldar den 30/4 för att hjälpa det döda året på traven bort och hälsa det nya året. 30/4 och 1/5 blev symbolen för döden och symbolen för livet,

Den 1/5 blev det därför naturligt att fira vårens ankomst på allvar för byborna och arbetarna i det gamla Sverige. Det är inte för intet som majstång heter just majstång. Den första maj var dagen då man symboliskt sett skulle arbeta fram de nya rikedomarna och inte bara leva på de gamla från det förra året.

I byarna räknade man ofta i skandinavien den 1/5 som början på det nya året. Då var det byaråd. Då samlade man in avgifterna till byrådet och höll räkenskap över det gamla året. Man valde nya åldermän till byns råd. Och man firade det nya året vid bystämman.

Att sätta arbetarrörelsens dag på den dag som i det mesta av Europa symboliserade liv, pånyttfödelse och påbörjandet av det nya årets arbete, var ett väldigt smart val. Mycket strategiskt.

Bilden här nere är hämtad från Helsingborgs län i dåvarande Danmark 1655/1656. Från Phillippi Jacobi dag 1655 till Phillipi Jacobi dag 1656…

 

Jordeboken från 1598, också Helsingborgs Län, löper också från Filippi Jacobi till Filippi Jacobi. Alltså från 1/5 till 30/4. 

Jordebok_1597_(1)

I den gamla byaordningen från Görslövs by i Jonstorps socken (Skåne) 1766 kan vi därför läsa:

Undertecknade hafwa således som nedan förmäles samtyckt och öfwerenskommit att:

2: Att wid Philippi Jacobi bör Ålderman i hwarje by tillsättjas, och bör gå i den ordning, att det skjer numer efter numer…

6: Skall och bör intet löst kreatur sleppas in i fredade wångwn eller marken, efter Philippi Jacobi wid bot 24 öre för hwarje kreatur, samt skadans dubbla ersättning, efter mätismanna ordom…

25: Ållermannen jemte 2ne män af byen böre utpante hwad som efter denna
byordning utmätas bör samt wid nästa sambling panten gjenom ofenteligt utrop försälja samt öfwerskottet till pantagaren återställa, och om någon skulle emot ållermannen wisa någon motsträfwighet wid hans förrättning, eller honom förolämpa, bör sådant med tre dir silf.mts böter anses, och om ållermannen sig oskjeckeligen upförer, eller ser med någon genom finger, och icke handlar med en hwar efter sakens beskaffenhet godtfinnande, skolandes böterne förwaras och af ållermannen wisas reda före wid årets slut, eller förr, efter som man det befinner tjenligit ware, och fördelas på det sätt, att hälften tillkommer de fattiga, måhlkäril och (annat) som betarfwas kan, hörandes wid hwarje ållermanstillträde Philippi Jacobi, denna byordning uppläsas, samt ållermannen tillställes, och till hans och till hans efterfälle han dem i sin syssla ålitar, wid 16 s. silf.mts böter, ankommandes det och på deras answar om någons lidande därigjenom förwollas, och som wij således som förbemält desto större kraft med wåra namns undersättjande bekräftadt, som skjedde i Jonstorp d 20 Maii 1766.”

Men jag klandrar inte de i arbetarrörelsen som häcklat Miriam Eriksson för att de saknar denna kunskap.  Nuförtiden är det väl bara en handfull arkivbitare och släktforskare som känner till det som arbetarrörelsens pionjärer kände väl till.

Vem eller vad var Lenin och sovjetkommunismen?

”Skabb är en plågsam sjukdom… Enkla, klara, begripliga och uppenbara sanningar, som ter sig obestridliga för varje representant för den arbetande massan, förvrängs av dem som insjuknat i den variant av skabb som vi har att behandla… Skabb är då sannerligen en motbjudande sjukdom! Och tungt är den människas hantverk som nödgas ge ångbad åt skabbsjuka personer.” /Lenin 1918

Artikel i Frihetssmedjan idag.

Sovjets grundare, Lenin, har blivit aktuell igen nu i vår. Det är Aftonbladets Åsa Linderborg som grävt upp det dammiga liket av Lenin, och har i en serie artiklar försökt visa att han inte var så dålig. Han var ju för klasskampen. Det behövs en mindre svart och vit och mer nyanserad historisskrivning om Lenin, menar hon.

Hon skriver att Lenin inte ville kompromissa om deltagande i första världskriget, vilket hon menar att Socialdemokraterna ville, och hon menar att det fanns nåt bra i Lenins klasshat.

Linderborgs artiklar väcker givetvis många känslor och många har visat det absurda i att hålla fram en massmördare som förebild.

Nu senast idag, Roland Poirier Martinsson i Svenska Dagbladet som skriver:

När kommunisterna ville döda sina politiska motståndare vägleddes arbetarrörelsen av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti i riktning mot reform, via parlamentarism. Det räddade oss nog undan diktatur… Vi påminns återigen om att socialdemokratins hårdaste strid alltid stått mot kommunismen – och att den inte var riskfri. Det är av särskild vikt när spänningar i Europa gör det mer angeläget än på länge att värna demokratin. Nu sniffar kommunisterna och fascisterna i luften och vädrar folkens oro. De dammar av prövade manualer för hur oron ska spinnas till rädsla, till hat och till våld.

Helt rätt. Aldrig har jag hållit med Roland så mycket som i dessa ord.

Men inte alla ser det absurda i att prata väl om Lenin, tyvärr. Det finns en stor okunskap om vad Lenin stod för och den kommunism/marxism som Lenin förordade. Att folk kan prata väl om Lenin och sovjetkommunismen i en så pass stor tidning som Aftonbladet är egentligen helt oerhört. Åsa Linderborg borde egentligen behandlas exakt så som alla vettiga människor hade behandlat en skribent som skrivit samma saker om Hitler och nazismen.

Därför skriver jag denna artikel. Den är låååång och full av citat, men behövs för det är få som läst Lenin idag. Se den som en faktasamling som du kan sätta i handen på den som vill bemöta Leninvurmarna.

Att kämpa för alla människors rätt, eller att arbeta för folk som lever i fattigdom är bra och viktigt.

Att vilja skapa ett jämlikare samhälle, ekonomiskt och politiskt helt legitima åsikter.

Men att blanda in Lenin i detta och rättfärdiga ”klasskamp” med Lenin och sovjetkommunismen, är inte ok. Att diskutera klasskamp och citera Lenin positivt är som att diskutera klasskamp och citera något Hitler sagt och skriva att Hitler hade rätt.

Lenin hade tur

Lenin dog ganska tidigt. Han hade tur, kan man säga. Om han hade fått leva 10-20 år till hade hans minne varit likt Stalins eller Hitlers idag.

Lenin var nämligen  inte en socialt medkännande politiker som ville väl, eller nåt sånt. Han var en blodsbesudlad diktator som inte skydde några medel för sina mål. Hade han fått leva längre hade han genomfört Stalins massmord.

Man ser detta bäst i det han skriver om proletariatets diktatur. Det är det jag fokuserar på här.

Lenin var ingen demokrat. Han var med och byggde upp kommunistpartiet som en toppstyrd organisation där han hade det mesta av makten. Demokratin sågs som ett hot av Lenin, i namn av ”proletariatets diktatur”.

Lenins syn på det var i korthet denna.

Han ville skapa en elit, det kommunistiska partiet. Det skulle ta makten och införa proletariatets diktatur. Vad som skulle ske under denna diktatur preciserade Lenin noggrant åren efter revolutionen 1917. Kommunistiska partiet skulle styra över både massorna och de som sågs som ”fienderna”, dvs de ”borgerliga”. Gradvis skulle man införa kommunism genom att likrikta folks tänkande med utbildning och hot.

Privategendomen skulle ”upphävas”, alla skulle äga allt och staten förvalta detta ägande. Dvs staten skulle i praktiken äga allt. Demokratin skulle upphävas också, tryck- och yttrandefriheten också. ”Borgarna” och de som höll med borgarna (dvs motsatte sig proletariatets diktatur) skulle förtryckas, sättas i fängelse. Att inte ha samma åsikt som den kommunistiska diktaturen skulle betraktas som ett brott. Att vara för privategendom, att tala väl om borgerliga personer eller idéer, skulle förbjudas och likställas med förräderi mot revolutionen. Begreppet ”en privatsak” var ogiltigt. I revolutionen fanns inget som kunde ses som ”privat”. Antingen var man med eller mot revolutionen. Ingen som opponerade sig mot revolutionen (proletariatets diktatur) skulle få yttrandefrihet, tryckfrihet eller mötesfrihet. Opposition betraktades som en fientlig handling. Neutralitet också.

Genom att ta kontroll över maten och genom tvångsarbete skulle opponenterna tuktas. Om de inte lydde, skulle de och deras familjer inte få mat. Om de öppnade munnen och protesterade skulle de arresteras.

Socialdemokraterna

”Religionen är ett gift” – Läs mer här: Om att religionen inte är en privatsak.

Några som tidigt insåg faran med Lenin var Socialdemokraterna. Till en början hade de hopp om en allians mellan dem och kommunisterna men händelserna runt den ryska revolutionen satte stopp för det samarbetet. Socialdemokraternas ledare blev kort och gott livrädda över att se vad som skedde i Sovjet och över att höra vad Lenin sa. De insåg tidigt att de själva skulle bli ett huvud kortare om i en kommunistisk stat.

Skillnaden mellan Socialdemokraternas syn på socialism och Lenins syns bäst i synen på demokrati och i hur man ville behandla de med andra åsikter än man själv hade. Det är ganska logiskt. Man ser hur öppen och demokratisk ett parti är på hur de hanterar folk av en annan åsikt än de själva har.

En av de som tidigt varnade för att Lenin och sovjetkommunisken var tyrannisk, var den tyske Socialdemokraten Karl Kautsky. För honom var det just demokratisynen som var avgörande i hans varningar om Lenin och sovjetkommunismen.

Motsatsförhållandet mellan de två socialistiska rörelserna ha inte sin grund i personligt groll eller avundsjuka. Det är en strid mellan två fundamentalt olika metoder: den ena demokratin och den andra diktaturen. Båda rörelserna har samma mål, att befria proletariatet och med det mänskligheten genom socialism… Vi… vill ha en allmän diskussion, och placerar oss redan i det avseendet på demokratins sida. Diktaturen bemöter inte motsatta åsikter, den bekämpar dessa åsikter med våld. Därmed är de två metoderna, demokrati och diktatur, oförenbara redan innan den allmänna diskussionen börjat eftersom den ena parten begär diskussion och den andra parten förbjuder det.

Förbudet mot ”diskussion” är ett förbud mot opposition, skrev Kautsky. Man får inte tänka annorlunda än diktaturens ledarskap i den kommunistiska staten, för då blir man utpekad som ”social förrädare” .

Även proletärer och socialister, i den mån de är oppositionella, pekas ut som ”Sociala förrädare” och berövas sina rättigheter, precis som den borgerliga oppositionen. Om en borgerlig regering skulle ta till samma metoder mot sin opposition skulle väl vi vara rasande och bekämpa detta förtryck med all vår styrka? (…) Revolutionen kan räddas om diktaturen ersätts med demokrati.

Lenin svarade på Kautskys och andras kritik genom att skriva en serie böcker och artiklar om sin syn på begreppet proletariatets diktatur. Det är mycket avslöjande.

Vi ska kika lite närmare på detta.

Den proletära revolutionen och renegaten Kautsky

Förlaget Arbetarkultur ägdes av Sveriges Kommunistiska parti på 30-talet (SKP bytte namn till VPK och senare Vänsterpartiet).  I det tolfte bandet av dess utgåva av Lenins samlade skrifter hittar man den artikeln Lenin skrev mot Kautsky och Socialdemokraternas kritik av Lenin: Den proletära revolutionen och renegaten Kautsky (En annan PDF-version av artikeln finns här.).

Så här börjar boken.

Kautskys för kort tid sedan i Wien utkomna bro­schyr ”Proletariatets diktatur” utgör ett högst åskådligt exempel på II Internationalens fullständiga och skändliga bankrutt, som alla ärliga socialister i alla länder sedan länge talat om…

Vad är det som är så fel i Kautskys pamflett, jo detta menade Lenin:

Kautsky formulerar frågan så, att ”motsatsen mellan de båda socialistiska riktningarna” (d.v.s. bolsjevikerna och icke-bolsjevikerna) är ”motsatsen mellan två fullständigt olika metoder: den demokratiska och den diktatoriska”.

Först måste vi taga det viktigaste: Kautskys stora upptäckt om den ”grundläggande motsatsen” mellan ”den demokratiska och den diktatoriska metoden”. Detta är frågans kärnpunkt. Här lägger allt det väsent­liga i Kautskys broschyr förborgat. Och detta innebär en … oerhörd teoretisk förvirring, ett … fullständigt förnekande av marxismen…

Det är intressant att se hur Lenin angriper Kautskys metod. Kautsky försökte använda Marx mot Lenin för att visa att man inte behövde vara odemokratisk bara för att man lutade sig mot Marx:

Ännu mera övertygad härom blir man, mär man ser, hur märkvärdigt Kautsky ”utlagt” Marx’ ”lilla ord” om proletariatets diktatur. Låt oss höra vad Kautsky skriver:

”Marx har tyvärr underlåtit att närmare anföra, hur han fö­reställer sig denna diktatur…Bokstavligt taget betyder ordet demokra­tins upphävande. Men bokstavligt taget betyder det samtidigt också envälde av en enskild, som inte är bunden av något slags lagar. Ett envälde, som skiljer sig från en despoti däri, att det inte är tänkt som en ständig statsinrättning, utan som en över­gående nödfallsåtgärd. Uttrycket ’proletariatets diktatur’, alltså inte en enskilds utan en klass diktatur, utesluter redan det antagandet att Marx här­vid tänkt sig en diktatur i uttryckets bokstavliga mening. Han talade inte här om en regeringsform, utan om ett till­stånd, som nödvändigtvis måste inträda överallt, där proletaria­tet erövrat den politiska makten. Att han inte här åsyftade en regeringsform, bevisas redan därav, att enligt hans mening över­gången skulle kunna försiggå fredligt, alltså på demokratisk väg i England och Amerika” (sid. 20).”

Vi har med avsikt anfört hela detta uttalande för att läsaren klart skall kunna se, vilka metoder ”teoreti­kern” Kautsky opererar med…  Den ”rena demokratin” är en lögnaktig fras av en liberal, som drager arbetarna vid näsan…

Sovjetmakten, d. v. s. den givna formen för (proletariatets diktatur, är miljoner gånger mer demokratisk än den mest demokratiska borgerliga republik.  Kautsky förstår inte denna sanning, som är fattbar och klar för varje arbetare, ty (han har ”glömt’, ”för­gätit” att fråga: demokrati för vilken klass? … Kan det finnas jämlikhet median den utsugna och utsugaren?

Lenin ställde den ”borgerliga demokratin” som han ansåg innebar ett slaveri för majoriteten och ”proletariatets diktatur” mot varandra. Demokrati kunde bara existera under kommunismen, menade Lenin, och för att nå dit var man först tvungen att upphäva demokratin genom proletariatets diktatur. Genom att upphäva ojämlikheter och äganderätten.

Om man resonerar som en marxist, så måste man säga: utsugarna förvandlar oundvikligen staten (och det är frågan om demokratin, d. v. s. en form av sta­ten) till ett verktyg för sin klass, utsugamas, herra­välde över de utsugna. Därför blir också den demo­kratiska staten, så länge det finnes utsutgare som be­härskar den utsugna majoriteten, oundvikligen en ut­sugamas demokrati.

Det är detta som omöjliggör demokratin, som Lenin såg det. Lenin kom sen in på exakt varför demokratin är ett hot, ”för att proletariatet skall kunna undertrycka sina motståndare”. Lenin citerade Kautsky.

Just så resonerar Kautsky:

”Av vilka orsaker skall och måste nu proletariatets her­ravälde antaga en form, som är oförenlig med demokratin? (…) En regim, som är så fast rotad i massorna, har inte den ringaste anledning att antasta demokratin. Den kommer inte alltid att kunna hålla sig fri Ifrån våldshandlingar i sådana fall då man tillgriper våld für att undertrycka demokratin. Våld kan man endast möta med våld. Men en regim som vet, att den har massorna bakom sig, kommer att använda våldet endast för att skydda demokratin och inte för att upphäva den. Det vore ett direkt självmord, om den ville avlägsna sin säkraste grundval, den allmänna rösträtten, en stark källa till mäktig moralisk auktoritet.” (Sid. 22.)

Ni ser, att förhållandet mellan de utsugna och ut-sugama har försvunnit ur Kautskys resonemang. Kvar blir bara en majoritet i allmänhet, en minoritet i all­mänhet, en demokrati i allmänhet… De­mokratin, som Kautsky talar om, är.. en ren absurditet. Med den lärdaste katederidiots lärdom eller med en tioårig flickas oskuld frågar Kautsky: vartill behöver man då egentligen diktatur, om man har majoritet? Marx och Engels ger följande för­klaring:

*  för att krossa bourgeoisiens motstånd,

*  för att inge reaktionärerna skräck,

*  för att understödja det beväpnade folkets auk­toritet mot bourgeoisien,

* för att proletariatet skall kunna undertrycka sina motståndare.

Kautsky kan inte förstå dessa förklaringar. Han har förälskat sig i demokratins ”renhet” och ser inte dess borgerliga, karaktär, han håller ”konsekvent” fast vid, att majoriteten, då den en igång är majoritet, inte behöver ”bryta” minoritetens ”motstånd”, inte behö­ver ”undertrycka den med våld”, att det är tillräck­ligt att undertrycka enskilda fall då demokratin kränkes. Den i demokratins ”renhet” förälskade Kautsky gör av förbiseende samma lilla fel, som alla borgerliga demokrater ständigt gör, nämligen: han tar den for­mella jämlikheten (som under kapitalismen från bör­jan till slut är falsk och hycklande) för den verk­liga!

Utsugaren kan inte vara jämlik med den utsugna. Denna sanning, huru obehaglig den än är för Kaut­sky, utgör socialismens väsentligaste innehåll.

En annan sanning: en verklig, faktisk jämlikhet kan inte finnas, så länge inte varje möjlighet för en klass att exploatera en annan klass är fullständigt förintad.

Demokratin såg Lenin som ett hot därför att den, enligt honom, omöjliggjorde krossandet och förintandet av borgerligheten. För att försvara diktaturen mot demokratin beskrev Lenin nog vad, och vem som ingick i denna hatade ”borgerlighet”. Han tog avstamp i att förlöjliga Kautskys försvar för den allmänna rösträtten. Allmän rösträtt innebär ju rösträtt även åt ”borgerligheten”, alltså klassfienderna. Kan det accepteras, frågade han. Svaret på denna fråga är ja, dden kan accepteras om de fogar sig och inte är oppositionella.

Kan demokratin bibe­hållas också för de rika? (…)

När man går att behandla frågan om inskränkning av rösträtten, bör man studera den ryska revolutionens säregna för­hållanden, dess säregna utvecklingsväg. I den följande framställningen skall detta också ske. Men det vore ett fel att i förväg garantera, att alla eller flertalet av de proletära revolutionerna i Europa ovillkorligan kommer att medföra en inskränkning av rösträtten för bourgeoisien. Det kanske blir så. Efter kriget och efter den ryska revolutionens erfarenheter är det sannolikt, att det blir så, men detta är inte ovillkorligen nödvändigt för diktaturens förverkligande, det utgör intet nödvändigt kännetecken för diktaturen såsom logiskt begrepp, det ingår icke som en nödvändig förutsättning i diktaturens historiska och klassmässiga begrepp.

Det nödvändiga kännetecknet, den ovillkorliga för­utsättningen för diktaturen är exploatörernas våld­samma undertryckande såsom klass, följaktligen en kränkning av den ”rena demokratin” d. v. s. av jäm­likheten och friheten för denna klass… proletaria­tet inte kan segra utan att ha krossat bourgeoisiens motstånd, utan att med våld ha undertryckt sina mot­ståndare, och att där ett ”våldsamt undertryckande” råder, där ingen ”frihet’’’ råder, där finns naturligtvis heller ingen demokrati…

Den kloka Kaut­sky håller energiskt fast vid ”oppositionens” stånd­punkt, d. v. s. den inre parlamentariska kampens ståndpunkt. Han skriver också bokstavligen: ”oppo­sition” (sid. 34 o.a. ställen).

Åh, lärda »historiker och politiker! Det skulle inte skada er att veta, att ”opposition” är ett begrepp, som tillhör den fredliga och blott parlamentariska kampen, d. v. s. ett begrepp, som motsvarar en icke-revolutionär situation, ett begrepp, som motsvarar frånvaron av en revolution. I en revolution har vi att göra med den skoningslösa fienden i ett inbördes­krig — inga reaktionära jeremiader av en småbor­gare.

Om det revolutionära proleta­riatet följde… Kautskys exempel, skulle det draga en nattmössa över öronen och be­trakta som legal ”opposition” den bourgeoisie, som organiserar en Dutovs, en Krasnovs och tjeckernas kontrarevolutionära uppror och betalar ut miljoner åt sabotörer. O, vilken djupsinnighet! ….

Nu börjar ni se vad faran är med demokratin som Lenin ser det. Den legitimiserar opposition. Det var detta som Kautsky såg som oroande. Kautsky menade att det i praktiken skulle göra större delen av befolkningen till ”fiender”. Alla som uttalar sig det minsta oppositionellt skulle riskera att betraktas som fiende. Om nu privategedomen ska förbjudas kan detta betyda att alla som inte vill bli av med sin egendom, även den fattige arbetaren som vill behålla den, riskerar att ses som fiende.

Lenin citerar åter Kautsky:

I verkligheten — skriver Kautsky — kan man alls inte gö­ra endast kapitalisterna rättslösa. Vem är kapitalist i juridisk mening? Den som äger något? T. o. m. i ett ett ekonomiskt utvecklat land som Tyskland, vars proletariat är så talrikt, skulle upprättandet av en sovjetrepublik göra stora massor po­litiskt rättslösa.” (Sid. 33.)

Här har vi ett litet mönster på Kautskys resone­mang. Är inte detta en borgares kontrarevolutionära gnäll?

(…)

”Vi”  har sagt till bourgeoisien: ”Ni, utsugare och hyck­lare, talar om demokrati, samtidigt som ni ställer tu­sentals hinder i vägen för de förtryckta massornas deltagande i politiken. Vi tar er på orden och kräver i dessa massors intresse, att er borgerliga demokrati utvidgas för att förbereda massorna till revolution, till att störta er, utsugare. Och om ni, utsugare, försöker göra motstånd mot vår proletära revolution, skall vi utan misskund undertrycka er, göra er rättslösa, ja, vi skall inte ens ge er bröd, ty i vår proletära repu­blik blir exploatörerna rättslösa, berövas de eld och vatten, ty vi är socialister på allvar och inte i Kautskys mening.”

Lenin förlöjligade sen Kautskys varning att Sovjets bönder skulle komma att förtryckas och att matbrist skulle bli resultatet av Sovjets politik… Kautsky hade reagerat på att soldater tog mat från bönderna med våld.

Låt oss höra vidare. Kautsky skriver:

”Sovjetrepubliken ingriper visserligen i förhållandet mellan rikare och fattigare bönder, men inte genom en ny jordfördel­ning. För att avhjälpa städernas brist på livsmedel, skickad« avdelningar av beväpnade arbetare ut på landsbygden, där de fråntog de rikare bönderna deras överskott på livsmedel. En del härav överlämnades åt städernas befolkning, en del åt de fattiga bönderna.” (sid. 48).

Socialisten och marxisten Kautisky är givetvis djupt upprörd vid tanken på, att denna åtgärd skulle kunna utsträckas längre än till de stora städernas närmaste omgivning…

Kautsky skriver…

”Exproprieringen av de välbärgade bönderna inför blott ett nytt element av  oro och inbördeskrig i produktionsprocessen som nödvändigt behöver lugn och trygghet för sitt tillfrisknande.” (sid. 49.)

Ja, ja, om lugn och trygghet för exploatörerna och spannmålsspekulantema som (gömmer sitt överskott, undergräver lagen om spannmålsmonopolet och brin­gar städernas befolkning tiill svältgränsen — däröver måste naturligtvis marxisten och! socialisten Kautsky sucka och fälla tårar…

Spannmålsspekulantema och exploatörerna Lenin pratar om är bönderna… kulakerna. För den som vet något om Stalins utrotning av kulakerna under 20-talet och 30-talet ringer igenkänningens klockor när man läser Lenins ord, och Kautskys kritik.

Kort och gott…

Detta är ett exempel på det som Lenin skriver. Jag ska ge fler exempel.

Men först några till ord om metod. Betyder krossa och förinta samma sak som att fysiskt förinta? man kan förutsäga diktaturen, men kan man förutsäga förintelsen av tiotals miljoner människor?

Glöm inte att varken Stalin eller Lenin eller Hitler öppet sa att de skulle massmörda människor. Levde man på 20-talet fick man se på ordvalet, på hur de ville behandla sina motståndare, för att fastställa om deras politik skulle leda till folkmord.

Hitler pratade såg opponenter som fiender, judar som fiender. Han beskrev dem som en fara, som undermänniskor, som parasiter. Han avhumanierade dem. Men Hitler sa mer än så. Han antydde att han ville utrota socialismen och judendomen ”som fenomen. Att använda såna ord gör att steget är kort till att utrota även individerna i gruppen. Dessutom pratade Hitler om att ”ta brödet” från de judar, borgare och socialister som inte fogade sig. Anpassade de inte sig skulle de inte få äta.

Ni känner säkert igen Lenins ord. Lenin använde samma sorts retorik, men det var borgarna och de som ”opponerar sig” som var paraisterna, fienderna som avhumaniserades. Det var lenin som ville ”utrota” kulakerna och borgarna som klass. Och även han ville ta maten från de som inte anpassade sig. Vad det skulle innebära för familjerna, kan man ju själv föreställa sig!

Lenin skrev 1917:

Spannmålsmonopolet, brödkortet och den allmänna arbetsplikten…  då det är arbetarna som använder det emot dem, kommer att skapa en i historien hittills osedd kraft för att sätta statsapparaten »i rörelse», för att övervinna kapitalisternas motstånd, för att underkasta dem den proletära staten. Detta medel för kontroll och arbetstvång är starkare än alla konventets lagar och dess giljotin. Giljotinen endast injagade skräck, den endast bröt det aktiva motståndet. Det räcker inte för oss. Det är inte nog för oss. Vi måste inte endast »injaga skräck» hos kapitalisterna i den meningen, att de skall känna den proletära statens allmakt och glömma att tänka på motstånd mot den. Vi måste även bryta det passiva motståndet, som utan tvivel är ändå farligare och skadligare. Vi måste ej endast bryta allt motstånd, vilket det än vore. Vi måste även tvinga dem att arbeta… Och vi har medel härför. Dessa medel och vapen har den krigförande kapitalistiska staten själv satt i händerna på oss. Detta medel är: spannmålsmonopol, brödkort och allmän arbetsplikt. »Den som ej arbetar, skall ej heller äta»

Vissa excesser i revolutionen får man räkna med, skriver Lenin på ett annst ställe… Samma ord kan man läsa i artiklar och tal av Hitler och Stalin… Lite excesser får man räkna med. Lite svinn…

/Lenin, Om författningsillusioner, 1917

Vi är inte utopister och förnekar inte alls möjligheten och oundvikligiheten av excesser från enskilda per­soners sida lika litet som nödvändigheten att under­trycka sådana excesser. Men för det första behöves inte härför ett speciellt maskineri, en speciell appa­rat för (undertryckandet; detta kommer att utföras av själva det beväpnade folket lika enkelt och lätt som en skara bildade människor också inom det nuvaran­de samhället skiljer två slagskämpar åt eller förhind­rar övervåld) möt en kvinna. Och för det andra vet vi, att den sociala grundorsaken till excesser, till brott mot reglerna för samlivet, är massornas exploate­ring, deras nöd och elände. I och med att denna grundorsak avlägsnas, börjar excesserna oundvikli­gen ”dö bort”. Vi vet inte, hur hastigt eller i vilken följd, men vi vet att de kommer att dö bort. I och med deras bortdöende kommer även staten att dö bort…

/Lenin, Staten och revolutionen

I samband med kritiken mot Kautsky skrev Lenin också om Demokrati och Diktatur. Den finns också i band 12 av Lenins samlade verk. Lenin skriver:

Endast proleta­riatets diktatur är i stånd att befria mänskligheten från kapitalets förtryck, från den borgerliga demo­kratins lögn, falskhet och hyckleri, från denna demo­krati för de rika, endast proletariatets diktatur är i stånd att skapa demokrati för de fattiga, d. v. s. göra demokratins förmåner faktiskt tillgängliga för arbe­tarna och de fattiga bönderna…

Detta innebär att den ”allmänna”, ”rena” ”demo­kratin” ersättes med ”en klass’ diktatur” — skriker herrar Scheidemann och Kautsky, Austerlitz och Renner (jämte sina gelikar i andra länder, Gompers, Henderson, Renaudel, Vandervelde & Co).

Det är inte sant, svarar vi. Det blir ett utbyte av bourgeoisiens faktiska diktatur (som hycklande döljes under den demokratiska borgerliga republi­kens former) mot proletariatets diktatur. Det blir ett utbyte av demokratin för de rika mot demokratin för de fattiga. Det blir ett utbyte av församlings- och tryckfriheten för minoriteten, för exploatörerna, mot församlings- och tryckfrihet för befolkningens flertal, för de arbetande. Det blir en gigantisk, världs­historisk utvidgning av demokratin, dess förvandling från lögn till sanning, mänsklighetens befrielse från kapitalets fjättrar, vilka förvanskar och beskär varje, t. o. m. den mest ”demokratiska*’ och republikanska borgerliga demokrati. Det blir ett utbyte av den borgerliga staten mot den proletära staten, och detta ut­byte är den enda vägen till statens bortdöende över­huvud taget.

Varför kan då inte detta mål uppnås utan en klass’ diktatur? Varför kan man inte direkt övergå till ”ren” demokrati? —frågar bourgeoisiens hycklande vänner eller de naiva småborgarna och brackorna, som bourgeoisien dragit vid näsan.

Vi svarar: emedan i varje kapitalistiskt samhälle antingen bourgeoisien eller proletariatet kan ha av­görande betydelse, medan småborgarna oundvikligen förblir vacklande, vanmäktiga och dumma fantaster, som drömmer om en ”ren”, d. v. s. utom eller över klasserna stående demokrati…

 Källorna

Nu ska vi se vad Lenin tyckte och tänkte i andra skrifter från åren efter 1917.

Ur 17:e bandet av Lenins ”Samlade skrifter”, Arbetarkultur.

TESER OM KOMMUNISTISKA INTERNATIONALENS KONGRESS HUVUDUPPGIFTER, 1920

Den proletära diktaturens och sovjetmaktens väsen

Den första: att störta exploatörerna och främst deras viktigaste ekonomiska och politiska representant — bourgeoisien, att i grund besegra dem, slå ned deras motstånd och omöjliggöra varje som helst försök från deras sida att återupprätta kapitalets ok och löne­slaveriet.

Den andra: att proletariatets revolutionära avantgarde, dess kommunistiska parti, rycker med sig och leder inte endast proletariatet eller dess övervägan­de stora flertal, utan även hela den arbetande och av kapitalet exploaterade massan; att upplysa, organisera, uppfostra och disciplinera densamma under den gränslöst modiga och skoningslöst hårda kampen mot exploatörer­na; att i alla kapitalistiska länder rycka denna övervägan­de befolkningsmajoritet undan dess beroende av bour­geoisien och genom praktisk erfarenhet hos densamma in­gjuta förtroende för proletariatets och dess revolutionära avantgardes roll.

Den tredje: att neutralisera eller oskad­liggöra det oundvikliga vacklandet mellan bourgeoisien och proletariatet samt mellan den borgerliga demokratin och sovjetmakten hos de små egendomsbesittarna inom jordbruk, industri och handel samt det skikt av intellek­tuella, tjänstemän o. s. v. som motsvarar denna klass, vilken ännu är relativt talrik i nästan alla kapitalistiska länder, även om den utgör en minoritet av befolkningen.

(…)

I de mest utvecklade och mäktigaste, mest upplysta och fria kapitalistiska länderna – är varje tanke på att kapi­talisterna fredligt skulle underkasta sig den exploaterade majoritetens vilja, varje tanke på en fredlig, reformistisk övergång till socialismen inte bara den största kälkborgerliga dumhet utan även ett direkt bedrägeri mot arbe­tarna, en skönmålning av det kapitalistiska löneslaveriet och ett hemlighållande av sanningen… Hela den exploaterande klassens underkas­telse kan tryggas endast med sådana åtgärder som bour­geoisiens våldsamma störtande, konfiskering av dess egen­dom, krossande av hela den borgerliga statsapparaten nedifrån och upp, dess parlamentariska, juridiska, mili­tära, byråkratiska, administrativa och municipala apparat o. s. v. ända till fullständig utvisning eller internering av de farligaste och halstarrigaste exploatörerna samt sträng uppsikt över dem för att bekämpa deras oundvikliga för­sök att bjuda motstånd och att återupprätta det kapital­istiska slaveriet.

(…)

Först sedan proletariatets avantgarde, helt understött av den enda revolutio­nära klassen eller av dess majoritet, störtat exploatörerna och kuvat dem samt befriat de exploaterade ur deras träldom och genast förbättrat deras levnadsförhållanden på de exproprierade kapitalisternas bekostnad är det i verk­ligheten möjligt att under den skärpta klasskampens för­lopp, upplysa, uppfostra och organisera de arbetandes och exploaterades bredaste massor kring proletariatet, under dess inflytande och ledning samt befria dem från den ego­ism och splittring samt de fel och svagheter, som privat­egendomen alstrar, och att förvandla dem till ett fritt för­bund av fria arbetare.

En framgångsrik seger över kapitalismen kräver ett riktigt förhållande mellan det ledande kommunistiska partiet och den revolutionära klassen, proletariatet å ena sidan och massan, d. v. s. alla de arbetande och exploate­rade å andra sidan.

Endast om det kommunistiska par­tiet verkligen är den revolutionära klassens avantgarde och omfattar alla dess bästa representanter, om det består av fullt klassmedvetna och hängivna kommunister, vilka upplysts och härdats av den sega revolutionära kampens erfarenhet, och om det förstått att oupplösligt förena sig med hela sin klass liv och därigenom med de exploatera­des hela massa samt ingjuta hos denna klass och denna massa ett fullkomligt förtroende –  endast då är partiet i stånd att leda proletariatet i den mest skoningslösa, den avgörande och sista kampen mot alla kapitalismens kraf­ter.

Å andra sidan är det endast under ett sådant partis ledning, som proletariatet förmår utveckla hela styrkan i sitt revolutionära angrepp, övervinna den oundvikliga lik­nöjdhet och det partiella motstånd som en av kapitalismen fördärvad, ringa minoritet av arbetararistokrati, gamla tradeunionistiska och kooperativa ledare o. s. v. bjuder.

Endast under denna ledning förmår proletariatet utveckla hela sin kraft, som till följd av själva det kapitalistiska samhällets ekonomiska struktur är omätligt större än dess andel av befolkningen… Först när sovjeterna blivit den enda statsapparaten kan hela den exploa­terade massan verkligen deltaga i förvaltningen, medan den även under den mest upplysta och fria borgerliga de­mokrati faktiskt till nittionio procent är utestängd från deltagande i förvaltningen. Först i sovjetema börjar de exploaterades massa att faktiskt lära sig – inte ur böc­ker utan genom sin egen praktiska erfarenhet – det so­cialistiska uppbyggandets konst, att skapa en ny samhällsdisciplin och ett fritt förbund av fria arbetare.

