Moberg: Därför är jag republikan!

Ur boken ”Därför är jag republikan” 1955:

(…) Att överheten var tillsatt av Gud fick jag lyckligtvis veta redan i tidiga år. I likhet med andra svenska undersåtar fick jag lära mig i småskolan i förklaringarna till fjärde budet i Luthers Lilla Katekes: ”Hvar och en vare underdånig den maktägande överheten. Ty ingen överhet finnes utan av Gud”. Det var ett klart och rent besked, som ett litet barn förstod. Luther förklarade också, att fjärde budet krävde att vi skulle lyda inte bara våra föräldrar, utan också ”våra herrar” som ”enligt Guds förordning hafva faderlig makt öfver oss” – överhet. lärare, husbönder. Dessa myndighetspersoner hade ett gudomligt uppdrag att ”faderligen vårda sig om oss och hvar på sitt sätt befrämja vår sanna välfärd”.

Varje tänkande skolbarn måste tycka, att allt detta var omtänksamt ordnat av Gud.

Under de första åren av min skolgång hade Gud tillsatt en högerregering i Sverige, den Lindmanska ministären. Men år 1911, när jag hade hunnit bli 13 år gammal och börjat läsa tidningar och intressera mig för politik, avgick Lindmanska regeringen och i dess ställe förordnade Vår Herre en vänsterregering under Staaff. Denna ombytlighet hos den Allsmäktige förbryllade mig något. Under en katekestimme frågade jag därför min lärarinna: Höll Gud med högern eller vänstern? Tyvärr fick jag endast en blid åthutning som upplysning i ämnet.

 

I begreppet överheten ingår inte bara statsråd, landsfiskaler och taxeringsintendenter, utan det innefattar först och främst Hans Majestät konungen och Dei gratia rex. Redan i våra äldsta bevarade kungabrev, som är från konung Knut Erikssons tid, förekommer uttrycket ”med Guds nåde”. Formelns användning är numera något inskränkt i Sverige, men den gudomliga legitimationen – vi gustaf adolf med guds nåde – nyttjas fortfarande vid promulgation av lagar och kungliga brev. Den fyller troligen alltjämt en uppgift hos ett lydaktigt och rojalistiskt sinnat folk.

Och givetvis kan en sann och rättrogen monarkist icke i sitt hjärta betvivla, att vår nu regerande dynasti är av gudomlig härkomst; dylika tvivel skulle ifrågasätta dess sanna legitimitet. Bernadotterna kommer från goda familjer ur strävsam fransk medelklass. Men en verkligt lojal rojalist och undersåte låter sig naturligtvis icke förvillas av de historiska fakta som påstår att stamfaderns far var sakförare och att stammoderns föräldrar innehade manufakturaffär.

[…]

Glansen och skimret från kungatronen, som ännu i dag bländar de troende folken, kommer från magisk källa och har uppstått ur vilda folkstammars gudariter och gudakult. Konungadömet är skapat av magin och övertron. Konungens Majestät skall hållas i helgd och vördnad, stadgas det i vår svenska regeringsform; paragrafen har uppkommit ur föreställningen om konungen som ett sakralt och övermänskligt väsen.

Det monarkiska statsskicket är sålunda ett uttryck för en uråldrig vidskepelse, som ännu hålles vid liv hos några västerländska kulturfolk, bland dem det svenska folket.

[…]

Vårt äldsta kungadöme, som har sitt säte i det gamla Sveariket, synes i princip ha varit ärftligt. Längre fram i tiden blev Sverige ett valrike. Under senmedeltiden regerade endast valkungar. I landet hade utvecklat sig en bondedemokrati av en styrka, som var märklig för tiden, och allmogen behandlade sina kungar tämligen respektlöst: Från Magnus Ladulås till Gustaf Vasa blev sju stycken monarker fördrivna från tronen. Så återinförde ju Gustaf Vasa det ärftliga kungadöme, som vi sedan fått behålla. Han brukade Sverige som en storbonde brukar sitt hemman. Gustaf I betraktade Sveriges rike som sin helt privata egendom och besittning, vilket liksom hans övriga ägodelar skulle gå i arv inom hans släkt i evärderliga tider.

