Kaffets skadliga verkan (en studie i moralpanik 2)

Som jag skrev igår har vi glömt bort vår historia och tar för givet att världen alltid varit som den är.  Vi har glömt historien. Vi har glömt att en gång i tiden fanns ingen demokrati i Sverige, folk jobbade 14 timmar om dygnet 6 dagar i veckan, våldtäkt i hemmet var legalt och homosexualitet och socialdemokrati var förbjudet… Och vi måste lära av historien för att arbeta för att trygga våra fri- och rättigheter idag!

Därför skriver jag idag om den vetenskapliga forskning som ”bevisade” att KAFFE är en skadlig och farlig drog!

***

HÄLSOVÄNNEN, Nr 3, 1918

Bokanmälan. Om kaffemissbruk bland svenska folket.

Af författarna Henrik Berg och C. G. Santesson.

Norstedts förlag, 64 sid.

I kampen mot sådana erkeliender till folkhälsan som de s. k. njutningsmedlen spritdryckerna, tobaken och kaffet är och förblir folkupplysningen i längden det verksammaste vapnet. En fiende som man ej känner, eller – ännu mer – en hemlig fiende, som man godtroget anser såsom en vän, är farligare än ovännen som uppträder med öppet visir.

Ett förträffligt medel i folkupplysningens tjänst är i sin ordning folkskriften. En dylik folkskrift af hög valör är den ofvan angifna.

Vore det fråga blott om den vetenskapliga kompetensen, vore det säkert icke något missbruk af frasen att utan vidare börja en anmälan med den eljes något banala artigheten: författarens namn är en borgen, o. s. v. Men när det gäller en folkskrift är icke ens den högsta vetenskapliga kompetens en fullgod borgen för att skriften verkligen fyller sitt ändamål. Folkskriften, som skall i ett populärt, lättfattligt språk göra vetenskapens resultat tillgängliga och smältbara för menige man får icke sakna det pedagogiska anslag, som utan pedantisk tråkighet förmår placera allmänheten på skolbänken för att verkligen lära något, öfvertyga allmänheten om den »oskyldiga» kaffetårens egenskap af förrädisk gif t dryck – det är därpå det härvidlag kommer an.

Inledningsvis framhålles först läkarekonstens allt för mycket förbisedda profylaktiska uppgift: det gäller i första hand att förebygga sjukdom, och läkaren är därför ingalunda till blott för de
sjuka utan lika mycket för de friska, med andra ord sagdt: hälsovården är lika viktig som sjukvården.

Efter en kort historik och ett referat af Magnus Huss’ skrift »Om kaffe, dess bruk och missbruk» samt några allmänna betraktelser öfver kaffe och kaffein, öfvergå författarne till kaffets verkningar.

Förf :e gå ej bröstgänges till väga. De ställa icke allmänheten inför en ensidig skräckmålning. De bestrida alltså icke kaffet dess goda egenskaper och synas icke vilja kräfva absolut afhållsamhet
af andra än barn och sådana äldre personer, som redan blifvit kaffemissbrukets offer, d. v. s. redan fått erfara att »den bästa af alla jordiska drycker» är ett gift för organismen. Då förf:e å andra sidan synas vilja kraftigt framhålla att kaffet egentligen, liksom alkoholen lämpligen kunde förvisas till apotekens giftskåp, sker detta icke för att måla den onde på väggen eller skrämma folk genom att begagna sig af språkets makt öfver tanken, utan i sanningens
intresse.

Förf:e visa hurusom den medicinska maximaldosen pr dag af många öfverskrides och detta icke en och annan gång utan dag efter dag under årtionden. Och till kaffet sälla sig spriten och tobaken – tres faciunt collegue.
I den följande framställningen belysas närmare den kroniska kaffeförgiftningens följder för den mänskliga organismen. Detta kapitel, borde, tycker man, verka afskräckande. Etiologien framställer i själfva verket kaffet såsom en af de allra vanligaste orsakerna till den mångskiftande ohälsa som hemsöker vårt folk. Ett ärskildt upprörande och corgligt faktum är, att barnen, landets glädje och hopp, falla offer för de äldres oförstånd, flerstädes bjudas nämligen barnen på kaffe snart sagdt redan innan de hunnit af vänjas.

En särskild statistik visar bl. a. hvilken oerhörd ekonomisk förlust kaffeförbrukningen vållar vårt folk, som enl. 1911 års »Almanack för alla» står högst bland alla europeiska länder i fråga om kaffeförbrukning.

Kaffefrågan i riksdagen och kaffesurrogaten behandlas i särskilda kapitel, och några kraftigt manande slutord komplettera den intressanta framställningen. En skrift sålunda som bör få stor spridning bland vårt folk.

/Med. D:r Emil Nilsson
f. d. fördelningsläkare, Huddinge.

***

HÄLSOVÄNNEN Nr. 3 1916

Kaffedrickning.

Jack Lindblad[1] skrifver: För mycket kaffedrickande är skulden till mycken ohälsa i Sverige. Kaffe och småbröd, så sammanhängande det nu är med det gästvänliga hem- och sällskapslifvet, borde endast tillåtas såsom något undantag, ej såsom en nödvändig del af dagens måltider. En tillfällig kaffebjudning förstör visserligen ej en frisk mage, men man får se till att det ej blir mer än tillfälligt. Om man är i brist på krafter och hälsa, är det bäst att helt stryka kaffet och småbröden från den dagliga matsedeln, ty detta är ingenting annat än en börda för matsmältningen med knappast någon som hälst kompenserande näring eller fördel.

