Om en framtid utan gränser

Vare sig vi vill det eller inte håller världen på att bli en. Gränserna avvecklas mer och mer. Men en enad värld är inget utopiskt paradis. Det innebär nya problem och utmaningar som måste hanteras.

Utvecklingen de senaste sexhundra åren har gått i en riktning: mot en värld där gamla gränser upplöses och människor, varor, tankar och ideer flödar friare. Kort och gott mot en värld som är en enhet.

Fört kunde en civilisation i t.ex Indien leva ostört öven om en civilisation i Europa fick problem. Så är det inte idag. Först blev staterna beroende av varandra och nu med internet har individerna knutits samman. Det som sker i en del av världen påverkar resten av världen, på både bra och dåliga sätt.

Martin Luther King var inne på det för femtio år sedan i boken Kaos eller gemenskap:

Alla människor är beroende av varandra. Varje folk har ärvt en skatt av landvinningar och idéer till vilka både levande och döda från alla nationer har bidragit. Vare sig vi är medvetna om det, eller ej, har vi alla skulder, som överskrider tillgångarna. Vi är för evigt gäldenärer till kända och okända män och kvinnor. När vi stiger upp på morgonen och går ut i badrummet för att tvätta oss, använder vi en svamp, som en man från Stilla havets övärld skaffat oss, vi använder en tvål. som tillverkats av en europé. Vid frukostbordet dricker vi sedan kaffe, skördat av en sydamerikan, eller te av en kines eller choklad av en västarikan. Innan vi ger oss av till vårt arbete har vi ställt oss i skuld till mer än halva världen.

I påtaglig mening står allt levande i ett inbördes förhållande. De fattigas umbäranden utarmar de rika; förbättrade villkor för de fattiga gynnar också de rika. Broderskapet förpliktar oss att ta vård om våra bröder. Det som direkt berör en av oss, berör oss alla indirekt. Det slutliga problem, som mänskligheten måste lösa för att kunna överleva i den värld vi ärvt, är att finna ett alternativ till krig och mänsklig förstörelse… 

Det världsvida hus vi lever i gör det nödvändigt, att  vi  förvandlar vårt världsomfattande grannskap till ett världsomfattande broderskap. Tillsammans måste vi lära oss att leva som bröder, annars kommer vi att gå under som dårar.”

Denna utveckling påbörjades redan under renässansen. Civilisationerna fick direktkontakt med varandra. Idéer och varor, men även krig och förtryck, spreds mellan kontinenterna.

Industriella revolutionen

Med den industriella revolutionen för 200 år sedan och kunskapsrevolutionen vid samma tid (massmedia, böcker och läskunskaper) eskalerade utvecklingen. Handeln och kunskapsdelningen ökade. Tullarna inom länder avskaffades. Tidigare hade var stad en egen tull med egen avgift.

Det var då migrationen blev en viktig del av utvecklingen. Miljoner migrerade från Europa till resten av världen. 

Men än viktigare var migrationen inom olika länder. Landsbygden reformerades.  Enskiftet i Sverige och kontinentens avveckling av livegenskapen ledde till reformer av jordbruket. Bygemenskapen. Människor migrerade till storstäderna. Urbaniseringen påbörjades.

Individen hamnade mer i fokus. Tidigare var gruppgemenskaperna,  som byn, socknen, och län och härad viktigast. Familjebanden i t.ex klanen var viktiga. Nu försvagades dessa gemenskaper.
Demokratin föddes. En indirekt följd av ideutbyte och kunskapsrevolution och av att de gamla gemenskaperna slogs sönder fick individen mer att säga till om.

Individen började ses som viktig. Gruppens väl tillät inte längre att man trampade på individens väl. Minoriteters åsikter började respekteras.

Tidigare var bara de individer med mest makt, eller de som lyftes fram av makten (konstnärer och helgon t.ex) viktiga i sig. De andra ingick i det kollektiv som t.ex var bygemenskapen.  På slagfältet var de som soldater kanonmat.

Gradvis ändrades detta. Folkbokföringen växte fram. Namnen på de levande blev ihågkomna. Människan blev ett namn och ett minne.