Det är det ärftliga kungadömet, som uppvisat den segaste livskraften. Ingen modern stat har valkonung. Men den konstitutionella monarkin är en relativt ny företeelse, som uppstått under de senaste århundradena. Den grundar sig, kortast uttryckt, på ett kontrakt emellan kungen och det suveräna folket, vilket skall utgöra en garanti emot enväldets godtycke. Det begränsar konungens makt mer eller mindre – i vissa länder, bland annat i Sverige, ända därhän att han är berövad all reell maktutövning och sitter kvar på tronen endast som symbol för Rikets Majestät med huvudsakligen representativa uppgifter.

Den konstitutionella monarkin skulle således icke, om konungen verkligen fungerade enligt grundlagarna, innebära någon form av begränsning av folkstyret. Men i en demokratisk stat kan det ärftliga kungadömet icke godtagas av skäl som i det följande skall framläggas:

Rikets högsta ämbete bör icke besättas genom börd eller arv, alltså av slumpen, utan genom ett av folket verkställt val bland personer som genom ådagalagda egenskaper visat sig vara skickade för detsamma. Även för de lägsta ämbeten krävs det vissa bestämda meriter, och varje ämbete tillsättes, när lagen följes, genom en tävlan på jämlik fot emellan de sökande. För en konsekvent bekännare av den mänskliga jämlikhetens idé är det en stötande tanke, att det allra högsta ämbetet skall ärvas. I ett demokratiskt samhälle strävar man att åt medborgarna genomföra så lika startmöjligheter i livet som möjligt. Men själva vårt svenska statsskick, den ärftliga monarkin, upphäver jämlikhetsprincipen.

Paragraf 3 i regeringsformen stadgar att konungens gärningar skall vara för allt åtal fredade. Självklart borde rikets högsta ämbete också för innehavaren medföra det högsta ansvaret. Men lagen betraktar monarken som en helt oansvarig person. Det finns en maxim som utgör själva grunden för ett rättssamhälle – budet som lyder – Alla medborgare är lika inför lagen! Det är teoretiskt möjligt att även en monark kan begå lagstridiga handlingar, men de skulle alltså icke kunna beivras. I och med att en enda person upphöjes ovanför lagen upphäver vårt statsskick även det demokratiska rättssamhället.

En fullt genomförd demokrati kräver sålunda republik med ett folkvalt statsöverhuvud. Dock anser jag de båda skäl som ovan anförts för monarkins avskaffande vara mindre väsentliga än ett tredje, som icke är av politisk natur. Detta tredje skäl framträder med stor styrka i det aktuella läget i vårt land, i Sverige av år 1955. Det faller oss dagligen i ögonen och pockar på uppmärksamhet; det fordrar en utförligare behandling.

I en monarki uppkommer det alltid en anda av undersåtlighet, som icke är fria medborgare värdig. Kring konungen med Guds nåde och hans anförvanter har i alla tider uppblommat en rik flora av servilitet och inställsamhet, kryperi och allsköns fjäsk. Denna undersåtlighet kräver sina offer i de bästa kretsar. Jag har sett högt bildade personer, som i andra sammanhang har ådagalagt intelligens, mista sin mänskliga värdighet inför en kunglig person: I närvaro av en medlem av kungahuset har de alldeles tappat koncepterna och stått där som förvandlade och stammat i förvirring och betett sig på ett sätt som närmast kan kallas fjantigt. Kungadömet frammanar och utvecklar några av människans mest förödmjukande egenskaper: begäret att stå i gunst hos de höga, ivern att få umgås med dem, tjänstvilligheten till varje pris, den börja ryggen inför överheten. Kungligheten får undersåtarna att förnedra sig själva även om det inte är deras avsikt. Till konungen och hans hov hör lakejen, och kungadömet har alltid alstrat lakejsjälar eller vad vi kallar hovmannamentalitet: Denna beskäftighet hos människor, som i varje situation är beredda att stå sin härskare till tjänst.

ur Vilhelm Mobergs ”Därför är jag republikan” från 1955.