Man finner sig visserligen »uppiggad» efter sitt kaffe, och därför tror man, att det har gjort en godt. Men kaffet är rätt och slätt en stimulerande dryck liksom de alkoholhaltiga dryckerna. Stimulans är skadlig till sina efterverkningar och verkar sakta men säkert till ohälsa. Den omedelbara verkan tyckes visserligen vara styrka och välbefinnande, men kom ihåg, att denna synbara styrka ej har blifvit lagd till ens egen – den har blifvit tagen från den. Det är samma tillvägagångssätt, som när man lånar pengar på sina ägodelar; man måste sedermera betala igen lånet med hög ränta. Från kaffet och alkoholen lånar man en tillfällig upplifning, medan dessa båda faktorer å sin sida som ersättning kräfva ens egen framtida kraft. Detta visar sig ofta tydligt i den sinnesstämning och reaktion, som senare inträffar.

Kaffet verkar fördärfligt på hjärta och nerver; det måste därför helt och hållet undvikas af hvar
och en, som lider af den minsta magsjukdom eller hjärtfel, nervositet eller hufvudvärk.

»Men det är så godt med litet kaffe». – Det är det, men det är ännu bättre med god hälsa. Hvad man inte är van vid, saknar man ej – låt därför ej barn och ungdom få denna skadliga vana! fiven den mest inbitna kaffedrickare skall efter en kortare tids upphörande med denna ovana
ej längre sakna det; tvärtom, han skall förvånas öfver att han någonsin har kunnat vara så fäst vid det.

Är det inte bättre att frivilligt sluta upp med allt öfverdrifvet kaffedrickande nu genast, medan du har jämförelsevis god hälsa, än att senare bli tvingad därtill på grund af den fullständiga ruin, det har förorsakat dig?

När det öfverdrifna användandet af kaffe och té hastigt bortlägges, uppstår vanligen hos individen hufvudvärk och sinnesnedstämning; detsamma som förhållandet är med opiumrökare och drinkare, om de plötsligt beröfvas utöfvandet af sin last.

Kom ihåg, ni kvinnor af det ständiga kaffebordet, att ni äro föga bättre än drinkarne.

Om ni ej äro i stånd att stå ut med detta gifts hastiga och fullständiga borttagande från dieten, minska då så småningom användningen däraf, först kanske till en gång om dagen, så till en à två gånger i veckan eller vid festligare tillfällen; sluta sedan upp helt och hållet, om ni ha fullständig hälsa som mål.

Låt mjölk och choklad ersätta frukostkaffet; för- och eftermiddagskaffet behöfva ingen ersättare – ni lefver bättre utan dessa mål. Om ni känner er törstig, så drick saft och vatten eller endast vatten.

Det finnes både kvinnor och män – mest de förra – som avbryta sitt arbete sex gånger om dagen för att intag föda och dricka kaffe. Sådana människor äro själfva skulden till sin dåliga hälsa, och förtjäna, kan man säga, att var fattiga; ty de äro slösare såväl med sin tid och sina pängar som med sina inre organ och deras kraftutvecklingsförmåga.

***

HÄLSOVÄNNEN Nr. 3 1916

Te och kaffe.

Fru Mary Foote Henderson, en senatorsfru från Washington, skrifver i sin berömda bok »The Aristocracy of Health» (hälsans adelskap) följande…

Det har redan inträdt en afgjord revolution mot bruket af både te och kaffe, och belöningen kommer att blifva jämförelsevis frihet från nervösa sjukdomar, sömnlöshet, retlighet, hufvudvärk, magsyra, svaghet i hjärtat, blodförgiftning o. s. v., som hvarje te- och kaffepimplare ådrager sig i mer eller mindre grad…

Slappheten och längtan efter »five-o’clock-tea» är hvarken mer eller mindre än den reaktion, som är en följd af vanan af abnorm stimulering, eller med andra ord, det är de yttre symptomerna af ett sjukdomstillstånd i hjärnan, orsakadt af ett gifts verksamhet. Det må vara en mild form af sjukdom, men icke dess mindre är det verkligen en sjukdom.

Det som åstadkommer detta resultat, är den kristalliniska alkaloiden, kaffeinet, en kropp tillhörande samma klass som strykninet och ett stort antal liknande vegetabiliska gifter.
När dessa äro utspädda, verka de medicinskt, d. v. s. åvägabringa rubbningar i de normala funktionerna liksom kaffet gör, och likt kaffeinet verka de flesta af dem på nervsystemet.

Den, som icke dricker kaffe eller te, lider icke af något af dessa symptom, och, om han eljes är frisk, har han full arbetsförmåga tills dagens arbete är öfver och tills tiden är inne för sömn och hvila. Men vaneoffret för något slags gift eller något slags störare af de normala funktionerna kommer in i ett sjukdomstillstånd, som ger sig till känna genom brist på lifaktighet eller andra afvikelser från det normala tillståndet, hvilka för tillfället lindras genom en dos af giftet, men
endast för att gifva upphof till förnyadt behof däraf. I detta påstående innefattar jag alla lastbarhet orsakande gifter (för att stämpla dem med ett gemensamt namn) såsom alkohol,
opium, tobak, arsenik, hashish, betelnöt, spikklubba, sibirisk svamp, maté o. s. v., hvilkas bruk kan försvaras och har försvarats med samma skäl, som användts för att försvara kaffedrickning.