Demokratin växte fram. Iden att alla människor skulle få gå i skola växte fram. Läs- och skrivkonst var för alla.
1900talet

På 1900 talet fortsatte denna utveckling. Men nu var det staternas tur att urholkas. Statens roll minskades. Handeln med varor och kapital och ideer blev friare. Individens rätt kom i fokus mer och mer, även i områden av världen som inte förr ägnat individen en enda tanke utan bara betonat kollektivets rätt.

En sådan unik sak som skett är att människor mer och mer tillåts bli kära och välja kärlekspartner själv. Helt unikt. I det gamla bondesamhällets bygemenskap var detta uteslutet. Inte ens maktens folk fick göra det. Barns giftermål var storfamiljens (klanens), Bygemenskapens och överhetens sak. Ekonomi var viktigare än kärlek.

Tidigare gick människans liv ut på att arbeta. Nu plötsligt uppfanns fritiden. Det blev ett självändamål att människor skulle vara lediga. Semester, fem dagars arbetsvecka och fritid efter jobbet uppfanns. Kvinnan frigjordes med uppfinnandet av hjälpmedel som tvättmaskinen.

Det är nu arbetarrörelsens och liberalernas folkbildning växer fram. Folkbibliotek, fotbollsklubbar, möten.

Uppfinnandet av fritiden var en förutsättning för demokratins framväxt.

Med tiden frigjordes kvinnan mer och mer. Funktionshindrade fick rättigheter. Fler religioner än protestantismen tilläts och ateism blev samhälleligt ”ok”.  Samerna och de homosexuella fick rättigheter som alla andra. Med invandringen och popkulturen växte det fram en tolerans för minoriteters och individers rätt. Alla behövde tänka lika i bysamhället, inte i Sverige eller USA 1990.

Internet

Nu står vi mitt i inledningen till ett nytt fasskifte i utvecklingen: internetåldern.

Kommunikationen (envägskommunikation och flervägs) har genomgått en revolutionerande utveckling sen telegrafen uppfanns för 150 år sedan. Telefon, radio och TV och postväsendet gjorde att man 

Plötsligt kunde individer kommunicera mellan varandra direkt, utan mellanhänder.

På 1700 talet kunde två bönder på två olika platser i riket bara kommunicera med varandra genom ombud. Om någon skulle resa åt det hållet. Skulle man skriva brev fick prästen och socknens skrivare hjälpa till och det var dyrt.

Envägskommunikation, som nyheter,  tog tid och förmedlades genom överheten från kyrkan eller häradets ting. Det kunde ta år för nyheter att färdas mellan kontinenter. Nyheterna färdades längst handelsvägarna och handel tog år i anspråk.

På 1900 talet fick individer möjlighet att kommunicera direkt, utan mellanhänder, över långa avstånd. Diktaturer ansåg att telefonen och postväsendet var så farliga saker att de kontrollerade dessa så folk inte skulle utbyta otillåten information mellan varandra.

Radio och tv möjliggjorde direktkommunikation av nyheter för första gången. Flyget reducerade tiden för varor och tidningar och böcker att färdas mellan kontinenterna och folken.

De gamla nationernas gränser vittrade sönder.

Men så sent som på 90talet tog djupare envägs- och tvåvägskommunikation tid. Ville jag veta hur lokala afrikanska tidningar såg på en händelse i t.ex Zambia fick jag besöka SIDA:s bibliotek några månader efter händelsen. Att skriva brev tog veckor.

Om jag i Sverige fick höra talas om en bra serie i amerikansk TV fick jag åka dit för att se den. Eventuellt kom den till sverige något år senare. Jag hörde talas om en serie 1987 som jag först kunde se delar från 2010 via youtube.

Internet gjorde kommunikation mellan individer sekundsnabbt och med bättre möjligheter att kringgå stat och överhet. Nu kan jag ställa frågor över twitter eller mail till riksdagsledamoten i Japan och få svar några sekunder efter.