Läs även andra bloggares åsikter om 

Till Kungens försvar! (Och jo, jag är ännu republikan!)

Debatten om kungen gör att jag stärks mer och mer i min vilja att avskaffa monarkin och införa republik. Men å andra sidan känner jag mer och mer sympati för Carl Bernadotte (mer känd som Kung Carl XVI Bernadotte). Den här såpan som han ofrivilligt har hamnat i, har andra skrivit manuset för, och några helt andra regisserar. Och media som i 35 år lydigt slickat Majestätets skor, har nu plötsligt vänt sig mot samma Majestät som ett gäng hungriga vargar..

Jag läste Ann-Charlotte Marteus nu på morgonen i Expressen:

Oscar II var den sista svenska kung att krönas, men hans mantel hängde över silver­tronen 1973, när lillprinsen höll sitt trontal och blev Carl XVI Gustaf. Tv-tittarna kunde välja mellan­ att förtjusas av ­drabanterna och de kungliga insignierna – eller att avfärda alltihop som trams. Huvud­personen hade inget val.
Han hade odlats fram i svenska statens Bernadotte­laboratorium på Haga, under energiskt överseende av hela svenska folket.
Efter fyra misslyckade försök – benämnda Margareta, Birgitta, Desirée och Christina – fick man äntligen fram rätt modell. Och med rätt modell avsågs inte ”en person med ledaregenskaper, gott omdöme, intelligens, exportgenererande utstrålning och god fertilitet”. Det fanns bara två krav: rätt far och rätt kön.
I övrigt hade modellen blott att lyda: han skulle bli kung avSverige. Punkt slut.

65 år senare
 ifrågasätts hans lämplighet och han får frågan om han tänker abdikera, som om han hade ett modernt jobb i stället för att vara Sveriges livstidsgisslan och kungliga broiler.

I TT-intervjun hör man på hans gälla röst hur tanken på abdikation hotar hela hans existens.
Samtidigt är det ju helt rimligt att ställa höga lämplighetskrav på ett lands statchef.
Monarki i en modern demokrati – vilket Frankensteins monster.

Bernadotte laboratoriet! Vilket underbart begrepp! Jo, och sant, så sant!

Carl har tydligen gjort vad alla kungar i samma situation tidigare gjort. Han har sökt sig till sex och vapenövningar för att få lite spänning i det konstgjorda livet han levde. Eftersom kungar idag inte får starta krig har han jagat i skogen istället för att kriga…

* Vi borde diskutera monarkins vara eller inte vara. Majestätets sexliv har vi inget med att göra. Det är en ensak mellan hans kaffeflickor och honom och Silvia och honom.

* Att kungen ev umgåtts i kriminella kretsar är däremot en sak som kan och bör diskuteras och utredas. Han är trots allt statsöverhuvud. Men det är det, och bara det, som ska utredas. Och kungen har rätt att betraktas som oskyldig till motsatsen bevisats!

* Men det viktigaste är att vi granskar granskarna!

Massmedia

Moralpaniken som media spyr ut som om media var en Grimvötn eller en Eyjafjallajökull, är motbjudande. I synnerhet eftersom media slickat Majestätets kungliga skor i nästan 40 år.

Vad kallade redan Vilhelm Moberg det? Ett kungligt hovslick? Läs Vilhelm Mobergs bok Det Gamla Riket! Den är ett måste att läsa! Boken om hur ett helt lands media och politiska liv formas utifrån behovet att dölja vad KUNGEN egentligen gör, tycker och tänker.

Så har delvis svensk media fungerat i 40 år. Och först nu skriver man något…

I 40 år skyfflade media undan alla obekväma frågor om kungens politiska verksamhet (han är aktiv miljöpolitiker och har stoppat stora infrastruktursatsningar), om kungens familj (hans morfar som var chef för tyska Röda Korset under Hitler och en av de som styrde över Theresienstadts koncentrationsläger), om Silvias familj, om kungens vänskap med kriminella. Idag anser media att det kungliga sexlivet är det viktigaste som finns och förväntar sig att vi läsare lydigt ska bocka och buga och följa det som media anser vi ska tycka och tänka!