Den vana, som studerande hafva att dricka te eller kaffe för att kunna studera om nätterna, är fullkomligt vansinne, isynnerhet då de förbereda sig för en examen. Mer än hälften af de fall af nedbrytning, minnets förlust, svimningar o. d., som inträffa vid svåra examina, och det oftare än man i allmänhet känner till, hafva sin grund i detta.

Jag hör ofta talas om lofvande studenter, som hafva misslyckats, och vid förfrågningar har jag inhämtadt – i nästan alla fall – att offret förut förgiftat sig genom te eller kaffe. Sömn är hvila för hjärnan. Att beröfva en starkt ansträngd hjärna dess nödvändiga hvila är att mörda hjärnan.

Jag behöfver knappast tillägga att allt hvad jag ofvan sagt rör såväl kaffe som te. Den verkande alkaloiden är i båda densamma.

Expr, Expre,

Ola Lindholm: ”det är ok att vissa oskyldiga döms”!

Scaber Nestor har gjort dagens bästa blogginlägg om en debatt den ”knark-misstänkte” Ola Lindholm deltog i förra året:

När det gällde barnporr-domen mot Manga-översättaren ansåg Ola Lindholm att det är offer man får räkna med, att vissa måste offras oavsett om de är oskyldiga eller ej, för det större goda.

Länk – längre ner på sidan finns filmat från diskussionen, lyssna från 1.20 och några minuter framåt.

Oj vad snabbt det kom tillbaka och bet honom i röven.

MEN.

Det ändrar inte faktum, att oskuldspresumptionen ska gälla även de som inte anser att alla ska omfattas av den.

Rätt så rätt. Jag hatar Expressens smutskastningskampanj mot Ola men det är faktiskt på sin plats att han drabbats av en variant av något som han själv förespråkade förra året.

Lepaid skrev om denna debatten efter den hölls:

Ola Lindholm, tvprofil och chefredaktör för Kamratposten, ger också uttryck för en ganska besynnerlig åsikt. Han anser att det är fullt riktigt att dömma människor man vet är oskyldiga för innehav av barnpornografi. Ungefär som att lite svinn får man ju räkna med. Ja det är väl så man resonerar i Irak och Afghanistan när man kallblodigt mördar oskyldiga journalisteroch civilbefolkning. Nu var Ola visserligen inbjuden av arrangörerna bakom debatten, men kvällstidingskändisar och medieprofiler, som på det här sättet försöker göra sig några billiga poäng på att spela tuffa och ge sig in i en debatt de inte har en aning om anser i alla fall jag är en mycket olycklig utveckling. Jag menar, det måste väl rimligtvis finnas bättre saker att gråta ut över om man vill försöka rädda ett dalande kändisskap än att exploatera dessa avskyvärda övergrepp ännu en gång. Fast det är klart, bryr man sig mer om att visa upp sig i tv och spela tuff än att faktiskt tänka på vad man häver ur sig, så kanske detta är precis det gyllene tillfälle man letat efter för att peta upp sitt namn lite på kändisstegen. Tricket funkar uppenbarligen, i och med att jag nu skriver om detta.

Läs dessutom Jardenbergs artikel om vad vi kan lära av ”Ola affären” i samband med FRA-debatten.

Beelzebjörn, Opassande, Sagor från livbåten

Drottning Filippa Reinfelt, med rätt att döda?

”Bra gjort Filippa”, ”M gör helt rätt”, ”Bra gjort av Moderaterna måste jag säga! Nu börjar de likna mer de gamla gänget man gillade förr i tiden.” Lovorden haglar över Filippa Reinfeldt efter att Moderaterna beslöt att försöka stoppa sprutbytesprogrammet i Stockholm. Det enda problemet är att det är nazisterna på Fria Tider som lovordar henne…

Personligen ansvarig!

Som jag skrev iförrgår på Liberaldemokraternas hemsida är Filippa Reinfeldt personligen är ansvarig för Moderaternas beslut att stoppa Sprutbytesprogrammet i Stockholm. Detta trots att WHO, FN:s hivprogram UNAIDS, Internationella Röda Korset och Världsbanken rekommenderar sprututbytesprogram, och Finland infört det, och Skåne haft det i över 20 år.

Det är Filippa mot hela världen!

Jag kommer osökt att tänka på den danske kungen Knut den Store.

Knut den store härskade över bland annat England, för tusen år sen. Han hyllades som en övermänskligt mäktig och stark kung och såg sig som en sådan också.

En dag red han ner till stranden med allt sitt hovfolk, och sin tronstol. Väl där satte han sig i sin tronstol vid vattnets rand. Tidvattnet och vinden gjorde att vågorna var höga och sköljde högre och högre upp på stranden.

Sittande i riktning mot vågorna, med kronan på hjässan och hermelinmanteln på axlarna och sa han med hög röst: ”Jag kung Knut, härskare av Guds nåde över Norge, Danmark och England, befaller er, vågor, att stilla er!” Inget hände… Kungen sa igen ”Jag befaller er såsom härskare över dessa stränder, över land och hav, vågor stilla er”! Men inget hände… Vågorna fortsatte att dåna och storma och brusa.