Då proletariatet erövrat den politiska makten, inställes inte dess klasskamp mot bourgeoisien utan denna kamp blir tvärtom särskilt omfattande, skärpt och sko­ningslös. På grund av den ytterligt skärpta klasskampen kommer alla grupper, partier och inom arbetarrörelsen verksamma personer, vilka helt eller delvis står på refor­mismens, »centrums» o. s. v. ståndpunkt, oundvikligen att antingen ställa sig på bourgeoisiens sida eller sälla sig till de vacklande eller också (vilket är farligast) ham­nar de bland det segerrika proletariatets opålitliga vän­ner.  (…)

Under den proletära diktaturen, vilken aldrig kommer att bli i stånd att genast fullständigt avskaffa privatäganderätten, kommer ett enkelt försvar av »fri­het» och »jämlikhet» jämte bibehållandet av privatägan­derätten till produktionsmedlen att förvandlas till en »samverkan» med bourgeoisien, vilken direkt undergrä­ver arbetarklassens makt.  Ty proletariatets diktatur innebär att med statsmaktens hela apparat befästa och skydda »ofriheten» för exploatören att fortsätta sitt för­tryck och sin exploatering och »ojämlikheten» mellan egendomsbesittaren och den egendomslöse. (…) all reformism och allt försvar av demokratin med bibehållande av privatäganderätten till produktionsmedlen är borgerligt. Den kräver inte endast att yttringarna av sådana tendenser, som faktiskt innebär ett försvar av bourgeoisien inom arbetarrörelsen avslöjas, utan även att de gamla ledarna ersättes med kommunister inom alla avgörande proletära organisationsformer, inte endast de politiska, utan även de fackliga och koopera­tiva organisationerna, bildningsorganisationema o. s. v. … »ledarna» eller de »ansvariga represen­tanterna», vilka för det mesta är fördärvade av småbor­gerliga och imperialistiska fördomar – dessa »ledare» måste skoningslöst avslöjas och drivas ut ur arbetarrörelen….

Dessa representanter för arbetararistokratin eller förborgerli­gade arbetare måste man hundrafallt djärvare än hittills tränga undan från deras poster och ersätta dem med arbetare, t. o. m. alldeles oerfarna, bara de står i förbindelse med den exploaterade massan och åtnjuter dess förtroende i kampen mot exploatörerna. Proletariatets dik­tatur kräver att sådana oerfarna arbetare utnämnes till de mest ansvarsfulla statstjänster, ty annars blir arbetar­regeringens makt svag, och den kommer inte att vinna massans understöd…

Därför måste kommunisterna ovillkorligen just från denna tribun bedriva propaganda, agitation och organisationsarbete samt göra klart för massorna, varför det var lagenligt i Ryssland (och i sinom tid kommer att bli lagenligt i vilket land som helst) att fördriva det bor­gerliga parlamentet och ersätta det med en allmänt natio­nell sovjetkongress…

Band 17: »RADIKALISMEN» — KOMMUNISMENS BARN­SJUKDOM

Erfarenheterna av ett populärt samtal om den marxistiska strategin och taktiken.

KAP V »Vänster»-kommunismen i Tyskland (En annan översättning finns online här.)

Artikeln attackerar utvecklingen i Tyskland där kommunisterna, en del socialister och Socialdemokraterna gått skilda vägar. I detta sammanhang citerar Lenin en beskriving över denna splittring som menar att det handlar om hur man organiserar massorna. Underifrån eller överifrån… Det intressanta är att Lenin här attackerar den s.k. borgerliga demokratin.

»Klyvningen av Tysklands Kommunistiska Parti (Spartakusförbundet)», som utgivits av »lokalorganisa­tionen i Frankfurt am Main», framställer i högsta grad åskådligt, exakt, klart och kortfattat det väsentliga i den­na oppositions uppfattningar. Några citat skall vara nog för att göra läsaren bekant med det väsentliga:

»Politiskt bildar denna övergångstid» (mellan kapitalismen och socialismen) »den proletära diktaturens period . . . Nu uppstår frågan: vem skall vara bäraren av diktaturen: det kommunistiska partiet eller den proletära klassen? Bör man principiellt sträva efter det kommunis­tiska partiets diktatur eller den proletära klassens dikta­tur?!!» …

»Två kommunistiska partier står sålunda nu emot varan­dra: Det ena, ledarnas parti, vilket stärvar att or­ganisera den revolutionära kampen och att leda den ovan­ifrån, under kompromisser och bedrivande av parlamenta­riskt arbete, för att skapa sådana situationer, som kunde tilåta.dem att inträda i en koalitionsregering, i vars händer diktaturen skulle befinna sig.»

»Det andra, masspartiet, vilket väntar den revolutionära kampens uppsving nedifrån, väl kännande och tillämpande i denna kamp blott en enda målmedveten me­tod, avböjande alla parlamentariska och opportunistiska me­toder. Denna enda metod är det hänsynslösa störtandet av bourgeoisien för att sedan upprätta den proletära klassdiktaturen för socialismens förverkligande …»

»Där ledarnas diktatur — här massornas diktatur! Så ly­der vår paroll.»

Bara frågeställningen: »partiets diktatur eller klassens diktatur? ledarnas diktatur (parti) eller massornas diktatur (parti) ?» vittnar om den otroligaste och hopplösaste begreppsförvirring…

I Tyskland har man liksom i alla andra europeiska land övermåttan vant sig vid legaliteten, vid fritt och regelrätt val av »ledare» på reguljära partikongresser, vid en bekväm kontrollering av partiernas klassammansättning medelst val till parlamen­ten, medelst möten, pressen, stämningen inom fack­föreningarna och andra förbund o. s .v. Då man på grund av revolutionens stormfyllda förlopp och inbördeskrigets utveckling blev tvungen att från detta invanda hastigt övergå till att skifta från legalitet till illegalitet, till att förena dem, till »obekväma , »odemokratiska» metoder för utseende av, bildande eller bibehållande av »ledargrup­per» — då blev man förvirrad och började tänka ut över­naturligt svammel….

Småborgerlig  karaktärsöshet, söndring, individualism, omslag från entusiasm till modlöshet. Det behövs den strängaste centra­lisation och disciplin inom proletariatets politiska parti för att motstå detta, för att riktigt, framgångsrikt och segerrikt genomföra proletariatets organisato­riska roll…

Proletariatets diktatur är en hårdnackad kamp, blodig och oblodig, våldsam och fredlig, militär och ekonomisk, pedagogisk och administrativ, mot det gamla samhällets krafter och traditioner. Makten i miljoners och tiotal miljoners vanor är den mest fruktansvärda makt. Utan ett järnhårt och kamphärdat parti, utan ett parti som åtnjuter förtroende hos hela den ärliga delen av den givna klassen, utan ett parti som förstår att ge akt på massans stämning och öva inflytande därpå, är det omöjligt att med framgång föra en sådan kamp. Att besegra den centraliserade storbour­geoisien är tusen gånger lättare än att »besegra» miljo­ner och åter miljoner av små egendomsbesittare, och de förverkligar medels sin dagliga, osynliga, ogripbara, upp­lösande verksamhet just de resultat som bourgeoisien behöver, som restaurerar bourgeoisien. Den som ens i ringaste mån försvagar järndisciplinen inom prole­tariatets parti (i synnerhet under tiden för proletariatets diktatur), han bistår faktiskt bourgeoisien mot proletaria­tet.

(…)

…att inför de efterblivna massorna bevisa, var­för dylika parlament förtjänar att bli fördrivna, gör det lättare att jaga bort dem och underlät­tar den borgerliga parlamentarismens »politiska avdö­ende». Att inte taga hänsyn till denna erfarenhet men samtidigt göra anspråk på att tillhöra Kommunistiska Internationalen, som måste utarbeta sin taktik internationellt (inte som en trångsynt eller en­sidigt nationell, utan just som en internationell taktik), det inebär att begå det största fel och just att avvika från internationalismen i gärning, fast man erkänner den i ord.

SAMLADE SKRIFTER, I URVAL, TOLVTE BANDET

STATEN OCH REVOLUTIONEN

Marxismens lära om staten och proletariatets uppgifter i revolutionen

Bourgeoisiens störtande kan förverkligas endast genom att proletariatet förvandlas till den härskande klassen, som är i stånd att undertrycka bourgeoisiens oundvikliga, desperata motstånd och att organisera alla de arbetande och ex­ploaterade massorna för det nya ekonomiska syste­met.

Proletariatet måste ha statsmakten, en centralise­rad maktorganisation, en organisation av våldet, både för att undertrycka exploatörernas motstånd och för att leda befolkningens väldiga massa, bönderna, småbourgeoisien, halvproletärema vid den socialistiska hushållningens ”igångsättande”. Genom att uppfostra arbetarpartiet uppfostrar marxismen den proletära förtrupp, som är i stånd att övertaga makten och leda hela folket till socialismen, att inrikta och organisera den nya ordningen, att vara lärare, ledare och anförare för alla arbetande och exploaterade vid ordnandet av deras samhälleliga liv utan bourgeoisien och mot bourgeoisien…

Utvecklingen framåt, d. v. s., till kommunismen, går genom proleta­riatets diktatur och kan inte gå någon annan väg, ty det finns ingen annan än proletariatet och ingen som på ett annat sätt kan krossa de kapitalistiska exploa­törernas motstånd…

Men proletariatets diktatur, d. v. s. organiseringen av de förtrycktas avantgarde till härskande klass för att kuva (förtryckarna, kan inte bara leda till en enkel utvidgning av demokratin. Jämsides med en väldig utvidgning av demokratismen, som för första gången blivit en demokratism för de fattiga, en demokratism för folket och inte för de mer eller mindre rika, medför proletariatets diktatur en rad frihetsinskränkningar för förtryckarna, exploatörer­na, kapitalisterna. Dem måste vi undertrycka för att befria mänskligheten från löneslaveriet, deras mot­stånd måste man med våld bryta — det är klart, att där det finnes förtryck, där det finnes våld, där råder inte frihet, inte demokrati.

Alltså: inom det kapitalistiska samhället äger vi en beskuren, förkrympt och falsk demokrati, en demo­krati endast för de rika, för en minoritet Proletaria­tets diktatur, övergångsperioden till kommunismen, kommer att för första gången medföra en demokrati för folket, för majoriteten, medan det samtidigt blir nödvändigt att undertrycka mindretalet, exploatörerna…

Vid kapitalismens övergång till kommu­nism är förtrycket ännu nödvändigt, men nu så att den exploaterade majoriteten förtrycker minoriteten, exploatörerna. En speciell apparat, ett särskilt ma­skineri för förtrycket, ”staten”, behöves ännu, men den är nu en övergångsstat, den är ej längre en stat i ordets egentliga mening, ty när den exploaterande minoriteten undertryckes av det stora flertalet, av gårdagens lönslavar, så är det en jämförelsevis lätt, enkel och naturlig sak, som kommer att kosta långt mindre blod än kuvandet av slavarnas, de livegnas och lönarbetarnas uppror, som kommer att kosta mänskligheten mycket mindre….

Vi är inte utopister och förnekar inte alls möjligheten och oundvikligiheten av excesser från enskilda per­soners sida lika litet som nödvändigheten att under­trycka sådana excesser. Men för det första behöves inte härför ett speciellt maskineri, en speciell appa­rat för (undertryckandet; detta kommer att utföras av själva det beväpnade folket lika enkelt och lätt som en skara bildade människor också inom det nuvaran­de samhället skiljer två slagskämpar åt eller förhind­rar övervåld) möt en kvinna. Och för det andra vet vi, att den sociala grundorsaken till excesser, till brott mot reglerna för samlivet, är massornas exploate­ring, deras nöd och elände. I och med att denna grundorsak avlägsnas, börjar excesserna oundvikli­gen ”dö bort”. Vi vet inte, hur hastigt eller i vilken följd, men vi vet att de kommer att dö bort. I och med deras bortdöende kommer även staten att dö bort…

Band 12: TESER OCH REFERAT OM DEN BORGERLIGA DEMOKRATIN OCH PROLETARIATETS DIKTATUR PÅ KOMMUNISTISKA INTERNATIONALEM I KONGRESS DEN 4 MARS 1919 (en annan version här)

1. Den revolutionära rörelsens tillväxt bland prole­tariatet i alla länder har bland bourgeoisien och dess agenter inom arbetarorganisationerna framkalla! krampaktiga ansträngningar för att finna ideologiska och politiska argument för försvaret av exploatörer­nas herravälde. Bland dessa argument framträder sär­skilt förkastandet av diktaturen och försvaret av de­mokratin. Det lögnaktiga och hycklande i detta argu­ment, som på tusen sätt upprepas i den kapitalistiska pressen och på den gula Internationalem konferens i Bern i februari 1919, är uppenbart för alla, som inte vill förråda socialismens grundsatser.

2.    Detta argument stödjer sig framför allt på be­greppen ”demokrati i allmänhet” och ”diktatur i all­mänhet”, utan att fråga efter vilken klass det rör sig om. En sådan utom klasserna eller över klasserna stående, förment allmän folklig frågeställning är ett direkt hån mot socialismens grundläggande lära, näm­ligen läran om klasskampen, vilken de till bourgeoi­sien överlupna socialisterna erkänner i ord, men för­glömmer i handling. Ty ”demokrati i allmänhet” existerar inte i ett enda civiliserat kapitalistiskt land, utan här existerar endast den borgerliga demo­kratin, och det är inte fråga om ”diktaturen i allmänhet utan om den undertryckta klassens, d. v. s. proliatets diktatur över förtryckarna och exploatörer­na, d. v. s över bourgeoisien, för att övervinna det motstånd som exploatörerna bjuder i kampen för sitt herravälde.

3.    Historien lär oss, att ingen enda förtryckt klass någonsin vunnit herravälde och inte kunnat vinna herravälde utan att genomgå en diktaturperiod, d. v. s. utan att erövra den politiska makten och våldsamt undertrycka det ytterligt desperata, ytterligt rasande motstånd, som exploatörerna alltid presterat och som inte ryggar tillbaka för något slags brott. Bourgeoi­sien,  vars herravälde nu försvaras av socialisterna, som uttalar sig emot ”diktaturen i allmänhet” och lovsjunger ”demokratin i allmänhet”, har erövrat makten i de framskridna länderna på bekostnad av en rad uppror, inbördeskrig, och våldsamt undertryc­kande av kungar, feodalherrar, slavägare och deras restaureringsförsök. Tusen och miljoner gånger har socialisterna i alla länder i sina böcker och bro­schyrer, i sina kongressresolutioner och sina agita tionstal klarlagt för folket dessa borgerliga revolutio­ners, denna borgerliga diktaturs klasskaraktär. Där­för betyder det nuvarande försvaret av den borger­liga diktaturen under skenet av tal om ”demokrati i allmänhet”, de nuvarande tjuten och skriken mot pro­letariatets diktatur under skenet av skrik om ”diktatur i allmänhet” ett direkt förräderi mot socialismen, en faktisk övergång till bourgeoisien, ett förnekande av proletariatets rätt till sin egen proletära revolution, ett försvar för den borgerliga reformismen just vid en sådan historisk tidpunkt, när den borgerliga refor­mismen i hela världen lidit sammanbrott och när kri­get skapat en revolutionär situation.

(…)

6.    Kommunens betydelse består vidare däri, att den gjorde ett försök att bryta ned och att fullständigt krossa den borgerliga statsapparaten, ämbets-, rätts-, militär- och polisapparaten, att ersätta den med arbe­tarnas självstyrande massorganisation, som inte kände till uppdelningen i lagstiftande och verkställande makt. Alla nutida borgerligt-demokratiska republi­ker, även den tyska, vilken förrädarna möt socialis­men med sanningens förhånande kallar proletär, bi­behåller denna statsapparat. Här bekräftas således återigen fullkomligt åskådligt, att skriken till försvar för ”demokratin i allmänhet” i verkligheten innebär försvar för bourgeoisién och dess utsugarprivilegier.

7.    ”Församlingsfriheten” kan tjäna som exempel på den ”rena demokratins” krav. Varje klassmedveten arbetare, som inte brutit med sin klass, inser utan vi­dare, att det vore idiotiskt att lova exploatörerna mö­tesfrihet under en period och i en miljö, när exploatö­rerna söker förhindra sin undergång och försvarar sina privilegier. När bourgeoisien var revolutionär, gav den varken i England år 1649 eller i Frankrike år 1793 ”mötesfrihet” åt monarkisterna och adeln, vilka inkallade utländsk militär och ”samlades” för att or­ganisera restaureringsförsök. Om den nuvarande bourgeoisien, som för länge sedan blivit reaktionär, fordrar av proletariatet, att det i förväg skall garantera exploatörerna ”mötesfrihet”, utan hänsyn till vilket motstånd kapitalisterna kommer att göra mot sin expropriering, så kommer arbetarna endast att skratta åt bourgeoisiens hyckleri…

För att erövra en verklig jämlikhet, för att faktiskt genomföra demokrati för de arbetande måste man först och främst fråntaga exploatörerna alla offentliga och alla luxuösa privata byggnader, man måste först och främst ge de arbetande fritid och se till att friheten vid deras möten skyddas av beväp­nade arbetare och inte av adelsspolingar eller kapi­talistofficerare med hjälp av förslöade soldater. Endast efter en sådan förändring kan man utan att håna arbetarna, de arbetande och de fattiga tala om mötesfrihet och jämlikhet. Men ingen annan än de arbetandes avantgarde, proletariatet, kan genom­föra denna förändring genom att störta exploatö­rerna, bourgeoisien.

8.    ”Tryckfriheten” utgör också en av den ”rena de­mokratins” huvudparoller. Även här vet arbetarna, och socialisterna i alla länder har miljoner gånger er­känt, att denna frihet är ett bedrägeri, så länge de bästa tryckerierna och de största pappersförråden befinner sig i kapitalisternas händer, så länge pressen behärskas av kapitalets makt… För att vinna en verklig jämlikhet och en verklig demokrati för de arbetande, för arbetarna och bönder­na, måste man först och främst beröva kapitalet möj­ligheten att taga skriftställare i sin tjänst, köpa förlag och muta tidningar, och härför är det nödvändigt att avkasta kapitalets ok, att störta exploatörerna och att bryta deras motstånd. ”Frihet” har kapitalisterna alltid kallat de rikas frihet att vinna profit, arbetarnas fri­het att svälta ihjäl. Tryckfrihet kallar kapitalisterna de rikas frihet att muta pressen och friheten att använda rikedomen till att framkalla och förfalska den så kallade allmänna opinionen. Den ”rena demokra­tins” försvarare visar sig återigen i verkligheten vara försvarare av det smutsigaste mutsystem, som de ri­kas herravälde över massornas bildningsmedel med­fört…

Verklig frihet och jämlikhet skall den samhällsord­ning bringa, som kommunisterna kommer att upprätta och där det inte skall finnas möjlighet att rikta sig på andras bekostnad, ingen objektiv möjlighet att vare sig direkt eller indirekt underordna pressen penningens välde, där varje arbetande (eller grupp av arbetande till vilket antal som helst) kommer att äga och obehindrat utöva lika rätt att använda de tryckerier och pappersförråd, som tillhör samhället.

(…)

12.  Under sådana omständigheter är proletariatets diktatur inte bara ett fullkomligt lagligt medel för att störta exploatörerna och undertrycka deras motstånd, den är även absolut nödvändig för hela massan av arbetande såsom det enda skyddet mot bourgeoisiens diktatur, vilken framkallat kriget och förbereder nya krig.

Det viktigaste, som socialisterna inte förstår och som gör dem teoretiskt närsynta, håller dem fångna i borgerliga fördomar och leder till deras politiska för­räderi mot proletariatet, är den omständigheten, att det i ett kapitalistiskt samhälle inte kan finnas någon­ting mitt emellan bourgeoisiens diktatur och prole­tariatets diktatur, när klasskampen, som är detta sam­hälles grundval, undergår en mer eller mindre allvar­lig skärpning. Varje dröm om någonting tredje är en småborgares reaktionära jämmer. 

(…)

14.   Proletariatets diktatur liknar andra klassers diktatur däri att den, liksom varje diktatur, framkal­lats av nödvändigheten att undertrycka det våldsam­ma motståndet från den klass, som håller på att för­lora sitt politiska herravälde. Den grundläggande skillnaden mellan proletariatets diktatur och andra klassers diktatur — godsägarnas diktatur under me­deltiden, bourgeoisiens diktatur i alla civiliserade ka­pitalistiska länder består däri, att godsägarnas och bourgeoisiens diktatur var ett våldsamt undertryckan­de av motståndet från befolkningens överväldigande majoritet, nämligen de arbetande. Proletariatets dikta­tur är däremot ett våldsamt undertryckande av ex­ploatörernas motstånd, d. v. s. motståndet från befolkningen försvinnande minoritet, godsägarna och kapitalisterna.

Härav framgår i sin tur, att proletariatets diktatur oundvikligen måste medföra inte bara en förändring av demokratins former och institutioner i allmänhet, utan just en sådan förändring, som har till följd att de av kapitalismen förtryckta, arbetande klasserna i en hittills okänd grad kan utvidga demokratismens faktiska utövande…

Sovjetmaktens väsen ligger däri, att hela statsmak­tens, hela statsapparatens ständiga och enda grundval utgöres av just de klassers massorganisation, vilka förtryckts av kapitalismen, d. v. s. av arbetarna och halvproletärerna (bönder, som inte exploaterar andras arbete och ständigt är tvungna att sälja åtminstone en del av sin egen arbetskraft). Just de massor, vilka t. o. m. i de mest demokratiska borgerliga republiker­na, där de enligt lag varit lika berättigade men i verk­ligheten genom tusentals manövrer och knep hind­rats att deltaga i det politiska livet och att åtnjuta de demokratiska fri- och rättigheterna, får nu ständigt, ovillkorligt och därtill som en avgörande faktor del­taga i den demokratiska statsförvaltningen.

SAMLADE SKRIFTER, I URVAL, ELFTE BANDET, 1939

Om författningsillusioner 

PROLETARIATET OCH PARTIET PÅ VÄG TILL OKTOBER

För att folkets majoritet skall kunna bli en verklig majoritet i statens styrelse, till verklig tjänst åt majoritetens intressen, till verkligt skydd för dess rätt o. s. v., kräves en bestämd klassförutsättning. Denna förutsättning är: småbourgeoisins majoritet måste an­sluta sig till det revolutionära proletariatet, åtminstone i det avgörande Ögonblicket och på det avgörande stället.

Utan denna förutsättning är majoriteten en fiktion, som kan hålla sig en viss tid, glimma, glänsa, bullra och skörda lagrar, men som likväl med absolut oundviklighet är dömd att lida skeppsbrott. Just en sådan bankrutt har för övrigt den majoritet lidit, som socialistrevolutionärer­na och mensjevikerna hade och som framträdde i den ryska revolutionen i juli 1917,

Här har vi kommit till en annan sida av frågan om statsapparaten. Förutom den stående härens, polisens huvudsakligen »förtryckande» apparat och ämbetsman­nakåren finnes det i den modema staten en apparat, som är särskilt nära förknippad med bankerna och syndika­ten, en apparat, som utför ett omfattande kontroll- och registreringsarbete, ifall man kan uttrycka sig så. Denna apparat kan och får ej krossas. Den måste ryckas bort från sitt underordnande under kapitalisterna, och deras trådar till inflytande över den måste skäras bort, slås av, huggas bort ifrån den, och den bör underordnas de proletära sovjeterna och göras bredare, mera om­fattande, mera allmän. Och det kan göras, om man stödjer sig på de vinningar, som storkapitalismen redan förverkligat (liksom den proletära revolutionen överhu­vud kan uppnå sitt mål endast om den stödjer sig på dessa vinningar).

….

Spannmålsmonopolet, brödkortet och den allmänna arbetsplikten… då det är arbetarna som använder det emot dem, kommer att skapa en i historien hittills osedd kraft för att sätta statsapparaten »i rörelse», för att övervinna kapitalisternas motstånd, för att underkasta dem den proletära staten. Detta medel för kontroll och arbetstvång är starkare än alla konventets lagar och dess giljotin. Giljotinen endast injagade skräck, den endast bröt det aktiva motståndet. Det räcker inte för oss. Det är inte nog för oss. Vi måste inte endast »injaga skräck» hos kapitalisterna i den meningen, att de skall känna den proletära statens allmakt och glömma att tänka på motstånd mot den.

Vi måste även bryta det passiva motståndet, som utan tvivel är ändå farli­gare och skadligare. Vi måste ej endast bryta allt mot­stånd, vilket det än vore. Vi måste även tvinga dem att arbeta inom den nya statliga organisatoriska ra­men. Det räcker inte med att »skaffa undan» kapitalis­terna, man måste (då man skaffat undan de odugliga, hopplösa, »motspänstiga») placera in dem i den nya statstjänsten. Det gäller både kapitalisterna och ett visst överskikt av de borgerliga intellektuella, tjänste­män o. s. v.

Och vi har medel härför. Dessa medel och vapen har den krigförande kapitalistiska staten själv satt i händer­na på oss. Detta medel är: spannmålsmonopol, brödkort och allmän arbetsplikt. »Den som éj arbetar, skall ej heller äta» — det är den grundläggande, främsta och viktigaste regel, som arbetardeputerades sovjeter kan genomföra och kommer att genomföra, då de kommer till makten.

Varje arbetare har en arbetsbok. Detta dokument för­nedrar honom inte, ehuru det otvivelaktigt nu är ett dokument över det kapitalistiska löneslaveriet, ett vitt­nesbörd om att en arbetande tillhör en eller annan para­sit.

Sovjeterna kommer att införa arbetsbok för de rika, och sedan småningom även för hela befolknin­gen (i ett bondeland kommer arbetsboken säkerligen un­der lång tid att vara överflödig för den stora majori­teten av bönderna). Arbetsboken upphör att vara ett kännetecken för »det sämre folket», upphör att vara ett dokument för »de undre» skikten, ett vittnesbörd om löneslaveriet. Den blir ett vittnesbörd om att det inte längre finnes några »arbetare» i det nya samhället, men i stället inte heller någon, som ej skulle arbeta.

De rika måste få  sin arbetsbok från det arbetar« eller tjänstemannaförbund, som ligger deras verksamhetsfält De måste varje vecka eller inom någon annan fastställd tid erhålla intyg av detta förbund över att de samvetsgrant utför sitt arbete; i annat fall kan de ej få brödkort och överhuvud inga livsmedel. Vi behöver go­da organisatörer för bankväsendet och driftssammanslut- ningarna (på detta område har kapitalisterna större er* farenhet, och arbetet går lättare med erfaret folk), vi behöver ett ständigt växande antal ingenjörer, agrono­mer, tekniker, vetenskapligt utbildade specialister av alla slag. Alla sådana fackmän kommer vi att ge sådant ar­bete, som är anpassat till deras förmåga och som de är vana vid. Vi kominer antagligen endast succesivt att in­föra lika arbetslön i full utsträckning, och under över­gångstiden bibehålla en högre lön för sådana specialis­ter, men vi kommer att underställa dem en allsidig ar­betarkontroll, vi kommer ovillkorligen att i full utsträck­ning tillämpa regeln: »den som inte arbetar, skall ej heller äta». Men den organisatoriska arbetsformen upp­finner vi inte, den övertar vi färdig av kapitalismen: ban­kerna, syndikaten, de bästa fabrikerna, försökstationerna, f akademierna o. s. v.; vi behöver endast låna de bästa mönstren av de framskridna ländernas erfarenhet.

Och vi förfaller naturligtvis ej det ringaste till utopism, vi lämnar inte den nyktraste praktiska beräkningens grund om vi säger: hela kapitalistklassen kommer att göra det mest hårdnackade motstånd, men genom att hela befolkningen organiseras i sovjeter kommer detta mot­stånd att brytas, och därvid måste man naturligtvis be­straffa särskilt hårdnackade och motspänstiga kapita­lister med konfiskation av all egendom och med fängelse…

SKRIVELSE TILL F. E. DSERSJINSKIJ

Kamrat Dsersjinskij.

Till ert referat i dag om kampåtgärderna mot sabo­törerna och kontrarevolutionärerna.

Vore det inte möjligt att utfärda ett sådant dekret:

Om kampen mot kontrarevolutionä­rerna och sabotörerna.

Bougeoisin, godsägarna och alla rika klasser gör för­tvivlade ansträngningar för att undergräva revolutionen, som skall säkra arbetarnas, de arbetande och utsugna massornas intressen.

Bourgeoisin är beredd till de värsta förbrytelser, den lejer samhällets avskum och förfallna element och sam­mangaddar dem för att utföra pogromer. Bourgeoisins anhängare, särskilt bland de högre ämbetsmännen, bland banktjänstemännen o. s. v., saboterar arbetet, organiserar strejker för att hindra regeringen i dess åtgärder, av­sedda att genomföra den socialistiska omdaningen. Det går så långt som till sabotage av livsmedelsförsörjningen vilket hotar miljoner människor med hunger.

Det är nödvändigt att vidtaga speciella åtgärder i kam­pen mot kontrarevolutionärerna och sabotörerna. Ut­gående från denna nödvändighet beslutar Folkkommissa­riernas råd:

1.    Personer, som tillhör de rika klasserna (d. v. s. som har en inkomst på 500 rubel och mera i månaden, in­nehavare av fast egendom i städerna, av aktier och kon­tanta penningar överstigande 1.000 rubel) ävensom tjänstemännen i banker, aktiebolag, statliga och offent­liga institutioner, är förpliktade att inom tre dagar in­lämna till huskommittén en egenhändigt undertecknad skrivelse i tre exemplar försedd med uppgift om adress, om inkomst, tjänsteställe och sysselsättning.

2.    Huskommittéerna bestyrker dessa skrivelser med sin underskrift, behåller ett exemplar i sitt förvar och över­lämnar de två övriga exemplaren till stadsstyrelsen och till Kommissariatet för inrikes ärenden (adress:).

3.    Personer, som gjort sig skyldiga till brott mot denna lag (som ej inlämnat skrivelse eller gett oriktiga upp­gifter o. s. v.), ävensom medlemmar av huskommittéer, som bryter mot föreskrifterna om dess skrivelsers beva­rande, om deras insamlande och avlämnande till ovan an­visade institutioner, straffas med böter upp till 5.000 rubel för varje fall, med fängelse upp till ett år eller med av­sändande till fronten, allt efter graden av deras skuld.

4.    Samma straff ålägges personer, som gör sig skyldiga till sabotage i arbetet eller vägrar arbeta i banker, stat­liga och offentliga institutioner, aktiebolag, vid järnvä­garna o. s. v.

5.    Som första steget till införande av allmän arbets­plikt förordnas att de i § 1 nämnda personerna är för­pliktade att för det första ständigt bära på sig en kopia av ovannämnda skrivelse, bestyrkt av huskommittén, ävensom av deras förmän eller av valda institutioner (fabrikskommittéer, livsmedelskommittéer, järnvägskommi téer, de anställdas föreningar o. s. v.); intyget bör an­ges, vilken samhällelig tjänst eller vilket arbete ifrågava­rande person utför, om han tillhör en familj som icke ar­betsför medlem därav o. s. v.

6.    För det andra är dessa personer förpliktade att inom en vecka efter utfärdandet av denna lag skaffa sig en arbets- och konsumtionsbok (ett mönster till en sådan bok bilägges), vari inkomsterna och utgifterna för varje vecka införes och likaså bestyrkande av de kommittéer och in­stitutioner, där ifrågavarande person utför sin samhälle­liga tjänst.

7.    Personer, som ej faller under de i § 1 uppräknade vill­koren, inlämnar till huskommittén en skrivelse i ett exem­plar med uppgift om sin inkomst och sin arbetsplats samt är förpliktade att inneha en av huskommittén bestyrkt kopia av denna skrivelse.

19—20 (6—7) december 1917.

Mer läsning

Om att religionen inte är en privatsak.

Den stora svälten: folkmordet på kulakerna

Lenins samlade skrifter (pdf)

DN del ett och DN del två

Så debatterar man mot Jimmy Åkesson!

Detta skriver jag på Frihetssmedjan idag:

SVERIGEDEMOKRATERNA Vi har sett debatten mellan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Centerpartiets Annie Lööf igår och rekommenderar den varmt. Debatten kan ni se på SVT-play:

http://svt.se/embededflash/2626062/play.swf

Det är nyttigt att jämföra debatten mellan Annie Lööf med debatterna som Maud Olofsson och Mona Sahlin hade mot Jimmy Åkesson. (Dessa debatter kan man läsa en längre analys om här!)

Egentligen är Jimmy en ganska medioker debattör.

Hans skicklighet ligger inte i hans egen styrka utan i att han vet att de flesta han möter gör vissa elementära fel, som han utnyttjar.

I de debatterna ni kan se här nere begår både Mona Sahlin och Maud Olofsson misstaget i början av debatten att de inte kan erkänna att det finns problem med invandringspolitiken (eller i Mauds fall, att hon kan inte diskutera den Centerpartist som Jimmy anklagar för att vara fundamentalist). De medger inte att de begått fel, eller att problem finns och de kan inte hantera detta. Det vinner alltid Jimmy Åkesson på. Detta gör att Jimmy hamnar i ett debatt-tekniskt överläge från början.

Lägg märke till att Annie Lööf redan i första meningen säger att det finns problem, med segregeringen. Där föll Jimmys möjligheter att utnyttja det debatt-tekniskt.

Mona och Maud gör dessutom misstaget att de blir känslomässigt upprörda och hänfaller till att klistra en massa rasist och främlingsepitet på Jimmy Åkesson, utan att visa ordentligt VAD i politiken som är rasistiskt. Den lugne Jimmy räknar med att motståndarna ska bete sig så, det är en annan av hans ”debatttekniker”.

För både Mona och Maud finns det vissa tabufrågor, som de inte kan diskutera. Det syns bäst i debatten med Mona. För henne är kodordet solidaritet. ifrågasätter man det får man henne att gå i taket. Jimmy gör det genom att prata om vad ”invandringen kostar” och Mona gick i fällan direkt och sa: ”Vi har solidariskt ansvar att ta emot flyktingar… Det kostar. Det är fel att titta på kostnaderna. Det är fel att sätta pengapåsar på allt…” Touché, ridå! Där vann Jimmy några tusen nya väljare på den idiotiska klantigheten!

Det sistnämnda visar för övrigt att Mona inte kunde debattera sakfrågor med Jimmy. Annie visade att hon klart kan det!

Det finns med andra ord hopp om att vi inte kommer att upprepa misstagen från 2010. Nu finns det en partiledare som klarar av att debattera mot Jimmy Åkesson utan att kissa i byxorna av rädsla!

Den som vill se en detaljanalys av debatten med Mona Sahlin kan läsa min artikel om det på min blogg.

Maud Olofsson

Mona Sahlin

Kentucky Fried Children

I Sverige idag har vi idag mer än två statliga TV-kanaler att välja på. Det finns mer än tre radiostationer och staten bestämmer inte vilken musik som ska bli känd och populär. Du får lov att köpa grönsaker på en söndag och även strösocker. Bor du i ett hus kan du själv få välja färg på huset. Om ditt barn mobbas har du rätten att söka en annan skola för ditt barn. Vill du ha telefon kan du bestämma vilket bolag du vill ha och vilket märke på telefonen, och vilken färg, staten bestämmer inte att alla måste vara gråa, gula eller begie och av två märken bara.

De sista 35 åren har en vi upplevt en valfrihetsrevolution här i Sverige. Makt har flyttats från staten till individen.

Jag minns vilket ståhej det var bland grannarna i Lerberget när min mamma ville måla ytterdörren och brevlådan på sitt hus i röd färg år 1980. Alla andra ytterdörrar i Östra Lerberget var ju mörkgröna och alla brevlådor i matchande färg. ”Nu får du myndigheterna på dig”, sa man till henne. Men det hände inget och snart började även andra försiktigt använda lite andra färger än de myndigheterna beslutat om när Östra Lerberget byggdes fem år tidigare.

Bara några år tidigare fick fastighetsägare i Höganäs kommun, där Lerberget Ligger, dryga böter om de målade den fula brevlåda som kommunen valt åt dem i  en trevligare färg.

Så var det då…

Man kan fråga sig idag vad det var för vits med att stat och kommun skulle styra val av färg på en brevlåda… För 40-50  år sen var det tvärtom. Då styrdes samhället ännu av människor som frågade sig vad det var  för vits med att var individ skulle styra val av färg på sin brevlåda…

Valfrihet

Det är sådant som detta, som boken Kentucky Fried Children av Karin Svanborg-Sjövall handlar om (Timbro förlag). Valfrihetsrevolutionen de sista 40 åren.  Den kontrasterar hur det var då med hur det är nu, och visar vilken roll näringslivets aktörer, t.ex SAF och TIMBRO hade i denna revolution och vilka politiker som var drivande, och vilka som var motståndarna till utvecklingen.