Fan… Jag är egentligen mot att gräva upp personligt skvaller om folk. Hde jag inte varit så förbannat moralisk hade jag skapat några sajter. En där jag uppmanar folk att gräva fram ALLT om Expressens chefredaktör Thomas Mattssons sexliv, helst med foton på eregerade kukar och samlag. En annan med samma jakt på foton och saftigt skvaller om vad Jan Helins och hans familj pysslat med i sängen. Helst med pinsamma anekdoter. Samma för Thomas Sjöberg och Daniel Nyhlén och alla de andra asgamarna…

Men ta det lugnt, detta ska inte jag göra…

Jag tänker tillbaka på 40 år av mediaskriverier… På hur journalister och redaktörer sagt att man ”ska” behandla kungen i 40 år… Och jämför med idag… Och det som slår mig mest är hur massmedierna fungerar!

Om någon varit prostituerad i denna röran är det inte nån kaffeflicka, utan horeriet i redaktionerna på landets blaskor och Tv kanaler och hallickarna som sitter som redaktörer!

Läs även Svensson och Uppstuds

AbAb2ExpSvDSvD2DNDN2SVTAB1234567891011DN12345678910SvD1234Exp1234567DagenSVT12345GP1,2BT

Hur Kungen och ”KGB” stoppade Dennispaketet

Nu när det pratas om att bebygga Stockholm, och att bygga på höjden, kan det vara på sin plats att vi påminner oss vad som skedde förra gången stora infrastrukturprojekt och bostadsprojekt för Stockholm diskuterades då Kungen och det Kungliga hovet, ingrep politiskt och stoppade byggprojekten.

Runt 1990 började politikerna planera det som senare blev det s.k. Dennispaketet. Det fanns planer på att bygga ringleder runt Stockholm och bostäder, bland annat på Norra Djurgården, vid gasklockorna. Detta stoppades genom att man skapade Nationalstadsparken i Stockholm, och den som drev på detta var Kungen. Fast kungen höll sig i bakgrunden och lät HOVET sköta det politiska arbetet.

Den officiella boken om Nationalstadsparkens bildande heter Ekoparken, och har skrivits av Henrik Ekman och Gunnar Brusewitz, skriver öppet att initiativet kom från Kungliga slottet. Detta är vad som skedde:

1989 la ornitologen Henrik Waldenström, enligt boken, fram ett förslag till Kungliga Djurgårdsförvaltningen att man skulle stoppa bebyggelsen av Norra Djurgården genom att skapa en nationalstadspark. Vid ett möte på Kungliga Slottet i oktober 1990 mellan Christer Lignell på Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Kungliga Ståthållaren Harald Smith och Jens Wahlström från Världsnaturfonden (som kungen var ordförande i) bestämde sig Kungliga Ståthållarämbetet att betala Waldenström för att utreda det som de på mötet kallade KGB, det ”Kungliga Gröna Bältet”.  Samtidigt bestämde man sig för att bilda en lobbygrupp för att skapa en ”ekopark”

I januari 1991 la Waldenström fram sin och hovets rapport, ”Ekoparken”, och förslaget anammades helt okritiskt av bland annat Miljöpartiet som ett motförslag mot Dennispaketets uppgörelse om ringleder och bostäder, som just då träffats mellan Socialdemokrater och Borgerliga. Sen var det politiska spelet i full gång.

I ALLA protestaktiviteter mot Dennispaketet kunde man se som ledande aktör nåt som kallades ”Förbundet för Ekoparken”, det var den lobbygrupp för Nationalsstadsparken som sskapades som en direkt följd av det mötet på slottet den där oktoberdagen 1990. Som aktiv förening såg den dagens ljus som en förening i 1992, då hovet och några ”gräsrotsaktivister” från Djurgårdens vänner samt några miljöaktivister bildade den.