Sen går myten isär. En del menar att kungen, vände sig om till hovfolket och sa att ”se där, jag är ingen stor kung, bara Gud är stor”. Men det låter som en efterhandskonstruktion. Andra säger att han blev helt knäckt av att det visade sig att han, den store kungen, hade så lite makt att han inte ens kunde rå på några futtiga vågor ens!

Likt Knut står nu Filippa Reinfeldt på stranden och beordrar vågorna att stanna och stilla sig!

Vad vetenskapsmän, forskare och politiker över hela världen kommit fram till bryr hon sig inte om. Nej, sprutbytesprogrammet ska stoppas!

Frågor till Filippa Reinfeldt

Jag frågar Filippa Reinfeldt, och Moderaterna i Stockholm. Har ni ens bemödat er om att ta kontakt med landstinget i Skåne, som har haft ett fungerande sprutbytesprogram i över 20 år och där de nästan inte alls har några nya HIV-fall bland sprutnarkomanerna? I höstas öppnade en ny mottagning på Helsingborgs lasarett, har ni hört med dem hur det fungerar där?

Redan idag fungerar sprutbytesprogrammet i Skåne eftersom spridningen av de smittsamma sjukdomarna  bevisligen minskat. Som Louise Persson skriver skulle man då kunna föreställa sig vad som skulle hända om sjukvården anpassade öppettider och liknande mer efter narkomanernas behov…

Det sorgliga är att när drottning Filippa av Stockholm nu tror sig stå över råden från hela världen, och vetenskap och evidens, så blir människor lidande.

Du har blod på dina händer, drottning Filippa!

/Torbjörn Jerlerup

Mer läsning: Essbeck, Rosas Blogg, Jesper Svensson, Zac, Wågström, icke politisktkorrekt, Svd, Vänsterpartiet, Drugnews, Nyheter24

Varning för skrivbordsmördare!

Liberaldemokraterna varnar för skrivbordsmördare idag. Se upp i Stockholm. Håll era barn inomhus och lås ordentligt om er. Moderata skrivbordsmördare rapporteras ströva omkring lösa i stan!

Liberaldemokraterna skriver:

Alla partierna i Stockholms läns landsting har sagt ja till att låta sprutnarkomaner byta använda sprutor mot rena. Men nu kommer det fram att Moderaterna, förhalar detta, som Dagens Nyheter rapporterar idag. Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) försöker medvetet fördröja ett sprutbytesprogram och har därför tillsatt en utredning, med stöd från moralister från andra partier.

I Dagens Nyheter uttalar sig en moderat så här:

– Vi tycker att frågan är större än bara smittskydd. Lokalen där sprutbytet sker kan bli en central för langning och jag är orolig för det stora antalet sprutor i närheten av barn, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Och medan utredningen pågår DÖR människor.

Som Nyheter24 skriver:

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, WHO, FN, EU:s narkotikaorgan, Internationella röda korset, Världsbanken samt generaldirektörerna för Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet samt en rad forskare är eniga om att sprutbytesprogram är något som bör införas.

Läs gärna vad Alexander Bard m.fl skrev om detta för något år sen i DN, och svaret från en Folkpartist. Läs även Alliansfritt Sverige. Läs vad moderaterna anser här. Och här plockar LouiseP isär argumenten mot sprutbytesprogrammet!

Håll era barn inomhus! Skrivbords(M)ördare vandrar fritt i stan!

Ännu mer om kaffeförbudet

I Sverige har det funnits kaffeförbud 1756-1769, 1794-1796, 1799-1802 och 1817-1823. Men en hel del experter ville förbjuda kaffet även efter 1823. Genom googlebooks hittade jag denna godbit.

Dervid anser jag ock vara af nöden inskränkandet och aldrahelst det ovilkorliga förbudet af de irriterande dryckerna thé och kaffe, hvilkas bestämda verkan enligt Böcker, Lehmann och Falck synes vara densamma som de sprithaltiga dryckernas, nemligen minskning af de fasta exkretionsprodukternas mängd uti urinen, siledes minskad detritus i allmänhet uti kroppsmetamorfosen och, så att saga, ett qvarhållande in statu quo, som strider rakt emot hygienens idé.

Det bedröfligaste exemplet af denna sjukdomsart för året erbjöds uti en ung flicka.

N:0 5. S. G., 18 âr gammal, hos hvilken ett djupt nervöst lidande yppat sig efter en smätande och henne undertryckt sorg, for nâgot mer an 3 âr sedan. Patienten hade redan länge varit plågad af en tilltagande hufvudvärk och ömhet i ryggen, då dertill forra ârets sommar utbröt en vildsint kramp, särdeles uti vagi nervsfer, som följdes af en ihållande kronisk spasm i extremiteternas muskler… Denna rörelse var regelbunden som pendelns i ett urverk, och 12 sekunder omfattade precis 10 flexioner af extremiteterna; dock pâskyndades dessa nâgot af själsrörelser. Själsförmögenheterna voro genom den ständiga hufvudvärken afmattade, men ej rubbade; sömnen ytterst ringa. Utom paralysi i ögonlockens lyftmuskel visade sig intet förlamningstecken…

/Hygiea, Volume 18, av Svenska läkaresällskapet Stockholm, 1856, sidan 519

Läs gärna även om kaffets fördärvande verkan här:  https://ligator.wordpress.com/2010/10/31/kaffets-fordarvande-verkan-1817/

—————————————————-

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,, + sdsExpressenE24USa-bloggenUSa-bloggen

Postat i Fördomarkaffenarkotika.