Handeln har revolutionerats. Direktkommunikation mellan individ och företagare och individ och individ över kontinenterna har öppnats. Ebay och tradera och Facebooks grupper för köpare och säljare närmare varandra oberoende av om en sitter i New York och en annan i Singapore.

Digitaliseringen har gjort att tjänster och varor,  som böcker, kan säljas direkt över internet, till och med. 3d printern kommer att vidare revolutionera utvecklingen. Varor kommer att säljas över bredband och genom ettor och nollor som far fram i luften omkring oss.

Det senaste är att massmediernas roll ändras. Numera kan vem som helst, via internet, vara sin egen nyhetsförmedlare.

Jag hörde talas om Breiviks attack mot Oslo först genom privatpersoner som twittrade om det. Nyhetsmedia rapporterade om det en kvart senare.

Enbart det att det tar en kvart för nyheter att sprida sig via etablerade nyhetsmedia är stort. Nyheten om ett illdåd i Oslo tog tre veckor för 200 år sedan. På 1900talet tog det flera timmar. Men nu kommer nyheter snabbare fram genom individer än genom media.

Samtidigt ökar migrationen. Iden att man inte ska kunna flytta vart man vill i världen börjar kännas mer och mer absurd för många. Den är absurd för oss svenskar som gärna bosätter oss i USA eller Thailand eller EU. Lika absurd börjar den bli för den somaliska mamman eller den syriska mannen eller den afghanska unga mannen i Iran, men de har inte samma självklara rätt att bosätta sig vart de vill.

Utmaningar

Utvecklingen inte bara positiv. Det finns några stora utmaningar framför oss. 
Världskrigen visade att vi för första gången har tekniken att både avskaffa fattigdom och svält och utrota mänskligheten.

Diktatorer känner att utvecklingen hotar dem. Länder bygger murar till andra länder och försöker stoppa delar av utvecklingen. Migrationen ses som ett hot, delvis för att den hotar traditionella statliga välfärdssystem och delvis för att det bara är de starkare och rikare som kan försöka migrera.

Framtiden

En gång i tiden var det oftast de med pengar som kunde flytta från t.ex Skåne till Stockholm. Det fanns tullar i varje stad. Migrationen inom landet var kontrollerad. Skulle du som dräng arbeta i grannsocknen fick du gå till prästen och be om ett reseintyg så du kunde åka dit.

Detta förändrades från 1800 talet och framåt. Nu kan i praktiken även de fattiga flytta och i andra hälften av 1800talet utan tillåtelse från överheten. Idag kan människor i rikare delar av världen i praktiken migrera fritt. Fortsätter utvecklingen som nu kommer det att bli självklart för var individ att flytta vart hen vill i världen

Kommer de sociala skyddsnäten att monteras ner? Det frågade man sig redan på 1800 talet då socknens roll som socialt skyddsnät minskade och folk flyttade mer.  De hade fel. Nationen tog hand om personer som råkade illa ut ändå.

Handeln mellan individer kommer att öka. 3d skrivare kommer att finnas i vart hem, och för stora saker, i din lokala affär eller i industriområdet.

Demokratin kommer att utvecklas. Först nationellt och sen internationellt.  Att rösta på människor nära där man bor kommer att ses som något förlegat. Man kanske har större samhörighet med en politiker i Boden än en i Malmö, där man bor. Imorgon kanske mer samhörighet med en politiker i Taiwan än här.

Tekniskt sett går vi mot en värld där maskiner tar över fler och fler av människors jobb. Framtidens maskiner kommer att lösa det mesta människor gör idag. Och teknisk utveckling kommer att ge människor fler hjälpmedel att förbättra sin tillvaro.

Det inkluderar sociala sektorns jobb. Funktionsnedsättningar kommer att överkomma med mediciner och behandlingar och hjälpmedel som t.ex exoskelett. Med transplanteringar och mekaniska och biologiska hjälpmedel kommer människor att leva längre.

Att tänka oss en värld där arbete inte blir nödvändigt är stort. Arbete är just nu alltings grund. Vi måste arbeta för att vi som individer och samhället ska överleva.  Om 100 år är det inte så längre.