Till slut vann kungen och hovet, Dennispaketet stoppades, och i 1995 invigde Karl XVI Gustaf Nationalstadsparken.

Låt oss se vad en annan författare skrivit om detta:

Waldenström söker kontakt på olika håll för sina idéer. Han skriver den 22 mars 1990 brev till Christer Lignell vid de Kungliga Hovstaterna (närmare bestämtStåthållarämbetet, Kungliga Djurgårdens Förvaltning). Kungliga Djurgården och Haga-Ulriksdalsområdena disponeras enligt Riksdagens beslut av HM Konungen men förvaltas av Ståthållarämbetet. Brevet rör bland annat skyddet för Djurgården.

Waldenström tar under samma vår även upp sin idé kring det ”Kungliga Gröna Bältet” med Lignell. Kontakten med Lignell ska, som vi ska se i nästa kapitel, ha stor betydelse för bildandet Stockholms nationalstadspark.

Waldenström talar dessutom den 18 maj 1990 med Jens Wahlstedt, Världsnaturfonden (svenska avdelningen av World Wide Fund for Nature, WWF, en internationell naturvårdsorganisation), och beskriver sin tankegång att de kungliga grönområdena hör ihop och om kartläggningen av fågellivet…

Förhistorian till försöken att få riksdagsmän att skriva motioner är följande.Waldenström mobiliserar Stockholms Ornitologiska förenings medlemmar föratt inventera fågellivet på Norra och Södra Djurgården. Detta för att skaffa ett faktaunderlag som kan ge ammunition i form av argument mot exploatering, särskilt vid Bergiusvägen, jfr avhandlingens kap. 8.

Där framgår även att Waldenström lanserar idén om ett sammanhängande grönt bälte. Idén har vuxit fram hos honom under inventeringsarbetet. Han söker med det syftet upp Christer Lignell, Kungliga Djurgårdsförvaltningen, men även Jens Wahlstedt,Världsnaturfonden. Waldenström lyckas via Lignell få till stånd ett möte (18oktober 1990) med Harald Smith, Ståthållaren – Kungliga Hovstaterna. Där deltar även Lignell och Wahlstedt. Waldenström berättar om sitt uppslag om det Kungliga Gröna Bältet (KGB). Smith beslutar att han ska få utreda saken som konsult. Uppdraget är att studera möjligheten att skapa ett naturreservat på Ståthållarämbetets marker på Kungliga Djurgården, Haga och Ulriksdal.

Planerna konvergerar delvis med Stockholms kommuns förslag om att skapa ett naturreservat på Kungliga Djurgården. Kommunen framför dessa planer i en rapport (Översiktsplan 90). Ståthållarämbetet stödjer kommunens idéer i ett remissvar.  (Källa Michael Glemdal, Gubben på Kullen)

Alltså bör vi noga hålla koll på vad som händer från hovets sida. En av punkterna på Kungens och hovets dagordning 1990 var att förhindra att man bygger på höjden i Stockholm. Detta för att bevara Stockholms ”unika skyline” och förhindra att man ser skyskrapor från Kungliga Djurgården. Det är alltså fullt möjligt att kungen/hovet återigen väljer att ingripa politiskt.

Jag har egentligen personligen inget emot Nationalstadsparken, men ogillade väldigt mycket hur Kungen och hovet ingrep politiskt. Det absurda var att ingen reagerade mot detta konstitutionella övertramp! Kungens ingripande och Nationalstadsparksdebatten förhindrade dessutom en massa nödvändiga projekt som bara skrotades utan att något alternativ lades fram.

Konsekvenserna av att Dennispaketets projekt stoppades ser vi idag då det saknas 73000 bostäder i Stockholm och infrastrukturen är i kaos. Tacka Hans Majestät Konungen och hans anhang för det! Så urbota korkat var det, att stoppa nödvändiga projekt utan att ge ett alternativ för hur man skulle lösa problemen!