Kaffets fördärvande verkan (1817)

Vi hade förbud mot den hemska drycken kaffe, som var vanebildande och sades förstöra ungdomen, flera år under 1700-talet och 1800-talet. Vid 1756 års riksdag infördes förbud mot kaffedrickande, och blev någon ertappad med kaffedrickande utdömdes böter. Det förbudet fanns kvar till 1769 då det ersattes med en importtull. Nya förbud gällde 1794-1796, 1799-1802 och 1817-1823.

Utdrag av memorial av herr hovrättsrådet
och riddaren Trägårdh 1817-08-09.
Källa; Blekinge Läns Hushållningssällskaps arkiv, volym A1a:1.

Kungliga Hushålls Sällskapet tror sig icke behöva att häruti lämna särskilda föreskrifter, då egen omtanke nogsamt ingiver vad i varje fall bäst och rådligast är, eller att ens sådan åtgärd vore lämplig, då olika förhållanden fordra åtskild behandling; men Hushålls Sällskapet vill dock framställa några synpunkter, varåt uppmärksamheten huvudsakligen bör riktas, och sätter därvid i främsta rummet det omåttliga Caffedrickande, som de senare åren i synnerhet bland allmogen och menige man tagit överhand, och vilket nödvändigt måste avskaffas eller betydligen inskränkas, om eljest nationen skall återkomma till den manlighet, varifrån den genom njutningen av denna och andra utländska drycker så märkeligen avvikit, och Hushålls Sällskapet behöver väl icke härvid mera än nämna den osed, som på flera ställen inkommit, att giva tjänstefolket en sådan dryck för att genast se denne för deras både fysiska och moraliska bildning så skadeliga plägsed, bortlagd och undanröjd, och de inkast häremot, som möjligen äga rum, äro till deras natur så svaga, att de utan minsta svårighet kunna vederläggas och till intet göras.

I bredd med Caffedrickningen förtjänar den yppighet i kvinnkönets klädsel, som så utmärkt strider emot den allmänna fattigdomen, var rättsinnig mans beivrande och påkallar en lika allvarlig, som skyndsam förändring; att aldrig hädanefter utländska tyger måtte nyttjas till fruntimmers klädbonad, aldrig utländska fjädrar eller utländskt prål göra svenska fruntimmer föraktliga i svenska medborgares ögon, synes vara ett viktigt föremål för det patriotiska bemödandet.

Men också socker och vin äro skadliga i den mån de överflödigt åtnjutas, draga penningar utur landet, som på mycket bättre sätt kunde användas, och i allt fall tynga till ansenlig förlust på Rikets handelsvåg; och om dessa njutningsämnen icke alldeles kunna avskaffas, tåla de åtminstone den billiga inskränkning, att sockerkakor eller så kallade krokaner med annan dyrbar sockerbakelse hädanefter icke borde nyttjas, varken i gästabud eller till så kallad förning, eller mera än ett slags tillåtet vin vid sådana tillfällen framsättas, följaktligen alla andra utländska drycker och likörer, så väl som främmande konfektyr och syltsaker, vara strängeligen förbjudna.

—————————————————-

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,, + sds, Expressen, E24, USa-bloggen, USa-bloggen

Förbud = lidande!

Idag har jag läst en del om 1920-talets misslyckade försök att förbjuda alkoholen i USA. Vilket misslyckande. brottsligheten, alkholkonsumtionen och lidandet ökade under den tid alkholen var förbjuden (1920-1933).

Mer följer om det senare. Idag handlar mitt blogginlägg om Liberaldemokraternas bidrag till debatten.

Jens O har en bra artikel om dagens misslyckade förbudstaktik mot narkotikan, och den FN-rapport som kom ut nyligen som förespråkar en omsväning av narkotkapolitiken. Läs den!!

http://oansvarigt.blogspot.com/2010/10/fn-motsager-sig-nollvision-vill-ga-pa.html

Jag rekommenderar även Svensk Myndighetskontroll idag:

Det goda exemplets makt gillas inte av Ask och Pehrson

 

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Lägg till Liberaldemokraterna på twitter genom att klicka här!

Gå med i Liberaldemokraternas grupp på Facebook här!

—————————————————-

Nytt: HD, HD, HD, PP

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

 

Om Johan Pehrson ogillar det, kan det ju vara riktigt bra! :-)

 

Johan Pehrson Folkpartiet

Batongliberal

 

Folkpartiets ledande batongliberal, Johan Pehrson, har skrivit ett blogginlägg om en ny FN-rapport. Johans berättelse om rapporten låter intressant: ”Författaren menar på fullaste allvar att det är en mänsklig frihet att få knarka. Huvudbudskapet är därav att man bör avkriminalisera innehavet och användning av narkotika.”

Så här skriver Johan:

Varning för hashromantik på hög nivå

När FN:s 65:e generalförsamling sammanträder imorgon kommer rapporten “Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health” presenteras. Rapporten, som är en del av FN:s mycket viktiga arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna, är dock en katastrof. 

Författaren menar på fullaste allvar att det är en mänsklig frihet att få knarka. Huvudbudskapet är därav att man bör avkriminalisera innehavet och användning av narkotika. Det står inte bara i direkt strid mot innehållet i FN:s egna narkotikakonventioner, det står även i stark kontrast till en internationellt sett framgångsrik narkotikapolitik. Mycket märkligt.