Titeln på boken kommer från ett tal den Socialdemokratiska statsministern Olof Palme höll 1984 då han kritiserade privata daghem och dagmammor:

När det gäller omsorgen om barnen så är det barnens bästa som skall stå i förgrunden… Jag har studerat hur det är t.ex. i USA… Det drivs som ett stort landsomfattande företag, det är väl ändå SAF:s principer. Daghemmen är oerhört centraliserat, standardiserat, kallas för Kentucky Fried Children av en del. Resultaten för barnen är dåliga, eftersom de kommer i andra hand.

Liberal kluvenhet

Boken har många förtjänster. En av dem är att den visar vilken tveksamhet som funnits även bland liberaler till privata initiativ. Folkpartiet har t.ex. ofta direkt saboterat försöken att öka valfriheten. Ett citat av ledaren för Folkpartiets ungdomsförbund 1968, Per Gahrton, illustrerar detta bra.

Det går inte att bryta föräldramonopolen enbart genom indirekta åtgärder för att förbättra hem och föräldrar: tvärtom har dessa åtgärder delvis bieffekten att stärka föräldramakten, föräldrarna blir ju t.ex. kunnigare, kan manipulera bättre, indoktrinera effektivare. Därför måste samhället ingripa direkt – ta barnet från föräldrarna en del av deras uppväxttid, några timmar varje dag, så att maktbalansen får ett klart markerat uttryck. Det ska i princip vara lika naturligt att barnen vistas en del av dagen hos den ena makthavaren – samhället – som hos den andra, föräldrarna.

Det illustrerar det eviga liberala dilemmat bra. Bara för att man månar om att alla ska ha rätt till ett skyddsnät och en bra start i livet, betyder inte detta att man måste gå till överdrift och propagera för förmyndarskap, såsom Folkpartiet ”liberalerna” ofta gör. Det går att kombinera valfrihet och socialt ansvar!

Köp boken!

Boken är bra och rekommenderas varmt!

Men det ska sägas att det är en bok för de redan ”frälsta”. Mitt råd till Timbro är att de fortsätter att arbeta med denna fråga. tar fram mer källmaterial (gärna fler absurda citat från sossar, vänsterpartister och Folkpartister) och gör en serie mer ”populära”, lättlästa och polemiska böcker eller skrifter i ämnet där man kontrasterar valfriheten med vad valfrihetens motståndare en gång i tiden sa.

Temat är högaktuellt just nu, eftersom det nya ledarskapet inom Socialdemokraterna, med Håkan Juholt i spetsen, signalerat att de vill återreglera stora delar av ekonomin.

Folk som är yngre än 35-40 år saknar ofta en förståelse för hur det var förr och hur galet politikerna resonerade i valfrihetsfrågorna, och de som är äldre håller på att glömma debatterna om löntagarfonder, daghemmet Pysslingen och Cityakuten, för att nämna tre exempel.

Jag skulle även ta fram fler citat från Socialdemokrater som varit för valfrihet, för att göra en poäng idag.

Om Timbro skulle göra det, skulle det vara en välgärning och jag är säker på att det skulle bli omtalat och ge Timbro en massa stöd och beröm bland många. Denna boken var ett bra första steg. Det vore synd om boken inte fick några mer lättillgängliga efterföljare.

Köp boken genom Timbros bokhandel, för 247 kronor.

PS

Sen skulle det varit kul om författaren inte bara berättat att man inte fick sälja grönsaker på söndagar förr utan vad konsekvenserna blev för de som försökte. Jag vet kioskägare som fick böta för att de bröt mot bestämmelserna och sålde gurkor och morötter på söndagar. Godis var tillåtet, grönsaker strängt förbjudet att sälja!

Ideologi som förblindar: exemplet Göta Rosén och den svenska ”socialstaten”

Artikel på Funkpol.

En av nyckelpersonerna att studera om man vill förstå 1900-talets mörka historia med varnvård av barnhems- och fosterbarn, tvångssteriliseringar och tvångsaborter, är Göta Rosén som var statens barnvårdsinspektör från 1942, och de facto huvudansvarig för inspektioner i Socialstyrelsen fram till 1970. Det som slår en när man studerar henne är hur ideologi kan förblinda människor som vill väl!

Göta Rosén 102 år gammal, 2006.

Jag läser om Socialstyrelsens första barnavårdsinspektör, Göta Rosén. Hon dog 2006 och var pigg och klar i huvudet trots att hon föddes 1904. Jag är i mångt och mycket fascinerad av henne och hennes verksamhet för hon gjorde mycket bra.

Göta Rosén var socialdemokrat hela livet.

Hon var statens första barnavårdsinspektör från 1942, och jobbade på Socialstyrelsen fram till 1970, och drev ett hårt och bra arbete mot missförhållandena i privata barnhem. Hon var en av de drivande i kampanjen mot barnaga (lagen mot barnaga kom när Göta fyllde 75, 1979) och hon arbetade mot barnaga på barnhem.

Många är de berättelser som finns om hur hon räddade barn ur privata klorna på snåla privata barnhemsägare…

Men… hon var en social pionjär, men också förblindad av sin ideologi…

Den dag man på allvar gräver i historien bakom tvångsomhändertagandena, den rasbiologiska galenskapen och fosterhems-skandalerna kommer hennes namn att komma upp gång på gång, och i mindre smickrande sammanhang.

När vi 1941 skulle skärpa de rasbiologiska steriliseringslagarna satt Göta Rosén i riksdagen och ogillade lagförslaget till ny steriliseringslag. Hon ville ha en ännu strängare och ännu mer tvånsinriktad lag och ge polisen rätt att hjälpa till att tvinga igenom tvångsomhändertaganden.

”Med hänsyn till de personer det kan gälla synes rätt att begära kostnadsfri handräckning hos polismyndighet böra tillerkännas förmyndare, anstaltsläkare eller föreståndare, fattigvårdsstyrelse och barnavårdsnämnd.” /Motion I AK nr 37 1941, undertecknad av Göta Rosén (S), Anders Paulsen (S), Hulda Skoglund-Lindblom (S), och Verner Hedlund (S).

1939 bedrev hon ett arbete för att bekämpa det moraliska förfallet bland ungdomar, det s.k. ”asocialitetsproblemet”, i den s.k. ”Ungdomsvårdskommittén”. Kommittén fick avbryta sitt arbete på grund av kriget men vad man vet låg mycket av fokus på tvångsomhändertaganden och att bekämpa ”dansbaneeländet”, dvs ungdomskulturen.

1941 års steriliseringslag tillät egentligen inte sterilisering mot folks vilja. Men tusentals tvångssteriliserades mot sin egentliga vilja ändå, fast genom att ställas inför falska val, som t.ex: ”antingen steriliserar du dig eller så får du inget socialbidrag”. Tacka byråkrater och politiker som Göta Rosén för det.

Göta fick jobbet som inspektör 1942 av Tage Erlander som lett befolkningsutredningarna 1942. det är nog ingen slump att en person som ville ha ”hårdare tag” fick uppdraget.

Jag har mött ett av hennes offer: en person som tvångsomhändertogs från sin familj och hamnade hos i ett barnhem, som drevs av en psykopat. Denne psykopat och dennes barnhem sågs som ett mönsterbarnhem av Göta Rosén eftersom han var Socialdemokrat och barnhemmet inte drevs vinstdrivande. Enligt den jag är bekant med misshandlades barn i Göra Roséns närvaro. Göta inspekterade inte detta barnhem med samma iver som hon inspekterade privata barnhem, det var ju drivet av det allmänna och leddes av en person med rätt partibok.

Hon förbjöd barnaga på pivata barnhem men verkar inte ha sett att barnaga var ett problem i fosterhem och barnhem som drevs av hennes älskade ”stat”. Tragiskt…

Det som jag kunnat utläsa ur de källor som finns tillgängliga för mig nu, och i det jag hittade när jag tittade närmare på hennes verksamhet 1998, är att tvång, och tvångsomhändertaganden gick som en röd tråd genom hennes verksamhet på Socialstyrelsen, och i otaliga statliga utredningar hon deltog i, men att man inte kunde hitta notiser om att hon kritiserade barnhem som drevs av det allmänna, eller fosterhem. Inte heller kunde man hitta någon kritik mot tvångssteriliseringarna.

Det är inte så konstigt. För henne var det ”defekta familjer”  och privata bolag som var problemet. Fosterhem och barnhem drevs av det allmänna och då skulle det ju per definition bli bra…

Så här beskrev hon privat vård 1989:

”Ett stort fel var också att man såg på de här barnen som produkter av arvssynden. De var födda till andra klassens medborgare. Med mig ska man inte tala, om man vill ha applåder för privat vård”. /I samhällets utkant, 1989 sidan 272.

Det minns jag när jag tittade på vad hon gjorde. Det var skrämmande hur hon ansåg att det som var i överrensstämmelse med hennes ideologi (dvs socialdemokratin och tron på den goda staten) var bra, och det som inte var det (familjen och det privata och ”borgerliga!”) var ont…

Det säger mycket om hur och varför så galna saker kan ske som tvångssteriliseringar och vanvården på fosterhemmen.

Vad jag skulle vilja göra är att jämföra berättelserna från de som vanvårdades i fosterhem och barnhem under hennes tid, 1942-1970 och jämföra med vad hon såg under sina inspektionsresor. Jag tror att resultatet av en sådan undersökning skulle bli skrämmande, och intressant…

Men jag vill förtydliga att även liberaler och konservativa både nu, och i historien har varit, och ÄR, ofta ordentligt blinda.

Detta med ideologisk blindhet är inget som bara har med socialdemokrati att göra. Liberaler som är blinda för mänskligt lidande bara för att det är ”det privata” som orsakar det, finns det gott om… Konservativa som inte ser mänskligt lidande för att det är förpackat i konservativ förpackning finns det också gott om… För att inte tala om den blindhet man kan ha som religiös… eller som ateist….

Det är ganska skrämmande detta och anledningen till att jag länge inte kallat mig liberal. ”Vänstern” skriver saker som ”högern” inte kan skriva om, av ideologiska skäl, och högern om saker vänstern inte kan skriva om, eller inte ens ser. Nu kallar jag mig liberal men en som skräms av ideologisk blindhet även bland liberaler…

Göta Rosén ville väl. Hon räddade tusentals barn från privata vanskötta barnhem och från föräldrar som agade och vanvårdade sina barn. Men hon ställde inte samma krav på statlig, landstings och kommunal verksamhet, som på privat, inte samma krav på sossar som på borgare. Det är tragiskt, men det är sådan ideologisk blindhet, och sådan ensidig välvilja, som ligger bakom mycket av det som gick fel i 1900-talets Sverige…

Bertil Ohlin: Liberalismens århundrade (1950)

Detta passionerade tal av Bertil Ohlin, för liberalism,  mot både socialism och konservatism, rekommenderas för den som vill lära känna hur liberalerna tänkte efter det andra världskriget. Dessutom finns boken Socialliberal samhällssyn från 1948 att ladda hem från min liberologi blogg (pdf).

LIBERALISMENS ÅRHUNDRADE: TAL AV BERTIL OHLIN

Tal vid jubileumsfest i Stockholms Konserthus den 27 april 1950 i anl. av Liberala Samlingspartiets bildande för 50 år sedan.

*****

Bertil Ohlin (1899-1979)

Vilka idéer var det som kom att sätta sin prägel på detta partis verksamhet under århundradets första del fram till första världskriget? Först och främst den demokratiska tanken, som klart kom till uttryck i det första programmet. En inbjudan året därpå till bildande av en folklig organisation till liberala partiets stöd slutade med orden:

”Det är vår plikt att lämna i arv åt våra efterkommande icke ett politiskt efterblivet, av ett maktägande fåtal re­gerat land, men ett verkligt fritt, upplyst och de­mokratiskt Sverige, där folket är herre i eget hus och där varje ärlig, av nationens flertal godkänd reformtanke kan nå fram till seger.»

Två decennier senare var detta krav förverkligat, sedan konserva­tismens sega motstånd brutits.

Nära besläktat med demokratiseringskravet, ja i viss mening en motivering för detta var hos sekel­skiftets liberala män och kvinnor kravet att sam­hället skulle respektera individens frihet och personlighetsutveckling samt trygga likhet inför lagen. Utanför rättssamhället växer icke frihet utan god­tycke. Men endast i ett demokratiskt rättssamhälle tillgodoses både frihets- och likhetskrav. Endast i ett sådant samhälle blir folkets behov av trygghet och social utveckling tillgodosett.

Låt mig här starkt framhäva den levande sociala känsla som besjälade den svenska liberalismens verk­samhet under denna tid. S. A. Hedin hade redan mot föregående sekels slut allt klarare utformat en libe­ral syn på samhällets sociala uppgifter. Såväl det liberala samlingspartiets första som än mer dess se­nare program bär spår därav. När 1911 års valfram­gång äntligen skapat förutsättningar för en fast li­beral styrelse genom Karl Staaffs regering, såg denna på det sociala området några av sina främsta upp­gifter. Lagar om arbetarskydd, sjukkasseväsende och folkpensionering bär vittne därom likaväl som in­rättandet av ett förlikningssystem vid arbetstvister.

Den första kommittén för behandling av de enskilda monopolbildningamas problem är ett annat tecken. Endast illviljan kan förneka att redan sekelskiftets liberalism uppbars av en varmhjärtad social Inställ­ning. Vår tids socialliberalism har behov av det klargörande prefixet ”social” icke för att markera någon skillnad gentemot våra föregångare i den so­ciala grundinställningen utan för att så tydligt som möjligt för allt folket klargöra arten av vår poli­tiska strävan. En annan sak är att en tid med nya ekonomiska förutsättningar och nya sociala problem­ställningar måste ge nytt innehåll åt en socialliberal strävan.

Har tiden arbetat för liberalismens idéer?

När nu ett halvsekel gått till ända sedan det libe­rala partiets bildande är det naturligt att kasta en blick på dagens läge i belysning av de strävanden som var framträdande under seklets första decen­nium. Har tiden arbetat för liberalismens idéer? Har de satt sin prägel på utvecklingen? Har kanske i stället konservatismen lyckats med vad den då hoppades? Eller har den vid sekelskiftet fram­trängande socialismen kunnat genomföra den revolution varom man drömde?

Vilken var den revolution som socialisterna ver­kade för och hoppades på med nästan religiös inten­sitet, den omgestaltning av samhället som skulle skapa lyckoriket.

1897 års socialdemokratiska prog­ram gav härom klart besked i några under årtionden fasthållna grundsatser. Klasskampen mellan ar­betare och arbetsköpare kan endast bringas att upp­höra, säges det, ”genom upphävandet av det privat­kapitalistiska monopolet på produktionsmedlen och dessas förvandling till gemensam, hela samhället till­hörande egendom, samt den planlösa varuproduktio­nens ersättande med en socialistisk, samhällets verk­liga behov motsvarande produktion”. För att åstad­komma detta vill socialdemokratin ”efter hand för­vandla till samhällelig egendom alla produktions­medlen — transportmedlen, skogarna, gruvorna, bruken, maskinerna, fabrikerna, jorden”.

En mycket tydlig redovisning, det måste man erkänna, som på ett tilltalande sätt avviker från våra dagars avsikt­ligt dimmiga förkunnelse, där det socialistiska evan­geliet utlägges på ett sätt som närmast förefaller syfta till att omöjliggöra en offentlig debatt kring de socialistiska framtidsmålen och vägarna dit.

Om jag sedan tillägger att många av sekelskiftets socialister i Sverige liksom i en del andra länder betraktade det demokratiska statsskicket mera som en lämplighetsfråga än som en principiell angelägenhet och emellanåt lekte med tanken på proletariatets dikta­tur, så är karaktäristiken tillräcklig.

Vi kan då kon­statera, att det gångna halvseklet i vårt land inga­lunda lett till ett förverkligande av den socialistiska drömmen. Den tvärtom har bleknat. Tanken att skapa ett helt nytt samhällssystem och överföra äganderätten till alla väsentliga produktionsmedel till samhället har lagts på hyllan, åtminstone tills vidare. Som segrare står i stället de liberala tankama på demokrati, social omvårdnad och ökade ekonomiska och kulturella möjligheter för all med­borgare.

Demokratins idé erkännes som grundläg­gande för vårt svenska samhälle. Kampen mot grupp-­privilegier, för mera likställdhet har förts och föres i huvudsak efter den sociala liberalismens linjer. Även om ett par ingalunda betydelselösa »syndafall» förekommit, kan man ej undgå intrycket av socia­listisk reträtt.

Den frenesi, med vilken vårt rege­ringsparti arbetar för att dölja detta, vore värd ett bättre syfte. Ty dessa ansträngningar är gagnlösa. Det har gått upp för allt flera även bland det so­cialistiska partiets medlemmar att den socialistiska lärobyggnaden och samhällsfilosofin håller på att upplösas inifrån. Den byggde på förutsättningar om utvecklingen som visat sig verklighetsfrämmande. Att betona detta innebär ej att förneka att svensk socialdemokrati gjort avgörande insatser i det social­politiska reformarbetet. Men det har skett inom ett i huvudsak liberalt samhälles ram. Inte heller sekel­skiftets konservatism står med palmer i händerna, även om den ej kan frånkännas förtjänsten att i regel ha gett vika innan spänningen blivit olidlig.

Liberalismen har vunnit idépolitiskt

I stort sett är det liberalismen som vunnit i täv­lingen på den idépolitiska arenan. Dess praktiska re­sultat har visat sig bäst motsvara folkets önskningar, intressen och behov. Att ange detta sista som en hu­vudorsak till utvecklingen är ingalunda att acceptera tesen att idéer blott är intressen i förklädnad. Det råder för övrigt ett samspel mellan idéer och intres­sen på så sätt, att individernas och gruppernas verk­liga intressen kan tillgodoses blott genom en utveck­ling som respekterar även sådana av människornas idéella krav, som föga eller intet har med materiella intressen att göra.

Solidaritetstanken infogas i den liberala tanke­världen

De ideella krafterna i folkrörelserna har jämte den politiska liberalismen tillhört de starkaste driv­krafterna i det förlopp, genom vilket svensk demo­krati vuxit ut till sin nuvarande styrka och mognad.

Skall man ange någon för utvecklingen betydelse­full idé vid sidan av dem som liberalismen bestämt företrädde redan vid seklets början, är det väl so­lidaritetstanken som främst kommer i fråga.

I nyk­terhetsrörelsen och de fria andliga rörelserna stärk­tes den sociala ansvarskänslan genom kravet på per­sonligt ställningstagande. I de fackliga organisatio­nerna lärde man sig sammanhållningens och det ge­mensamma ansvarets betydelse och förpliktelser. Solidaritetstankens infogande i den liberala tanke­världen gick ej utan konflikter och allvarliga problem kan säkert uppkomma även framdeles.

En avväg­ning mellan plikterna mot gruppen å ena sidan och helhetens krav å den andra är icke lätt. Vissa pri­mära moraliska kravs supremati över solidaritets- känslan har inte alltid erkänts. Men i stort sett har det gått att i liberalismens personlighetstanke infoga solidaritetsföreställningen, liksom det har lyckats att inom det liberala systemet bereda rum för både sam­hällets sociala omvårdnad och de fackliga organisa­tionernas trygghetsbefrämjande insatser.

Spänningen mellan individens krav på frihet å ena sidan samt samhällets och organisationernas krav på frihets­inskränkningar för trygghetens skull kommer emel­lertid alltid att kvarstå. Endast till en del kan den övervinnas genom att den enskildes medvetande om ofrånkomligheten av en begränsning av rörelsefri­heten på speciella punkter hindrar att den känns som en tryckande inskränkning av den väsentliga friheten. Det ligger mycken sanning i vad Clemenceau en gång yttrat, att ”friheten beror på konsten att disciplinera sig själv”. Men likväl kvarstår sä­kerligen som en av de svåraste avvägningarna i mo­dernt samhällsliv att ge tryggheten vad den tillkom­mer utan att inkräkta på den väsentliga friheten.

Liberal revolution i näringsliv och ekonomi

Slutsatsen att liberalismen i stort sett står som segrare över konservativa och socialistiska idéer förstärkes om man ser saken ur den faktiska ekono­miska utvecklingens synvinkel i stället för ur den politiska idéutvecklingens. Det är sant att en revolu­tion ägt rum genom att levnadsstandarden mer än fördubblats samtidigt som arbetstiden begränsats och bildningsmöjligheterna vuxit.

Men det har inte varit den socialistiska revolution varom sekelskiftets socialdemokrater drömde. Det har varit en libe­ral revolution genomförd inte genom radikala po­litiska beslut utan genom produktionsökningens di­rekta och indirekta verkningar på folkets levnads­villkor. Ständiga tekniska framsteg, bättre utbild­ning, enskild kapitalbildning och ett fritt näringslivs initiativkraft inom ett stabilt rättssamhälle har mer än fördubblat produktion och realinkomst per in­vånare. Därigenom har steg för steg förutsättningar skapats för den sociala omvårdnaden med dess spe­ciella betydelse för dem som drabbas av sociala olyckor.

Det är teknikerna i ordets vidaste bemär­kelse, folkets lärare och fostrare, de många spararna och företagarna, ja hela folkets egen produktiva insats snarare än de politiska besluten rörande nä­ringsliv och ekonomi som varit avgörande. Statens och kommunernas uppträdande som företagare har spelat jämförelsevis ringa roll.

Liberalismens framstegstro och tillit till ett system med näringsfrihet och enskild äganderätt har alltså visat sig berättigad. Socialismens kollektivistiska re­cept har i vårt land fått föga användning, lyckligtvis vill jag säga. I dagens läge vågar dess företrädare, som jag redan påpekat, minst av allt göra sig till talesmän för en socialistisk revolution. Man föredrar att hänvisa till den standardhöjning som under det gångna halvseklet ägt rum tämligen oberoende av de politiska regimerna. Man söker därvid ge in­trycket att socialistiska insatser därvid spelat en av­görande roll, fastän utvecklingen ägt rum under den samhällsordning som en socialistisk omvälvning om gemensamma grundläggande värdenormer kan frivilligt accepteras av medborgarna. Den kristna kärlekstanken och humanismens personlighetsuppfattning tillhör denna för vårt samhälle och vår kultur omistliga grund.

Ett mål för vårt arbete är att avskaffa fattigdomen och göra alla delaktiga av bildningsmöjligheterna. Väsentligt är också att medborgarna på arbetsplats och i samhällsliv får en känsla av medarbetarskap och medansvar. Låt oss tacksamt erkänna att ar­betsmarknadens parter under senare år gjort vä­sentliga framsteg härvidlag, i stort sett oberoende av några politiska beslut. Dessa erfarenheter gör sannolikt att även ur den ekonomiska demokratise­ringens synpunkt — liksom ur produktivitetens — ett i huvudsak enskilt näringsliv ger gynnsammare förutsättningar än en socialistisk ordning.

Den mera byråkratiska karaktär som utmärker den senare skulle starkt försvåra de mänskliga och mångskif­tande kontakter som är väsentliga för spridningen av en demokratisk anda i arbetslivet.

När vi i Folk­partiet ser det som en central uppgift att definitivt avlägsna socialiseringshotet är det alltså inte bara för att ett verkligt socialistiskt samhälle med dess starka maktkoncentration innebär faror för med- borgarfriheten och leder till långsammare framåt­skridande än ett system som bygger på näringsfrihet och decentralisering — två i sanning vägande skäl. Utan det sker också därför att vi är övertygande om att den demokratiska andan — medarbetarkänslan hos alla — bättre utvecklas under liberala samhällsformer.

Ingen kan bestrida att liberalismens insatser för den politiska demokratien varit banbrytande och avgörande under seklets första årtionden. Det till­kommer våra dagars liberalism att verka för att un­der de närmaste decennierna de demokratiska grund­tankarna mer och mer sätter sin prägel på alla sidor av samhällslivet. Men intet misstag kunde vara större än tron att en sådan utveckling främjas om politiska arbetsformer överföres till det ekonomiska livet, skolväsendet, försvaret eller andra områden. Det ytliga analogitänkande som härvidlag framträtt i den offentliga debatten är farligt. Att uppvisa dess haltlöshet är angeläget.

Jag nämnde nyss sambandet mellan ekonomisk frihet och allmän medborgerlig frihet som ett av hu­vudskälen för vår kamp mot socialismen. En väsent­lig sida av detta samband framträder vid en jämfö­relse mellan två metoder att få människorna att åtaga sig de ur allmänna synpunkter viktiga arbetsuppgif­terna och därvid utföra tillräckligt stora prestationer.

Man kan antingen uppmuntra dem genom utsikt till bättre levnadsstandard — det är prisbildningens väg, liberalismens väg. Eller man kan kommendera och dirigera dem. Moroten eller knutpiskan, stimulans eller straffhot, se där valet. I den socialistiska tanke­världen ligger misstron till prisbildningen och det en­skilda näringslivets vinstintresse så djupt rotad — det är ju väsentliga drag i den privatkapitalistiska pro­duktionsordningen som man ville ersätta med en socialistisk — att man sällan observerar konsekven­serna, de säkert för alla förhatliga konsekvenserna av en annan ordning än prisbildningen och den eko­nomiska uppmuntran. Verkan blir förr eller senare tvång och kommando till utbildning och arbete. När insikten härom blivit allmän i vårt land är socialis­men som recept för samhällsomdaningen hos oss de­finitivt besegrad. Låt oss se till att det sker så snart som möjligt.

Tiden tillåter mig inte att här diskutera de uppen­bara behoven av växande samhällsinsatser — allt­efter som resurserna möjliggör det — för social trygghet och en jämn och hög sysselsättning. Att förhindra de förödande arbetslöshetskrisema är en central samhällsuppgift. Den kan endast lösas genom internationell samverkan och ordnat samarbete mel­lan samhälle och enskilt näringsliv. Här möter vi en av de frågor där liberalismen måste vara på sin vakt mot att i en tid med nya förutsättningar fantasi­löst fasthålla gamla föreställningar och former.

Idéparti — ej klassparti

Skall folkpartiet kunna med framgång verka för lösningen av framtidens stora samhällsproblem måste det behålla sin karaktär av idéparti. Ingen klass eller grupp skall i och för sig mer än andra vara föremål för vårt intresse. Till gagn för alla grupper skall liberalismens idéer prägla vårt samhällsliv. Det är möjligt därför att alla härvidlag har ensriktade in­tressen. Men om och när klasspartierna ensidigt gynnar vissa grupper måste vi verka för rättvisa åt de övriga. Rätt åt alla, orätt åt ingen, är en devis— ofta använd i ett tidigare skede — som väl ut­trycker vår strävan.

Understundom framträder företrädare för arbe­tareklassen och gör anspråk på att denna klass skall styra Sverige nu och framdeles. Det är fåfängt tal! Det blir en av folkpartiets uppgifter att tillse att varken arbetarklassen eller någon annan folkgrupp skall styra vårt land. Medinflytande åt alla grupper genom samverkan i för läget lämpade former är vår linje. Vi vet att den kommer att segra. Liksom libera­lismen vunnit seger för den politiska demokratin, skall segern befästas genom öppet nederlag för så odemokratiska föreställningar som att en viss folk­grupp kan göra anspråk på maktmonopol i samhälls­livet.

Framtiden tillhör i stället en annan tanke. Genom att resterna av gamla privilegiepositioner för fåtalet avlägsnas medan de breda lagrens standard och möjligheter ökas skall klassgränserna nedbrytas, klasskänslor och klasstänkande steg för steg för­svinna. Detta är liberalismens väg. Det är en tragisk inkonsekvens som vidlåder svensk socialdemokrati, när den å ena sidan verkar för sociala framsteg, å andra sidan söker konservera klassföreställningama hos vissa medborgargrupper för att därigenom sug­gerera fram en samhörighetskänsla med det social­demokratiska partiet, vilket därigenom hoppas kunna befästa sin politiska makt.

Mot detta försök ställer folkpartiet kravet att varje svensk medborgare skall oberoende av yrke och sysselsättning individuellt och fritt ta ställning till den stora frågan, vilken samhällsutveckling han vill främja. Om vårt parti förblir troget sin art som demokratiskt, reformvänligt vänsterparti skall — därom är jag förvissad — fram­gång för våra strävanden i längden ej utebli. Men vi måste vara på det klara med att dagens motsätt­ningar till ett regeringsparti med socialistiskt pro­gram och krav på maktmonopol ingalunda får leda till att folkpartiet ger intrycket av att gå upp i en diffus grå borgerlighet.

Ordet ”borgerlig” har aldrig tilltalat mig. Det kommer från samma period som begreppet ”arbetarblus” och har en färg av förra seklets dammiga plyschsoffor, som föga passar i vår tid. Ett idéparti som vårt måste frigöra sig från så­dana föreställningar, följa sin egen linje samt låta det aktuella politiska läget och de andra partiernas inställning bestämma arten av våra förbindelser med dem. En sak är naturligtvis för vår del klar: En obön­hörlig och outtröttlig kamp mot kommunistiska diktaturanhängare.

Socialistisk solnedgång

Tanken på kommunismen för mig över till det in­ternationella perspektivet. Vårt århundrades för­bannelse har varit två strömningar — nationalism och marxism, som i olika former av imperialism, fascism och kommunism lett till krig och konflikter. I dag lever vi alla under trycket av det kalla krig, som den ryska kommunismen — en olycklig för­ening av marxism och nationalism — för mot västerns demokrater. Här mötes två tänkesätt som aldrig kan förenas. Ingen varaktig avspänning kan ännu skön­jas. Vårt land liksom andra tvingas till offer på för­svarets altare, som vi tidigare hoppats undslippa, men som nu är nödvändiga.

Västerlandets demokrater representerar här en li­beral tankevärld, som uppenbarligen är det stora alternativet till den kommunistisk-marxistiska. Socia­lismen med dess starka belastning av marxistiska föreställningar har i flera länder visat sig oförmögen att dra upp en skarp gräns mot kommunismen. Detta är väl en av orsakerna till den socialistiska solned­gång som under senare år blivit alltmera uppenbar. Socialismens förankring hos folkopinionen i demo­kratierna sviktar mer och mer. Det finns knappast någon risk för att Skandinavien skall bli ett socia­listiskt reservat.

En medverkande orsak till socialdemokratiens till­bakagång är väl att dess förkärlek för en reglerande s. k. planhushållning gjort dess inställning till en av tidsläget betingad och angelägen internationell sam­verkan mera negativ än andra politiska riktningars. En egendomlig förändring från sekelskiftet med dess tal ”Proletärer i alla länder förenare Er!”.

Internationell samverkan

Liberalismen måste i framtiden som hittills hävda sin tro på internationell samverkan — under former som tar hänsyn till svårigheter och möjligheter. Både de ekonomiska problemens lösning och arbetet på fredens bevarande främjas bäst på den vägen. Fred är det stora villkoret för framsteg. Ett krig i atom­bombens tecken skulle sätta hela vår kultur i fara. Därför måste vi alltid fråga oss vilken insats — om än aldrig så ringa — som kan göras för fredens sak.

Det är kommunismens diktatursamhälle och väster­landets i stort sett liberala samhällstyp som i dag står som de två stora möjligheterna. Västern repre­senterar här freden och det internationella samför­ståndet. Sverige står ideologiskt ingalunda mellan tvenne block. Vi är en del av Västerlandet.

Vi får inte förtröttas

Mänsklighetens vandring går i närheten av en av­grund. Vilka idéer skall bli vägledande, se där den stora frågan. Min tro är att endast en åskådning, som i sig upptager centrala liberala tankar och sö­ker bygga världssamhället på denna grund kan föra oss fram till lyckliga och fredliga förhållanden. Där­för bör det 20 århundradet bli liberalismens år­hundrade. Vad vi liberaler i Sverige kan göra för en sådad utveckling är ringa. Vi kan på det internatio­nella planet verka för förståelse och samverkan. Framför allt kan vi lösa våra egna svenska problem i den rätta andan.

I dag firar vi minnet av våra liberala föregångares insatser. När vi med ödmjukhet och tacksamhet erinrar oss deras offer och arbete, deras kamp och segrar är det oss en sporre till egna ansträngningar.Till minnet av våra föregångare och deras verk fo­gar vi löftet att själva inte förtröttas i arbetet för liberalismens stora sak som är mänsklighetens. Det är den hyllning — därom är jag förvissad — som sekelskiftets liberaler mer än någon annan skulle önskat sig.

Politiker ska fällas för deras politik. Så även Håkan Juholt!

Håkan Juholt har svettiga, bråda dagar just nu. Redovisningarna stämmer inte och han har fått pengar för hans och sambons lägenhet i Västertorp, Stockholm, som han egentligen inte ska ha.  Juholt bor både i Kalmar (där han har tonårssönerna) och hos Sambon i Västertorp. 

Personligen tror jag Håkan Juholt sett det som att han och sambon numera är ett par som bor ihop. Det paret har två hem, varav ett är sambons hem och Håkan tyckte då att det han väl har rätt att skriva av det ena av parets två gemensamma boenden, det i Stockholm, som övernattningslägenhet.

Naivt, ja! Klantigt skött när det upptäcktes att han gjort fel, ja!

Men jag börjar bli lite trött på att folk ropar på politikers avgång på grund av misstag som dessa. Jag kanske är gammeldags, eller nåt, men jag anser att politiker ska fällas på grund av sin politik.

Den stora skandalen är inte att Juholt rört till skatte- och sambolagstiftningarna, utan att han anser att varvsstöden var något bra och att man bör fortsätta att ge stöd till företag i samma anda som med varvsstöden på 70-talet.

DET är något han borde fälts för av en enigt Socialdemokratiskt parti!

Vi håller på att få en politikerkår som har kravet på sig att vara ”perfekta”! och det oroar mig mycket mer än Juholts 160.000 kronor, ärligt talat!

För övrigt undrar jag hur det kommer sig att riksdagens revisorer först nu reagerat.

Varför vi inte har skilda valdagar i Sverige

Jag skrev denna artikel idag för FRIHETSSMEDJAN:

RIKSDAGSMOTIONER Oskar Öholm (M) har lagt en motion i riksdagen som jag gärna puffar lite extra för. Han vill nämligen införa skilda valdagar för riksdagsval och kommunal- samt regionalval. Öholm skriver:

”I Sverige har vi sedan 1970-talet ett system med gemensam valdag för riksdag, landsting och kommuner. Valdeltagandet i de lokala valen är alltså nästan identiskt med riksdagsvalet, men den gemensamma valdagen har också ett demokratiskt pris. De lokala frågorna hamnar i skuggan av rikspolitiken och väljarna saknar därför ofta kunskap om partiernas lokala profil när de röstar i kommun- och landstingsvalen.

Med skilda valdagar skulle de vikiga lokala och regionala frågorna få större utrymme när både politiker och media tvingas ha ett tydligt lokalt perspektiv. Därmed får väljarna bättre information och större möjlighet att utkräva verkligt ansvar av sina lokala och regionala politiker.

Regeringen bör därför överväga på vilket sätt Sverige kan införa skilda valdagar i enlighet med motionens intentioner.”

”Det kommunala sambandet”

Oskars motion kan behöva en förklaring.  Vet ni varför vi har skilda valdagar i Sverige? Jo. Vi hade en riksdag med två kammare fram till början av 70-talet. Den andra kammaren utsågs direkt av folken och den första kammaren av landstingen. Detta gynnade Socialdemokraterna som hade mer stabilt stöd ute i landstingen.

1956 var det val. Då förlorade Socialdemokraterna valet i andra kammaren men kunde sitta kvar och regera pga majoriteten i första kammaren. Socialdemokraterna vann stort, även i andra val, på att ha kvar tvåkammarriksdagen.

Folkpartiet, under Bertil Ohlin och ungdomsförbundet (Fpu) drev frågan om att införa en enda kammare och göra den helt folkvald. Men Socialdemokraterna motsatte sig det. Folkpartiet och allierade i de andra partierna la fram förslaget på en enkammarriksdag gång på gång, medan Socialdemokraterna kom upp med det ena kompromissförslaget efter det andra.