Marxister,  libertarianen, socialisten och liberaler och den konservative är nämligen i grunden överens om att mänskligt arbete är ekonomins grund. När det inte längre är så kommer deras ideologiska världsbild att vackla.

Arbetstiden och arbetsvecka kommer att krympa. Medborgarlön till alla människor kommer att betalas ut och vill man jobba förutom det så får man. 

Fritids, kultur och Vetenskapssamhället växer fram.

Människans hjärnkraft kommer att spela en roll framöver. Förr arbetade de flesta i jordbruket. Sen blev det industrisamhället. Nu är det servicesektorn. Inom kort blir det i vetenskap och kultur. Sen kommer de flesta att inte alls jobba.

Det vi människor gör på fritiden blir det värdefulla. Forskning, matlagning, uppfostra barn, arbete i föreningar, amatörhistoria, körer, politiskt arbete, trädgårdsarbete,  etc.

Enad värld

Men utvecklingen är inte given. Många vill stoppa tillbaka tandkrämen i tuben, för att använda ett amerikanskt uttryck.

”Gör Amerika stort igen. Sverige åt svenskarna. Den muslimska Ummah kommer först. Moder Ryssland är viktigast. Kristus först. Storbritannien först.” Etc etc. Tanken på en diversifierad och mångkulturell värld där individens önskemål respekteras, men som ändå är enad och gränslös värld är kontroversiell.

”Vår syn på Gud är rätt och alla måste konvertera annars går världen under. Gruppens väl går före individens väl. För mycket frihet är ett hot. För det allmännas bästa måste åsikts- och yttrandefriheten begränsas. Man måste knäcka några ägg för att göra omelett.”

Nationalister vill stoppa den utveckling som en gång i tiden ledde till nationens födelse. Nationen växte fram ur samma strävan att montera ner gränser som strävan att skapa en enad värld. För att nationen skulle födas fick inre tullar och gränser nedmonteras. Skåningen började se en vän i norrlänningen. Migration inne i riket sågs som positivt. Nationalister idag gör exakt samma sak som regionalisterna på medeltiden som ville upprätthålla landskapets och socknens rätt.

Mänskligheten står inför det kanske avgörande steget i mänsklighetens historia.  Antingen förinta vi oss i atomkrig på grund av strider om vem som har rätt och vem som har fel. Eller på grund av att alla vill göra sina länder ”stora igen”, eller så blir vi en enhet, fortsätter de senaste 600 årens utveckling och tar steget ut i världsrymden.

Världen blir en. Gränser nedmonteras. Idéer och människor och varor får flöda fritt. 

Individers rätt till liv, frihet, välstånd och utveckling respekteras. Minoriteters rätt respekteras. Mänsklighetens strävan att peka finger och tygla och döma medmänniskan, ”lev, tänk och älska inte så”, tyglas.

Så länge människor inte skadar andra människor får de leva som de vill.

Men morgonens värld kan betyda omdaning av vår moral. Vad sker med aborträtten den dag vi kan rädda foster som är några veckor gamla? Vad sker med graviditet då människor kan odlas i maskiner? Vad sker med köttätande den dag vi förstår mer om hur djur tänker och känner? Det som är ok idag (foster innan 20e veckan kan inte räddas) kanske inte blir ok imorgon.

Fattigdomen kommer att försvinna då gränserna försvinner.  I en enad värld är mitt välmående beroende av andras välmående, om så de bor på andra sidan jorden.
Som Martin Luther King sa.

”Armodet är inget nytt. Vad som är nytt är emellertid, att vi nu äger resurserna att göra slut på det.” (Kaos eller gemenskap)

Jag är världsfederalist. Jag vill ha en enad värld på sikt, utan gränser!

En dag kommer då människor kommer att blicka tillbaka på 2017 och se på oss som vi ser på 1347 års människor, eller 1686 års. Tanken att fattigdom och svält tillåts och att människor och ideer inte kan spridas fritt på jorden pga gränserna, eller att miljöförstöring är ok, kommer att ses som lika barbariskt som slaveri, aztekernas människooffer och kannibalism. 


Annonser