Den svenska FN-delegationen måste därför reagera och agera kraftfullt i denna fråga. Det är en mycket farlig väg som föreslås i denna rapport. En väg som inte leder till annat än misär och elände, när drogerna släpps fria på gator och torg.

Du finner rapporten i sin helhet här.

http://johanpehrson.blogspot.com/2010/10/varning-for-hashromantik-pa-hog-niva.html

Att Johan Pehrson talar illa om denna FN-rapport skulle jag sannerligen säga är bra reklam för rapporten. Den ska läsas. Ladda hem den här och gör samma sak!

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Lägg till Liberaldemokraterna på twitter genom att klicka här!

Gå med i Liberaldemokraternas grupp på Facebook här!

—————————————————-

Nytt: Svd, Svd, HD, SDS, en vettig Moderat bloggare om avkriminalisering

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

 

Proposition 19, ska Kalifornien legalisera marijuana?

 

legalisering marijuana omröstning Kalifornien proposition 19

Kommer Kalifornien att säga ja till marijuana?

 

På tisdag nästa vecka, den andre november, går Kalifornien till folkomröstning för att rösta ja eller nej till Proposition 19, ett förslag att legalisera marijuana. Eftersom svensk media inte lär vara objektiva i denna debatten vill jag ge några länkar för den som vill studera ja-sidans argument.

Proposition 19

Själva den föreslagna lagtexten kan ni studera här!

Och här är YESON19, dvs kampanjsidan FÖR legaliseringen.

Och nejsidans kampanjsida finns här.

Idén som jasidan har är att man vill att licensierade företag ska kunna odla och sälja drogen lagligt, och delstaten få skatteintäkter från verksamheten. Här följer några utvalda stycken ur propositionens inledning.

1. California’s laws criminalizing cannabis (marijuana) have failed and need to be reformed. Despite spending decades arresting millions of nonviolent cannabis consumers, we have failed to control cannabis or reduce its availability.

3. Despite having some of the strictest cannabis laws in the world, the United States has the largest number of cannabis consumers. The percentage of our citizens who consume cannabis is double that of the percentage of people who consume cannabis in the Netherlands, a country where the selling and adult possession of cannabis is allowed.’

4. According to The National Research Council’s recent study of the 11 U.S. states where cannabis is currently decriminalized, there is little apparent relationship between severity of sanctions and the rate of consumption.

5. Cannabis has fewer harmful effects than either alcohol or cigarettes, which are both legal for adult consumption. Cannabis is not physically addictive, does not have long-term toxic effects on the body, and does not cause its consumers to become violent.

6. There is an estimated $15 billion in illegal cannabis transactions in California each year. Taxing and regulating cannabis, like we do with alcohol and cigarettes, will generate billions of dollars in annual revenues for California to fund what matters most to Californians: jobs, health care, schools, libraries, roads, and more.

7. California wastes millions of dollars a year targeting, arresting, trying, convicting, and imprisoning nonviolent citizens for cannabis-related offenses. This money would be better used to combat violent crimes and gangs.

8. The illegality of cannabis enables the continuation of an out-of-control criminal market, which in turn spawns other illegal and often violent activities. Establishing legal, regulated sales outlets would put dangerous street dealers out of business.

B. Purposes

1. Reform California’s cannabis laws in a way that will benefit our state.

2. Regulate cannabis like we do alcohol: Allow adults to possess and consume small amounts of cannabis.

3. Implement a legal regulatory framework to give California more control over the cultivation, processing, transportation, distribution, and sales of cannabis.

4. Implement a legal regulatory framework to better police and prevent access to and consumption of cannabis by minors in California.

5. Put dangerous underground street dealers out of business, so their influence in our communities will fade.

6. Provide easier, safer access for patients who need cannabis for medical purposes.

(…)

Argumenten för ett ja

Ja-sägarnas argument kan studeras på NORML. Här följer några Tv-klipp som kan vara av intresse.

Läs dessutom svensk myndighetskontroll här:

I Californien som på många sätt kanske är USA:s liberalaste stat, åtminstone i vissa avseenden, är opinionen inför valet mycket jämnt fördelad mellan ja och nej där ja sidan har 46,5% mot nej sidans 45,3%. Ett intressant särdrag i opinionen är att så många juridikprofessorer över hela USA stöder förslaget. Professorer vid universtitet som Harvard, Yale, Georgetown och NYU menar att förbudet är både verkningslöst och kontraproduktivt.

 

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Lägg till Liberaldemokraterna på twitter genom att klicka här!

Gå med i Liberaldemokraternas grupp på Facebook här!

—————————————————-

Nytt: Sds, GP, Dagen, Johanna Sjödin, Fp, Moberg, Det progressiva USA, Dr Spinn, Pp, Fajaf, M, V

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Narkotikasmuggling straffas strängare än dråp!

Rättvisa eller orättvisa? Senaste Riksdag och Departement rapporterar att narkotikasmuggling straffas strängare än dråp och våldtäkt i Sverige. Helt absurt anser jag!

”Under förra året var det genomsnittliga straffet för grov narkotikasmuggling fängelse i 78 månader – 6 år och 6 månader. Motsvarande straff för dråp var 58 månader, alltså 4 år och 10 månader. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet över tingsrättsdomar för 2009. I statistiken ingår domar för fullbordade brott , men även domar över bland annat försök, förberedelse och medhjälp till brott.