Till slut gick Socialdemokraterna med på att införa en enkammarriksdag, men de hade ett villkor för att gå med på det: samma valdag för kommunala val, landstingsval och riksdagsval. På detta sätt skulle man kunna upprätthålla det som Tage Erlander, den dåvarande Socialdemokratiska partiledaren och statsministern, kallade ”det kommunala sambandet”.

Idén med detta ”kommunala samband” var denna: Under den gamla tiden med tvåkammarriksdagen hade kommunala val skett samtidigt med landstingsvalen (som som sagt då direkt påverkade riksdagspolitiken). Socialdemokraterna menade ursprungligen att arbetare inte är så intresserade av kommunala och regionala frågor, alltså skulle antalet arbetare som röstar bli färre, och kommuner och landsting styras borgerligt, om man inte kopplade kommunal- och regionalpolitiken till den nationella politiken, hävdade man.

Tanken var alltså att man medvetet skulle väcka intresset för kommunal- och regionalval genom att göra kommunalvalen till en rikspolitisk fråga. Med andra ord: man dolde kommunalpolitiken bakom rikspolitiken.

Kompromissen 1970-71

Så man genomfördes kompromissen 1970-1971. Då skrevs en ny grundlagen, för en enkammarriksdag, och man behöll man ”det kommunala sambandet”. Det var ju Socialdemokraternas krav, och hade inte de borgerliga partierna accepterat detta hade ingen förändring alls skett. Därför kan man kalla den gemensamma valdagen för den sista resten av tvåkammarriksdagen.

Så därför har vi idag samma valdag för kommunala frågor som för riksfrågor. På det sättet ökar man säkert antalet personer som röstar i kommunal- och regionalvalen men valen blir inte representativa för vad folk tycker i de lokala frågorna, eftersom väldigt många bara röstar på samma parti lokalt som i riksdagen av vana…

Argumentet mot skilda valdagar är att färre skulle rösta. Men man skulle öka demokratin genom att låta folk debattera de kommunala frågorna fritt, utan att rikspolitiken stör debatten. Ja, färre skulle rösta, men valresultatet skulle representera folkets vilja i lokala frågor på ett sätt som vi inte är i närheten idag.

Oskar Öholm har rätt: det är dags att införa skilda valdagar och avveckla denna sista, pinsamma, rest av tvåkammar-riksdagen? !

Lägg korten på bordet om Sverige och DDR

Har Skrivit denna artikel i Frihetssmedjan nu på morgonen!

Frågan om svenska agenter för Stasi är en het potatis i Sverige. Det är klart. En rad artiklar har publicerats de sista veckorna som på olika sätt visar hur känslig frågan om DDR:s spionage i Sverige var. Men VARFÖR frågan är så känslig är ännu lite outredd. Frihetssmedjan reder ut begreppen här.

Allt fler kräver att regeringen släpper namnen på vilka som spionerade för DDR:s räkning. En del av namnen har blivit läckt ut till offentligheten, t.ex journalisten Björn Jensen, men de flesta är hemliga ännu.

När man kräver att regeringen ska göra upp med det förflutna och släppa uppgifterna bör man veta att frågan är lite känslig. Det rör annat än bara spionage och propaganda. Det rör krut, vapen och högteknologi!

Vapen mellan öst och väst

 SVT-debatt visar journalisten Christoph Andersson vad som finns att hitta i Stasis öppna arkiv. Han visar att det finns dokument som rör annat än stasiagenter i arkiven:

Under årens lopp har jag besökt Stasiarkivet i Berlin åtskilliga gånger, med syfte att samla material till olika P1-program. Exempelvis om hur svenska rustningsföretaget Bofors fick hjälp av Stasi att frakta svenskt krut och svenska sprängämnen till Iran på 80-talet. Men också hur järnvägstransporter gick raka vägen från Karlskoga till DDR, helt öppet via Trelleborg-Sassnitz.

Lasterna klassades som civilt jaktkrut, men var egentligen avsedda för DDR-arméns Kalaschnikovgevär. Alltihop kantades av ständiga möten i Östberlin mellan höga Boforstjänstemän och deras östtyska kontakter, samtliga hemliga Stasimedarbetare.

I arkivet finns också stora pappersmängder om smuggling av högteknologi från Sverige till DDR. Mest uppseendeväckande är kanske hur den socialdemokratiska regeringen Palme exporterade kärnvapenteknologi till DDR i mitten på 80-talet. Ytterst ansvarig var statsrådet Thage G. Peterson. Den som först upptäckte det hela var Rapportjournalisten Cats Falck 1984. Strax därefter dog hon under mystiska omständigheter.

Det är om man studerar vapenhandeln man kan se varför hela denna affären är så känsligt.

Boforsaffären!

Om man studerar dokumenten från 80-talet hittar man att Sverige exporterade krut till Iran och Irak via DDR och ett antal andra öststater. Och inte nog med det: krutet kom från en rad västeuropeiska krutbolag i det som kallades ”krutkartellen”. Krutkartellen, som formellt var en del av NATO, avslöjades 1985 då svensk polis gjorde en raid hos vapenhandlaren Karl-Erik Schmitz 1985, då det avslöjades att Bofors sålde vapen och krut via bland annat DDR.

Exakt samtidigt avslöjade polis i Panama att amerikaner smugglade vapen till Contrasgerillan i Nicaragua, via DDR. Det avslöjades då det danska skeppet Pia Vesta stoppades.

Tyvärr har det varit ganska tyst om detta de sista åren. Därför vet inte många ens att Bofors smugglat vapen tillsammans med Nato-krutkartellen via DDR till Iran och Irak. Det låter som en dålig spionroman, men så skedde, dokumenten som beslagtagits och offentliggjorts visar att det gick till på det viset och… vid rättegångarna dömdes ingen för det!

Om man tittar på vilken roll DDR och Stasi spelade i Sverige under 80-talet så frågar man sig naturligtvis att om DDR gjorde allt detta, vad gjorde Sovjetunionen och deras två underrättelsetjänster, GRU och KGB då?! Och vad hände Cats Falck? Och om Cats Falck dog för att hon visste för mycket (vilket en del utredare i Tyskland anser) kanske man bör fråga om DDR hade något med Palmemordet att göra, som ju skedde mitt under all den här galna vapensmugglingen mellan öst och väst!

Bra frågor! det finns ett och annat kvar att utreda!

Ja, det är känsligt och ja, det kommer att vända upp och ned på det svenska politiska livet, men det måste göras så vi lär oss något och slutar upprepa historiens misstag! Och om det kräver att namnen offentliggörs för att vi ska lära oss något, är jag för det!

Kent Ekeroth (Sd) må ha fel i mycket men när det gäller Stasiagenterna och DDR har han förbannat rätt:

För glöm aldrig bort; hade dessa medlöpare och dess uppdragsgivare lyckats med sina föresatser så hade vi inte kunnat skriva och lämna in denna motion till en demokratiskt vald svensk riksdag. Än mindre hade vi kunnat skriva och publicera denna artikel

*****

Rekommenderas!

Man kan läsa mer i boken Die Akte Bofors : Stasidokumenten som avslöjar den svenska krutsmugglingen / Bo G Andersson, Christoph Andersson från 1993.

Just a few days before Breivik launched his attack…

One of the things that mark a difference between the radical antiislamists and the nazis is that the radical antiislamists tends to be very much against antisemitism. This is not rethoric, they are NO antisemites! But if you view their pro-jewish stance with that in mind that they tend to view islam as ”nazis”, and uses a rethoric that is similiar to the one the nazis used against the Jews, but against the muslims, it becomes a bit scary. 

This morning I wrote an article about this rethoric: Anti-islamists with World War Two rethoric and iconography. I wrote about it in an article in Swedish too: which you can read here.

The week before the terrorist attack the international networks of radical anti-islamists the government of Norway was actually attacked by these networks for being ”pro-nazi” because of its policy towards Israel. This can be seen if you do a simple search on google.

Let’s look at Frontpage Magazine: ”The quislings of Norway” (July 20):

The infamous Norwegian Vidkun Quisling, who assisted Nazi Germany as it conquered his own country, must be applauding in his grave.

In the latest example of Norwegian collaboration with the enemies of the Jews, Norwegian Foreign Minister Jonas Gahr Stoere declared during a press conference this week, alongside Palestinian President Mahmoud Abbas, that “Norway believes it is perfectly legitimate for the Palestinian president to turn to the United Nations” to seek recognition of an independent Palestinian state…

During the Nazi occupation of Norway, nearly all Jews were either deported to death camps or fled to Sweden and beyond. Today, Norway is effectively under the occupation of anti-Semitic leftists and radical Muslims, and appears willing to help enable the destruction of the Jewish state of Israel…

Teachers at schools with large shares of Muslims reported that Muslim students often “praise or admire Adolf Hitler for his killing of Jews,” that “Jew-hate is legitimate within vast groups of Muslim students” and that “Muslims laugh or command [teachers] to stop when trying to educate about the Holocaust.”

Norway is repeating its Quisling treachery of the Nazi era, this time in league with a growing radical Muslim population. And once again the Jews are the victims.

And off course the main culprits, in their eyes, is the Labor Party of Norway. (The anti-islamists REALLY hate the Labortparty of Norway…)

Norway’s Labor Party lawmaker Anders Mathisen has gone even further and publicly denied the Holocaust… Thorbjørn Jagland, former prime minister of Norway, the president of the Norwegian Parliament, and the head of the Nobel Prize committee that gave President Obama the Nobel Peace Prize, sided with Turkey and condemned Israel for the defensive actions it took last year against the so-called Free Gaza flotilla…  Socialist leader Kristin Halvorsen has been leading the boycott Israel campaign. While serving as Norway’s finance minister, she was amongst the demonstrators at an anti-Israel protest, 

It is such anti-Semitic tripe and moral equivalency that embolden the Muslims living in Norway to legitimize their own anti-Semitic conduct, which Norwegian officials have been tolerating in the name of multiculturalism.

The author of this article was Joseph Klein, the author of a recent book entitled Lethal Engagement: Barack Hussein Obama, the United Nations and Radical Islam.

If you look at the manifest that the terrorist Breivik wrote, you can see similar ideas as these!

I do not claim that Breivik and the radical antiislamists that claim these things about Norway are equally bad. I do not. But it is symptomatic there is an international movement of people that agree with the ideology of Breivik.

SvD1SvD2SvD3SvD4SvD5SvD6SvD7SvD8
DN1DN2DN3DN4DN5DN6DN7DN8

Sverigedemokraterna är ingen knölpåk!

Regering och opposition pucklar på varandra och som vanligt använder de Sverigedemokraterna som knölpåk. Ok… Nu tar jag det igen. Lugnt och pedagogiskt och diplomatiskt! LÄGG AV FÖR FAN!

Reinfeldt eller Juholt?

Alliansen gnäller på att Sd har kontakter med sossarna. I DN läser jag:

”Jag menar att Håkan Juholt inte fullföljt det. Han röstar nu med Jimmie Åkesson.”

För nån vecka sen var det sossarna som hade panik, Anders Ygeman (S) sa då att han var arg på kontakterna mellan Alliansen och Sd:

– Det strider mot vad regeringen har sagt att de ska göra. När de ser att de inte har någon majoritet så börjar de på ett eller annat sätt att förhandla med Sverigedemokraterna. Han ringde ju inte till Tony Wiklander för att prata om vädret.

Partierna fortsätter precis som 2010. Istället för att komma med motargument och idéer för att bemöta Sverigedemokraternas idéer lät man dem stå oemotsagda. De bemöttes, för att prata ren svenska, med censur (uteslutning och särbehandling) och svartmålning, inte med argument.

Media blåste upp stort om nån Sd-ersättare i nån håla i Sverige nån gång för 10-15 år sen varit nazist eller om denne kört mot rött som 19 åring, men hostade inte upp mycket till motargument!

Till råga på allt använde de Sd som vapen. Alliansen sa att Vänsterpartiet var som Sd medan sossarna sa att Sd var som Alliansen…

Fortsätt så, så kommer Sd att få mellan 10-20% nästa val! Grattis säger jag bara!  Man bekämpar inte främlingsfientliga idéer och argument genom att INTE bemöta dessa idéer och argument!

(Beelzebjörn)

Håkan Juholts politik: statliga stöd till SAAB och varven. ”Svenska varv” i repris?

Mycket har sagts om Håkan Juholt, men när jag googlar på honom ser jag att inget (!) skrivits om att han drivit kampanjer för att återinföra stödet till den svenska varvsvindustrin. Med tanke på att Sverige slösade bort ca 50 miljarder kronor 1977 till 1985 i ett fåfängt försök att rädda varven, anser jag att detta är absurt. Nu när Juholt gått ut med krav på statliga stöd till SAAB kanske vi skulle syna hans ekonomiska förslag lite närmare!

Han har lagt fram flera förslag för att stödja varven, på 90-talet och 2002. I riksdagen la han t.ex. fram en motion1996/97 om subventionering av varven. Ur den saxar vi detta:

I Sverige, som enda land, är dedirekta subventionerna avvecklade sedan flera år tillbaka.Kvar finns rätt till vissa kreditgarantier. Nu kan detemellertid konstateras att praktiskt taget alla andra länderfortsätter att subventionera sina varv. I USA, Holland,England,Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Finland, Danmark och Norge lämnas fortsatta subventioner förnyproduktion på mellan 9-14 % av ordersummorna…

I Sverige är arbetslösheten fortfarande mycket hög. Alla medel måste sättas in för att klara målet att halvera den öppna arbetslösheten fram till år 2000. Skall dessutom de flesta arbetstillfällen skapas inom det svenska näringslivet måste varje tillfälle tas till vara. Det brukar sägas att varje arbete i varvsnäringen skapar ytterligare tre arbetstillfällen i andra, ofta små, företag. I vår satsning på småföretagen skulle alltså vårt förslag kunna bli ett ytterligare tillskott…

Det första och mest naturliga är att Sverige agerar kraftfullt för att avveckla subventionerna i alla länder. Under tiden till dess att andra länder är beredda att avveckla sina subventioner bör vi också lämna subventioner på i huvudsak samma villkor som de länderna.

2002 skrev Juholt:

– Det är orimligt att statligt stöd till varven bara ska kunna utgå för tillverkning av vissa fartygstyper, som EU föreslår. När EU nu accepterar varvsstöd ska det naturligtvis omfatta all tillverkning. Detta är viktigt inte minst för varvet i Oskarshamn. EU har knäckt principen om statligt varvsstöd. Nu måste vi gå vidare.

Att andra länder subventionerar sina varv är inget skäl till varför Sverige ska göra samma sak.

Har inte Juholt, och Socialdemokraterna, lärt sig något av varvskrisen på 70-talet. Att försöka styra ekonomin och rädda krisdrabbade branscher leder aldrig till något gott!

Försöket att rädda svensk varvsindustri på 70-talet är ett skolexempel på vad man INTE ska göra ekonomiskt sett. 35 miljarder slösades ut i direkta stöd. Många miljarder förlorades indirekt. Att Håkan Juholt ens kunde komma på tanken att prata om att förespråka stöd igen är ordentligt absurt.

Står han för detta än idag? Mycket tyder på det. Juholt har nämligen gått ut med krav på statliga stöd för att rädda SAAB, stöd som givetvis bara kan bli lika katastrofala som stödet till Svenska Varv. Läs mer om hans idéer om det i Expressen.

Se även här, och här (2002).

/Torbjörn Jerlerup

Liberaldemokraterna, Martin Moberg, HR, S, S, Rödaberget, Hökmark, Maria Abrahamsson, Tommy, Hans lINDQVIST, Wennerholm, LO, Fo

Arbetsmiljö som politiskt slagträ!

Socialdemokraternas Håkan Juholt pratade en hel del om arbetsmiljö i partiledardebatten. Det fick debattören Johan Norberg att skriva detta på sin sida på facebook. ”Håkan Juholt påstår att en löntagare dör på arbetsplatsen i veckan pga mindre arbetsplatskontroll och högre tempo. Hur förklarar han att samma siffra 1998 var 1,4 i veckan, 1990 2 i veckan, 1975 3 i veckan och 1960 6 i veckan?”

När jag postade det kom det igång en bra debatt. En del debattörer tog fram mer statistik att antalet döda i arbetet gått ner så här: ‎1956–65: 3 473 döda, 1966–75: 2 510 döda, 1976–85: 1 262 döda, 1986–95: 1 032 döda, 1996–2005: 516 döda.

En del andra sa att man måste kontrollera statistiken för var bransch istället. Det finns färre byggarbetare. Så hur många skador är det per 1000 arbetare nu jämfört med 1960. Kanske har antalet arbetsskador gått upp?

Hur förhåller det sig då?

När man kollar närmare på statistiken visar sig en del intressanta saker.

För det första att de senaste årens statistik inte visar nån försämring. Antalet anmälda arbetsskador 2005 var ca 31000, mot ca 25000 2010.

Men hur är det på långt sikt då?

Jag pratade med en vän som kan arbetsmiljöfrågor om vad han ansåg. Han sa att benägenheten att anmäla arbetsskador har ökat sen 1970-talet. Men antalet olyckor har drastiskt gått ner. Alltså anmäler folk arbetsskador idag som inte sågs som arbetsskador på 70-talet. Han menade att om man studerar de olyckor som folk anmälde på 70-talet har dessa olyckor minskats drastistkt.

Som exempel tog han fallolyckor för folk som arbetar på tak. Efter lagen om att arbetare måste vara förankrade med rep vid arbete på taket har antalet olyckor gått ner till ett minimum, och antalet anmälningar med. Det som anmäls idag är sånt som nästan ingen såg som en fara vid arbete på taket på 70-talet, eftersom fallrisken var det stora som alla tänkte på.

Idag anmäls ca 25000 arbetsskador per år, för 30 år sen var antalet anmälningar 100.000 (källa). Antalet anmälda arbetssjukdomar har gått ner från 21000 till 9000 samma tid.

Man kan se på statistiken att folks benägenhet att anmäla har ökat, skrev min vän.

Om man kikar på statistiken här till höger ser man att antalet anmälningar om arbetsskada som inte leder till sjukskrivning har ökat ganska konstant sen 80-talet.

Det visar att folks benägenhet att anmäla arbetskada ökat, enligt min vän, men trots det har antalet anmälda olyckor och dödsfall och sjukdomar gått ner.

Intressant!

Men hur förhåller det sig då om man kollar på en bransch: byggbranschen.

Om man kollar antalet anmälda arbetsskador per 1000 arbetare i byggbranschen ser man detta:  1994 21.3  1999 18,1 och 2009 10,2. Antalet anmälda olyckor har minskat med hälften sen 1994.

Min vän sa att antalet olyckor 1975 var 50 per tusen arbetare! Men det har jag inte kunnat bekräfta.

Alltså har säkerheten ökat ENORMT mycket.

Varje död eller skadad på arbetet är en katastrof. Men att använda antalet skadade för att gnälla på Alliansen är ren galenskap. Antalet skadade har gått ner drastiskt de sista 50 åren!

Det är bra att antalet döda och skadade på arbetet gått ner. Arbetsmiljöregleringar är, som jag ser det, en av få regleringar som faktiskt visat sig ha berättigande i ekonomin, som jag ser det.

Svd, Expr, modkam, Bjereld, AB

Mikael Holmström – Den dolda Alliansen (del 1)

Den dolda alliansen – Sveriges hemliga NATO-förbindelser har jag fått hem i brevlådan idag. Författare är SvD journalisten Mikael Holmström. Boken har getts ut av Atlantis förlag. Boken handlar om säkerhetspolitiken mellan andra världskriget och år 2000 och berör ett område som är kontroversiellt, nämligen Sveriges hemliga samarbete med NATO under många, många år. Under den tid då Sverige ganska öppet kallades för NATOs 17:e medlem. Alla ledande politiker och journalister i Sverige, och resten av världen visste det, och alla i ledande position i Sverige, alla utom Sveriges invånare, som trodde vi var neutrala.

Hur kom det sig att vi inte blev medlemmar i NATO öppet? Varför ljög och bedrog ALLA politiker vid makten Sveriges befolkning genom flosker om vår neutralitet? Hur likriktades massmedia så att INGEN någonsin sa ett skvatt om det som ledande journalister kände till? Varför fick vi inte veta?

Saken är viktig för även idag sker ett politiskt spel. Ska vi lita på myndigheterna som säger att de inte alls vill kontrollera oss med datalagringsdirektivet t.ex.

I en serie bokrecensioner ska jag recensera och citera det jag läser och delge mina egna erfarenheter och sånt jag vet om perioden som diskuteras. Detta är del 1 i en serie som kan bli riktigt, riktigt lång!

På bokryggen kan man läsa:

”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” – så löd formeln som trummades in i oss svenskar under Kalla kriget. Men någon svensk försvarsplan för neutralitet fanns inte. I största hemlighet samarbetade Sverige med NATO-länderna i en omfattning som hittills hållits dold för svenska folket. I ”Den dolda alliansen” avslöjas en informell allians med hemliga möten, signalförbindelser och krigsförberedelser med NATO-grannarna Danmark och Norge.

Skandinavien var en enhet med en gemensam fiende: Sovjetunionen. USA såg oss som ”NATO:s sjuttonde medlem”. I krig kunde amerikansk militär hjälp landa i Sverige inom några dygn.

Redan i fred pågick underrättelsesamarbetet västerut. Vid kriser aktiverades de dolda nätverken. Samverkan i krig hade förberetts genom en rad hemliga åtgärder: resor av nyckelpersoner, krigsspel och specialenheter – inklusive en svensk motståndsrörelse. Även Finland hade diskreta kontakter västerut. ”

Har vi verkligen haft mediacensur i Sverige? Har vi det ännu? Och hur funkar denna mediacensuren? Om det var så att alla visste att Sverige egentligen var hemlig medlem i NATO, varför i helskotta sa ingen något?

Intressanta frågor, eller hur?!

Mer läsning: Svddagens PS

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Och tokvänstern har inte lärt sig ännu…

Jaha… Nu vet vi att tokvänstern inget lärt sig ännu… Media rapporterar att Sverigedemokraterna röstar som de borgerliga och genast försöker tokvänstern säga att Sd är ett borgerligt parti! Tokvänstern försöker vinna billiga poänger mot Alliansen.

HALLÅ! Det var val förra året och sossarna hade som officiell strategi att hamra in att Sverigedemokraterna är ett borgerligt parti, och den taktiken gick ju skitbra, eller hur!

Denna blogg var den första att avslöja den snurriga S-strategin att kalla Sd borgerligt. Läs mer här!

Så här såg den lysande sosse-strategin ut:

S-ledningens punkter för att möta SD i debatter:

* SD är ett högerparti som grundar sig på främlingsfientlighet, en rasistisk människosyn och inte har någon politik för att minska klyftorna i Sverige.
* SD är ett arbetarfientligt parti som vill försämra arbetsrätten, ge arbetsgivarna mer makt och inte bryr sig om arbetslösheten.
* SD är ett kvinnofientligt parti med en omodern kvinnosyn och många förslag som försämrar jämställdheten i Sverige.

* ”I en debatt där SD deltar måste debatten handla om värderingar, om höger och vänster och att SD är ett högerparti som nästan alltid stödjer alliansen.”

* ”SD kallades tidigare högerextrema, men partiet har gjort vissa förändringar i sina politiska program som fört partiet mer mot mitten. Fortfarande finns dock partiet på högerskalan, något som framförallt manifesteras i partiets stora motstånd mot skatter.”

Taktiken funkar inte eftersom Sverigedemokraternas medlemmar kommer från ARBETARLED, det är LO-medlemmar, arbetare, besvikna sossar. Kolla valanalyserna från 2002 till 2010 så ser ni!

Dessutom är argumentationen pajkastning, inget annat.

Dessutom… För varje gång ni kallar Sd borgerligt så säger ni att Sd är som de andra borgerliga partierna. DVS NI LEGITIMIERAR Sverigedemokraterna som ett normalt parti!

Bemöt Sd med idéer och argument, inte genom censur och använd dem absolut inte som ett slagträ att dänga i huvudet på Alliansen!

Man ska vara lugn och sansad när man bloggar men just nu är jag ilsk.

PUCKON!

PolitikerbloggenExpressen, Aftonbladet, Tokmoderaten, andra bloggar Puckoblogglistan: Röda berget, Zaramis, sosse, Sebastians, johannes, Kaj

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Håkan Juholt är ett kinderägg!

Jag kom på det just nu! Det jag skulle ha skrivit i min blogg imorse. Den Håkan Juholt som sossarna valde igår är givetvis ett Kinderägg!

Vad menar jag med det? Jo Man valde någon som var rund och god och jovialisk utan att ha den minsta aning om vilken politik den person hade som man valde. Han valdes igår och först idag höll han ett tal där han presenterade sin politik!

Om man ska tro sossebloggarna, och kommentarerna från representanterna på partikongressen, var det väldigt få som visste vad man valde.

Intressant, eller hur!?

Om man bara köper kinderägget, och tar en tugga så får man se vad som döljs inuti chokladen… Men man köper först och ser vad man får sen.

Man valde en person för att valberedningen sagt att man skulle välja honom, och utan att få minsta insyn i varför man skulle välja just denne. Man fick ETT alternativ, inte fler och man valde ett kinderägg med okänd politik.

Nu har i och för sig kinderägget talat och sagt sig vilja hålla fram paraplyer till folk i regnet, och dylikt… Det fanns en politik inne i kinderägget. Trevligt!

Det jag reagerar på är att sosseledningen behandlat sina partimedlemmar som feodalherrarna förr behandlade sina livegna. ”Det är denna person ni ska välja, fråga inte varför, eller hur han tänker, eller vem han är, säg ja bara… Vi ska ha omröstning. NI kan välja vem ni vill, bara ni väljer Håkan, för han är den enda kandidaten.”

Och medlemmarna accepterade behandlingen, stod med mössan i handen och bugade inför feodalherrarna i partiledningen!

Det finns många som insett att omröstningsproceduren var rutten. De stannar för de TROR att Håkan innebär nån sorts förändring.

Sättet sossarna väljer partiledare på är talande. Att tro att sossarna kommer att bli nåt bra nu ärminst sagt lite naivt!

Men det är klart. Vill man muta barn ska man använda godis. Det är ett gammalt knep!

 

Håkan Juholt är krönt, idag kommer kröningstalet!

Igår blev Håkan Juholt partiledare, idag ska han berätta vad han vill, rent politiskt. Vad man än må tycka om Håkan Juholt som person måste man säga att valet av honom gör att man blir illamående. Politik idag är verkligen ett skämt.

Ok, inget ont om Juholt, han är bara en produkt av ett ruttet politiskt system. Han vågar ju vara lite annorlunda iallafall med sin mustach.

Och… De andra partierna är inte mycket bättre än Socialdemokraterna.

Men…

Vad vill han? Vem är han?

Vi vet inte mycket om honom… Han pratar med dialekt och verkar kunna skämta och han har mustach.  han kan försvarspolitik, men vad han VILL där vet jag inte. Han ogillar för mycket förnyelse, vad det nu må betyda. Han verkar vara mot RUT och momssänkningar för tjänstesektorn. Han verkar vara för kärnkraft men också för skattehöjningar. Men vi vet inte. Partiet har valt en partiledare utan att veta vilken politik som kommer.

Det är som ett kungaval. Först kröns kungen, sen berättar han vad han vill vid det stora kröningstalet… Vad han VILL betyder nämligen inte så mycket, inte heller vad medlemmarna, undersåtarna, vill…

Efter denna kröning är det nog många inom S som tar sig en lång dusch för att försöka bli kvitt känslan av smuts, våld,  skam och tvång!

Läs mer: lavesson, SDS, Svd, Expressen, Svensk Myndighetskontroll, AB, Högbergs, AB, DN, Peter Andersson

Läs även andra bloggares åsikter om Håkan Juholtpartiledaresocialdemokraternavallinjetal

Sossar utan ryggrad!

Idag så ställer sig Morgan Johansson och låter masken falla. Nu ska SÄPO tillåtas att ta del av alla svenskars privata kommunikation anser han, tvärt emot kongressbeslut och tvärt emot den linje man förde under valrörelsen. Tro fan att det går sämre och sämre för sossarna med representanter som du som skiter i gräsrötterna.

Som Jonas Morian skriver i AB:

När Morgan Johansson nu signalerar att socialdemokraterna släpper vallöftet om att riva upp FRA-lagen och nu vill ge Säpo rätt att signalspana, visar han att terrorism fungerar. Det går inte gärna att tolka det annorlunda.

Nu behövs protester. Civil olydad mot denna galenskap!

”In any civilized society, it is every citizen’s responsibility to obey just laws. But, at the same time, it is every citizen’s responsibility to disobey unjust laws” Dr Martin Luther King!

Läs vad Liberaldemokrater skrivit: Scaber Nestor, Michael Gajditza, Gajditza på Svt-debatt, Henrik Alexandersson, Erik Hultin

——————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

 

Nyheter: Henry RJohan IngeröHAXLars-ErickSignerat KjellbergMartin MobergJonas MorianABAB2SvD, DN, Oansvarigt, AB, Expressen, GP, Kulturbloggen, Ingsoc, Farmor Gun, Högbergs, Laakso, Tokmoderaten, SVD, Peter Andersson, Expressen, AB, Svd, Realtid, Expressen,

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Svensk, svenskare…

Jag har läst boken Svensk, svenskare av journalisterna Annika Hamrud och Elisabet Qvarford, (Optimal förlag 2010). Det är en bok jag rekommenderar. Den är ovanlig. Den låter Sverigedemokraterna tala till punkt samtidigt som den är kritisk till Sverigedemokraterna. Och den innehåller en hel del vass kritik mot media och politiker, som inte kunnat hantera Sd i valrörelsen.


De Sverigedemokrater jag sett kommentera boken, är inte glada för den. Men de är aldrig glada för någonting som är kritiskt mot dem och kritiska är författarna, det märks klart och tydligt. Men med tanke på att de får tala till punkt och att kritiken är ganska skild från de långa avsnitten med intervjuer av Sd företrädare, och likande, borde de vara ganska glada över boken ändå.

Tycker jag…

Eller anser Sd:s aktiva att det i längden är negativt för partiet att de granskas någorlunda objektivt och får prata till punkt?

Att hantera en het potät

I dessa dagar då Mona Sahlin utannonserat sin avgång kan det vara lämpligt att börja recensionen med hennes tal i Almedalen 2010, som författarna kommenterar.

Där hävdar Mona Sahlin att Sd är ett parti med en massa vit makt anhängare, och att även förintelseförnekare finns i Sd.

Min egen övertygelse är att det var sådana exempel på okunnighet och grova generaliseringar som gör att Socialdemokraterna detta val haft så svårt att hantera Sd. (Det är inte för intet som Mona Sahlin internt inom Sd beskrivits som partiets främsta valmedarbetare!)

Författarna till boken har en poäng som de gång på gång återkommer till: nämligen att man inte kan hantera Sverigedemokraterna som om det vore ett parti fyllt av skinnskallar, nazister och knäppgökar. De VAR det, för 20 år sen men de ÄR inte det nu.

I boken kommer man gång på gång tilbaka till det faktum att partiet utvecklats. Nazism, skinnskallar och liknande fenomen är inte accepterade i partiet. Det, och den rasism det en gång stod för har utvecklats till något annat.

Och det är detta ”andra” som Mona Sahlin så klart visade i sitt majtal att hon inte förstått. Därför gör hon mer skada än nytta då hon uttalar sig om Sd.

Vad de som stöder Sverigedemokraterna tänker

Varför är detta viktigt? Jo, jag ska förklara med egna ord…

De 80% av befolkningen som inte ser nåt positivt i Sd just nu brys sig nog inte så mycket om det som Sahlin sa den första maj, mer än om man, som jag, är noga med fakta. Det var dessa 80% Sahlin riktade sig till.

Men för de 20% av befolkningen som ser något positivt i Sd, och i synnerhet de kanske 5% som verkligen tycker om Sd, var Sahlins tal verkningslöst. De VET att Sd inte längre är ett gäng skinnskallar.

Det tragiska de politiska partierna under valet (och Sahlin i synnerhet), samt stora delar av media, hade en retorik mot Sd som var verkningslös på de 20% som verkligen hade behövt få veta vad Sd står för.

Svensk, svenskare…

Boken är ingen handbok i hur man bemöter Sd. Det är en bok där man som sagt låter Sd tala till punkt, och där författarna verkar ha haft inställningen att man bekämpar Sd bäst genom kunskap om vad de egentligen säger.

De varvar långa intervjuer, tal och citat med egna funderingar.

Boken har en utforskande och reflekterande ton. Ungefär som om författarna gett sig ut på upptäcktsfärd för att upptäcka vad detta Sd är för något.

Det är detta som är bokens styrka.

Men min misstanke är att väldigt många av de partipolitiskt ”insatta” inte förstår denna styrka i boken. De kanske till och med gnäller över att Sd fått tala till punkt, och att författarna verkar kritiska till partiernas hantering av Sd också…

Avsnittet om kampanjen under Almedalsveckan och beskrivningarna om vad som hänt Stockholmsavdelningen under åren uppskattade jag mest personligen. Uppteckningarna från valupptakten i Stockholm i början av boken inte att förglömma. Dessutom var jag glad att författarna kom till samma slutsats som jag gjorde om Sd.s valfilm, att den, och Sd:s islamhat, har en hel del gemensamt med liknande stereotypa skildringar av judar, som antisemiter gjort under åren.

De enda jag kände att jag saknar lite är jämförelser med vad andra kritiker av rörelsen säger, framför allt Expo. Jag hade gärna velat läsa vad partifolk i andra partier dragit för slutsatser om Sd.

Ur innehållet:

Inledning
Kapitel 1. Hata liberaler – april
Kapitel 2. Valupptakt i maj
Kapitel 3. SD på ”Fjolljollen”
Kapitel 4. Idealdistriktet – Gävle i juni
Kapitel 5. Missnöje på nätet
Kapitel 6. Vågmästaren?
Kapitel 7. Kanariegult i Visby – Almedalen
Kapitel 8. Vid sidan av – Västsverige i juli
Kapitel 9. Sommar i Sölvesborg – Blekinge i augusti
Kapitel 10. Människovärdet
Kapitel 11. Valspurt – september
Kapitel 12. Den underbara natten

Epilog
Register

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: HD, Skånskan, Sds, HD, Sds, Svd, Pi, Pi, Expressen, Annarkia,

Läs även andra bloggares åsikter om 


Varken sjökort eller kapten…

Vi går en spännande tid till mötes eftersom de gamla partierna har stora problem. Nya partier kommer att bildas. Ett är jag helt fräckt med och bildar just nu för oss som tröttnat på att det inte finns ett liberalt alternativ i riksdagen. Jag tror att resultatet av Socialdemokraternas kris på sikt blir att ett nytt Socialdemokratiskt parti bildas. Det gamla partiet har gått på grund och sjunker sakta! Men det nya partiet ligger nog ännu en del år framåt i tiden. Valet 2018?


sossarna Socialdemokraterna

Sahlin avgår… Äntligen! Det är det bästa för Sverige.

Man kan inte ha en partiledare som är så feg att hon inte ens under alla de här åren vågat komma ut som hårdrockare, eftersom det skulle störa hennes image!

Man kan inte ha en partiledare som har som främsta ”visoion” att hon vill ”lyssna på partiet” (detta beskrivs ju av många som hennes starka egenskap), man måste ha någon som har idéer och visioner och som kan LEDA.

Dessutom vill folket ha en MÄNNISKA denna gången, inte bara en skapelse som passar för media.

Personligen vill jag dessutom ha en partiledare som kan ta debatten mot Sverigedemokraterna (vilket inte Sahlin kunde), för Sveriges skull.

Efter Mona Sahlin

Just nu har partiet varken sjökort, karta, kompass eller kapten och kriskommittén består av folk som inte förutsåg krisen och som dessutom inte äger sjökort (idéer) heller.

Jag tror att fältet är vidöppet. Den sosse som nu kommer ut och tar ledarskap och står upp och visar att han eller hon har en idé eller vision skulle kunna kuppa till sig makten väldigt lätt.

Sossarnas interna ”praxis” är att dra saker kollektivt i långbänk, medan folk ute i leden just nu vill se ledarskap, mänsklighet och att någon vågar sticka fram och göra något annorlunda. Den sosse som inser det skulle ganska lätt kunna göra något av en kupp i partiledarvalet. Håll ögonen på det. Nästa sosseledare kan bli en stor överraskning!