/T

Fast som jag skriver på ett annat ställe: som läget är nu vore det smartaste att expandera Stockholms stadskärna och bygga stort och högt i förorterna, eller strax utanför tullarna! Då bevarar vi Nationalstadsparkens grönområden och den förbaskade skylinen och kan bygga högt ändå!

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, finns på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om  +Yimby

Två inlägg i debatten om kungens sexliv

Det behövs lite humor nu. Den här kungliga mediasoppan har vuxit så den mist alla proportioner.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt. Expressen, Expressen, Expressen, Expressen, Expressen,

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Låt kungen pippa! (och drottningen också)

Kungens sexliv är hans ensak!

Nu måste till och med jag, en gammal republikan till själ och hjärta, gå ut och försvara kungen! Vad tusan rör det oss om kungen varit otrogen med någon, och vem? Låt kungen pippa med vem han vill, det är hans ensak. och är han otrogen är det hans och hans familjs ensak. För övrigt finns det inget som säger att kungen behöver ha varit otrogen ens om han haft andra kvinnor, han kanske har ett öppet förhållande där han FÅR ha andra relationer (så har kungligheter i alla tider haft det)!

Skilj mellan dubbelmoral och det folk gör i sin sängkammare!

Det som Gustav V gjorde på sin tid är en annan sak. Han var otrogen sin fru, men med män. Samtidigt som han hade manliga älskare, och kanske även minderåriga pojkar som älskare, så drev han personligen, och hans regering, en homofobisk politik där homosexuella fängslades i stor mängd. Det är dubbelmoral av värsta sort och måste fördömas.

Vi hade en del ministrar samma tid som var ansvariga för att homosexuella fängslades samtidigt som de själva var homosexuella (och hela regeringen visste detta), det är också dubbelmoral.

Samma när J (Gay) Edvard Hoover i USA som FBI chef jagade homosexuella och fängslade dem som säkerhetsrisker, samtidigt som han personligen var homosexuell.

Eller Karl XV som pippade land och rike runt på 1800-talet men pratade vitt och brett om thohet och behovet att straffa folk som var otrogna i äktenskapen. Jag vet ganska många sådana moralpredikanter med fördömande tunga som syndade ganska hej vilt privat.

Men det är en sak… vad människor gör i sängkammaren en annan.

Jag ogillar otrohet men inser ändå att otrohet till syvene och sist är var och en människas privatsak, så länge man inte går ut offentligt, vitt och brett, och KRÄVER av andra något som man själv inte kan leva upp till.

Med andra ord ska du och jag bara skita i vad som sker i kungens sängkammare. Det är hans ensak, ingen annans! Allt babblande om vad han gör i sängkammaren måste vara årets pseudonyhet! Nymoralismen i denna debatten STINKER!

Nu väntar jag bara på att nån av kvinnorna sparat en klänning med kungens sperma på sen de hade lite kul för 20 år sen, så kan vi få en svensk Lewinskiaffär som media kan gotta sig åt i minst två år framåt!

Ge mig en spypåse!

—————————————————-

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna, ett parti som håller på att byggas upp.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: Expressen, Expressen, DN, Expressen, SDS, GP, AB, AB, Expressen, Expressen, Expressen, Svd, Svd, blogg, blogg, mamres, tillgänglig, Zac, AB, Expressen,

Läs även andra bloggares åsikter om ,


Att läsa såsom fan läser… (2)

I ett tidigare blogginlägg idag visade jag alla de hemska citat man kan hämta ur vår egen bibel. Min idé var att få folk att tänka till innan de gnäller över hur ”hemsk” koranen är med de citat som finns där. Det finns sju resor galnare och värre citat i vår egen bibel att plocka fram, om man vill… Främst då i Gamla testamentet där det slaktas, och utrotas och våldtas ganska vilt med Guds godkännade!

Vilken roll har då Gamla Testamentet spelat i svenskt kyrkoliv och för svensk lagstiftning?