För grova narkotikabrott, till exempel försäljning av stora mängder droger, var det genomsnittliga straffet 57 månader i fängelse – 4 år och 9 månaders fängelse. Det är en marginell skillnad jämfört med grov våldtäkt där genomsnittstiden var fängelse i 61 månader – 5 år och 1 månad…”

Genomsnittligt straff 2009

– för brott med 10 års fängelse som maxstraff

Grov narkotikasmuggling:

78 månader

Grov våldtäkt:

61 månader

Dråp:

58 månader

Grovt narkotikabrott:

57 månader

Grov misshandel:

17 månader

I statistiken ingår domar för fullbordade brott , men även domar över bland annat försök, förberedelse och medhjälp till brott.

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Lägg till Liberaldemokraterna på Twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: HAX, Mördarna i riksdagen, DN, DN, DN, C, STrötankar, M, SVD

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Nils Bejerot och den galna moralpaniken

 

Foliehatt-varning!

 

(En f.d. moralextremists bekännelser: Del 1)

Det är dags för en historisk djupdykning. Jag har förespråkat ett krig mot narkotikan förut. 2003 ändrade jag min livsfilosofi och beslöt att alltid i fortsättningen utgå från alla människors rätt att leva sina egna liv, så länge de inte skadar andra. Jag tog de sista stegen i min vandring mot liberalismen. I en serie artiklar ska jag redovisa skillnaden i mitt tänkande förr och nu.

Först ut. Narkotikapolitiken och Nils Bejerot.

Nils Bejerot, den kände socialpolitikern och debattören, har nämligen påverkat den svenska narkotikapolitiken jättemycket. Dessutom var han en av de första som började sprida moralpanik om att ”kulturen” höll på at degenerera på grund av narkotikan.

Det intressanta är att i utlandet har olika kristna kyrkor varit pådrivande i att sprida moralpanik. I Sverige är det vänsterfolk och byråkrater som drivit denna kampen.

Bejerot är så viktig att till och med hans motståndare bland de som skapat den svenska narkotikapolitiken (han hade motståndare i de egna leden också) bekämpat honom men ändå helt slukat med hull och hår hans filosofi.

Bejerot och narkotikan

Bejerot var den svenska narkotikapolitikens fader. Redan på 60-talet drev han sitt korståg mot narkotikan. Han grundade bland annat Riksförbundet ett Narkotikafritt Samhälle och ses som den ideologiska fadern till svensk narkotikapolitik.

Hans program var helt enkelt att han ville att man skulle betrakta narkotikan och kulturen kring narkotikan som två sidor av samma mynt. Narkotikan var en smittsam, farlig epidemi och skulle hanteras som man hanterar smittsamma, farliga epidemier, menade han.

Jag saxar ur hans bok Narkotika och Narkomani (1965).

Jag menar att det inte är någon som helst svårighet att eliminera narkotikaepidemierna den dag vi är beredda att dra de logiska konsekvenserna av deras höga smittsamhet och tillämpar följande klassiska program för epidemibekämpning:

1) Så långt möjligt slå ut de farliga drogerna, narkotikan,ur den sociala miljön

2) ”Vaccinera” de riskhotade (ungdomarna)…

Långt viktigare än upplysning är ”indoktrinering” mot narkotikamissbruket: Det betyder att påverka värderingar, attityder och normer på ett sådant sätt att benägenheten att experimentera med droger motarbetas…

3) Behandla de sjuka

De sjuka skall ha rätt till adekvat vård, men samhället måste å sin sida ha rätt att kräva att de sjuka medverkar till en meningsfull vård…

I sin bok skriver Bejerot att media spelar den viktigaste rollen i att bekämpa narkotika, i indoktrineringen.

Men om nu inte idoktrineringen fungerar? Vad ska man då göra med de som vill använda narkotika, antingen för att de gillar det och inte är beroende, eller för att de drabbats av beroende av t.ex. tunga droger och därmed har svårt att sluta med narkotikan?

Jo, isolera dem på en öde ö, skrev han.

4) Långtidsvårda de höggradigt smittsamma

Vad skall man göra med dem som man inte kan bota och som inte kan klara någon form av tillfredsställande poliklinisk behandling, som fortsätter med illegal narkotikahantering och som därtill fortsätter att dra in andra i sitt missbruk? (…) Personligen har jag föreslagit att man skall acceptera dem just som kroniska och smittsamma narkomaner och överväga att ordna på bästa sätt för dem på någon trevlig ”knarkö”, där de kan få leva i fred med sitt missbruk i ett litet samhälle med sina nära och kära…

Naturligtvis skulle dessa narkomaner vara i sin fulla rätt att lämna ”Knarkö” om de så önskade. Men då måste de givetvis också följa det vanliga samhällets lagar på narkotikaområdet…

”In i finkan med dem!”

Vad detta innebär kan man se om man studerar vad Bejerot i samma bok säger om Japan som tydligen bekämpat drogerna på ett sätt som Bejerot tyckte om. Han menade att styrkan i det japanska programmet var att japanerna kriminaliserade BRUKET av narkotika och effektivt satte folk som använde narkotika i fängelse.

Hur kom det sig att man lyckades stoppa den stora japanska narkotikaepidemin men inte den svenska? Var den japanska polisen så mycket effektivare än den svenska?