Tiden är mogen för folk som vågar göra saker trots en massa ajabajafingrar och ”sitt stil i båten” kommentarer… Det har vi Liberaldemokrater redan märkt. Har nån på vänsterkanten upptäckt det än?

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: Svd, Svd, Svd, Svd, Svd, AB, Högbergs, Kulturbloggen, AB, Expressen, Expressen, DN, DN, DN, GP

Läs även andra bloggares åsikter om 


Vad (S) kan göra mot Sverigedemokraterna!

Nu är det tumult inne i Socialdemokraterna, Nya idéer kan kanske komma fram. Får man därför presentera ett litet önskemål? Kicka alla de som drev Socialdemokraternas arbete mot Sverigedemokraterna innan valet, tack, de var inkompetenta.


När jag gick omkring och pratade med arbetarrörelsens valarbetare under valrörelsen visste inte era valarbetare ens att Sd:s väljare kommer från arbetarled.

Jag såg hur farlig strategin att länka samman Sd med Alliansen var. Livsfarlig. Den fick era aktivister att tro att Sd:s väljare kom från högern och den legitimierade Sd. Jag menar: om Sd är ett högerparti, inte högerextrema, är det väl inget fel med dem. Moderaterna är ju också ett högerparti.

Så här skrev Michael Gajditza och jag på valnatten:

Och DET är pudelns kärna. Socialdemokraterna valde att bekämpa Sd genom två metoder:

* Den ena metoden var censur, avståndstagande och ständiga upprepanden om att Sd ”är ett rasistiskt parti grundat av gamla nazister”. Men VARFÖR Sd är rasistiskt sa de aldrig. Hur uppfattas det av en Sd väljare som kanske jämför med vad Sd säger själva?

* Den andra var att säga att Sd är ett högerparti.

I ett dokument, skrivet inför valet, där man går igenom hur Sd ska bemötas, säger Socialdemokraterna att:

* SD är ett högerparti som grundar sig på främlingsfientlighet, en rasistisk människosyn och inte har någon politik för att minska klyftorna i Sverige.

* SD är ett arbetarfientligt parti som vill försämra arbetsrätten, ge arbetsgivarna mer makt och inte bryr sig om arbetslösheten.

* Sd är inget högerextremt parti, det är ett främlingsfientligt högerparti.

I detta interna dokument ägnas de första sidorna och punkterna åt rent svammel om att Sd är ett högerparti. Problemet med detta borde vara uppenbart för alla. OM MAN SÄGER ATT SD ÄR ETT HÖGERPARTI JÄMSTÄLLER MAN DET MED DE ANDRA HÖGERPARTIERNA OCH GER SD LEGITIMITET.

Hur de personer som skrivit detta interna debattunderlag tänkt exakt, vet jag inte, men de borde ha känt till att Socialdemokrater lämnat partiet och röstat på de borgerliga de sista valen, speciellt 2006. Den tid är förbi då man kunde skrämma arbetare med högerspöket!

Låt oss se vad man skrev mer:

* ”I en debatt där SD deltar måste debatten handla om värderingar, om höger och vänster och att SD är ett högerparti som nästan alltid stödjer alliansen. I en direkt argumentation mot SD bör följande huvudbudskap framgå: Sverigedemokraterna är ett högerparti med rötterna i nazismen. De är arbetarfientliga, kvinnofientliga och främlingsfientliga. Sverigedemokraterna bryr sig inte om jobbfrågan, de har en oansvarig ekonomisk politik och en politik för ökade klyftor..”

* ”SD kallades tidigare högerextrema, men partiet har gjort vissa förändringar i sina politiska program som fört partiet mer mot mitten. Fortfarande finns dock partiet på högerskalan, något som framförallt manifesteras i partiets stora motstånd mot skatter.”

Alltså = Sverigedemokraterna = höger = normala!


Alltså skrev Socialdemokraterna rakt av att Sd är ett parti som de andra högerpartierna. Det legitimerandet av Sd som ett ”normalt” parti och sossarnas oförmåga att bemöta Sd.s idéer och argument var KATASTROFALT!

Och det var ett billigt knep också. Istället för att driva kampen mot utförsäkringarna sista veckan av valet så drev man en hets mot Alliansen där man sa att en röst på Alliansen var en röst på Sd. Billigt och fult!

Kan vi få se lite äkta motstånd mot Sverigedemokraterna nästa gång, tack!

Nytt: Svd, Svd, Peter Andersson, DN, Svd, Dn, Svd, Svd, svd, svd, AB, AB, AB, Expressen.se, PI

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Blir det myteri på Caine?

Jaha… Socialdemokraternas partiledning ställer sina poster till förfogande. Smart drag. Då slipper Mona beskyllas för att inte vilja ta konsekvenserna av det dåliga valet, samtidigt som hon garanterar att hon kan sitta kvar. Inte tusan kickar (S) den första kvinnliga partiledaren. På det sättet är (S) idag ganska förutsägbart. Dumhet känns tryggt, därför väljer man dumheten!

sossarna Socialdemokraterna

Det finns bara en sak att säga om detta. Endast ett inkompetent ledarskap, eller parti, låter personer som inte föreutsett krisen, eller offentligt kritiserat politiken som ledde till krisen, vara de som ”löser” krisen.

Det hela påminner mig om en berättelse från första världskriget jag läste en gång (det är förresten årsdag idag för slutet på det världskriget, år 1918).

Man skulle testa en ny torped i britternas flotta, den stolta ”Royal British Navy” och satte en viceamiral på posten. Det blev ett ramaskri då man upptäckte att han varit med vid de första brittiska torpedförsöken runt 1900 och sänkt sitt eget skepp. men ok, han fick leda försöken med torpederna ändå och råkade sänka hjälpjagaren som bogserade målfatyget istället för målet!

Det luktar Caine och örlogskapten Queeg är inte långt borta… Många vill ha in Bodström istället för Sahlin… Frågan är om det finns nåt myteri?

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: AB, sosseblogg, ingsoc, Ring Broman, Böhlmark, AB, Tokmoderaten, SVD, DN, Expressen, Expressen, DN, Sds, DN, GP

Läs även andra bloggares åsikter om 

Sossekommission med brist på idéer

När Moderaterna läser det lilla som kommit ut hittills om Socialdemokraternas kriskommission måste de vara nöjda. De gräver ner sig i oviktiga detaljer som inte en kotte ute på gatorna hört talas om varken före eller efter eller under valet. Hur mycket hjärnverksamhet krävs det för att de ska se att Mona Sahlin har extremt lågt förtroende, och Socialdemokraternas overksamhet i sjukförsäkringsfrågorna faktiskt var avgörande för att ge valvinsten till Alliansen. Att sossarna hade noll koll på hur vanligt folk tänkte!

Som jag sagt innan hade (S) motståndare i valet öppet mål under hela valrörelsen. (S) hade kunnat vinna valet lätt om de kört stenhårt på Alliansens sjukförsäkringspolitik. Där fanns, och FINNS, det ett utbrett missnöje mot Alliansen. Men Mona och sossarna sov!

Men  nej, det är inte det som hamnar i fokus när ett gäng sossar som inte ens kunde förutse valkatastrofen, ska försöka slå sina kloka huvuden ihop.

I och för sig låter det bra när en del av kommissionen skriver, som i DN, då är det ”dags att göra en rejäl omvärldsanalys och ta reda på hur Sverige faktiskt ser ut år 2010 och om socialdemokratin över huvud taget har svaren på det moderna samhällets utmaningar”.

Men så tittar man närmare på vad enstaka kommissionärer anser och genast ser man återigen småtänkandet och detaljfixeringen. Samma snurrigheter som präglade kriskommissionen 2006.

SVD rapporterar: ”Fyra fatala misstag kostade vänsterblocket valsegern, enligt Morgan Johansson (S), som leder en av partiets eftervalsanalysgrupper: Återinförd fastighetsskatt, höjd bensinskatt, halverad krogmoms och sänkt skatt för pensionärer.” (!)

Nåja, vare sig Mona får gå, eller en enstaka syndabock, så verkar kriskomminssionen vara lika lustig som den 2006. Men så blir det när man låter politiker som inte förutsåg krisen, som saknar egna idéer och som aldrig sagt ett pip mot partiledningen, leda en ”kriskommission”.

Och på Moderaternas partikansli korkar man upp vinet och förbereder valet 2018.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp / Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: Expressen, S; M, Högbergs, Röda Berget, Konservativa tankar, DN, AB, Sds, AB, Expressen,

Läs även andra bloggares åsikter om 

Socialdemokraterna vill under 20%!

 

Sossarnas framtidslabb brinner!

 

Thomas Bodström väljer familjen istället för riksdagen. Helt ok! Familjen är viktig! Men bakom kulisserna tycker jag mig ana positioneringar inför framtiden som har att göra med Socialdemokratins tronföljd.

Mona Sahlin är körd.

Sossarna misslyckades kapitalt i årets val. De misslyckades med att bekämpa främlingsfientligheten i sina egna led och de hade inga idéer och visioner och förmådde inte ens göra mål i de frågor då Alliansen lämnade målet öppet, som i sjukförsäkringsfrågan.

Sossarna vet om att de har problem. Därför har de tillsatt en kommission som ska reda ut partiets problem. men den kommissionen leds av folk som inte varnade för katastrofen, folk som inte gjort sig kända för att ha nya idéer och dessutom är kravet de ställts inför att Mona Sahlin ska vara kvar!

Med ledare som saknar verkligetsförankring, idéer och visioner kan resultatet bara bli ett – katastrof.

Alla som tänker strategiskt inom sossarna nu vet om detta. Mona Sahlin är körd, men ledningen väljer ändå att satsa på henne. Alltså måste man positionera sig.

Socialdemokraterna och Thomas Bodström

Socialdemokrater med självbevarelsedrift beter sig alltså lite nu som alitfolk i historiska monarkier gjort, där man insett att kungen är galen. Man skyndar sig att skydda någon av den kungliga ätten från monarkens galenskap så att denne eventuellt kan ta över efter att monarken dött, eller blivit avsatt.

Det var inte ovanligt för att man skyndsamt skickade någon person långt från landet, så att det skulle finnas någon kvar i den kungliga familjen att sätta på tronen framöver.

Nu vet jag inte till vilken grad Bodström vill bli skyddad från Mona Sahlin och ledarskapet inom Socialdemokratin idag. Han har ju faktiskt varit med om att skapa den soppa som sossarna står inför.

Men som med alla tronföljdsfrågor är det mindre viktigt vad den tänkta tronföljaren anser.

Det finns många inom Socialdemokratin som ser Bodström som ett alternativ till Sahlin. Och att han hålls skyddad från ledningen i Stockholm just nu är säkert ett plus för dem. Sen anser de också att det bara är bra att Bodström väljer barnen framför politiken just nu. Så kan man måla upp honom som ett femnistiskt alternativ efter att Sahlin avsatts.

Thomas Bodström saknar visioner

Men de som hyser förhoppningar om att Bodström ska rädda sossarna är också ute och cyklar. De enda idéer och visioner han har som skiljer sig från ledarskapets idag är på sin höjd att han vill ha mer kontrollsamhälle.

Och han sa inte ett pip offentligt som tydde på att han förutsåg sossarnas katastrofval.

När ska man lära sig att politiker utan visioner  brukar forma partier som är visionslösa och skapa bilden av partiet som visionslöst!

Det är kört för sossarna. Om Bodström kommer att träda in, så gör han det någon gång innan 2015.  Troligen efter nästa katastrofval för sossarna. Och hans politik kommer knappast att bli bättre.

Vill sossarna under 20%?

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: DN, DN, SVD, DN, GP, Expressen, Expressen, DN, M, Jinge, Peter Andersson, Bodströmssamhället, Peter Andersson igen, SVD, PI, Blogge

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Politiker med visioner?

Att googla en stund på ordet ”framtidsvision”,  ”visioner om framtiden” eller ”idéer om framtiden” är intressant. Jag har inte gjort det förr. Resultatet är tankeväckande. Det råder verkligen brist på en riktig framtidsdebatt i Sverige. Och mest av allt behöver Socialdemokraterna en framtidsdebatt och visioner.

Bland företagare pratar man ibland om tre typer av företagare. De som fokuserar på budgeten, de expansiva och de innovativa företagarna.

De med fokus på budgeten har visioner som oftast bara sträcker sig till nästa budgetperiod. För dem handlar företagande om att gå med vinst under det kommande budgetåret.

De expansiva vill expandera och tvingas därför lägga upp startegier som sträcker sig över flera år.  De lägger upp en plan och följer den.

De innovativa tänker inte bara på den plan de har för företaget just nu utan förbereder de förändringar av denna plan som är nödvändiga. De söker nya idéer och lägger stora resurser idag på idéskapande.

Av dessa är det de innovativa som mest förbereder sig för kriser och förändringar. Förändringar är inbakade i deras planering idag. De kan ofta redan idag fundera över vilka kriser som kan uppstå om tjugo år, då de inte längre följer dagens planering utan nån plan som de inte ännu känner till hur den ser ut.

Det är de innovativa som oftast förutspår problem och kriser, och de har ofta lösningar på kriserna också.

Forskningschefen på Astra på 70-talet, Ivan östholm, har skrivit en bra bok, Nya Skapelser, om hur man skapade Losec. Den är läsvärd. I den visar Östholm  de konflikter som nästan alltid uppstår mellan de som vill ha den kortsiktiga vinsten, de som tänker i termer av budgetåret, och de som vill ta fram de nya innovativa idéerna som kan ge företaget vinster även 20 år in i framtiden. Det han skriver är intressant. Ett riktigt lyckat företag får ALDRIG bara tänka på att få vinst under närmaste budgetåret.

Framtidsvisioner i politiken

Jag har ägnat en del tid åt att leta framtidsvisioner bland de svenska politikerna på nätet. Resultatet är slående.

Om man letar efter politiker som har framtidsvisioner genom att lägga till ordet politik framför sökningen hittar man oproportioneligt många piratpartister som skriver om framtiden. Efter piratpartisterna är det ett gäng ganska systemkritiska liberaler och politiker från Alliansen som skriver mest om framtiden. Det säger ett och annat om svensk politik idag.

Och Socialdemokraterna är en torr och steril öken om man söker framtidsidéer! Man hittar näst intill NOLL om man söker via google eller Socialdemokraterna.se. NOLL!

Om man använder de tre kategorierna av företagande kan man dela in politikerna i dessa tre grupper.

Först de ”budgetinriktade”, de som huvudsakligen har visioner som sträcker sig till nästa mandatperiod eller till vad man ska göra efter nästa mandatperiod (valrörelse). Det man märker omedelbart är att Socialdemokraterna platsar in här.

Sen de expansiva. Här har vi Alliansen som faktiskt pratar MYCKET om framtiden de närmaste mandatperioderna. Det har de gjort sen Reinfelt tog makten. En av hans stora poänger då han blev partiledare var för övrigt att han ville se en debatt om framtiden.

Att Alliansens strateger är expansiva, inte innovativa, ser man på att det var ytterst få i Alliansen som förutsåg den ekonomiska krisen under förra mandatperioden.

Att dessutom de personer som fick i uppdrag att lösa den ekonomiska krisen var de som inte förutsåg krisen är också ganska symptomatiskt. Så skulle aldrig en innovativ företagare göra. Den innovative företagaren skulle leta efter de i företaget som vågade varna för krisen, och skulle låtit dem leda arbetet med att ta företaget ur krisen.

Sist de innovativa… De är sällsynta i politiken eftersom de per definition gör sig obekväma i de flesta partier de är med i.

Det är de som går bortom partilinjen och som därför ofta kan lägga förslag som strider mot partilinjen. De är ofta ”whistleblowers” som varnar att något är fel och, dysterkvistar som kan varna för en kommande kris. Men de har lösningar också!

De tänker ofta globalt och man känner igen dem på att de kan prata om saker utanför den egna partilinjen. De kan prata med folk från alla politiska läger och lära sig något av dem, och, viktigast, deras ögon tindrar när man pratar om hur världen kommer att se ut om femtio år.

Man hittar oftast de mer innovativa svenska politikerna  i utkanten av Sveriges liberala kretsar, och bland Piratpartiets aktivister. Fast en och annan Miljöpartist och Vänsterpartist finns också med bland visionärerna.

Det säger sig självt att det även bland de innovativa företagarna och politikerna lätt uppstår situationer när detta sökande efter nya idéer kör in i gamla spår. Det ser man t.ex i Piratpartiet just nu. Därför måste även innovativa idéskapare lyssna till de som går lite utanför de normala ramarna, och som kanske varnar för att man slagit in på fel väg.

Var är Miljöpartiet och Vänstern?

Det som slog mig i de googlesökningar jag gjort var att man inte får många träffar på Miljöpartiet, trots att det finns massor av framtidsvisioner som rör miljön i sökningarna. Inte ens när man bara söker på Miljöpartiet får man resultat om deras syn på framtiden. Vad säger det om Mp?

Hur håresande det än kan låta så pratar inte Miljöpartiet så mycket om framtiden. Det vill säga. De pratar MYCKET om framtiden på planeten och om vad man kan göra åt det. Där låter de nästan innovativa. Men partiet tycks nästan helt sakna debatt om partiets framtidsstrategier och idéer.

Samma sak gäller för övrigt för vänstern, verkar det som.

Socialdemokraterna saknar en vision

Socialdemokraterna då? Ja, där blev jag chockad när jag sökte på google.

Ska man tro sökningarna på google handlar deras visioner om framtiden om ord. ”Vi vill ha frihet, jämlikhet och broderskap”, typ. Konkreta tankar som rör framtiden tycks inte finnas. Framtidsdebatten lyser nästan helt med sin frånvaro, iallafall på nätet. Antingen är sossarna usla på att föra ut att de har en framtidsdebatt eller så har de ingen.

Ganska många sökresultat för sossarna handlar om bristen på framtidsvisioner och om man hittar visioner så rör det deras kommunala visioner och är alltid ganska småskaliga. En framtidsvision handlade om att bygga fler hyresrätter och dela ut gratis hundbajspåsar till kommunens hundar. En annan om fler papperskorgar i parkerna år 2015 (!)

Jag har sett flera bloggar från Socialdemokratiska bloggare där de beskriver att sossarnas styrka i valet 2010 är ”framtidsvisionen”. Men man hittar INGET om vad denna framtidsvision ska handla om, mer än på sin höjd lite ord och visioner som maximalt sträcker sig till vad Socialdemokraterna ska göra efter nästa val. kan nån upplysa mig var man hittar nåt om denna vision?

Göran Persson pratade mycket om det gröna folkhemmet. Det var en vision, men även den har kastats bort nu.

Alliansen

Alliansen pratar mer om framtiden än de rödgröna. Det är ingen som helst tvekan om den saken. Skillnaden är enorm. Alliansen bubblar av expansiva framtidsidéer.

En sökning på Moderaterna och framtiden ger ett resultat av en helt annan klass än en sökning på Socialdemokraterna och framtiden (och återigen är det gott om artiklar om bristen på visioner hos sossarna). Det är böcker om framtiden, det är Moderater som får säga hur de ser på framtiden,det är konferenser om Moderaternas framtidssyn det är otaliga blogginlägg och politiska tal. Samma mönster hittar man om man söker på de andra Allianspartierna, tex Centern.

Jag är ändå ganska kritisk till hur Alliansen beskriver framtiden. Alliansen har många idéer om framtiden men de sträcker sig inte så långt och är inte så speciellt visionära. Därför pratar de inte så mycket om problemen som finns idag.

Förmågan att säga att man haft fel är viktig. Samma med förmågan att kritiskt kunna visa att det finns problem med en linje man slagit in på.

Här brister Alliansen ordentligt. De liberaler som varnar för IPRED, ACTA och FRA, etc, står inte så högt i kurs. Och vad jag vet har inte de inom Alliansens led som söker nya idéer som går BORTOM Alliansens inslagna linje, eller partiprogrammen, det så lätt. Jag har redan nämnt att de som förvarnade om att den ekonomiska krisen skulle komma INTE är de som Alliansen lyssnade på när man skulle lösa den ekonomiska krisen. Inte bra alls!

Utslätad debatt

En sak som hänger ihop med bristen på innovativt tänkande i politiken idag är att den ideologiska debatten hamnat på efterkälken. Djupet saknas.

Det är inte konstigt för ideologiskt djup och innovativt tänkande hör ofta ihop.

Jag ska avsluta med en artikel jag hittade då jag googlade. I mars i år skrev Peter Kadhammar en kolumn om Socialdemokraternas brist på framtidsvisioner, Sahlin har ärvt ett framtidslöst parti.

I början av artikeln skrev han om Socialdemokraternas försök att stoppa parabolantenner i början av 80-talet. Sen fortsätter han:

I samma stund som socialdemokraterna ställde sig med utsträckta armar och ropade ”stopp! förbjud!” åt den nya tekniken upphörde de att vara ett parti som hade en vision om framtiden.

Medan de bekymrade sig för att allmänheten kunde titta på västtysk underhållning införde den moderate ekonomiministern Gösta Bohman aktiesparfonder.

1965 ägde blott 350 000 personer aktier. Det var elitens sparande. Efter Bohmans omvälvning blev majoriteten av befolkningen aktieägare, vilket i grunden har förändrat svenskarnas världsbild.
Nästa revolution var internet. Om den tekniken sa socialdemokratiska IT-ministern Ines Uusmann så sent som 1996:

– Vad är det för nytta och glädje med det här egentligen?

När Sahlin blev ordförande tog hon över en rörelse som sedan länge tappat initiativet. Den har reducerat sig själv till ett parti som ältar bidragsnivåer och vars löfte inför framtiden är höjd skatt.

Det är ett bekymmer för fler än socialdemokraterna. För första gången sedan industrialismens genombrott finns inte längre två åskådningar som tävlar med varandra. Från alla håll matas vi med en ljum liberal soppa där kryddmixen heter Odell och Tolgfors.

I det ljuset ska man se Sahlins ned- och Maria Wetterstrands uppgång. Det handlar inte om personlig charm utan om att Wetterstrand står för något annat, något nytt.

Den svenska politiken lider brist på innovativa politiker. På en framtidsdebatt som rör globala frågor lika väl som lokala, och som sträcker sig långt fram i tiden. Politiken lider brist på nya idéer som utvecklar och kanske t.o.m går utöver partiprogrammen. Politiken lider brist på whistleblowers som varnar för att en politik är fel.

Det värsta är kanske att politiken inte premierar dessa problemlösare och visionärer. De stora partierna söker inte aktivt efter dessa personer och belönar inte dem. Minst av allt gör Socialdemokraterna detta.

Alternativen då? Sverigedemokraterna har inte mycket till framtidsdebatt, iallafall inte som syns på nätet. (Se: Sverigedemokraterna). Piratpartiet har det, mest av alla. De har en enorm framtidsdebatt. men den är ganska begränsad till Piratpartiets profilfrågor och själva partiet lider av brist på intern framtidsdebatt om själva partiets strategier. De som varnade för att partiet skulle göra ett uselt val om man trodde att man kunde göra samma sorts valkampanj som 2009 blev INTE hörda innan detta års val. Kunskapen om varför man vann så mycket stöd 2009 är begränsad.

Sammanfattningsvis kan man se att det är ont om innovatörer i politiken. Det som närmast liknar innovativa politiker hittar man bland libertarianer och bland socialliberalerna runt t.ex. Liberati, samt inom Piratpartiet. Den Piratpartistiska webbsidan 2022.nu måste nämnas och berömmas som den mest framtidsorienterade politiska hemsida jag någonsin sett i Sverige. Mer av sånt tack!

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Framtidsvisioner och idéer! (En artikelsamling under uppbyggande.)

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

J’Accuse! Artikel skriven på valdagsnatten om att politikerna svek kampen mot Sverigedemokraterna och att kampen går vidare!

Hur Socialdemokraterna och Expo svek kampen mot Sverigedemokraterna

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner

————————————————————————-

Besök gärna också Svensk myndighetskontrolls hemsida

—————————————————–

Nytt: Svd, Expressen, AB, AB, AB, SDS Expressen, Expressen, AB, Skånskan, DN, Peter Andersson, mittisteget, Bodström, Bodström, SvdGP, Ankersjö

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Lös integrationsproblemen – skapa ekonomiska frizoner

För att lösa integrationsproblemen måste man först inse att det finns problem. Inte alla ser det. Men det finns problem och dessa utnyttjas av främlingsfientliga krafter som Sverigedemokraterna. Har man väl insett att det finns problem behövs en debatt om lösningar där man är beredd att leta efter lösningar tvärpolitiskt, från både högern och vänstern.

I denna artikel ska vi titta närmare på ett förslag som kommer från en moderat, Johnny Munkhammar. Den lösningen innebär att man skapar ”ekonomiska frizoner” i de förorter där det finns många problem med arbetslöshet, kriminalitet och utanförskap.

Förslaget kommer från moderaten Johnny Munkhammar. Som vi ska se innehåller hans förslag idéer som en Socialdemokrat eller vänsterpartist skulle tycka är oacceptabla. Bland annat vill han avreglera arbetsmarknaden, och införa lägre ingångslöner och sånt, i dessa frizoner. Om du som läser detta är Socialdemokrat ber jag dig att inte haka upp dig på just det. Förslaget går att genomföra även UTAN en avregreing av arbetsmarknaden i frizonerna. jag återkommer till detta senare.

I Alliansens valmanifest inför valet i år förklarade de att de vill utreda hur man kan skapa sådana frizoner. Det är bra. Det ska bli intressant att se vad Alliansen gör av detta framöver.

Låt oss först se på hur Munkhammar beskriver sitt förslag rent generellt. I Svenskt Näringsliv skrev han tidigare i år att idén med speciella frizoner sprider sig över hela världen:

Idag är frizoner vanliga i reformländer med än så länge låg inkomst men hög tillväxt. I Makedonien har frizoner för teknologisk och industriell utveckling inrättats. Där råder noll procent i inkomstskatt och bolagsskatt under de första tio åren, därefter tio procent. Inga tullar existerar och goda kommunikationer finns. Syftet är att locka investeringar, företag och nya jobb. Makedonien inrättar successivt fler zoner.

I Korea finns flera ekonomiska frizoner, bland annat en inriktad på teknologi och två nutida frihamnar. Där råder lägre skatt, lägre landavgifter, större frihet på arbetsmarknaden och inga hinder för utländska investeringar i sjukhus och skolor. Det pågår en kraftfull utveckling i dessa zoner, vilket kompletteras med attraktiva boenden för de som arbetar där.

Docklands i London är ett utmärkt exempel på hur en frizon kan bli framgångsrik i ett höginkomstland. Det gamla varvsområdet i Londons hamn, en gång världens största, kunde på 1960-talet inte längre användas för de allt större nya fartygen, och 1980 var hela verksamheten nedlagd. De sociala problemen var enorma.

Men regeringen bildade London Docklands Development Corporation, som fick ansvaret för omvandlingen, och inrättade en frizon med bland annat undantag för fastighetsskatt och planeringsregler. Idag har befolkningen fördubblats och Docklands är ett stort affärscentrum med många skyskrapor, bland annat Europas högsta.

Frizoner i förorterna!

Det speciella med Munkhammars idé är att han vill att dessa frizoner införs i Sverige. Närmare bestämt i invandrarförorterna. T.ex. Rosengård, områden med stor arbetslöshet och mycket utanförskap.

I en debattartikel i Aftonbladet kopplade han frizonsidén till debatten om Rosengårds framtid, i Malmö. Frizonerna kan vara lösningen på integrationsproblemen…

Då skulle områden som Rosengård befrias från skadliga skatter och regleringar. Då vore det lättare att starta företag, billigare att anställa och lönsammare att investera där.

RUT-avdraget visar att lägre skatt på arbete leder till fler jobb. Tänk om företagare kunde anställa för halva kostnaden i Rosengård. Tänk om företagaren och medarbetaren själva bestämde villkoren för anställningen. Tänk om det vore en barnlek att etablera företag där.

Frizoner är inget nytt för Sverige. År 1771 beslutade riksdagen att Eskilstuna skulle bli fristad. Där rådde frihandel och fri företagsamhet när resten av landet fortfarande tyngdes av tullar och skråväsende. Eskilstuna blev centrum för innovationer, företagande och välstånd.

I dag är frizoner mer populära än någonsin. För 30 år sedan fanns 80 speciella ekonomiska zoner i världen. Idag finns cirka 3000 zoner i 120 länder, med en årlig export över 600 miljarder dollar och som sysselsätter 50 miljoner personer.

RUT-avdraget visar att lägre skatt på arbete leder till fler jobb. Tänk om företagare kunde anställa för halva kostnaden i Rosengård. Tänk om företagaren och medarbetaren själva bestämde villkoren för anställningen. Tänk om det vore en barnlek att etablera företag där.

Avregleringen av arbetsmarknaden

Som ni kan se vill han att företag ska kunna anställa för halva kostnaden. Idén är rätt, anser jag. men det kan diskuteras exakt hur detta ska göras.

Det lite sorgliga är att väldigt många Socialdemokrater sluta läsa ett förslag som detta när de ser att han vill avreglera arbetsmarknaden. Det är synd. Istället för att strunta i Munkhammars idé kan man ju som Socialdemokrat utveckla en Socialdemokratisk version av denna idé, utan en långtgående avreglering av arbetsmarknaden i frizonerna.

Nu åter till Munkhammars egen idé. hans grundtanke är att integrationsproblemen löses genom att man skaffar fram arbeten. ”Vägen in i samhället heter möjlighet till arbete”, som han skrev i GP, tidigare i år. Och han vill riva upp en del av de nuvarande reglerna och lagarna om anställningsvillkor och om löner.

Så här skrev han i GP.

”Forskningen blir allt tydligare med sambandet regleringar-utanförskap. Ändå är den politiska viljan runtom i Europa att avreglera arbetsmarknaden svag… För att låsa upp dödläget krävs därför en strategisk kompromiss där vi kan lösa det akuta problemet. En snabb lösning kan underlättas av att man undviker att utmana dem som tror att deras framtid sitter i gamla privilegier.

Att inrätta ekonomiska frizoner i just de stadsdelar som har störst problem innebär att man kan gå längre i avreglering än en nationell reform hade inneburit. Samtidigt fokuseras på just de områden där situationen är akut. Dessutom vilar inte de stora särintressenas makt på deras roll i Rosengård eller Bergsjön, vilket innebär att de knappast kan vara kritiska. Exakt vilka friheter som ekonomiska frizoner ska innefatta bör utredas, men de bör fokusera på ingångslöner, uppsägningsregler och skatt på arbete.

Nackdelen är naturligtvis att särregler skapar svåra gränsdragningar. Men den typen av avsteg har gjorts förut, som i fallet med hushållsnära tjänster, och fungerat väl. Här är det dessutom ett betydligt mer brännande problem som ska lösas. I bästa fall blir det så mycket lättare att anställa, så mycket lönsammare att arbeta och så mycket enklare att driva företag att utvecklingen vänds på allvar. Kanske stadsdelarna med problem blir de nya expanderande och dynamiska delarna av landet, som lockar nya investeringar och når framgång?

Visar på snabb tillväxt

I andra länder har ekonomiska frizoner prövats. Kina är naturligtvis det strålande exemplet, vars enorma tillväxt har sitt ursprung i att ett antal områden längs kusten gjordes till ekonomiska frizoner. Men även Frankrike har gjort liknande; de inrättade ekonomiska frizoner där varvsindustrin lades ned, vilket ledde till omfattande nyföretagande och snabb tillväxt på just dessa platser.

Avreglera eller ej?

Jag är personligen tveksam till tanken på att ge invandrare andra klassens jobb. Jag jobbar själv i en bransch med uppluckrade anställningsregler, jag är personlig assistent, och ser nackdelarna med liberala anställningsvillkor. Därför ogillar jag instinktivt allt som luktar uppluckring av LAS (lagen om anställningstrygghet) t.ex.

Jag ser starka skäl till varför man INTE bör avreglera arbetsmarknaden i frizonerna. Försämras arbetsförhållandena finns det en elak tendens att de sämre villkoren blir permanenta, vilket man ser om man tittar på LSS och personlig assistans, som nästan är rena rövarbranschen arbetsrrättsligt.

Om andra klassens arbeten skapas i frizonerna finns en stor risk att de skulle förbli andra klassens arbeten för gott, och skapa en andra klassens arbetsmarknad, så som skett i personlig assistans-sektorn.

Men jag inser att istället för att förkasta detta bör man försöka arbeta fram andra alternativ. Hur skulle en miljöpartist utforma en frizon? Hur skulle en Socialdemokrat göra det.

Om du är Socialdemokrat ber jag dig inte stirra dig blind på det Munkhammar har att säga om just arbetsrätten. Jag tror hans förslag fungerar även om man ger invandrare BRA anställningsvillkor.

Vad bör göras?

Vad man kan göra är att man skapar en zon, exempelvis Rosengård, med avsevärda lättnader i olika skatter och avgifter. Dessutom kan man koppla lättnaderna till ytterligare skattemässiga belöningar om företagarna återinvesterar en eventuell vinst i den egna verksamheten eller i annan verksamhet i den ekonomiska frizonen. Skattelättnader skulle även kunna införas för de som anställer folk som bor i frizonen.

Kostnaderna för att etablera verksamhet på ny mark i kommunen bör vara låga. Ta dessutom bort onödiga regleringar i frizonen. Undvik att ge stöd till företagen, det leder till onödig byråkrati, hjälp företagen genom skattelättnader istället. Som Johnny skriver: ”lägre skatt, lägre landavgifter, större frihet på arbetsmarknaden och inga hinder för utländska investeringar i sjukhus och skolor.”

Just det där sista, att locka utländskt kapital, kommer att bli viktigt. Det är nämligen här de riktigt stora vinsterna kommer att komma. Och möjligheter för lönande handel med andra länder även utanför frizonerna.

Till sist bör stadsdelen dras in i olika stora projekt för att dra igång ekonomin. Infrastruktursatsningar. Bredband, vägar, etc, etc…  Allt detta givetvis i samarbete med de lokala krafterna i frizonen.

Företagen i frizonerna måste ges en möjlighet att anställa lättare och tjäna på att anställa och expandera, men personliga anser jag att det bör göras UTAN långtgående avregleringar i arbetsmarknaden. LAS är viktigt och måste skyddas och utvecklas.

Kort sagt. Munkhammars idé är bra och innovativ. Sådana förslag finns det alldeles för få av! Idén förtjänar att debatteras  tvärpolitiskt.

Rosengård, Alby, Fittja, Norsborg, Rinkeby och liknande områden skulle bli utmärkta områden att inleda en sån här försöksverksamhet på.

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Framtidsvisioner och idéer! (En artikelsamling under uppbyggande.)

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

J’Accuse! Artikel skriven på valdagsnatten om att politikerna svek kampen mot Sverigedemokraterna och att kampen går vidare!

Hur Socialdemokraterna och Expo svek kampen mot Sverigedemokraterna

Vad jag sa om att politiker borde tagit debatten mot Sd.

Eftervalsanalys del 3: de skulle ha mötts med argument, inte med spyor!

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner

Årets första eftervalsanalys: (med valresultatet 2010).

————————————————————————-

Besök gärna också Svensk myndighetskontrolls hemsida

—————————————————–

Nytt: Ab, Expressen, DN, AB, Expressen, SDS, DN, DN, Expressen, Expressen, GP, SVD, SVD, SVD, SVD, Expressen, PP, DN, Högberg, 1460, Expressen

Läs även andra bloggares åsikter om 

Dag ett, och alla gör precis samma saker som innan valet!

Jag ser kommentarerna efter att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen! Jag ser hur aktörerna agerar!! Nu ska det demonstreras. Men inte mot Moderaterna, Folkpartiet, idioterna på Expressen eller arbetarrörelsen… Inte mot Expo, Kristdemokraterna… Inte mot arbetarrörelsen och Socialdemokraterna som legitimierade Sd genom att kalla dem ett högerparti och genom antydningar att Sd var ”lika hemskt eller hemskare än Alliansen”. Nej, det ska demonstreras mot Sverigedemokraterna… igen!

Jag tar mig för pannan. Är detta land är ett land som bebos av av helt inkompetenta politiska debattörer?

