Statistik om män och invandrare som begår brott

Behöver vi statistik om brottslighet och invandring? Mitt svar på det är ja. På samma sätt som vi behöver statistik om skillnader i brottslighet mellan män och kvinnor, och statistik om unga män i biltrafiken. Torbjörn Jerlerup tittar på den heta frågan om kriminalstatistik!

Om man vill lösa problem måste man ha fakta på bordet först. Det vi inte synliggjort kan man inte göra något åt.

Ett bra exempel på detta är undersökningarna om överrepresentationen av män vid bilolyckor, i synnerhet unga män. 3/4 av bilolyckorna i Sverige orsakas av män och unga manliga bilförare under 25 är inblandade i tre gånger så många olyckor som de över 55. För ett antal år sedan grävde man fram dessa uppgifter och har börjat göra något åt problemen. Försäkringsbolagen, Trafiksäkerhetsverket och körskolorna gör massor för att göra något åt problemen. Statistik är bra!

Invandring och män

Män är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det pratas alldeles för lite om detta i samhället anser jag.

Men betyder det att någon i regeringen som censurerar debatten om manlighet och brott? Nej, så fungerar det inte. Och det görs faktiskt en hel del för att råda bot på problemen i skolor och ute i samhället. Men jag är övertygad om att om vi diskuterade fakta mer öppet, med hjälp av statistiken, skulle vi nog kunna lösa problemen med mäns överrepresentation i brottsstatistiken snabbare.

Samma med invandrares överrepresentation i brottstatistiken, eller rättare sagt flyktinginvandrarnas överrepresentation. Skillnaden är att vi inte har aktuell statistik om invandrare och brottslighet det har vi om män och brottslighet.

Men det betyder INTE att det är rätt att dra alla män eller alla invandrare över en kam. De flesta män och de flesta invandrare begår INTE brott. Det är alltså fel när högröstade extremister skriker högt om att ”män är djur” eller att ”männen är våldsamma” och när någon Sverigedemokrat skriker att ”muslimer är djur” eller att ”flyktinginvandrarna är våldsamma”.

För övrigt visar statistiken att det än idag är kvinnorna som spelar viktigaste rollen vid uppfostran av barn, inklusive pojkarna. Längre bak i tiden var det nästan enbart kvinnorna som uppfostrade barnen, pojkar och flickor. Att manskulturen ofta är våldsam är alltså inte exklusivt ett manligt problem.

Innan man gnäller på att det diskuteras för lite om invandrarna och brottslighet bör man fundera över att samma sak gäller för männen och brottslighet. Jag vill ha mer debatt om problemen bland män i Sverige. 60% av de som går högre utbildning i Sverige idag är kvinnor, 40% män. Pojkar får sämre betyg än flickor i skolorna. Män är överrepresenterade i brottstatistiken. Män dör oftare i arbetsplatsolyckor och bilolyckor.

Det pratas alldeles för lite om detta!

Dansk statistik

Varför pratar jag om män och invandrare här? Jo, för när man ser på brottsstatistik är det som slår en direkt att dessa grupper är överrepresenterade i brottstatistiken. Det ser man lätt. Tyvärr måste vi gå till Danmark för att hitta bra statistik om detta, eftersom vi inte har det i Sverige. Men om vi kikar på Danmark ser det ut så här:

”84 pct. af al kriminalitet bliver begået af personer med dansk oprindelse. Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande står for 3 pct. og fra ikke-vestlige lande for 13 pct. Uanset herkomst er kriminalitet klart mest udbredt blandt mænd, som samlet udgør otte ud af ti dømte for kriminalitet…