Om man analyserar statistiken närmare finner man att den japanska polisen 1954 – det stora kampanj året mot narkotikamissbruket – arresterade omkring 9 procent av det beräknade antalet aktiva narkomaner för narkotikabrott (55 600 av ca 600 00o). Under 1969 – den svenska polisens kampanjår – dömdes 1 400 personer för olagabefattning med centralstimulantia. Detta gör 14 procent av det uppskattade antalet aktiva CS-narkomaner i landetvid den tidpunkten (ca 10 00o). Den svenska polisenvar med andra ord en halv gång till så effektiv som den japanska under offensiven mot den illegala narkotikatrafiken.

Hur kunde då epidemin elimineras helt i Japan men fortsätta att rulla vidare i Sverige? Förklaringen är enkel.I Japan togs varje ertappad narkoman och missbrukare ur missbruksmiljöerna för en tid, och villkorliga domar utdömdes aldrig för narkotikabrott. I Sverige fick huvudparten av de ertappade lämna polisen efter några timmars förhör och återvända till sitt missbruk…

Här har vi grunden till den svenska, väldigt repressiva politiken. Sätt dem i fängelse och indoktrinera folk!

Epidemin och narkotikakulturen

Metoden juridiskt sett minst sagt tveksam. Man uppfinner brott utan brottsoffer.

Narkotikaberoende, liksom alkoholberoende, är inte bra och man måste givetvis se till att hjälpa de som är fast i beroende. Men det är inte vad man gör idag. I Bejerots anda slår man mot narkotikakulturen för att hindra spridningen av den. Och därför sätter man folk i fängelse för innehav av lätt narkotika till exempel. Samtidigt har kriminaliseringen lett till en enorm massa följdbrott när narkomaner stjäl och rånar folk för att få pengar till droger.

Portugals modell, att avkriminalisera innehav av droger för eget bruk, visar en annan modell och intressant nog verkar den modellen fungera bättre än den svenska modellen. (Se denna artikel på Newsmill!)

Men det är inte detta som är syftet med min artikel. Andra kan detta mycket bättre än jag, tex min partikamrat Michael Gajditza, som skrivit mycket om detta. Jag ska ta avstamp i Bejerots idéer om att narkotikan och kulturen kring den var en epidemi.

För för i detta är han inte ensam. Hans triangelmodell för hur narkotikakulturen skulle bekämpas används än idag i modifierat skick och har till och med kunglig sanktionering genom drottning Silvia.

Det kan vara värt att påminna sig att anledningen till att Bejerot ville kriminalisera innehav av narkotika och föra krig mot hela narkotikakulturen, var samma som varför han ansåg att serietidningar hotade ungdomen och civilisationen. (!)  ”En civiliserad framtid kommer att förfäras över seriemagasinens epok. (1954)


Men mer om detta i del två!

Läs även henrik Alexanderssons MÖRDARNA I RIKSDAGEN!

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Mördarna i riksdagen

Henrik Alexandersson skrev ett mycket bra blogginlägg om svensk narkotikapolitik igår. Jag rekommenderar det varmt: ”Men det är inte bara förbudet mot att ha narkotiska preparat i blodet (och innehavsförbudet) som är ondsint och kontraproduktivt. Hela den repressiva drogpolitiken, hela kriget mot narkotikan, skapar fler problem än det löser.”

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2010/10/mordarna-i-riksdagen.html

Framför allt borde alla som stöder ett krig mot narkotikan läsa vad HAX skriver.

Jag har också varit för ett krig mot narkotikan. Jag har varit moralkonservativ och kritiserat narkotikaliberaler. Men jag har ändrat mig. Den nuvarande narkotikapolitiken är ett organiserat vansinne. Ja mer än det: det skapar ett enormt lidande med brottslighet och död till följd!

Som HAX skriver:

För sisådär fem år sedan såg jag en uppgift från polisen i Stockholm, som sade att bortemot hälften av alla inbrott, stölder och rån beror på att missbrukare behöver pengar till droger. Den repressiva drogpolitiken går alltså även ut över vanligt, hyggligt folk som drabbas av bostadsinbrott, tillgreppsbrott och rån. (Nu för tiden står denna uppgift inte längre att finna hos polisen, som inte heller tycks vilja kännas vid den. Möjligen insåg man att den var en smula tveeggad.)

De flesta narkotiska preparat har sin motsvarighet som lagligt tillverkade och sålda läkemedel. En slagning i FASS ger många alternativ, där respektive drog finns till salu på våra apotek för några tioöringar upp till någon tia per dos. Om missbrukarna hade tillgång till dessa, då skulle de inte behöva stjäla, råna och ägna sig åt ofrivillig prostitution för att finansiera sitt missbruk. Då skulle de inte behöva offra boende, kläder, mat och annat för att finansiera sitt missbruk. De flesta av dem skulle gå runt på de bidrag de, som regel, redan är berättigade till.

Liberaldemokraterna kommer att vara alternativet för alla som inte stöder riksdagens mordiska politik!

Läs även Svensk Myndighetskontroll om narkotikapolitiken som dödar: här.

Och för övrigt ska inte kungafamiljen engagera sig politiskt, som de gör då de stöder kriget mot narkotikan, det strider mot grundlagen.

Nytt: SDS, SDS, HD, GP, KVP, SVD, HD, DN

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,,