Enligt en del myter har gamla Testamentet, eller Moseboken med alla sina lagar, inte spelat någon roll i svensk lagstiftning eller tankeliv. Det hävdas att Nya testamentets kärleksbudskap upphävde Gamla testamentets lagar och tvång. Det är en modern tanke. I själva verket visar Martin Luther redan i sin skrift om Moses från 1525 hur man ska tolka Gamla testamentet. Gamla testamentets lagar och regler är korrekt så vitt det stämmer med ”naturrätten”, hävdade han. Och därmed kunde utvalda stycken ur Gamla Testmentet fortsätta att utgöra grunden för svensk lagstiftning.

I det här inlägget ska vi fokusera på Karl den niondes förordningar om lagstiftningen, som tillsammans med Luthers egen katekes kom att bilda grunden för svensk lagstiftning i över 300 år framåt. Karl IX fastslog nämligen att grunden för svensk lag var den mosaiska lagstiftningen, Luthers katekes och landskapslagarna. Som lärdomshistorikern Sten Lindroth uttrycker sig så här: (Svensk lärdomshistoria, Medeltiden. Reformationstiden, s. 314): ”I punkt efter punkt fastslog Karl IX mosaisk lag som gällande svensk rätt vid sidan om den fäderneärvda landslagen.”

Och vad menades med den mosaiska rätten? Jo, vedergällningsprincipen. Öga för öga och tand för tand. Med STRÄNGHET skulle lag skippas…

Fortsätt läsa

Sanningen om Karl den tolfte (1)

Jag har nu äntligen, genom Rönnells antikvariat, fått tag på Claes Adelskölds två böcker från 1900 om kung Karl den tolfte!

Vid en tid då Karl den tolfte ännu hyllades som den sanna svenska hjälteidealet, den vars moral och mod man skulle efterlikna för att göra Sverige stort och mäktigt även i framtiden, skrev Claes Adelsköld dessa böcker.

För Claes var Karl inte en hjälte utan den som förstörde Sverige. Den som förvandlade ljusan dag till mörk natt. Genom att citera allt det svenska och utländska objektiva källmaterial som fanns om Karl som beskrev honom i en mindre bra dager, ville han peta ner honom från hjältetronen så svenskarna skulle kunna börja hylla landets ”sanna hjältar” istället.

Att Kalle dussin än idag kan utmålas som hjälte och att alla de galenskaper han gjorde ännu är okända, visar bara att vi än idag låter oss påverkas av forntida historiska sagor och myter; som myten om ”Karl den unge hjälte” som ”stod i rök och damm”…

Fortsätt läsa

Vilhelm Moberg: Därför är jag Republikan

Ur boken ”Därför är jag republikan” 1955:

(…) Att överheten var tillsatt av Gud fick jag lyckligtvis veta redan i tidiga år. I likhet med andra svenska undersåtar fick jag lära mig i småskolan i förklaringarna till fjärde budet i Luthers Lilla Katekes: ”Hvar och en vare underdånig den maktägande överheten. Ty ingen överhet finnes utan av Gud”. Det var ett klart och rent besked, som ett litet barn förstod. Luther förklarade också, att fjärde budet krävde att vi skulle lyda inte bara våra föräldrar, utan också ”våra herrar” som ”enligt Guds förordning hafva faderlig makt öfver oss” – överhet. lärare, husbönder. Dessa myndighetspersoner hade ett gudomligt uppdrag att ”faderligen vårda sig om oss och hvar på sitt sätt befrämja vår sanna välfärd”.

Varje tänkande skolbarn måste tycka, att allt detta var omtänksamt ordnat av Gud.

Under de första åren av min skolgång hade Gud tillsatt en högerregering i Sverige, den Lindmanska ministären. Men år 1911, när jag hade hunnit bli 13 år gammal och börjat läsa tidningar och intressera mig för politik, avgick Lindmanska regeringen och i dess ställe förordnade Vår Herre en vänsterregering under Staaff. Denna ombytlighet hos den Allsmäktige förbryllade mig något. Under en katekestimme frågade jag därför min lärarinna: Höll Gud med högern eller vänstern? Tyvärr fick jag endast en blid åthutning som upplysning i ämnet.

Fortsätt läsa