I alt er 124.122 mænd i alderen 15-79 år blevet kendt skyldige i en strafferetlig afgørelse i 2013. Heraf udgør mænd med dansk oprindelse 83 pct., indvandrere og efterkommere fra vestlige lande henholdsvis 3 pct. og 0,3 pct. og indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande henholdsvis 10 pct. og 4 pct. Blandt de i alt 36.289 dømte kvinder har 87 pct. dansk oprindelse. Indvandrere og efterkommeres andel af de dømte er størst blandt straffelovsovertrædelser. Her udgør de 24 pct. af mændene og 23 pct. af kvinderne…

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er yngre end personer med dansk oprindelse, og de har ofte lavere socioøkonomisk status. Det er forhold, der bør tages højde for, når man sammenligner dem med personer med dansk oprindelse. Et indeks, der standardiserer efter alder viser, at kriminaliteten i 2013 er 53 pct. højere blandt mandlige indvandrere og 130 pct. højere blandt mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund end blandt hele den mandlige befolkning. Når der yderligere standardiseres for socioøkonomisk status reduceres kriminaliteten til at være henholdsvis 27 pct. og 120 pct. højere.”

124000 män dömdes för brott mot 36000 kvinnor 2013. Det är det första man ser. Men sen ser man att ytterligare en överrepresentation syns i statistiken. 84% av brotten begicks av personer med dansk härkomst och hela 13% av personer med härkomst från icke västliga länder (födda utomlands och andra generationen). Speciellt andra generationen är drabbad hårt. Brottsligheten är dessutom nästan DUBBELT så stor bland andra generationens invandrare (från icke västliga länder) än bland invandrare, Dvs barnen till invandrarna som fötts här hamnar oftare i kriminalitet än invandrarna själva.

Libanonfödda

Vi kikar på personer från ett land. Libanon. (Dvs statslösa Palestinier för det mesta.) Både de med danskt medborgarskap och de med uppehållstillstånd tittar vi på (Udenlandsk betyder att de inte har danskt medborgarskap ännu).

skarmklipp2

Det fanns 2013 nästan 25 000 libanonfödda i Danmark (inkl. barn). 2400 av dem dömdes under året. Det är nästan 10%. 2,3% av de danskfödda dömdes samma år för något. 2000 av dem var män och 300 kvinnor. Det är 13 000 manliga libanonfödda på 2000 domar vilket betyder 15% av männen totalt.

Om man utgår från vad vi vet om att andra generationens invandrare fastnar i problem i högre utsträckning än första, i Danmark, bör upp emot 25% av andra generationen libanondanskar ha dömts för brottslighet under ett år: 2013.

Socioekonomiska faktorer

Det som kompetenta statistiken gör är att titta på all överrepresentation. Man hittar fler mönster om man söker. Det är inte bara män och invandrare som är överrepresenterade. Personer från vissa stadsdelar är överrepresenterade (utanförskapsområdena). Personer med låg utbildning begår fler brott. Personer som kommer från fattiga och lågutbildade familjer begår fler brott. Dessutom ingår rasistiska fördomar och strukturell rasism i problemen invandrare möter här.

Därför behöver man kombinera kriminalstatistiken med socioekonomisk statistik över invandrares utsatta situation i Sverige. Här vi ser något mycket intressant. Den visar på en hög arbetslöshet bland invandrare och de är överrepresenterade i sådant som brottsofferstatistik, socialbidrag, fattigdom, trångboddhet, studieresultat i skolorna, etc, etc.

Så här såg det ut 2011 i Sverige bland utrikesfödda och svenskfödda. Andelen förvärvsarbetande manliga svenskfödda 85% och afrikafödda 45%. Lägg märke till könsskillnaderna.

omrc3a5de

Ett till exempel: studieresultat. Pojkar, flickor och invandrare. I Sverige pågår ett intensivt arbete i landets skolor med att lösa problemen som man vet finns bland skolelever med utländsk bakgrund. Vad berättar statistiken?