Härmed dömer jag ut Expo. Expo har inte lärt sig ett skvatt utan gör samma saker mot Sverigedemokraterna som innan valet. Det var ju lyckat, eller hur!?

Härmed dömer jag ut Socialdemokratin och arbetarrörelsen som inte förstått att det de gör just nu är samma saker som gjorde att Sd kom in i riksdagen! Det var ju lyckat, eller hur!?

Härmed dömer jag ut vänsterns vuvuzelatutande idioter som gör samma sak nu som gjorde att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Det var ju lyckat, eller hur!?

Härmed dömer jag ut riksdagspartierna och politikeretablissemanget, som fortsätter att agera som innan valet. Det var ju lyckat, eller hur!?

Om det snart börjar synas spår av tankeaktivitet och självkritik hos er förutsäger jag att Sverigedemokraterna får 15% nästa val. (Läs gärna min eftervalsanalys: J’Accuse!)

Varför jag började blogga

I juni sökte jag efter argument mot Sverigedemokraterna. Jag hade hamnat i privata diskussioner på Facebook. Gamla vänner och en nära släkting berättade att de hyste sympati för Sd. Dessutom sa en arbetskamrat att hon skulle rösta på Sd.

Då började jag leta efter argument på nätet. Jag ville veta mer om Sd:s politik och hur folk bemöter Sd och främlingsfientligheten, jag ville veta hur man kan bemöta fördomar om muslimer och invandrare, men jag hittade nästan ingenting.

Det som skrämde mig mest var att jag gick in på Expos hemsida och trodde jag skulle hitta massor av argument och matnyttigt. Men där fanns INGET. Där fanns bara alla kopplingar till nazipartier och andra rasister. Och det visste jag att det var ett argument som inte räckte. Det behövdes fler och djupare argument. Men dessa hittade jag inte hos Expo och de böcker jag köpte där till en början innehöll inte mycket jag kunde använda (senare fick jag veta att Alex Bengtsson författat två utmärkta böcker om att Sd har fel, men som sagt å nätet fanns NADA, NOLL, inget).

Sen tittade jag vad riksdagspartierna hade och hittade noll, INGET! Även om jag nu i efterhand borde sett att det lilla jag hittade hos sossarna faktiskt antydde att sosseretoriken skulle bli att säga att Sd är ett ”högerparti” som stöder Alliansen.

Så skedde det ironiska att denna blogg föddes genom att jag blev livrädd efter att jag läst Expos hemsidor. Om motståndet mot Sverigedemokraterna var så uselt skulle Sverigedemokraterna komma in i riksdagen sa jag!

Demonstrationer

Det var fel att tro att nyckelskrammel och vuvuzelor skulle stoppa Sd.

Det var fel att tro att man med censur skulle bekämpa Sd.

Det var fel att tro att man bäst bekämpar främlingsfientliga idéer genom att inte ta debatten mot främlingsfientliga idéer.

Det var fel att ge Sd problemformuleringsmonopolet i integrationsfrågorna, som partierna gjorde. Nu fick Sd stå oemotsagda hela valet (utom då Fp burkaflirtade lite).

Och nu ska man demonstrera mot Sd på Mynttorget. Jaha… Det är ju de som släppte in Sd i riksdagen som man borde demonstrera mot. men nej, dessa kommer väl att tala vid demonstrationen.

Nu måste alla som insett att något var väldigt fel i hur man hanterade Sd vara de som sätter dagordningen för hur man bekämpar Sd framöver. Det värsta som kan hända är om samma personer gör samma sak efter valet som före valet. Då får Sd 15% 2014!

KAMPEN GÅR VIDARE, med eller utan Expo, arbetarrörelsen och partierna!

PS

Och för att inte Alliansen ska tro att de är bättre. Varför i helvete satte de likhetstecken mellan kommunisterna och Sverigedemokraterna? Ja, sossarna satte likhetstecken mellan Sd och Alliansen, men Alliansen mellan Sd och V. Båda sakerna gav legitimitet till Sd.

Nytt: GP, Expressen, AB, GP, Svd, Expressen, DN, Expressen, Dagen, SVD, PP, Storstad, Högberg, Jinge

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

J’Accuse! Artikel skriven på valdagsnatten om att kampen måste gå vidare!

Hur Socialdemokraterna och Expo svek kampen mot Sverigedemokraterna

Vad jag sa om att politiker borde tagit debatten mot Sd.

Eftervalsanalys del 3: de skulle ha mötts med argument, inte med spyor!

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner

Årets första eftervalsanalys: (med valresultatet 2010).

————————————————————————-

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de också.

Besök gärna också Svensk myndighetskontrolls hemsida

—————————————————–

Läs även andra bloggares åsikter om 

Kampen fortsätter! (J’Accuse!)

Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen. Om man nu till äventyrs skulle tvivla på om Sd är ett rumsrent parti eller inte bör gå in på Politiskt Inkorrekt och se vad Sd:s svans har att säga om valet. Det är hatiska ord om muslimer och andra invandrare; ”kulturberikare” som det heter på Sverigedemokraternas nyspråk.

Fy tusan, heter det på ren svenska!

Tyvärr hade jag rätt i samtliga saker jag sagt inför detta valet. Till och med valresultatet förutsåg jag, inklusive Piratpartiets usla resultat. Tyvärr är det så att det nog aldrig känts bittrare att tvingas säga ”vad var det jag sa”…

Men… Kampen går vidare! Nu måste partierna, arbetarrörelsen och Expo analysera hur det kunde gå så här fel. En naturlig sak att göra är att lyssna till de som varnade för att kampen mot Sverigedemokraterna, som partierna förde, var missriktad och felaktig.

Jag rekommenderar er att läsa min och Michael Gajditzas artikel från igår kväll:

J’Accuse.

I den skriver vi att partierna hanterade Sd fel. Istället för att ta en debatt MOT Sd valde de att censurera och fördöma Sd bara, och det räcker inte:

Hur skulle man bemött Sd?

1) Genom att i god tid innan valet ta debatten om integrationsproblemen och hitta lösningar på dem.

2) Genom att bemöta Sd:s IDÈER på alla plan. I synnerhet genom att visa hur generaliseringarna mot muslimerna är fel och ett farligt sätt att resonera som liknar nazisternas resonemang om judar.

3) Genom att bemöta de idéer och fördomar som vanligt folk har stöder Sd.

4) Genom att locka bort väljarna från Sd.  Socialdemokraterna hade behövt visa att de SER sina kärnväljare: arbetarna. Många arbetare har lämnat partiet på grund av att de inte upplever sig bli sedda. Ett enkelt sett att göra detta på hade t.ex varit att fokusera på sjukförsäkringarna och ungdomsarbetslösheten i valet. Nu kom inte debatten igång på allvar förrän BLOGGARNA började göra det som sossarna inte gjort och spred Klamydiabrevets artikel om utförsäkringarna. Klantigt, eftersom de hade kunnat vinna många röster bland kärnväljarna på detta.

5) Genom att erkänna att fel begåtts i integrationspolitiken. Det kan verka för enkelt och nästan naivt, men ett enkelt ”vi hade fel” betyder så mycket!

6) Genom att ta strid MOT extrem islamsk fundamentalism och andra fenomen som faktiskt inte är önskvärda i Sverige. Att dra gränser är inte fel! Alla personer i Sverige har lika rättigheter och lika skyldigheter!

7) Och genom att garantera TOTAL JÄMSTÄLLDHET för invandrargrupperna. Att muslimer än idag har svårt att bygga moskeer, och inte ens får sätta upp minareter, gynnar INTE kampen mot främlingsfientligheten, tvärtom! Islam ska behandlas jämställt med kristendom och judendom. Alla personer i Sverige har lika rättigheter och lika skyldigheter!

Nu är bara frågan om partierna, Expo och arbetarrörelsen kommer att lära sig av detta fiasko och byta taktik mot Sd. Byter de inte taktik kan jag redan nu säga att Sverigedemokraterna får 15% nästa val.

Låt oss hoppas att jag dagen efter valet 2014 inte behöver citera denna artikel och säga ”vad var det jag sa” igen bara för att idioter styrt debatten!

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

J’Accuse! Artikel skriven på valdagsnatten om att kampen måste gå vidare!

Hur Socialdemokraterna och Expo svek kampen mot Sverigedemokraterna

Vad jag sa om att politiker borde tagit debatten mot Sd.

Eftervalsanalys del 3: de skulle ha mötts med argument, inte med spyor!

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner

Årets första eftervalsanalys: (med valresultatet 2010).

————————————————————————-

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de också.

Besök gärna Expo.se också, stöd dem gärna, men ta dem i örat och be dem skärpa sig!

—————————————————-

JonathanLeman om förintelseförnekaren som kommit in i Sollentunas fullmäktige

Nytt: PI, Svd, DN, SVD, DN, GP, DN, Expressen, HD, AB, Expressen, Oscar, Expressen, SDS, SDS, SDS, Svd

Samt Svensk myndighetskontrolls hemsida

—————————————————–

Läs även andra bloggares åsikter om 

J’Accuse!

När förnuftet sover, skapas monsterna...

”J’Accuse”! ”Jag anklagar”…

Valet är över. Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen.

Istället för att hänga läpp över det, eller att rikta ilskan mot Sverigedemokraterna, är det dags att ställa frågan: hur fan kunde detta hända! Svaret är att det hände därför att de flesta politiker, media och antirasister inte visste hur de skulle hantera Sverigedemokraterna. De tog inte debatten MOT partiets idéer! Ska ilska riktas någonstans är det mot dessa! Vi, Michael Gajditza och Torbjörn Jerlerup, två bloggare som tagit striden mot Sd:s idéer, anklagar riksdagspartiernas strateger och ledare. NI HAR SABOTERAT KAMPEN MOT SVERIGEDEMOKRATERNA!

När den franske författaren Emile Zola skrev en artikel med dessa två ord, ”J’Accuse”! ”Jag anklagar!”, som rubrik, 1898 var det till försvar för officeren Alfred Dreyfuss som oskyldigt dömts för spionage. Emile Zola visade att han var oskyldig och utsatt för en komplott av antisemiter i denna berömda artikel. Men vad som viktigare var var att han visade hur det högsta etablissemanget i Frankrike kände till att Dreyfuss var oskyldig och hade inte gjort något för att förhindra rättsövergreppen mot Dreyfuss.

När vi idag använder orden J’Accuse, ”jag anklagar”,  är det för att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Orden JÁccuse passar bra eftersom invandrarna,  som är Sverigedemokraternas syndabockar, är oskyldiga, lika oskyldiga som Alfred Dreyfuss var. Men för den skull ska man inte tro att det är Sverigedemokraterna som är den största skurken.

Precis som i fallet Dreyfuss har Sverigedemokraternas succéval blottat den hemska sanningen att riksdagspolitikerna och media i praktiken hjälpt dem in i riksdagen.

Störst skuld bär de som hade kunnat göra mest för att stoppa Sverigedemokraterna, nämligen arbetarrörelsen och Socialdemokraterna, men fler har del i skulden.

Socialdemokraterna och arbetarrörelsen!


Vi riktar våra pennor mot Socialdemokraterna och säger J’Accuse!

Av alla aktörer i debatten hade arbetarrörelsen och Socialdemokraterna de bästa förutsättningarna att stoppa Sverigedemokraterna. De hade dessutom, eftersom en stor del av Sverigedemokraternas väljare kommer från arbetarrörelsens led, kunnat vinna röster på det men misslyckades. (Läs mer här!)

2006 var Sd det parti som hade störst andel LO-anslutna bland sina väljare och flest väljare som också kallade sig arbetare. Socialdemokraterna och arbetarrörelsen la ner många miljoner på internutbildning av sina medlemmar så att de skulle kunna säga nej till Sd… Till vilken nytta kan man fråga sig idag!

Att utbilda redan övertygade antirasister hjälper inte ett smack, det är de 10-20% av befolkningen som är Sd:s målgrupp som man måste rikta sig till och där har man gjort för lite på tok för sent. Läs t.ex tidningen Kommunalarbetaren för de sista veckorna innan valet och ni kommer att se att där finns inget som bemöter Sd:s idéer.

I den offentliga debatten tog aldrig Socialdemokraterna striden mot Sd:s idéer samtidigt som man internt gjorde för lite.

Anledningen var enkel. Socialdemokraternas strateger tänkte att om vi säger att Sd får sitt väljarstöd från arbetarrörelsen, och om vi bemöter det de säger, så ger vi Sd legitimitet.

Vad de missade var att om man INTE bemöter exakt det Sd säger får de stå oemotsagda och om man INTE säger som det är, att Sd får sitt stöd i arbetarrörelsen, så vet de aktiva antirasisterna i arbetarrörelsen inte hur de ska bekämpa Sd.

Vi har gått omkring och talat med Socialdemokraternas valarbetare under denna valrörelse  och har märkt att få av dem tror att Sd:s väljare kommer från arbetarrörelsens led.  -Nej, Sd:s väljare måste ju komma från höger, säger de, eftersom Sd är ett högerparti.

Hur fan ska man bemöta arbetarrörelsefolk som stöder Sd, om man tror att de tänker som ”högern”, frågar vi bara.

Pudelns kärna!

Och DET är pudelns kärna. Socialdemokraterna valde att bekämpa Sd genom två metoder:

* Den ena metoden var censur, avståndstagande och ständiga upprepanden om att Sd ”är ett rasistiskt parti grundat av gamla nazister”. Men VARFÖR Sd är rasistiskt sa de aldrig. Hur uppfattas det av en Sd väljare som kanske jämför med vad Sd säger själva?

* Den andra var att säga att Sd är ett högerparti.

I ett dokument, skrivet inför valet, där man går igenom hur Sd ska bemötas, säger Socialdemokraterna att:

* SD är ett högerparti som grundar sig på främlingsfientlighet, en rasistisk människosyn och inte har någon politik för att minska klyftorna i Sverige.

* SD är ett arbetarfientligt parti som vill försämra arbetsrätten, ge arbetsgivarna mer makt och inte bryr sig om arbetslösheten.

* Sd är inget högerextremt parti, det är ett främlingsfientligt högerparti.

I detta interna dokument ägnas de första sidorna och punkterna åt rent svammel om att Sd är ett högerparti. Problemet med detta borde vara uppenbart för alla. OM MAN SÄGER ATT SD ÄR ETT HÖGERPARTI JÄMSTÄLLER MAN DET MED DE ANDRA HÖGERPARTIERNA OCH GER SD LEGITIMITET.

Hur de personer som skrivit detta interna debattunderlag tänkt exakt, vet jag inte, men de borde ha känt till att Socialdemokrater lämnat partiet och röstat på de borgerliga de sista valen, speciellt 2006. Den tid är förbi då man kunde skrämma arbetare med högerspöket!

Låt oss se vad man skrev mer:

* ”I en debatt där SD deltar måste debatten handla om värderingar, om höger och vänster och att SD är ett högerparti som nästan alltid stödjer alliansen. I en direkt argumentation mot SD bör följande huvudbudskap framgå: Sverigedemokraterna är ett högerparti med rötterna i nazismen. De är arbetarfientliga, kvinnofientliga och främlingsfientliga. Sverigedemokraterna bryr sig inte om jobbfrågan, de har en oansvarig ekonomisk politik och en politik för ökade klyftor..”

* ”SD kallades tidigare högerextrema, men partiet har gjort vissa förändringar i sina politiska program som fört partiet mer mot mitten. Fortfarande finns dock partiet på högerskalan, något som framförallt manifesteras i partiets stora motstånd mot skatter.”

Hårresande! För att komma åt Alliansen gick man så långt att man slutade kalla Sd högerextremt! Fult, fult, fult och farligt för partiet!

Enter: Mona Sahlin

Egentligen borde Socialdemokraterna ha förstått redan 2007 att denna strategi var hopplös. Då använde Mona Sahlin argumentet att Sd är ett högerparti i TV-debatten mot Jimmie Åkesson med uselt resultat. Detta var en av anledningarna till att hon förlorade den debatten.

Hur partistrategerna kunde behålla denna strategi efter 2007 är för oss helt oförklarligt! (Se gärna hur hon försökte bemöta Sd genom att klicka här!)

Under de två sista veckorna av valet kastade man i desperation bort alla sakargument som man hade kunnat vinna valet mot Alliansen på (som sjukförsäkringarna) och använde det som man såg som sitt sista hopp: att folk skulle vända sig mot Alliansen om man buntade ihop Alliansen och Sd.

Det var ett fult knep och ett klent försök.

De sista veckorna handlade Socialdemokraternas retorik om att man skulle rösta nej till Alliansen eftersom de var beredda att  regera som minoritetsparti, dvs med stöd av Sd.  Att Alliansen då sannolikt skulle söka stöd från något av de rödgröna i sin politik bortsåg de från!

Aftonbladet hakade givetvis på och så även LO. Så det absurda var att Socialdemokraterna ägnade den sista tiden åt att hacka på Alliansen och bunta ihop Alliansen och Sd medan det var Alliansen som, lite tafatt, gjorde ett försök att säga att ”inga äkta svenskar röstar på Sd”. Givetvis också för lite, för sent, men  bättre än Socialdemokraternas legitimerande av Sd.

Om något bidrog till att ge fler röster till Sd var det snarare debatten om sjukförsäkringen som kom igång under de sista dagarna av valrörelsen, än detta fula taskspel.

Massmedierna!

Man kan inte precis säga att massmedierna hjälpte till att hålla Sd borta. Först gjorde alla blaskorna sitt bästa för att hålla Sd borta från debatterna. Expressen gjorde t.ex en stor poäng av att hålla Sd borta från sin valstuga de hade i Stockholm. Sen på valdagen röt de till så här.

Man kan bara sucka.

Först bekräftar de Sverigedemokraternas politiska retorik att de är uteslutna och censurerade, och sen försöker de göra på en dag det som borde gjorts under lång tid innan valet.

Expressen ofta repeterat att man inte bör rösta på Sdeftersom de är rasister. Bra så! Men… Det är en skillnad mellan att säga att Sd är rasistiskt och nazianstucket och att visa VARFÖR de är rasistiska. Men så långt kunde tydligen inte Expressens strateger tänka!

Vi säger därför även J’ACCUSE massmedierna!

Att låta Sd få debattmonopolet

Precis som 2006 blev det inte mycket till debatt om integrationspolitikens problem i år heller: mer än Folkpartiets valstrategiska försök att ragga Sd väljare genom lite burkadebatt.

Typiskt Sverige. Den enda gång man startar en debatt om invandringen är när man använder invandrarna som slagträ mot nån annan politisk grupp. Här skiljer sig inte Sd och Fp ett dugg, även om deras motiv är lite olika.

Den perverterade logiken bakom detta beslut är att om man diskuterar invandringen så vinner Sverigedemokraterna på det. Så går alltså år efter år utan att problemen i integrationspolitiken diskuteras och eftersom de inte diskuteras så löser man inte problemen heller. Och därmed ger man Sverigedemokraterna rätt eftersom Sd hävdar att man inte FÅR debattera dessa frågor i Sverige. Dessutom ger man Sd problemformulerings-monopolet, som det så vackert heter, och hamnar om man väljer att bemöta dem, omedelbart i en defensiv position. I den här valrörelsen förblev de kort och gott i stort sett oemotsagda.

I detta har alla partierna förbrutit sig, men mest Socialdemokraterna som gjort väldigt klart att man inte tolererar någon debatt om problemen med integrationspolitiken detta valet.

FULT GJORT!

J’ACCUSE Expo!

Och nu kommer det sorgliga. Men det måste sägas. Vi riktar våra pennor mot Expo och säger: J’Accuse Expo!

Socialdemokraterna och arbetarrörelsen har samarbetat intimt med det antirasistiska flaggskeppet Expo. Innehållet i detta samarbete har gjort oss mycket förbryllade.

Expo måste ha sett att Sverigedemokraternas väljare kommer från arbetarrörelsen. Varför har de inte reagerat över arbetarrörelsens relativa overksamhet och över försöket att kalla Sd ett ”högerparti”?

Är det till och med, skräck och fasa, så att någon från Expo var med och drog upp riktlinjerna för den Socialdemokratiska propagandan mot Sd och Alliansen?

Eller är det bara så att man inte biter den hand som föder en? Hade Expo läxat upp sossarna och arbetarrörelsen hade de kanske inte fått pengar därifrån. Var det därför Expo svek?

Men främst undrar vi varför Expo inte brytt sig om att samla argument MOT Sd.s idéer på internet? På Expos hemsida har det funnits massor av information om Sd:s nazianstuckna förflutna och om alla rasister i deras led. Här har Expo gjort ett fantastiskt jobb. Men främlingsfientliga idéer kan bara bekämpas genom att man bemöter de främlingsfientliga idéerna, Men om man söker argument mot Sd:s idéer, som Sd:s hets mot muslimerna, hittar man det INTE på Expos hemsida.

Först trodde vi att det inte fanns, men det visade sig inte stämma eftersom Alex Bengtsson skrivit två UTMÄRKTA böcker ”Sverigedemokraterna har fel” som Expo sprider. Man kan alltså fråga sig: varför kan man bara hitta argument mot Sd:s idéer i Expos relativt svårtåtkomliga böcker, men inte på nätet? Och varför har det varit få pressreleaser eller uppdateringar av Expos hemsida under de sista månaderna som gett några som helst argument mot idéerna?

Efter detta tragiska val bör Expo fråga sig om inte de gjort fel som trodde att man bekämpar främlingsfientliga idéer bäst genom att inte bekämpa de främlingsfientliga idéerna.

Expo bör fråga sig om inte det ändå är smartast att bita den hand som föder en… i längden!

J’ACCUSE Alliansen!

Alliansen ska inte tro att de skött sig så mycket bättre än sossarna. Den enda skillnaden mellan Socialdemokraterna och Alliansen är att deras interna material om hur man ska hantera Sd inte läckt ut.

Vi vet redan vad som finns i detta material. Det är resonemang om att Folkpartiet bör göra några utspel mot burkor och sånt, för att förhindra att borgare lägger sin röst på Sd, och för att kanske locka över Sd väljare till Alliansen.

Dessutom finns det ord om att man bäst bemöter Sd genom att tiga ihjäl dem.

Fredrik Reinfelts kommentar i en tidning, om Jimmie Åkesson, kommer att gå till historien som höjden av feghet:

”– Det är bara det att jag inte kan vinna den debatten – om han inte kommer full och börjar slåss i studion. Så länge som han säger någonting som är begripligt, har han ju överraskat. Håller bara tre procent av befolkningen med honom och 97 procent med mig så är det ändå ett dåligt resultat.”

Samma sak gäller givetvis för Alliansen som för sossarna och Expo. Man stoppar inte främlingsfientliga idéer genom att inte bemöta dem!

Dessutom gjorde Alliansen samma sak som sossarna. De jämförde ett demokratiskt parti, Vänsterpartiet, med Sd. Fult och improduktivt!

Framtiden?

Dreyfuss blev rentvådd och frikänd och politikerna som styrde Frankrike fick sig en näsbränna utan like. Frågan är hur det går här i Sverige.

Hur skulle man bemött Sd?

1) Genom att i god tid innan valet ta debatten om integrationsproblemen och hitta lösningar på dem.

2) Genom att bemöta Sd:s IDÈER på alla plan. I synnerhet genom att visa hur generaliseringarna mot muslimerna är fel och ett farligt sätt att resonera som liknar nazisternas resonemang om judar.

3) Genom att bemöta de idéer och fördomar som vanligt folk har stöder Sd.

4) Genom att locka bort väljarna från Sd.  Socialdemokraterna hade behövt visa att de SER sina kärnväljare: arbetarna. Många arbetare har lämnat partiet på grund av att de inte upplever sig bli sedda. Ett enkelt sett att göra detta på hade t.ex varit att fokusera på sjukförsäkringarna och ungdomsarbetslösheten i valet. Nu kom inte debatten igång på allvar förrän BLOGGARNA började göra det som sossarna inte gjort och spred Klamydiabrevets artikel om utförsäkringarna. Klantigt, eftersom de hade kunnat vinna många röster bland kärnväljarna på detta.

5) Genom att erkänna att fel begåtts i integrationspolitiken. Det kan verka för enkelt och nästan naivt, men ett enkelt ”vi hade fel” betyder så mycket!

6) Genom att ta strid MOT extrem islamsk fundamentalism och andra fenomen som faktiskt inte är önskvärda i Sverige. Att dra gränser är inte fel! Alla personer i Sverige har lika rättigheter och lika skyldigheter!

7) Och genom att garantera TOTAL JÄMSTÄLLDHET för invandrargrupperna. Att muslimer än idag har svårt att bygga moskeer, och inte ens får sätta upp minareter, gynnar INTE kampen mot främlingsfientligheten, tvärtom! Islam ska behandlas jämställt med kristendom och judendom. Alla personer i Sverige har lika rättigheter och lika skyldigheter!

Kampen går vidare!

Kampen går vidare.

Det första som måste göras för att bli av med Sverigedemokraterna 2014 är att man omedelbart sparkar alla strateger som drev de politiska partiernas, och Expos, kampanjer mot Sverigedemokraterna UTOM de som: a) antingen varnade för att man använde fel strategi eller b) de som personligen, kanske privat, bemötte Sverigedemokraternas idéer.

Då man just förlorat ett slag i kriget på grund av generalernas inkompetens är det första steget att de generaler som ledde armén i strid då man förlorade kickas.

De nya strategerna måste bli de som varnade för att man var på fel väg.

För Socialdemokraterna och arbetarrörelsen handlar det om att leta efter de personer i sin organisation som varnat för att man var på väg fel, måste bli de som leder partiets och arbetarrörelsens arbete mot Sd under de kommande 4 åren.

Och NU är det dags att ta den debatt mot Sd:s idéer som man borde ha dragit igång redan 2002.

VI KRÄVER HANDLING, inte ord eller ännu mer av den sorts politik som ledde till att Sd kom in i riksdagen. When you are in a hole, stop digging, heter det! Vi håller med!

———————

Vad var det vi sa!

Till sist ett retligt ”vad var det vi sa” från vår sida.

Michael Gajditza skrev detta på sin blogg i början av augusti:

Öppet brev till de sju riksdagspartierna.

Jag är väljare. Normalt betyder de tre orden inte så mycket men fram till valdagen så ökar ditt och mitt värde för varje dag. Som väljare kan man också ställa krav och det är för att ställa ett sådant som jag skriver den här artikeln. Det är inget märkvärdigt krav samtidigt som det ställs på ett område som tillhör de märkligaste och samtidigt också mest värdefulla för det som vi med ett sammanfattande ord brukar benämna demokrati.

Demokrati är ett värdeladdat ord och det är ett ord med anor som ska uttalas med stolthet. Miljoner människor har dött för att upprätthålla de värden som det ordet förmedlar. I en demokrati ska åsikter mötas och brytas, de ska ställas mot varandra i en öppen och fri debatt och ur den debatten ska det utkristalliseras vilka olika ståndpunkter de partier som deltar i valet intar. Utan en sådan debatt blir demokratin en kuliss och mina möjligheter som väljare att göra ett klokt och informerat val blir starkt begränsade.

Den bild som ett parti tecknar av samhället ska mötas antingen av en lätt korrigerande bild, en starkt korrigerande bild eller en motbild. När något parti påstår något så ska jag som väljare kunna höra och se vad de jag betraktar som mina företrädare anser i just den frågan och jag vill helst att min representant ställs öga mot öga med motståndaren för att jag ska få skillnader och likheter framställda på ett så tydligt sätt som möjligt. Vi har vad som kallas för en representativ demokrati vilket betyder att jag utser andra att föra min talan i olika frågor och beslut.

I årets valrörelse känner jag mig därför sviken. Sviken av mina egna företrädare som inte vill ta den debatt som jag själv gärna skulle ta. Sju partier och 349 ledamöter i riksdagen utgör våra representanter men dessa har beslutat att det finns en del av verkligheten som de ska behandla med nån sorts överlägsen värdighet genom att helt enkelt inte låtsas om den. Jag kan ju säga till alla 349 att värdighet är inte det första ord jag kommer att tänka på, när jag ser er stå där med era huvuden djupt nedkörda i sanden.

Mitt krav består i att ni drar upp skallarna ur sanden och tar debatten med ett parti som oavsett den invandrades medborgarskap vill att invandrare, alltså även de som hunnit bli svenskar, ska ut ur landet. De planerar t.o.m inför skapandet av en särskild återvandringsmyndighet. Nu har de i månader fått föra ut sitt budskap om att allt som kan benämnas elände och problem, är invandrings- och flyktingpolitikens fel.

Oemotsagda så får de berätta för var och en som gitter lyssna att pensionärerna får gå och lägga sig på eftermiddagen p.g.av invandringen. Oemotsagda får de påstå att en ökning av antalet HIV-fall med 38 st förra året utgör en lavinartad ökning som beror på invandringen och de får oemotsagda påstå att den kostar oss flera hundra miljarder årligen.

Nu kräver jag av mina representanter att ni gör ert jobb och bemöter dessa påståenden i den fria och öppna debatt jag talat om ovan och att ni ger oss väljare en motbild att ta ställning till. Inte nog med att ni vägrar ta debatten direkt, ni vägrar också att diskutera de problem med integrationspolitiken som de facto finns. Genom detta agerande så missköter ni inte bara ert jobb ni visar även ett sorts förakt för demokratins grundläggande värden och ni struntar i väljarnas behov av information och upplysning.

Jag ger inte mycket för de partier som av taktiska skäl väljer att frångå grundläggande demokratiska principer och därför kräver jag att ni nu omedelbart tar debatten med Sverigedemokraterna på ett seriöst sätt. Jag kan annars redan nu ringa deras partiexpedition och gratulera till de ca. 25 mandat de får i valet.

Torbjörn Jerlerup skrev detta den 6:e augusti:

Som jag skrivit många gånger anser jag att man kan hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Man kan vara mot Sd, för invandring, vilja lösa de stora integrationsproblemen i samhället och vara mot användningen av odemokratiska metoder mot Sd, samtidigt.

Men så anser INTE riksdagspartierna.

Istället för att bemöta Sverigedemokraternas främlingsfientliga idéer, och de idéer ”vanligt folk” har som stöder dem, och debattera om samt lösa eventuella integrationsproblem, har partierna valt en annan strategi. Man har valt att censurera Sverigedemokraterna och om möjligt stänga ute dem från debatter på framför allt riksplanet.

Det ironiska är nämligen att Sveriges riksdagspartier anser att Sd skulle vinna om man försöker bemöta deras idéer utan censur, t.ex genom att låta dem delta på partiledardebatter. Fredrik Reinfelt förklarade tex så här varför han väljer att inte ta debatten MOT sd:

”– Det är bara det att jag inte kan vinna den debatten – om han inte kommer full och börjar slåss i studion. Så länge som han säger någonting som är begripligt, har han ju överraskat. Håller bara tre procent av befolkningen med honom och 97 procent med mig så är det ändå ett dåligt resultat.”

Liknande säger de andra partierna som menar att Sd skulle öka sitt stöd vid varje form av debatt.

OM det är så är det verkligen dags att göra nåt. Anser partierna verkligen att Sd skulle få 10-20% av rösterna om deras argument fick höras och synas så är det illa. Då är det VERKLIGEN dags att ändra politik i Sverige och debattera hur vi gör för att punktera främlingsfientligheten. Och hur kan det komma sig att så många skulle ge dem stöd i så fall? Kanske pga att det finns problem i samhället? Kanske man skulle ta itu med dessa då?

Och… Är verkligen politikerna så ynkliga debattörer att de inte kan hantera Sd, så är det illa ställt!

Farlig strategi

Hur som helst. Strategin riksdagspartierna har valt är farlig eftersom Sd faktiskt även vinner på att censureras och särbehandlas. De kanske inte växer lika snabbt som de skulle göra om de syntes i TV, men VÄXER gör de lik förbaskat.

Det är ett vågspel politiker och etablissemang håller på med. Som sagt, de skiter  i byxorna och hoppas att hängslena håller.

Men vad gör vi om INTE hängslena håller i höstens val? Vad gör vi om det hade varit bättre att ta striden mot idéerna hos Sd och bland de som ger dem stöd? Vad gör vi om det hade varit bättre att debattera och lösa de problem som finns i samhället som Sd utnyttjar i debatten.

Vem bär i så fall ansvaret för att man inte gjorde så?

Och bara för att understryka våra ord: här är vad Martin Ezpeleta i Aftonbladet skrev:

Jag förstår Sverigedemokraterna. Jag håller inte med dem. Men jag förstår dem…

De har hittat en syndabock, en grupp människor de tror ligger bakom allt elände i landet. Därför försöker de begränsa gruppens inflytande i samhället. Logiskt.

Ofta har jag svårare att förstå motståndarna till SD. Vad driver dem? De verkar ju totalt ointresserade av att diskutera integrationsfrågor. Det vill säga, så länge Sverigedemokrater inte får uppmärksamhet och utrymme. För då jävlar.

Huruvida integrationspolitiken är ett fiasko eller inte, vad som händer i förorterna när röken från bilbränderna lagt sig, hur det kommer sig att det finns invandrarbarn som aldrig träffar svenska barn, tar de med en gäspning…

Den farliga slutsatsen många drar från det är att integrationen funkar illa när vi håller käften men ännu sämre när vi pratar om det.

Men tystnaden är aldrig en lösning. I integrationsdebatten är tala silver och tiga är kattguld. Frågan är inte om man ska debattera eller inte, utan vad man ska debattera. Vem som ska få sätta agendan.

Just nu leder Sverigedemokraterna integrationsdebatten. Den förs på deras villkor. En ointresserad majoritet har låtit en främlingsfientlig, men engagerad minoritet sätta agendan. Att vända på det, kräver engagemang och övertygelse – något som SD-motståndarna ännu saknar.

Som avslutning bör det sägas som kommer att svida ordentligt och kommer att göra oss ganska ogillade i en del personers ögon:

Undrar du varför fascisterna kunde komma till makten på 20-talet och 30-talet ska du studera hur Socialdemokraterna, Alliansen, media och en hel del andra aktörer betett sig detta val!

Och till sist…

undrar du varför kommunisterna och anarkisterna inte kunde stoppa fascisterna på 20-talet ska du studera en bild på Dror Feiler när han blåser vuvuzela eller skramlar med nycklarför att överrösta Jimmie Åkesson eller en bild på Afa när de demonsterar mot Sd.

Det enda dessa grupper lyckats med är att förstärka det martyrskap Sverigedemokraterana eftersträvat och genom detta så har man vunnit röster för det man säger sig bekämpa!

J’ACCUSE! Politikeretablissemanget förde in Sverigedemokraterna i riksdagen. Rikta er ilska mot de inkompetenta politikerna. Det är DE som är det STORA problemet. De har stält till det så att vi inte bara fått Sverigedemokraterna i riksdagen. Vi har dessutom fått ett Sverigedemokraterna som kommer att ha ganska stor politisk makt i riksdagen, vågmästerroll eller inte vågmästarroll!

/ Torbjörn Jerlerup och Michael Gajditza

Dessutom…

Michael Gajditzas hemsida finns här!

Torbjörn Jerlerups hemsida finns här!

Lägg till Gajditza på twitter genom att klicka här!

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

Hur Socialdemokraterna och Expo svek kampen mot Sverigedemokraterna

Vad jag sa om att politiker borde tagit debatten mot Sd.

Eftervalsanalys del 3: de skulle ha mötts med argument, inte med spyor!

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner

Årets första eftervalsanalys: (med valresultatet 2010).

————————————————————————-

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de också.

Besök gärna Expo.se också, stöd dem gärna, men ta dem i örat och be dem skärpa sig!

—————————————————-

Nytt: DN, Expressen, S, V, S, S, Satmaran, M. Peter Andersson, DN, GP, SVD, HD, Tokmoderaten, FP, Ravenna, SVD, DN, PI, SVD, SDS

—————————————————–

Läs även andra bloggares åsikter om 

Socialdemokraternas misstag = Sverigedemokraternas succé!

Socialdemokraternas valstrateg 2010

Socialdemokraterna valde fel strategi inför valet. De visste att Sverigedemokraternas väljare kom från arbetarrörelsen men valde att inte ta en strid mot Sd:s idéer. Deras strategi var att det skulle räcka med att kalla Sd rasister, ta svatånd från dem och censurera dem så gått det går, och kalla Sd ett högerparti. Som en konsekvens av detta har Sd.s idéer kunnat sprida sig fritt inom arbetarrörelsen. Det räcker inte att bara säga att Sd är hemska, man måste kunna visa VARFÖR de är hemska.