Via FOF hittar man ett diagram som visar hur betygen ser ut för landets nior för personer från olika ursprungsregioner. Rött är Sverige (inrikes födda). Ljusblått är Afrika. mörkgrönt Asien (kom då ihåg att ostasistiska invandrarbarn har högre betyg än västasiatiska). Gult östeuropa. betygen uppdelas på män och kvinnor.

betyg-ursprungsland

Börjar ni se mönstret. Det skiljer sig ordentligt beroende på härkomstland. Flickor lyckas ofta bättre än pojkar i skolan. Invandrarflickor ofta bättre än invandrarpojkar. Det är två faktorer. Det finns fler. Barn med lågutbildade föräldrar eller föräldrar som är fattiga lyckas ofta inte heller lika bra i skolan.

Vi har stora problem med att ungdomar avbryter gymnasiestudierna (1/4 av de som börjar) eller slutar med ofullständiga betyg (1/3 av de som slutar). Värst ute är de ungdomar som kommer hit i skolåldern. men även de vars föräldrar fötts utomlands ligger dåligt till. De som avbryter studierna är främst de med utländsk bakgrund. Hela 30% av de utrikesfödda har så dåliga betyg att de inte har gymnasiebehörighet mot 3% av de med två svenskfödda föräldrar.

I just detta fallet vet vi en hel del om andra generationens invandrare. Om man kikar på statistiken ser man att läget är katastrofalt för invandrade barn men att det ljusnar om man tittar på andra generationens invandrare. Men 23% låg gymnasiebehörighet mot 15% för de med med svenskfödda föräldrar är illa nog. Givetvis är det värst för pojkarna.

skarmklipp

Gammal statistik

Det finns äldre statistik. Vi brukade hålla koll på detta tidigare.hick hick2

Först SVD 7/10 1980. Siffrorna verkar läskiga. Men då ska man veta att det var finnarna som var abnormt överrepresenterade i statistiken. Idag har överrepresentationen minskat betydligt. Utanförskapet är nästan helt borta. Från överrepresentation på 4-5 till 2. Finnar var överrepresenterade i socioekonomisk statistik över utanförskap också. Så problem som finns som kan lösas, för så är det inte idag. Ca 4,6% av svenskarna var invandrare 1979

1989-svd

SVD 1989 pratar om att 36% av våldtäkterna och 22% av rånen utfördes av de ca 6-7% invandrarna. Finnarna stod för oproportioneligt många av brotten begågna av invandrare ännu.

Summa summarum

Vad blir summan av kardemumman då?

Jag ska återvända till det jag började med: bilolyckorna. Att vi fick fram detaljerad statistik över bilolyckor gjorde att vi kunde sätta in punktinsatser där det behövdes. Gentemot UNGA bilförare och gentemot manliga bilförare. Man hittar nog få i branschen som inte velat ha den här statistiken.

Men om man generaliserar om t.ex. män för mycket så missar man det faktum att det inte är alla män. Det finns med andra ord män som kan vara experter på bilkörning och kör säkert medan det finns kvinnor som kör livsfarligt. Om vi generaliserar riskerar vi att missa nyanserna; vi riskerar att peka ut en massa folk som kör bra som usla bilförare och vi riskerar att usla bilförare ses som bra bilförare.

På samma sätt förhåller det sig med män och brottslighet. INTE ALLA MÄN våldtar, inte alla begår brott. Och det finns kvinnor som begår brott och våldtar. Och det är samma med invandringen. Nej inte alla flyktinginvandrare begår brott för att de är överrepresenterade i brottstatistiken.

Bakom varje siffra i statistiken döljer sig en människa, glöm aldrig det. Bakom siffrorna om brottslighet, arbetslöshet och usla studiebesök finns människor, och berättelser om tragedier och lidande. Vad rasister och sexister anser om statistiken struntar jag fullständigt. Jag vill inte ha statistik om mäns och invandrares brottslighet för att bemöta gaphalsar som skriker högt. Jag vill ha det för att lösa problem och hitta insatser som kan minska lidande! Det är de utsatta människorna jag bryr mig om.