Numera, när arbetare röstar på Moderaterna, är det sämsta tänkbara argument att kalla Sd ett högerparti. Dels för att det legitimerar Sd, Sd är högerextremt, inte ett högerparti på samma nivå som tex Moderaterna, och dels för att det är ett argument som tilltalar vänsterfolk som är trötta på att inte bli sedda av Socialdemokraternas ledning.

Vad har sossarna koncentrerat sig på nu i slutspurten. Ja, inte har det varit frågor som kärnväljarna är oroade över. Nej, det har varit att använda Sverigedemokraterna som vapen mot Alliansen. De fortsatte därmed med den strategi som de valde i samband med debatten mot Jimmie Åkesson 2007, att kalla Sverigedemokraterna ett högerparti för att genom det försöka skrämma arbetare så de inte röstar på Sd.

Just nu säger Socialdemokraterna att om Alliansen försöker regera med minoritetsregering tvingas de söka stöd från Sd och därför sviker Alliansen kampen mot Sverigedemokraterna. Detta är en del i strategin att kalla Sd ett högerparti. Nu tror jag knappast att Alliansen kommer att söka Sd:s stöd i riksdagen, utan snarare stöd från Socialdemokrater och Miljöpartiet. Kommer S och Mp att vilja sabotera det så ligger ansvaret för kaos på S och Mp.

Vem bär ansvar för att Socialdemokraterna, av alla partier, blev de som legitimerade Sverigedemokraterna detta valet?

Utförsäkringar

Att Socialdemokraterna inte ser sina kärnväljare ser man i hur de hanterar de viktiga frågorna för kärnväljarna.

Jag noterar avslutningsvis att Klamydiabrevets artikel om sjukförsäkringarna och Försäkringskassan satt fingret på Alliansens akilleshäl. Det enda jag undrar är varför en bloggare tvingades göra det som de Rödgröna borde gjort för länge sen? Att utförsäkringarna är Aliansens akilleshäl är ju ingen direkt nyhet, och visst har de rörgröna gnällt en hel del. Men gnäll räcker inte, man måste visa hur en politik slår hårt mot personer av kött och blod. Det valde de Rödgröna att inte göra och därför kom debatten inte igång förrän bloggarna spred Klamydiabrevet.

(Visst har Alliansen rätt i att Försäkringskassan fortfarande till stor del styrs enligt principer från Socialdemokraternas tid. De är inga änglar. Det var de som avhumaniserade Försäkringskassan genom att tex göra det möjligt för läkare som aldrig träffat en person att göra bedömningar på avstånd rörande denna och avslå ansökan om pengar. Detta var ingen borgerlig uppfinning, det var SOSSARNA som skapade det systemet. Men nu pratar vi realpolitik. De rödgröna hade vunnit om de drivit en konsekvent linje om sjukförsäkringarna. Väljarna har nämligen glömt Socialdemokraternas egna omänskliga politik.)

Absurt

Det absurda är att Socialdemokraterna hade öppet mål inför valet. De hade kunnat väcka sympati och opinion genom att använda utförsäkringarna mer öppet. Men de gjorde inte det i tillräckligt stor utsträckning.

De hade kunnat presentera ett ekonomiskt alternativ som tilltalat de väljare som flytt till Alliansen, men dessa väljare har inte blivit sedda av S och därmed röstar de på Alliansen igen.

Och de hade kunnat ta debatten mot Sd och hade då vunnit sympatier för att de lett kampanjen mot rasism och främlingsfientlighet. Men så gjorde de inte.

Nu står sossarna där med en allians med Vänsterpartiet, med väljare som flyr till Sd och Alliansen, med invandrarväljare som lockats rösta på Socialdemokraterna men som kastar iväg sina röster på Skånepartiet och Sverigedemokraterna istället, för att de inte vet mycket om svensk politik, och med aktiva partiarbetare som inte ens vet att Sd:s väljare kommer från arbetarrörelsen. Grattis Socialdemokraterna!

PS

Hur röstade jag? Jo, på Piratpartiet! Mina andra röster gick till Socialdemokraterna. Hade inte Piratpartiet funnits hade det nog blivit Alliansen i riksdagsvalet, trots att jag ogillar deras socialpolitik enormt mycket, och sossarna i kommun och landsting. Jag kan inte rösta på Mona Sahlin, som jag ser som Sverigedemokraternas valarbetare nummer ett!

**************************************

Hur Socialdemokraterna och Expo svek kampen mot Sverigedemokraterna

Vad jag sa om att politiker borde tagit debatten mot Sd.

Eftervalsanalys del 3: de skulle ha mötts med argument, inte med spyor!

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner

Årets första eftervalsanalys: (med valresultatet 2010).

*****

En vecka före valet börjar partier och media säga

att ”vi måste göra allt vi kan

för att hålla Sverigedemokraterna från riksdagen,

vi måste avslöja alla nazister i deras led

och motarbeta deras idéer”.

-Typiskt för svensk politik är… att vakna för sent!

*****

Lägg till mig på twitter: klicka här!

Nytt. Expressen,  Svd, Altenberg, AB, Högberg, Alliansfritt Sverige, Expressen, DN, Sds, HD, GP, DN, Expressen, Svd, M, AB, SVD

———————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Bloggens framtid…

Det har varit tre intensiva månader. Men det kostar på i tid och energi att ha en blogg som är en av Sveriges ledande politiska bloggar. Vill man ha 800-1200 unika besökare per dag krävs det tid och energi. Jag har jobb, flickvän, vänner och hobbies att sköta. Så jag drar ner på bloggandet. Nu blir det bloggande när jag har lust, inte flera gånger varje dag nödvändigtvis.

Valet är redan över. Jag länkar här nedan till några av de artiklar jag anser vara viktigast för eftervalsdebatten. Efter valet kommer jag med en retlig ”vad var det jag sa”-artikel. Sen kommer jag att delta i eftervalsdebatten, men på ett annat sätt än nu. Främst genom att kräva ansvar av arbetarrörelsen, som hade huvudansvaret att stoppa Sd men som misslyckades, men även genom att visa hur Piratpartiet kan komma över 1% (eller kanske över 0,5%?) igen till valet 2014 och överleva EU-valet.

Fokus för bloggen kommer att ligga på framtidsvisioner: att vara en blogg för de som vill veta var framtidsvisionerna finns (speciellt i integrationspolitiken).

Oroa er inte, jag kommer att fortsätta vara en finne i röven för Sverigedemokraterna, men även för de som valde att inte ta debatten mot Sverigedemokraterna och därför bidrog till att se till så Sd kom in i riksdagen! Läsarna av denna blogg vet att jag inte brukar hänga ut personer här, men dessa kommer att hängas ut med rumpan bar här!

/Torbjörn

PS

Och tack för alla trevliga kommentarer i gästboken och i mail som jag fått efter detta blogginlägg.


Hur Socialdemokraterna och Expo svek kampen mot Sverigedemokraterna

Vad jag sa om att politiker borde tagit debatten mot Sd.

Eftervalsanalys del 3: de skulle ha mötts med argument, inte med spyor!

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner

Årets första eftervalsanalys: (med valresultatet 2010).

*****

En vecka före valet börjar partier och media säga

att ”vi måste göra allt vi kan

för att hålla Sverigedemokraterna från riksdagen,

vi måste avslöja alla nazister i deras led

och motarbeta deras idéer”.

-Typiskt för svensk politik är… att vakna för sent!

*****

Lägg till mig på twitter: klicka här!

———————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Årets första eftervalsanalys!

"När förnuftet sov, skapades Sverigedemokraterna..."

Nu när det snart bara är en vecka kvar till valet är det dags att inleda eftervalsanalysen och eftervalsdebatten. Jag har många funderingar och kommer att delta aktivt i eftervalsdebatten. Om inget jättestort skulle ske, om ingen lägger om taktiken, och om ingen gör bort sig ser jag ungefär detta scenario.

Vem som vinner valet är lite osäkert, eftersom det beror på vilka partier som klarar sig kvar över 4% men jag tror Alliansen gör det. För Socialdemokraterna vore det bästa att de förlorade för då skulle de tvingas ta sig en funderare på hur de gör fel. Vinner de kommer inte den interna debatten igång på samma sätt om begångna fel och nya riktlinjer kan inte dras.

Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och får ca 5-6%.

Ja, det låter egendomligt att en blogg mot Sd skriver nåt sånt, men vad ska man annars göra när man ser att de politiska partierna inte tar debatten MOT Sverigedemokraterna eller de idéer bland vanligt folk som ger stöd till Sd. Roliga Hitlerfilmer i all ära, men det hjälper bara att mobilisera de redan mobiliserade. Folk väljer Sd för att de ser att det finns problem i samhället och tabun i debatten, utan att ta upp dessa problem, diskutera de tabubelagda frågorna och bemöta Sd:s idéer kan man inte stoppa partiets väg in i riksdagen.

Det har jag sagt från dag ett för den här bloggen. Nu är det en vecka kvar och för sent. Nu hänger valresultatet på om Sd gör bort sig (då kan de åka ut) eller om de etablerade partierna gör bort sig (då Sd kan få över 6%).

Hur reagerar Socialdemokraterna?

Väljarundersökningen på valdagen kommer att chockera Socialdemokraterna eftersom VALU och SCB återigen kommer att komma fram till att Sd:s väljare kommer från arbetarrörelsen, precis som 2006. Förhoppningsvis kommer partistrategerna fram till att man valde fel väg, men eftersom dessa strateger vid motgången 2006 inte ändrade politik utan sa ”vi kör på med mer av samma sort”, finns risken att de gör så 2010 också. Det hänger på om S kommer till makten eller inte. Kommer sossarna till makten och de fortsätter att bemöta Sd som nu bådar det inte gott för 2014. Förlorar sossarna valet ryker Mona Sahlin och då finns det utrymme för självkritik.

Jag vet att många antirasister som ägnat dagar och veckor och månader åt att bekämpa Sd genom möten, artiklar och arbete inom arbetarrörelsens led kommer att skaka på huvudet åt mig nu när de läser detta. Men så är det. Det finns en gigantisk skillnad mellan hur Sd bemöts och hur Sd får sitt stöd bland folk.

Om inte vi antirasister kan känna av hur stämningen är bland vanligt folk kan vi aldrig bemöta Sverigedemokraterna effektivt.

Det ironiska är att en massa folk från de olika partierna tycker att partierna gör ENORMT  MYCKET för att stoppa Sd redan idag. De kommer givetvis att bli irriterade och sura på mig. Nåja, förhoppningsvis vaknar de upp efter valet och inser att de gjorde nästan allt… utom att bemöta Sd:s idéer UTÅT och OFFENTLIGT i stor skala. Dessutom glömde Socialdemokraterna bort att medge att det existerar samhällsproblem och att Sd vinner på att dessa problem ännu till stor del sopas in under mattan…. Dessa små detaljer glömde Socialdemokraterna!

Inte vågmästare

Sverigedemokraterna blir inte vågmästare, hur än valresultatet utfaller. Men väl i riksdagen kan de börja bygga upp en maktbas. Deras drömsenario är att Socialdemokraterna vinner valet. Då kommer Sd att ha ett guldläge inför 2014 och kan plocka både röster från sossarna och Alliansen, om inte arbetarrörelsen kommer igång med ett internt självkritiskt arbete. (Men hur ska man lyckas vara självkritiska om man vinner och är rusiga över vinsten?)

Partierna försöker hitta egna lösningar och går förbi Sd. En tänkbar variant är Alliansen väljer att regera med stöd från Miljöpartiet.

Om Alliansen vinner blir det väl ungefär som nu, med skillnaden att Alliansen måste manövrera med tanke på hålla Sd stången.

Med tanke på Folkpartiets framtoning kommer Alliansen nog att försöka göra några utspel för att dra uppmärksamheten från Sd. Lite mer burkaförbud och lite hårda tag och lite mer pengar till polisen. Utan en grundläggande debatt om sakernas tillstånd spelar detta Sd i händerna hur väl än enstaka aktörer menar.

Piratpartiets chockval

Piratpartiet kommer att befinna sig i nån slags chock efter valet. De kommer att undra varför deras resultat blev så lågt. En del kommer att skylla på media, andra på att kampen mot Sverigedemokraterna ledde till att folk röstade på de etablerade partierna.

Piratpartiets framtid efter valet kommer till stor del att bero på om Pp kan få igång en intern självkritisk debatt eller inte.

Kommer de att inse att om man skriver valmaterialet, och har en politik, som riktar sig in på en målgrupp på mindre en två procent av landets väljare, så ska man vara glad om man ens lyckas få en tredjedel av denna målgrupp att rösta på Pp.

Partiet fick röster i EU-valet eftersom partiet sågs som en sorts politikens ”Wikileaks”, ett slags politikens JO eller JK, som skulle stoppa myndighetsmissbruk och kontrollsamhället. Fildelningen och upphovsrätten var inte anledningen till partiets stöd i EU-valet, orsaken till stödet var djupare än så eftersom fildelningen blev SYMBOLEN för en vilja att kontrollera myndigheternas utövning. Den blev en symbol för frihet.

Av denna önskan bland folk att få ett parti som kontrollerar myndigheter och regeringar på alla sätt, och bekämpa maktmissbruk, blev ett parti som i sin valretorik mest pratar om fildelning och censur av internet och e-trafiken. Ett parti som har ett valmaterial som till och med får fildelare att somna av leda när de läser det. Hur det kunde gå så fel trots att det finns så många i partiet vars engagemang sträcker sig utöver bara skydd mot elektronisk avlyssning, är viktigt att debattera. Den debatten blir avgörande för Piratpartiets framtid.

Att Feministiskt Initiativ får fler röster än Pp borde också få partiet att tänka till och inte bara skylla på media.

Nytt liberalt parti?

Piratpartiets misslyckande, Sverigedemokraternas intåg i riksdagen, det ökade samarbetat mellan olika liberala grupper över partigränserna och kritiken mot det svenska valsystemet, kommer att öppna upp diskussionen om ett nytt liberalt parti i Sverige.

Om Alliansen gör som sina partibröder i Europa och börjar föra en politik i Sverigedemokraternas riktning, så kommer detta att ännu mer öppna upp för en sån debatt. Samma sak om Alliansen skulle förlora valet.

De band som knutits över partigränserna, som man kan se en del av i valet (Liberati, etc) kan då resultera i nåt helt oväntat, en ny partibildning i det borgerliga blocket.

Jag hukar mig…

Nu kommer det att komma ruttna tomater från alla håll. Framför allt så kommer en del att säga att jag är uppgiven när det gäller chansen att förhindra spridandet av Sverigedemokraternas idéer. Det är jag inte. Men jag tror att som läget är nu behöver politikerna känna av chocken att Sd faktiskt kom in i riksdagen för att kunna mobilisera sig effektivt.

Jag började blogga i juni efter att ha hållit mig från politiken i många år (eftersom jag var ganska fel ute politiskt sett). Det jag har sett imponerar inte på mig alls.

Jag tar egentligen inte ställning mellan höger och vänster. Livet har lärt mig att lösningarna på problem brukar finnas på mer än ett håll. Min inställning till politik idag är tvärpolitisk. Jag ser mycket hos Vänstern och sossarna som jag tycker behövs, och mycket hos moderater och libertarianer och Piratpartister.

Det finns utrymme för förändring i Sverige, men då måste vi först inse att SJÄLVKRITIK är A och O. Att kunna uttala de magiska orden: ”vi hade fel” eller ”vi valde fel väg”… Först då kan man leta efter alternativa färdvägar! Och detta kommer jag att arbeta för efter valet.

Och därför är denna eftervalsanalys jag gör redan innan valdagen, inte pessimistisk och uppgiven, utan NÖDVÄNDIG.

Sverigedemokraterna – nej tack!

Men jag kommer att fortsätta argumentera för att stoppa Sd. Partierna KANSKE har nåt triumfkort de bara väntar att få spela ut…

En sak är klar… I min vision av det framtida Sverige finns inget utrymme för ett parti som sprider HAT och FÖRDOMAR som Sverigedemokraterna. Det är helt ok att kritisera religioner, men fördömer man en religion genom att kalla den nazistisk eller anser att den är värre än nazismen, så sprider man HAT. Och det är inte acceptabelt!

Mitt Sverige är frihetens och toleransens Sverige, inte Sverigedemokraternas nidbild av Sverige. Och kampen mot hatet får aldrig upphöra! Och jag tror att de flesta av Sverigedemokraternas väljare kan fås att inse att partiets hat inte är förenligt med varken sunt förnuft eller svenskhet.

Men när man ser allt fler och fler människor på diskussionsforum som Familjeliv, eller ute i ”verkligheten” som säger att. ”politikerna säger aldrig vad det är som är så FEL med Sverigedemokraternas politiska förslag”, så förstår man att nåt har gjorts fel i årets debatt.

PS

Och givetvis hoppas jag att hela min valanalys är fel, att jag får säga ”jag hade fel”… Jag hoppas folk är vettiga och säger nej till spridande av hat och håller Sd utanför riksdagen. Jag hoppas att partierna tar fram triumkorten mot Sd och jag hoppas att Pp skärper till sig. Jag hoppas att Sossarna får igång en härlig intern självkritik och förnyelsearbete även om de kommer till makten och att Alliansen inte flirtar med Sd! Jag hoppas att partierna tar itu med de stora integrationsproblemen i våra förorter och slutar behandla invandrare som andra klassens människor, etc, etc…

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de kampanj mot Sd och länka till dem.

—————————————————–

Nytt: GD, SL, HD, AB. M, Pp, Blogge, PP, Liberati, Anna Troberg, Jesper Svensson, Svansbo, FarmorGun, PP, Svd, Tokmoderaten, LouiseP, Svd, Beijbom, AmandaBrihed, Svd, Svd, Svart Måndag, Dn, Schultz, GP, Gp, Gp, Gp, Skanskan, Skanskan, Sds, Sds, Expressen, Sds, Rudberg, Expressen, Peter ANdersson, Kent Persson . Essbeck, A Broman, Alliansfritt Sverige, Proffstyckarna, Lzac, Isobel, Felten, Klara, PI, Alliansnytt, FN . Hax, HAX

Läs även andra bloggares åsikter om 

Hur Socialdemokraterna både kan stoppa Sverigedemokraterna och få fler röster!

Efter min ganska negativa artikel om Socialdemokraterna igår är det dags för en mer positiv idag.

Om man är mitt inne i ett brinnande krig och det går dåligt i kriget brukar det viktigaste vara att byta ut ledarskapet. Går det dåligt tyder det på att det är fel generaler som sitter och bestämmer över krigsstrategin. Eventuellt kan en Överbefälhavare sitta kvar, men generalerna kring ÖB:n måste bytas ut. Så gjorde britterna 1940 under andra världskriget, så måste sossarna göra nu, mitt under pågående val, för att vinna fler röster.

Partiet jagar röster i förorterna, det är ju inte fel, men det förhindrar inte flykten FRÅN Socialdemoktraterna och det förhindrar inte att stödet som Sverigedemokraterna får från folk som annars brukar tillhöra sossarnas kärnväljare. Det är ju liksom inte sossarnas väljare i invandrarförorterna som Sverigedemokraterna just nu snor.

För det första måste partiet inse att Sverigedemokraternas röster kommer från arbetarrörelsen. För det andra måste partiet inse att det finns ganska många missnöjda arbetare som faktiskt gått över till det borgerliga blocket eftersom de upplever att de inte blir sedda eller hörda i Socialdemokraterna. För det tredje handlar det om att lyssna till de som är missnöjda med Mona Sahlin inne i partiet.

Dessa tre exempel av missnöje hänger nämligen ihop. Partiets kärnväljare, arbetarna, överger skutan som råttorna överger ett sjunkande skepp.

Vad partiet måste göra direkt är att lägga om sin valstrategi. Först kickar man alla valstrateger som bestämmer idag (behåll dem som ett rådgivande organ) sen samlar man alla de som varnat för att den här situationen skulle uppstå och lyssnar till dem, de har nog idéer.

Två flugor i en smäll

Sen kan partiet slå två flugor i en smäll och förklara krig mot Sverigedemokraternas IDÈER. Inte genom att förklara att Sd är ett högerparti eller sånt trams, och inte genom att debattera som Mona debatterade 2007 mot Jimmie Åkesson, utan genom att ta en strid för människovärdet och det öppna samhället och mot Sverigdemokraternas demoniseringar av hela folk.

Det finns gott om aktivister på lokal nivå som tagit debatten mot Sd, för fram dem och synliggör dem och måla upp Socialdemokraterna som alternativet för dem som tar FAJTEN!

Och synliggör samtidigt den vanliga väljaren genom att medge att partiet begått misstag i det förflutna, att det finns problem som de vill ta itu med, och att partiet nu SKA ändra strategi. Attackera Göran Persson om nödvändigt som syndabock för förflutna fel.

(Och för guds skull håll reda på vilka som säger att partiet redan nu gör allt detta nationellt. Sossarna gör INTE det nu alls. Alla som påstår det bör hållas borta från en vettig valkampanj.)

Eller har sossarna gett upp, som Kent Persson påstod i sin blogg igår?

Varför?

Varför ger jag tips till Socialdemokraterna? Jag är ju ingen socialdemokrat. Jo, därför att sättet att stoppa Sverigedemokraterna, och sättet för sossarna att få fler röster, är samma sak.

Jag har inte bestämt helt vad jag ska rösta på ännu, vänster eller höger. Jag hade ett visst hopp om Piratpartiet, men numera vet jag inte om det är rätt för mig.  För mig är vänstern och högern ganska lika som det är nuförtiden, så det är nästan som att rösta på samma sak. Men vad jag röstar på kommer jag inte att skriva här, min blogg är och förblir tvärpolitisk.

Men det parti som drar igång en riktig offensiv mot Sd får min röst, det lovar jag! Och jag tror fler resonerar som jag! Och… Jag vet medlemmar i Kommunal som säger att de bara tänker rösta på Sossarna om de ser dem.

Vad betyder ser dem? Ja, fråga inom partiet, för det finns folk som vet vad det betyder att nån säger att han eller hon inte blir sedd!

Läs även artikeln från igår om att Sverigedemokraterna vinner på sossarnas misstag!

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

—————————————————————————–

Nytt: Svd, Kent Persson, Peter Andersson , Svd, GP, Svd, Svd, Röda Berget, Enn Kokk, DN, AB, AB, AB, Boström, Bjereld

Läs även andra bloggares åsikter om 

Sverigedemokraterna vinner på sossarnas misstag!

Struts, eller Mona Sahlin på valturné?

Om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen, kommer detta till stor del att bero på att Socialdemokraterna och arbetarrörelsen misslyckats bemöta Sverigedemokraternas främlingsfientliga idéer i de egna leden.

Efter valet 2006 stod det klart för alla att Sverigedemokraternas väljare huvudsakligen var arbetare, LO-anslutna och kom från arbetarrörelsen. För att bemöta detta gjorde sossarna ett misstag. De fokuserade på att kalla Sd ett borgerligt högerparti för att skrämma arbetare att rösta på Sd, en taktik som misslyckats och är farlig, och detta skulle de aldrig ha gjort! Kommer de att rätta till sitt misstag nu, i elfte timmen?

När man insåg vad som höll på att hända inne i arbetarrörelsens egna led gjorde de en hel del för att ”utbilda” sina aktiva. Strategerna inom partiet såg ju vad som hände 2006 och var livrädda. Så massor av studiecirklar har arrangerats och Expo har anlitats. Men hur har man bemött Sd? Hur har retoriken varit? Och har man attackerat partiets idéer på STOR, MASSIV skala, utåt i det offentliga?

Svaret är nej!

Ur det interna materialet

I det interna Socialdemokratiska materialet läser vi följande:

I en debatt där SD deltar måste debatten handla om värderingar, om höger och vänster och att SD är ett högerparti som nästan alltid stödjer alliansen. I en direkt argumentation mot SD bör följande huvudbudskap framgå: Sverigedemokraterna är ett högerparti med rötterna i nazismen. De är arbetarfientliga, kvinnofientliga och främlingsfientliga. Sverigedemokraterna bryr sig inte om jobbfrågan, de har en oansvarig ekonomisk politik och en politik för ökade klyftor.

I ett läge där många Socialdemokrater och arbetare går högerut och röstar på alliansen för att de inte anser att Socialdemokraternas politik är bra, och politikermissnöjet utbreder sig i de egna leden, väljer man i arbetarrörelsen en strategi som går ut på att i praktiken skylla problemet Sd, på de borgerliga. ”Sd är som de borgerliga, därför är de fel…”

Jag kan förstå hur de tänkt som formulerade denna idé, men skakar ändå på huvudet åt galenskapen. Är verkligen Sverigedemokraternas största problem att de är borgerliga?

Dessutom ger det legitimitet till Sd. Jag menar… Sverigedemokraterna kan väl inte vara så farliga om de är som de borgerliga partierna, eller hur? Då är de väl rumsrena?

Problemet med att kalla Sd för borgerligt

Mona Sahlin reser just nu omkring och försöker ragga invandrarröster för att vinna valet. Argumentet hon använder är att de måste rösta (på sossarna givetvis) annars kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen. Detta kan verka vara ett pittoreskt inslag i valdebatten men belyser något mycket intressant. Nu, två veckor innan valet, verkar Mona Sahlin och arbetarrörelsen fokusera mer på att få in invandrarröster än att se till att arbetare och LO-medlemmar inte röstar på Sd.

Retoriken att Sd är ett borgerligt parti har slagit tillbaka inom partiet. Jag besökte LO:s valstuga på Hötorget i Stockholm nyligen, där nån höjdare från LO (varför märker man alltid vem som är LO-pamp på 20 mils avstånd?) höll låda. Jag frågade honom hur det var med Sd stödet inom LO, och hur det går i kampen mot Sd internt, och han sa: ”Det är inget problem, Sd är ett högerparti, inte ett arbetarparti”. Han sa dessutom att nästan inga LO-medlemmar röstar på Sd. Ljög han eller var han verkligen så okunnig?

Jag ställer därför frågan om inte retoriken att Sd är ett högerparti har vaggat in aktivisterna i arbetarrörelsen in i nån sorts falsk trygghet. Att de tror att de inte behöver ta strid mot Sd:s idéer på allvar eftersom det ändå är högerns väljare som röstar på Sd. Så de kan mobilisera invandrare istället för arbetare!

Valet 2006

Förra valet borde ha blivit en ORDENTLIG väckarklocka för Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna levde innan dess i den fasta förvissningen att Sverigedemokraternas röster kom från det borgerliga hållet. Partiets ledarskap var ju personer som haft borgerliga sympatier. Men när VALU, undersökningen om väljarnas sympatier på valdagen, publicerades visade det sig att väljarna kom från vänstern och att hela 56% av Sverigedemokraternas väljare 2006 var LO-medlemmar.

Vidare undersökningar har bekräftat detta!

Men nej… Som sagt ser man inte mer aktivitet från sossarna, i det öppna, utåt (och riktat till de stora väljarskarorna) för att bemöta Sd:s idéer. Tvärtom… (Fast jag vet att det varit annorlunda internt, bland aktivisterna i arbetarrörelsen.)

Nu när valkampanjen är i full gång verkar det nästan som om Socialdemokraterna och LO tror att detta interna arbete mot Sd räcker. Nåt mer behövs inte. I övrigt försöker man tysta Sd så gott det går, och tar ingen debatt med Sd och man tar inte heller en debatt mot Sd:s idéer. Att bemöta Sd:s idéer skulle ge Sd ”uppmärksamhet” och är negativt, sägs det internt.

Istället är det röstmaximering som gäller!

Ilska

Jag börjar märka en viss ilska i de egna leden mot att partiet inte gör nåt mot Sd. Strategin ”ligg lågt och ge dem inte uppmärksamhet” betyder ju också att varken parti eller fack utåt i den offentliga retoriken gör upp med de idéer som attraherar alla LO-anslutna Sd-sympatisörer. Dessutom inser allt fler att deras egna argument ger legitimitet till Sd. Om det stora problemet med Sd är att det är borgerligt är de väl inte så hemska… Eller hur?

Visst har LO och sossarna satt ihop fina broshyrer och fint studiematerial mot Sd, men det är bara en bråkdel av alla LO-medlemmar som tagit del av dessa fina broshyrer och kurser.

Och det farligaste av allt är som sagt att man arbetarrörelsen att Sverigedemokraterna är ett högerparti, för det har lurat många medlemmar att tro att ”vi har inga stora problem i vänstern”, när det snarast förhåller sig tvärtom. Denna strategi, som Mona Sahlin varit med om att skissa upp, kommer att straffa sig om Sd kommer in i riksdagen och sossarna förlorar valet. Då kommer de egna leden att rulla Mona, och de ansvariga runt henne, i tjära och fjädrar och kicka ut dem från partiets ledning. Med rätta!

58% LO-medlemmar röstade på Sd

Låt oss kika närmare på hur det förhåller sig med statistiken…

Vid valet 2006 fick Sverigdemokraterna 2,93% av rösterna. Det är värt att notera att samma andel, dvs 3%, av LO-medlemmarna röstade på Sverigedemokraterna. Det är höga siffror. Vid studier av fackföreningstillhörigheten för väljare som röstade på sverigedemokraterna upptäcker man att hela 56 procent var medlemmar i LO.

LO-dominansen bland sd-väljarna var alltså till och med större än bland socialdemokraterna! 38% av Socialdemokraternas väljare 2006 var LO-medlemmar och 34% av Vänsterpartiets.

Från vänster!

Jag citerar ekonomism.us

Av figuren, som visar partibytare vid valet 2006, framgår att i princip alla sverigedemokraternas nya väljare kom från vänsterblocket. Om man dessutom betänker att de väljare som röstade på kd 2002, men inte 2006, till stor del är väljare inlånade från socialdemokraterna klarnar bilden.

Statistiken kommer från Scb. I Scb:s rapport om valet 2006 står det:

Enligt valundersökningen 2006 vann sverigedemokraterna sina väljare i huvudsak från de tre samarbetspartierna och från gruppen blankröstare. Sverigedemokraternas väljarvinster motsvarar 18000 väljare från socialdemokraterna, 18000 väljare från gruppen blankröstare, 10 000 från miljöpartiet och 5 000 från vänsterpartiet. Valets vinnarpartier, de fyra borgerliga allianspartierna, bidrog visserligen också med väljare till sverigedemokraterna, men drar man ifrån väljarströmmarna som lämnade sd för de olika allianspartierna blir balansräkningen nära noll.

Sd – arbetarnas parti?!

Det finns en till undersökning som är intressant och som gjordes 2006 om skånska väljare, De okända väljarna, av Anders Sannerstedt. Han skriver.

Sverigedemokraterna har sitt absolut starkaste stöd bland väljare från arbetarhem.Partiet går inte särskilt bra bland företagare eller jordbrukare och har mycket svagtstöd bland akademiker. Detta understryker bilden av Sverigedemokraterna som ett parti som har sitt starkaste stöd i arbetarklassen. För andra europeiska länder är också tendensen att högerextrema partier har starkare stöd i arbetarklassen (Lubbers,Gijsberts & Scheepers 2002). Ofta rapporteras också ett starkt stöd från småföretagare (Arzheimer & Carter 2006 sid. 422), men det gäller alltså inte för Sverigedemokraterna.Uppgiften att försöka attrahera arbetare och småföretagare samtidigt beskrivs av flera forskare som en svår balansgång (t.ex. Ivarsflaten2005).

10% av väljarna i Skåne, med arbetarbakgrund, röstade på Sd 2006, enligt undersökningen, som ni kan se i denna tabell.

Att väljarna från Sd kommer från vänstern och har arbetarbakgrund betydde dock inte att de TÄNKTE som socialdemokraterna. Undersökningen om de Skånska väljarna visade också att Sd.s väljare inte såg sig som vänster, utan mer som mittemellan vänster och höger. De var tex för sänkt skatt. Men författaren hävdade ändå:

Vi har inte underlag för att avgöra varifrån Sverigedemokraternas nytillströmmande väljare har kommit. Partiets väljare påminner emellertid i fler avseenden om socialdemokraterna: starkast stöd i arbetarklassen, starkare ställning bland väljare med låg eller medellåg utbildning. Sverigedemokraternas väljare befinner sig heller inte på den åsiktsmässiga högerkanten, utan i mitten. Det förefaller rimligt att våga gissningen att en stor del av Sverigedemokraternas väljare i Skåne 2006 tidigare har stött socialdemokraterna.

Arbetare och Sd, mer statistik!

På riksnivå är det fler som klassar sig som arbetare. 2008 gjordes en ny undersökning där man kom fram till att sextiotre procent av Sd:s väljare klassade sig som arbetare, mot 25% i genomsnitt bland väljarna. Andelen LO-anslutna antogs då vara 41%, alltså lika mycket som bland Socialdemokraternas väljare.

Detta kan jämföras med Vänsterpartiet som hade 50% av väljarna som definierade sig som arbetare 2008, och 1/3 var LO-anslutna!

Undersökningen 2006 (Scb) har mer intressant information om detta. Låt oss titta på en tabell:

55% arbetarklass mot 43% hos sossarna!

Undersökningen 2008 och undersökningarna 2006 (Scb) visar ännu mer intressant statistik. 21% av Sd:s väljare 2006 var industriarbetare mot 16% av sossarnas väljare och 6% (!) av Vänsterpartiets (sidan 337). Bland gruppen övriga arbetare tillhörde 29% av Sd:s väljare denna grupp, därefter följde även här sossarna med 24% och Vänsterpartiet 21%.

Till sist!

Det är befängt att sossarna kallat Sd ett borgerligt parti, och klumpat ihop Sd med alliansen, så som de har gjort i den interna retoriken. Lika befängt är det att säga att Sd:s huvudproblem är deras inställning till arbetare och arbetsrrätten och att de hyser borgerliga sympatier.

Nu ska jag prata klarspråk. Sossarnas strategi är åt helvete fel eftersom det  är fullt legitimt och människovänligt att vara borgerlig och vara för avreglering och urholkad arbetarrätt. Man kan vara mot det, jag ogillar nedmonteringen av LAS, men det är en fullt legitim fråga!

Det som DÄREMOT INTE är legitimt är att sprida hat och fördomar som Sd gör. Det är aldrig legitimt att dra grupper, kulturer och religioner över en kam och demonisera dem, som de gör med islam. Men detta bemöts i andra hand i deras interna material som visar hur de ska ta striden mot Sd. Argumenten mot främlingsfientligheten kommer lååååååångt efter argumenten mot att Sd är för ”raserandet av välfärdsssamhället” och att ”sd inte är arbetarvänligt” plus argumenten om att ”Sd är ett högerparti”.

Socialdemokratins misstag i detta val är att de tror att det går att bemöta Sd genom att tysta dem, censurera dem, förneka problem som finns och bara ta debatten mot Sd genom att i huvudsak bemöta de av Sd:s idéer som faktiskt är ICKE FRÄMLINGSFIENTLIGA och LEGITIMA, men som anses vara borgerliga!

Kort sagt, sossarna tog beslutet att inte bemöta Sd:s idéer offentligt, och sånt straffar sig!

Eftersom de flesta av Sd:s väljare kommer från arbetarrörelsen och ”arbetarklassen” hade sossarna kunnat spela en viktig roll i att stoppa Sd… men nej! De har hittills försummat att ta den chansen!

Och denna inkompetens kanske hänger ihop med andra problem inom S, som att kärnväljarna flyr partiet?

Om inte Mona vill bli rullad i tjära och fjädrar är det dags att ta strid NU och mobilisera de egna leden! Men jag hoppas för guds skull att Mona själv håller sig från striden, låt de som KAN ta debatten mot Sd ta den. Hon visade i debatten mot Jimmie Åkesson att hon inte kan debatten!

(Nej, jag anser INTE att alliansen skött saken bättre om ni tror det. De har inte gjort mycket mer än S för att bekämpa Sd:s ideer. Men just nu är det mer akut att gnälla på sossarnas inkompetens!)

____________

Nytt: ExpressenSvdDnExpressen, Expressen, AB, AB, DN, SVD, Svd, AB, Högbergs tankar, Tokmoderaten, SvdBohlmark, Hagwall, Jonas, Centerblogg, M, Altenberg, Kent Persson, DN, AB, Sds, HD, Svd, AB, Expressen, DN, SVD, GP, Svd, GP, GP, PI, PI, PI, Mikael Andersson, Radikalen, Mikael Andersson, KV, ANdreas Getzman

och Pehr T Olssons intressanta artikel i Sds idag.

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

—————————————————————————–

Nytt: Gustav AnderssonHDExpressenHDSvdDDHdSdsGpDnDnSvdExpressen, Sds, Jonas Sjöstedt, Svd, Lisa, Oskar Öholm, PI, Peter Andersson, Brihed, DN

Läs även andra bloggares åsikter om 

Riksdagspartierna spelar rysk roulette!

Det är ett farligt spel riksdagspartierna spelar! De vet att det finns tre alternativ i hur man kan hantera Sverigedemokraterna och av de tre alternativen har de valt det näst bästa, och näst sämsta: att tiga ihjäl och censurera Sd och eventuellt försöka ta röster från dem.

Antingen betraktar man dem som ett parti som alla andra. Alla partier säger nej till det. Med tanke på att Sd gör en massa fördomsfulla negativa generaliseringar mot andra folk och religioner, är detta rätt.

Eller så behandlar man dem demokratiskt och lika, enligt det stöd de har, men tar avstånd från dem TYDLIGT genom att ta debatten mot deras idéer. Men man censurerar inte.

Eller så väljer man att inte ta debatten mot dem med motiveringen att de är rasister, och försöka tiga ihjäl dem samtidigt som man stänger ute dem så gott det går.

Av dessa tre alternativ har man valt det tredje. Troligen därför att de vet att många av partiets inte kan ta debatten mot Sd. Skulle de ta en debatt mot Sd känner de att det skulle kunna ge Sd stöd, dvs att det stjälper istället för hjälper.

Partierna vill alltså inte att stödet till SD minskar. För om man vill att Sd krymper måste man driva en aggressiv kampanj mot deras idéer. Istället chansar man på att man kan få stödet till Sd att ligga under 4% genom att TIGA ihjäl dem, och censurera dem så gott det går.

Detta är en farlig strategi att använda mot ett parti som fick 2,9% i senaste valet och som har 4-6% i opinionsmätningarna.

Vem avkräver vi ansvar av om riksdagspartiernas strategi misslyckas?

Nyheter: Sds, Svd, AB, Svd, DN, Högbergs tankar, AB, Alam, PI, Peter Andersson

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

*****

Läs även min samling argument MOT Sd

och argumenten varför partierna måste ta debatten NU

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de

Socialdemokraternas argument mot Sverigedemokraterna

Fria Nyheter har fått tag på Socialdemokraternas argumensamling mot Sd. Det var intressant läsning. Djupare än jag trodde det skulle vara. Fast det stora problemet är att sossarna inte erkänner att det finns stora problem och att faktiskt de varit med om att skapa dem. Och de betonar Sd:s GENERALISERINGAR alldeles för lite. Men läs dem, de finns på här!

Jag citerar styckena om islam här.

Deras påstående: Muslimer vill inte integreras.

Vårt svar: Att det är viktigt för en del muslimer att fortsätta gå till moskén eller upprätthålla vissa traditioner, det betyder inte att man inte vill integreras. Ska inte en svensk som flyttar utomlands och vill besöka svenska kyrkan och fira Lucia få göra det skulle det betyda att man inte vill integreras i sitt nya land?

De säger: Muslimer hotar svenska traditioner. Det får inte serveras fläskkött i skolan. Badhusen stängs för allmänheten när muslimska kvinnor ska bada.

Vi säger: Svenska traditioner är inte hotade. Att kommunens verksamhet anpassas efter medborgarna är inte konstigt. I skolan anpassas maten efter eleverna på skolanexempelvis har det länge funnits vegetarisk mat. Sedan skolmåltiden infördes har skolan erbjudit judiska barn alternativ till fläskkött och numera är det självklart att det ska finnas även ett vegetariskt alternativ. Svenska traditioner har överlevt förändringarna i matvanorna och muslimer utgör knappast något hot mot falukorven. Det ni gör är att bedriva skräckpropaganda – håller du kanske med SD i Växjö om att vi snart kommer få sharialagar i svensk domstol?

De säger: Islams kvinnosyn – hedersbrott och burkor m.m. – ska hållas utanför Sverige.

Vårt svar: Varken hedersbrott eller burka har något stöd i Islam, utan är ett förtryck av kvinnor som extrema grupper felaktigt försöker motivera med hjälp av religion. Samma typ av extremism och fundamentalism finns tyvärr även i andra religiösa eller politiska grupper. Två kända exempel är Fadime och Pela, som båda tillhörde familjer som inte var religiösa.

De säger: Islam och demokrati går inte ihop.

Vår stoppreplik: I alla religioner finns extremism. En hel del av de muslimer som har kommit till Sverige är just för att de velat fly från fundamentalism och förtryck. Ändå tvekar inte SD att dra alla muslimer över samma kam. Varför ska just alla muslimer beskrivas som en enhetlig grupp men inte de kristna? Det finns kristna fundamentalister i USA som skjuter abortläkare och det finns kristna rebellgrupper i Centralafrika som specialiserat sig att göra barnsoldater av barn de kidnappat. Klumpar ni också ihop svenska kristna med dessa extrema grupper, som ni gör med svenska muslimer?

Allmän stoppreplik islamskrämsel: Ni bedriver skrämselpropaganda och försöker skapa splittringar i samhället Men skiljelinjen går inte mellan kristna och muslimer. Den går mellan oss som tror på demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigeter och ett tolerant samhälle på den ena kanten och de som inte tror på dessa värderingar. De andra kan vara muslimska extremister, kristna extremister eller Sverigedemokrater .

De säger: Se på upploppen i förorterna och gängbråk – det mångkulturella samhället fungerar inte. Ni försöker tysta fakta!

Stoppreplik: Upplopp och gängbråk handlar oftast om utanförskap, brist på jobb och om diskriminering. Men ni bryr er inte om grundorsaken till kriminalitet, ni utnyttjar bara brottslighet som hjälper era syften. Det gjorde en del av era politiker efter dödsmisshandeln i Landskrona och på många SD-hemsidor kryllar det av information om brottsfall – men bara när den misstänkta personen har utländsk bakgrund. Ni utnyttjar cyniskt både tragiska brottsfall och sociala problem för att ta politiska poäng – i stället för att föreslå en politik som minska klyftorna och socialt utanförskap.

Källa: FRIA NYHETER

Nyheter: IDG, Expressen, Barometern, HD, Sds, Expressen, Svd, GP, Kommunikation

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

(S)trutspolitik eller Sverigedemagogik?

Efter debatten igår mellan Schyman och Åkesson på Svt, kollade jag upp vem en av de ”oberoende” experterna är som kommenterade debatten är. Nämligen Nisha Besara. Och jag hittade denna kolumn på Frihet.se från 2008 om Sverigedemokraterna som förtjänar att läsas eftersom den beskriver sossarnas problem att ta debatten med Sd, och att hantera integrationsproblemen,  i ett NÖTSKAL!.

KRÖNIKA | Publicerad 2008-02-10

SOCIALDEMOKRATERNA HAR bestämt sig för att byta strategi gentemot sverigedemokraterna. Nu ska det lilla obskyra partiet med apart agenda inte längre ignoreras. ”Vi ska ta debatten” lyder mantrat och med det hoppas (s) att sverigedemokraternas framgångar ska stävjas. Men det är dömt att misslyckas.

Jag ska erkänna att jag tidigare har propagerat för att ”vi ska ta debatten”. Men jag har insett att socialdemokraterna inte kan ta debatten med ett rasistiskt parti, så länge man inte förändrar sin egen verklighetsbild. För som det är nu kommer (s) med ”debatten” bara att bekräfta (sd) och så har det lilla obskyra partiet vunnit slaget. Jag ska förklara.

FÖR MER ÄN TIO ÅR SEN beslutade riksdagen om en ny integrationspolitik. Målet var att komma bort från uppdelningen ”svenskar” och ”invandrare”. Invandrarpolitiken skulle bort och invandrarretoriken med den. Integration skulle innebära att det i Sverige finns en (1) grupp människor, bestående av nio miljoner individer, som staten skulle integreras med. Staten skulle ta hänsyn till befolkningens behov så som de såg ut (integreras med sin befolkning) och inte utifrån föreställningar om två olika grupper och deras eventuella (kollektiva) behov.

TIO ÅR SENARE kryllar det fortfarande av invandrare hit och invandrare dit i den politiska debatten och i den socialdemokratiska retoriken. Vissa dristar sig så långt som att säga ”utländsk bakgrund”, men skillnaden är bara språklig. Uppdelningen finns där likväl och det är den som är det grundläggande felet: att man skapar två grupper och sätter en etikett på en av dem. Den ”gruppen” föreställer man sig har likadana behov och bekymmer, ska tilltalas på ett visst sätt och med en viss politik.

Till och med SSU går i fällan. Debatten på förbundskongressen förra sommaren kretsade kring två grupper som skulle ”interagera” med varandra. Det ansågs progressivt att ordet ”integration” byttes mot ”interaktion”, men skillnaden är också här bara språklig.

Det är just svårigheten – eller oförmågan – att släppa den här uppdelningen som gör att socialdemokratin i dagsläget inte kan vinna debatten över sverigedemokraterna. (s) bekräftar nämligen vareviga dag den rasistiska världsbilden – att det finns ett ”vi” som är på ett visst sätt och att det finns ett ”dom” som är på ett annat sätt. Och att dessa ”vi” och ”dom” aldrig kan skapa något gemensamt i detta land som vi alla delar. På sin höjd ”interagera” med varandra. JAG SKULLE ÖNSKA att (s) och SSU vågar släppa föreställningarna om två grupper och förhålla sig till alla svenskar på samma sätt, utan etiketter. Då skulle vi slippa stigmatisering, kollektiva lösningar som inte fungerar och en känsla av ständigt ifrågasättande och främlingskap hos en miljon svenskar.

SÅ ATT ”TA DEBATTEN” kommer dessvärre innebära att sossar förbereder sig för att möta potentiella sd-väljare genom att läsa på om vad ”invandringen kostar” och säga hur fint det är med multikulti, vad det har bidragit med för Sverige. Men den strategin fungerar inte – för då befinner man sig på sverigedemokraternas planhalva. Då har man inte ifrågasatt det allra mest grundläggande i sverigedemokraternas ideologi och verklighetssyn, utan tvärtom bekräftat den och spridit den vidare. När man envisas med att dela upp befolkningen i två läger – även om det sker i all välvilja – blir det omöjligt att vinna kampen mot rasisterna.

Inlägget är intressant, för sossarnas problem är ju onekligen att de uppdelat verkligheten i ”vi” och ”dem”. På ett annat sätt än Sd, men lik förbaskat så. Invandrarna är en ”svag grupp”, i sossarnas ögon, som ska ”skyddas”. Och ser man en grupp som svag så behandlar man gruppen som svag också, det är elementär psykologi och sociologi.

Men jag skulle vilja fråga Besara om hon vill att Sverige ska bli det första land i världen som helt avskaffar begreppet invandrare?

Ordet invandrare

Om man inte vet var problemen finns i samhället blir det än mer problem. Om någon grupp (män, kvinnor,invandrare, funktionshindrade, etc) är överrepresenterad eller underrepresenterad i något sammanhang, kan man inte göra något åt problemen om man inte har exakt kunskap om saken.

För att lösa problemen i den sneda könsfördelningen måste man betrakta mänb och kvinnor som JÄMLIKAR, men ändå kunna studera skillnader mellan könen i t.ex lönesättning och sånt. Och man måste kunna göra riktade åtgärder som bara gäller ett av könen.

För att kunna lösa problemen bland de med mindre inkomst måste man se att det finns folk som är fattiga, ha tillgång till statistik om det och kunna göra åtgärder (Socialbidrag t.ex) samtidigt som man behandlar alla mäniskor som lika.

Samma med invandrarna. Utan statistik om brottslighet, ekonomiska problem och arbetslöshet bland INVANDRARNA som grupp, kan man inte göra något åt problemen, om det råkar vara så (som det är nu) att invandrare och deras barn är överrepresenterade jämfört med folk som fötts här och vars barn är födda här.

Detta är lite lustigt, för jag tror inte att någon sosse vill att man slutar betrakta kvinnor som kvinnor och män som män. Hur skulle det se ut om man slutade kolla hur brottsliga män är jämfört med kvinnor, och hur stora löneskillnaderna är mellan män och kvinnor, och bara såg alla som en ”mänsklighet”? Om maninte vet vilka problemen är kan man inte lösa problemen, skulle sossen säga. JA, EXAKT DÄRFÖR KAN VI INTE AVSKAFFA BEGREPPET INVANDRARE!

Artikeln är lite symptomatisk för mycket av problemen vi har i integrationsdebatten. Å ena sidan vill en del dela upp samhället i vi och dem. Sd och Sossarna gör det båda två, men på olika sätt. Å andra sidan ville en del avskaffa ordet invandrare och integration och vi ska bara betrakta alla som är i Sverige som svenskar rak av.

Man kan faktiskt hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt! Pröva, det är nyttigt!

——————————————-

Läs även denna artikel ur GP.

Nyheter om Sd och S: Sds, Expressen, Skånskan, Svd, AB, Attacker mot Ssu:s och Sd:s hemsidor, SdsExpressen, DN, Högbergs blogg, Kent Persson, Sds, Sds, Hd, Expressen, AB

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

82% av Danmark muslimer vill INTE ha shariaråd eller sharialag!

Sharia är ett område som kringvävs av många fördomar. Därför behövs ibland lite information och statistik! I en undersökning 2009 slog en dansk studie fast att 82% av Danmarks muslimer inte vill ha sharialag i landet. Nyheten är gammal men tål att repeteras. I Främlingsfientliga i Danmark och Sverige påstår ibland det motsatta, det gör det intressant.

Ibland behövs lite perspektiv på skrämselkampanjerna om muslimerna. Därför publicerar jag detta blogginlägg.

Undersökningen presenterades i dansk press som att det var hårresande att 18% var för sharia. Men den som vet något om islam och muslimer vet att det inte betyder att 18% vill ha det som Iran (som en del påstår). De flesta som vill ha sharia vill bara ha ett råd i församlingen/moskén för att lösa tvister. Ungefär som de råd för att lösa tvister ganska många kristna frikyrkor har i Sverige.

Det finns fundamentalister som vill ge muslimer särlagstiftning inskriven i lagböckerna i Europa. Dessa är mycket få. Att så lite som 18% vill ha sharia i Danmark betyder att andelen som vill ha sharia LAGSTIFTNING måste vara mycket mindre, eftersom de flesta med ordet sharia tänker på ett råd i moskén.

Undersökningen

Så här skrev DR:

Næsten hver femte muslim i Danmark så gerne sharia-loven indført i Danmark. En undersøgelse foretaget af analyse-instituttet Capacent for DR nyheder viser, at 18 procent af muslimerne i Danmark erklærer sig ”enig” eller ”helt enig” i udsagnet: ”Sharia bør integreres i dansk lov.”

Sharialagar betyder för de flesta rätten att lösa tvister i ett råd i ”församlingen”. Det är lika lite ett hot mot Sverige som Livets Ords eller lokala Pingstkyrkors råd. I Danmark ville så lite som 18% av muslimerna ha sådana råd 2009. Så det är helt säkert ett fåtal som vill ha detta i Sverige också.

Att markera

Det är däremot helt riktigt att ett samhälle måste markera att religion och stat är skilda åt i Sverige. Det FINNS problem med fundamentalism i muslimska församlingar. Religiösa samfund har ingen rätt att kräva påverkan och inflytande på svensk LAG, som sådan. Det är bara ett fåtal fundamentalister som vill ha denna form av Sharia, men ett samhälle måste markera att detta är oacceptabelt för Sverige.

Jag kan till och med tänka mig att församlingar som öppet förespråkar sådan EXTREMISTISK sharia inte ska kunna få statsbidrag! Om man dessutom kopplar ihop statsbidraget med krav att könen ska behandlas lika, kan man markera en gräns till fundamentalisterna och dessutom se till att kvinnor behandlas korrekt. (Det har rapporterats att kvinnor som sökt sig till vissa muslimska församlingar med önskemål om att få skilsmässa har behandlats fel. Det har antagits att mannen är den viktigaste i familjen, och familjens överhuvud.)

Jag är till och med beredd att dra in pengar till ALLA religiösa församlingar som inte respekterar homosexuellas lika rättigheter. Varför ska man inte kunna göra det?

Men det är en annan  sak.

Men som sagt är problemet med dessa extremister ännu ganska litet, när inte ens mer än en bråkdel, enligt denna danska undersökning som borde vara representativ för svenska förhållanden också,  vill ha lokala shariaråd i församlingarna!

Lika rättigheter och lika skyldigheter

Till sist håller jag med Broderskapsrörelsen i det de säger i sitt manifest om islam. Det ska bli kul att läsa den tidning om islam och politik de startat:

Vi anser att muslimer är en del av Sverige och har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra, att uppfylla rikets lagar, att leva med och i respekt för sina medmänniskor.

Vi anser att alla människor ska ha frihet att välja sitt eget liv och rätt till sin religiösa övertygelse och praktik, i enlighet med våra demokratiskt beslutade lagar. Det är bara i respekten för varandras livsval som vi kan få en riktig känsla av frihet och rättfärdighet i samhället.

Nyheter: DN om hur högerextremister hotar journalister, Expressen, BLT, En bra artikel i Sydsvenskan mot islamofobin, SMP, Svd, Expressen, SDS, Expressen om Eurabien idén, Svd, Alliansfritt Sverige

Läs även andra bloggares åsikter om 

———————————–

Reklam!

Köp en toppluva med anti-SD budskap här!

(Mer info här!)

———————————–

PS: För övrigt kan siffran 18% vara lägre. Jag antar att siffran gäller för de som är registrerade muslimer i nåt form av trossamfund och bara 1/2 till 1/3 av Danmarks muslimer är det. Men jag vet inte…

PS 2: Läs även den danska undersökningen som ligger till grund i sin helhet. Läs den här! (51% av de registrerade muslimerna tycker inte att kvinnor ska gå med slöja. Bara 10% besöker moskéer regelbundet. Dvs 25% och 5% i realiteten!)

Oärlig brottsstatistik och oärlig kritik!

Jimmie Åkesson talade i Gävle igår och påstod att 75% av de som dömts för våldtäkter i Gävle tingsrätt kommer från Mellanöstern. Om siffrorna stämmer vet jag inte ännu men jag kan konstatera att Sd hur de än gör kommer att kunna presentera hårresande siffror när de om någon vecka avslöjar resultatet av deras undersökning av vilka som dömts för våldtäkter i Sveriges tingsrätter.

BRÅ, Brottsförebyggande rådet, avslöjade nämligen redan 2005 att…

andelen som är misstänkta för brott är dock högre bland dem som är födda utomlands eller har en eller två utrikes födda föräldrar, jämfört med dem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Det är två och en halv gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta för brott jämfört med svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. De har alltså en ”överrisk” på 2,5. För dem som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar är det dubbelt så vanligt som bland svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. Deras ”överrisk” är således 2. Bland dem med en svenskfödd och en utrikes född förälder är risken 1,4 gånger större.

Man kan samtidigt konstatera att de utrikes föddas överrisk att vara registrerade för brott är högre för vissa brott än för andra. Det är till exempel fyra gånger vanligare att utrikes födda är misstänkta för dödligt våld och rån jämfört med personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar. Det innebär att 0,03 procent av dem som är födda utomlands var misstänkta för dödligt våld under perioden och att 0,35 procent var misstänkta för rån var födda i Sverige av svenska föräldrar.

Den stora skandalen är att det inte behöver vara så här. Som jag redan skrivit mycket om är det tvärtom i USA. Där är brottsligheten MYCKET LÄGRE bland invandrare än inrikes födda.

Migratrionsinfo.se har skrivit detta om USA:

Internationellt sett finns motsägande resultat vad gäller utrikes föddas brottslighet jämfört med dem som är födda i landet. En etablerad bild är att fler brott begås av utrikes födda, men det finns också studier som visar det motsatta.

Med hjälp av statistik från folkräkningen i USA 2000 har forskare visat att invandrare begår betydligt färre brott än den inrikes födda befolkningen. Bland män mellan 18 och 39 år, vilka utgör den största delen av personer i fängelse, var andelen som satt i fängelse fem gånger så hög bland de inrikes födda som bland de utrikes födda.

Även äldre amerikanska kriminologiska studier, från 30-talet, kunde visa att invandrade begick färre brott än inrikes födda, vilket förklarades till exempel med att invandrarna var extra måna om att följa det nya landets normer och lagar för att de ville göra rätt för sig och få ett bättre liv än i hemlandet. En annan möjlig förklaring var att de nyanlända invandrarnas ofta fortsatte att leva sina liv i homogena grupper av landsmän och att de därför i mindre utsträckning utsattes för de spänningar som kunde uppstå i kontakten med andra grupper.

Referenser:

Rumbaut, R. G. och Ewing, W. A. (2007), ‘The Myth of Immigrant Criminality and the Paradox of Assimilation: Incarceration Rates Among Native and Foreign-born Men’, Immigration Policy Center.pdf) (pdf)

Tonry, M. (1997). ’Ethnicity, crime, and immigration’ i Tonry, M. (red.),Ethnicity, crime, and immigration. Comparative and cross-national perspectives. Crime and Justice. A review of research 21, The University of Chicago Press: Chicago och London

Martens, P. och Holmberg, S. (2005), ‘Brottslighet bland person födda i Sverige och i utlandet’, Brottsförebyggade rådet rapport 17 (pdf)

Faktum är att i både områden som är segregerade och i områden som är inte är det är brottsligheten lägre i USA.  Och samma mönster ser man bland folk med samma kulturella bakgrund som folk i Sverige.
Vad kan då brottsligheten i Sverige bero på. Brå antyder att det hänger ihop med POLITIKEN!
Sedan Brå:s förra studie har samhället förändrats. Stora nya grupper av invandrare har kommit till Sverige, i första hand flyktingar från olika delar av världen. Andelen utrikesfödda i landet har ökat, liksom andelen personer med utrikes födda föräldrar. Detta har skett samtidigt som Sverige under 1990-talet drabbades av en kraftig ekonomisk kris, med stora neddragningar inom den offentliga sektorn och en arbetslöshetsnivå som var den högsta sedan 1930-talets depression. Det var svårare för dem som invandrade till Sverige under 1990-talet att få ett arbete än vad det var för dem som kom under 1980-talet (Socialstyrelsen, 2001, sid. 90).

Andelen bland de utrikes födda som kunde definieras som ”fattiga”, det vill säga hade inkomster som är mindre än hälften av medianinkomsten i riket, ökade. Bland dem som kom från Östeuropa trefaldigades till exempel andelen fattiga från under 10 procent år 1991 till drygt 30 procent år 1996. Andelen av de utrikes födda som var långvariga socialbidragstagare fördubblades under samma period (Socialstyrelsen, 2001, sid. 119).
Den etniska boendesegregationen ökade också under 1990-talet. Invandrade personer, särskilt från utomeuropeiska länder, var överrepresenterade i storstädernas låginkomstområden redan innan 1990-talet, men detta mönster förstärktes ytterligare under 1990- talets första hälft (Socialstyrelsen, 2001, sid. 215).

En naturlig fråga blir då om dessa förändringar fått konsekvenser för brottsligheten bland invandrare. Har det försvårat integreringen av dem som kommit till Sverige under perioden och lett till ökad brottslighet? Kan det ha bidragit till ett ökat utanförskap bland ungdomar med utländsk bakgrund och lett till att de i större utsträckning begår brott ”Som helhet intar ”invandrarnas barn”, det vill säga de som är födda i Sverige med minst en utrikes född förälder, en mellanposition när det gäller att vara misstänkta för brott. Det är mindre vanligt i den gruppen att vara misstänkt för olika typer av brott än i gruppen med personer som själva är…

Det är SKANDAL att det inte finns statistik som årligen väldigt exakt visar hur många invandrare, och barn till invandrare, som både misstänks och döms för brott. Detta är viktiga uppgifter för alla som är intresserade av se till så invandrarna får det bättre.

På samma sätt som information om brottsligheten bland ungdomar eller bland kvinnor respektive män behövs, behövs också statistik om socialgruppers brottslighet och om invandrares. För enbart genom kunskap kan man rätta till saker som är fel, och bekämpa fördomar!

Och det är SKANDAL att myndigheterna i Sverige inte tycks känna till att det finns länder som fungerar annorlunda än Sverige.

Ja, brottsligheten är högre bland invandare. ja, Sverigedemokraterna kommer att ta fram hårresande statistik om detta. Men NEJ, problemet är inte invandrarna eller de kulturer de kommer från.

Det är politikernas fel att brottsligheten är större bland utrikes födda och att man inte debatterar detta alls. Det är de som är orsaken till en massa lidande bland invandrare idag!

Och eftersom inte partierna tar debatten mot Sd är de skyldiga till att Sd får en massa stöd!

Nyheter: GPExpressenExpressenSdsSkånskanSkånskanSdsHDSkånskanSdharfelSD-landskrona,Thomaskarlssonsd.deMetroThoralfThoralfGd, Sds

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Mona Sahlin: Sverigedemokraternas bästa vän!

I sin strävan att rättfärdiga sin politik, hur galen den än varit, och i sin strävan att bekämpa Sverigedemokraterna utan att bemöta deras politik, säger och gör politiker ibland de mest galna saker. Värst av alla är kanske Socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin. Hennes sätt att bemöta Sverigedemokraterna är så destruktivt att jag utan att tveka benämner henne Sverigedemokraternas bäste vän. Varje gång hon öppnar munnen för att ta avstånd från Sd ökar stödet för Sd ute bland folk.

Sverigedemokraterna kallar Sahlin Sverigefientlig. Tyvärr stämmer detta! I denna artikel ska vi titta närmare på hur hon betraktar Sverige och vi ska ställa frågan om man bäst bekämpar rasismen genom att ha säga att midsommaraftonen är nåt töntigt?

För en månad sen bestämde jag mig för att leta efter källorna till de citat av kända politiker som cirkulerar på nätet. Jag utgick från att citaten kunde vara förfalskade eftersom de var så hårresande. Jag förberedde med andra ord en artikel om hur Sverigedemokraterna och nationalisterna använder förfalskade citat. men jag hade fel.

Jag läste en artikel om ett citat av Linda Skugge som tillskrevs Linda Skugge och trodde att många andra citat skulle vara felaktiga men har hittills bara sett ett enda fel, det om Skugges citat. Alla andra citat jag sett på har varit äkta.

Mona Sahlin

I denna artikeln tar jag detta som tillskrivits Mona Sahlin som exempel:

”Jag tror att det lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.”

Jag sökte på nätet och ville ha exakt källa men hittade inte källan, bara referenser till att det skulle publicerats 2002 eller 2004 i mars i tidningen Euroturk. Jag mailade Socialdemokraterna men de har inte svarat på mailen jag skickat ännu.

Sen mailade jag Erik Almqvist, pressansvarig på Sd som skrev: ”Det citatet finns återgett i Turkiska ungdomsförbundets tidning Euroturk, i ett nummer som kom ut i början av 2002 (tror det var i mars men kan ha varit senare under våren).” Men inte heller han hade tillgång till originalet.

Nu har jag fått originalen via tidskriften Euroturk. Citaten publicerades i 2002 i samband med en intervju med både Mona Sahlin och Göran Persson. Bakgrunden till artikeln var hedersmordet på Fadime.

Innan jag började skriva denna artikel tänkte jag att om jag publicerar källorna kan Sd använda dem och det kan gynna Sd i valet. Ska då jag, som är en bloggare som är MOT Sd, publicera detta och kanske bidra till att öka deras stöd, frågade jag mig?

Svaret kan bara bli ett. Jag tror inte på censur eller på att mörka det obehagliga. Minst av allt tror jag på att mörka den ofantliga dumhet en del politiker visar. Anledningen till att Sverigedemokraterna vinner stöd är att politikerna till stor del misslyckats, genom att de t.ex inte tar debatten mot Sd.

Jag mörkar inte. Jag tror att om man vågar prata om ALLT och vara ärlig så vinner man i längden.

Så här kommer Sahlins uttalande 2002:

Ni kan hämta hem hela intervjun här i PDF format.

intervju med Mona Sahlin, Euroturk 2002, del 1

intervju med Mona Sahlin Euroturk 2002, del 2

Mona Sahlin intervju Euroturk 2002 del 3 (citat om midsommar)

En av de som var aktiv runt Euroturk 2002 skrev till mig så här när jag frågade om intervjun:

Jag håller med vad du säger om Sahlins uttalanden. Då man tillfrågas om vad man anser om problemen i samband med ett välkänt hedersmord, som berott på kulturkrockar, så skulle jag knappast uttrycka mig som Sahlin. Jag ogillade det hon sa mycket. Jag blev förvånad att hon kunde säga det hon sa. Är det verkligen så man ska slå tillbaka rasisterna, undrade jag.

Man kan faktiskt både älska Sverige och vara mot Sverigedemokraterna. Man kan faktiskt vara invandrare och ändå anse att det svenska är nåt som är mer än bara värderingar. För övrigt anser de invandrare jag mött att midsommaren INTE är något töntigt! Man kan faktiskt anse att invandrare existerar och vara FÖR invandring. Man kan vara invandrare och ändå anse att invandrarna, inte svenskarna, ska anpassa ganska mycket sig efter hur det är i Sverige.

Mona Sahlin är grovt invandrarfientlig. Det är hennes och hennes kollegors idéer om att man inte ska prata om invandrare längre som gör att man inte diskuterat de problem som finns i tex invandrarförorter och det faktum att folk som fötts i utlandet i större utsträckning begår brott än folk som fötts i Sverige. Och detta drabbar invandrarna mest av allt. För utan att man VET hur det är kan man inte rätta till problem.

Med Sahlin i spetsen kan Sverigedemokraterna bara vinna mer stöd. Det är det många som vet inom Socialdemokraterna. Frågan är bara när någon vågar bryta med Mona, Sd:s bästa vän! Stig Björn Ljunggren har nog rätt, Sd kan nog få 12%… om man inte börjar ta debatten MOT partiet NU!!!!!

Nyheter: Kent perssons blogg, Per Ankersjö, Expressen, Expressen, Sds. GP, Svd, Expressen, DN, GP, GP om Sd, Carin och Stens blogg, Thoralf, Sossarnas valmanifest, Dn, Gd

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Hur man INTE bemöter Sverigedemokraterna

Det finns bara en sak som är värre än att hålla käft, tiga ihjäl och censurera Sverigedemokraterna och det är att låta inkompetenta politiker utan ett uns självkritik bemöta dem. Mona Sahlins debatt mot Sverigedemokraterna 2007  bör studeras av alla som ett exempel på hur man INTE ska bemöta Sd.

Dessutom bör man titta på Maud Olofssons debatt med Jimmie Åkeson från förra året så man inte av misstag får för sig att bara sossar gör bort sig mot Sd…

Gemensamt för dessa båda debatter är att debattörerna inte vågade, ville, eller kunde vara självkritiska. Därför förlorade de debatterna och därför vann det främlingsfientliga Sverigedemokraterna debatten.

Debatten inleds med att Mona bara ser negativa saker i Sd som hon kallar ett högerparti, medan Jimmie ser något positivt i den Socialdemokrati som fanns förr, ”folkhemmet”.

Redan här gör Mona de första misstagen. Mona vill givetvis av partitaktiska skäl få in en känga mot högern och det är fan så klantigt. Dessutom fördömer hon helt att Sd anser att det äldre Socialdemokraterna var annorlunda än det nuvarande. Har det undgått henne att ganska många Socialdemokrater är missnöjda med det nuvarande partiet?

Debatten fortsätter. Mona säger att välfärden uppstått genom invandring och att folkhemmet var beroende av invandring. Utan invandring hade Sverige varit ett grått och tråkigt land.

Jimmie svarar med att säga att integrationspolitiken misslyckats. Han drar upp upploppen i Ronna, Rosengård och situationen i invandrartäta förorter och att problem finns.

Här gör Mona det första stora misstaget. Hon säger att: ”Det har absolut ingen betydelse alls vilken etnicitet människorna i Rosengård har. Jag har pratat med polis och brandkår där som säger överdriv inte det som sker i Rosengård..”

Problemen finns med andra ord inte i Monas värld.

Jimmie bryter skickligt in: ”Vi konstaterar hur det ser ut i det här landet, vi konstaterar hur integrationen, som bland annat du haft ansvar för som integrationsminister, ser ut”…  Jimmie menar att det ser dåligt ut, det finns problem och påstår att det beror på att vi tagit emot för många invandrare på för kort tid.

Mona svarar på det att ”jag tror nog inte du bryr dig om integrationen utan anser att invandrarna är ett problem”. Varför anser Sd annars att Zlatan inte är svensk.  Sen byter Sahlin snabbt ämne till adoptionsfrågor…

Tittarna är inte så dumma att de inte ser att Mona försöker byta ämne genom att kasta in Zlatan och aborter. Alltså visar hon sin oförmåga att debattera mot Jimmie Åkesson.

Ser ni hennes misstag? Hon medger inte att det finns problem i t.ex. Rosengård och därför bemöter hon inte Jimmie Åkessons ord om att problemen där BARA beror på intergrationsproblem och invandring. Det gör att hon är helt försvarslös gentemot alla Jimmies argument.

Givetvis ”kan” hon inte medge att problem finns, för då måste hon medge att sossarna, och hon själv, skapat dem.

Efter en diskussion om adoptioner kommer man in å den brännande frågan om antalet invandrare som kommer till Sverige.

Jimmie frågar. ”Varför är det så att kommuner inte vill ta emot flyktingar idag, Mona Sahlin”? Jimmie fortsätter med att säga att han vill frysa invandringen så Sverige kan ta hand om de folk som kommit hit. ”Vi tar emot 80000-90000 invandrare om året”.

Sahlin bemöter inte detta genom att ge några POSITIVA argument. Hennes enda argument är att vi MÅSTE ta emot dessa eftersom vi är medlemmar i EU.  Här förlorar hon argumentationen återigen… Man vinner inga debatter genom att säga att man MÅSTE ta emot invandrare.

Sahlin säger. Vi är medlemmar i EU. Vi måste vara solidariska. Fler länder borde ta solidariskt ansvar för de som flyr från Irak, tex. Vi måsta hjälpas åt. Vi har ett nationellt åtagande i Sverige. Jag ser problem, men skuldbelägg inte de som kommit hit.

Jimmie svarar:  jag ifrågasätter solidaritets pratet, jag skuldbelägger inte. Vi skulle kunna hjälpa folk i andra länder med bistånd istället för att ta hit folk.

Efter en del prat hit och ditt gör Sahlin nästa stora misstag. Hon säger ”Vi har solidariskt ansvar att ta emot flyktingar… Det kostar. Det är fel att titta på kostnaderna. Det är fel att sätta pengapåsar på allt…”

Hon säger att invandringen kostar mycket och hänvisar till att vi måste göra detta vad det än kostar.

Jimmie tar givetvis chansen. ”Du borde ha snappat upp ett och annat under den tid du varit politiker. Politik handlar till stor del om att fördela resurser till olika verksamheter. Man kan inte fördela allt till alla samtidigt. Man måste prioritera. Pengapåsen är inte obegränsad. Det finns inget träd, inte ens hemma i din trädgård, Sahlin, där pengar till invandring växer.”

Sahlin bemöter inte detta. Hon har väl redan insett att Åkesson vann den poängen. Hon försöker med en avledande manöver, men utan att ifrågasätta Jimmies påstående om att invandringen kostar. Hon börjar prata om att 25% av Sveriges företagare har utländsk bakgrund. ”De jobbar och tjänar pengar och betalar skatt.”

Jimmie kontrar givetvis: ”så du menar att invandring inte kostar pengar”.

Varpå Sahlin tappar humöret och säger att ”du skuldbelägger invandrare Jimmie Åkesson”.

Programmet fortsätter…

Fortsätt läsa