Hur känner vi igen antidemokratiska rörelser och partier?

Efter Nordiska Motståndsrörelsens marsch i Stockholm i helgen har kravet på förbud mot rasistiska partier dykt upp igen. I Europa idag har vi några länder som förbjudit kommunister och Tyskland har förbjudit nazismen. Dessutom diskuteras förbud mot islamistiska rörelser som Hizb Ut Tahrir. Hur kan vi förhålla oss till detta? Och hur känner vi igen antidemokratiska rörelser egentligen?

Först av allt måste vi definiera vilka partier som är antidemokratiska. Dilemmat är att om man frågar antidemokraterna själva är de oftast inte för diktatur i bemärkelsen att de få ska styra över de många. Inte ens nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen säger att de är för diktatur numera. Tvärtom anser de att dagens demokrati är diktatur och att det pågår ett folkmord mot svenskarna och att DE vill införa sant majoritetsstyre och folkstyre. (Undantaget är religiösa antidemokrater. Hizb Ut Tahrir är öppet för diktatur.)

Nordiska Motståndsrörelsens medlemmar anser på allvar att det är diktatur idag och att folkmordet pågår. Det måste man förstå. Det är inte tom retorik. Folkmordet är då den s.k. ”massinvandringen. Om man pratar med nazister menar de att diktaturen och folkmordet måste stoppas, med våld om nödvändigt, och ett riktigt folkstyre måste skapas, med val och direktdemokratiska omröstningar. Partierna måste avvecklas och ersättas med demokratiska omröstningar via direktval och politiska föreningar.

Även kommunisterna anser att dagens borgerliga demokrati är korrupt och köpt av kapitalistiska krafter och de anser att kapitalismen, och är en stor massmördarmaskin. Även de vill stoppa diktaturen och folkmordet, med våld om så kräves. De använder ofta också ordet folkstyre, men även ”riktig demokrati”. En del vill avveckla alla borgerliga och kontrarevolutionära partier, en del vill införa enpartisystem, en del kan tänka sig behålla vissa borgerliga och socialdemokratiska partier.

Vilka man vill exkludera

Man känner igen antidemokratismen hos de antidemokratiska partierna på att de alltid vill exkludera grupper från demokratin.

Nazisterna pratar ofta och gärna om att krossa vänstern och ”judeväldet”. De vill exkludera personer med utländsk bakgrund och judar och ”PK-eliten” från folkstyret de vill skapa. Dessutom ska kontrarevolutionär verksamhet förbjudas. Därför kan viss censur av tidningar och media vara ”ok”, man befinner ju sig i krig och i krig är det tillåtet att bestraffa ”kontrarevolutionära landsförrädare” som arbetar mot den egna saken.

Kommunisterna pratar ofta och gärna om att krossa högern  och kapitalismen. De pratar om att exkludera borgare och kapitalister från folkstyret de vill skapa. Dessutom ska kontrarevolutionär verksamhet förbjudas. Därför kan viss censur av tidningar och media vara ”ok”, man befinner ju sig i krig och i krig är det tillåtet att bestraffa ”kontrarevolutionära klassförrädare” som arbetar mot den egna saken.

Dessutom ger antidemokratiska krafter alltid sig själv rätten att bestämma vem som ska exkluderas eller vad som är rätt eller fel. (”I kampen bestämmer vi vad som är rätt och fel”, så som AFA, Antifascistisk Aktion, beskrev det för några år sen.)

Kommunistiska Partiet

”I Staten och revolutionen gav Lenin ett rakt svar på den frågan: ”Demokrati för folkets överväldigande majoritet och undertryckande av folkets exploatörer och förtryckare med våld, dvs. deras uteslutande ur demokratin – detta är demokratins nya form under övergången från kapitalism till kommunism.” (Staten och revolutionen. Proletärkultur, sidan 94.) Det kan synas benhårt – ”deras uteslutning ur demokratin” – men är i själva verket en nödvändig slutsats av socialismens själva karaktär, av dess karaktär av övergång från klassamhälle till klasslöst samhälle.” (…) Men det betyder givetvis ett kategoriskt avvisande av artikel 17 i samma deklaration, den om rätten till och skydd av egendom. Socialismen fråntar bourgeoisien den ”mänskliga rätten” att vara bourgeoisie.” (KP)

Arbetarmakt

”För friheten att bilda politiska partier utom för fascister, pogrommakare, rasister och de restauratörer (inklusive de med ursprung i byråkratin) som aktivt organiserar för inbördeskrig, och de som arbetarrörelsen av andra skäl inlagt veto mot.” (källa)

SKP

Partiprogrammet säger följande:

”Vårt mål är att genom en socialistisk revolution avskaffa kapitalismen och bygga ett socialistiskt Sverige. För detta krävs att arbetarklassen och dess förbundna erövrar statsmakten och krossar den borgerliga statsapparaten som organ för borgarklassens makt. De arbetande försvarar revolutionen genom proletariatets diktatur dvs. arbetarklassens politiska makt.”

Nordiska Motståndsrörelsen

”Endast medborgare har rätt att rösta i folkomröstningar samt delta i styret av Norden. Myndigheter och annan statlig verksamhet kommer nästan undantagslöst att anställa personer som är medborgare. Medborgare blir den vars bägge föräldrar innehar nordiskt medborgarskap eller där den ene innehar nordiskt medborgarskap och den andre är av närbesläktat folkslag. De rasmässigt närstående människor som i framtiden tillåts invandra till Norden kommer beviljas medborgarskap först efter att de svär lojalitet till den nordiska staten. Ett fåtal rasfrämmande individer som verkligen utmärkt sig i kampen för Nordens frihet kan komma att utses till hedersmedborgare. Hedersmedborgare har samma rättigheter som vanliga medborgare. Hedersmedborgare har rätt att bosätta sig permanent i Norden med sin närmaste familj. Personer vars lojalitet bedöms ligga hos en främmande stat med intressen som kolliderar med Nordens kan komma att fråntas sitt nordiska medborgarskap.” (Källa)

Sverigedemokraterna

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.

Hizb It Tahrir

”Islams styrelsesystem är inte demokratiskt eftersom Islam inte ger folket rätt att lagstifta, där de tillåter, förbjuder, hyllar och tillrättavisar på ett sätt som folket finner mest lämpligt. Ett demokratiskt system måste inte underkasta sig gudomliga lagar utan använder istället friheter som grundprinciper. Icke-muslimer förstår att muslimer inte kan acceptera demokrati i dess sanna form… På så sätt har de undvikit att diskutera den viktigare aspekten av demokrati, vilket är att folket har rätten till att lagstifta i stället för Skaparen… De vill undgå diskussionen kring det faktum att suveräniteten tillhör folket, i en demokrati, och att lagstiftning sker enligt majoritetsprincipen, där de tillåter, förbjuder, hyllar, och tillrättavisar som de vill. I en demokrati måste individen ha friheten att agera som han vill. Därmed kan han dricka alkohol, begå otukt, avfalla från Islam och förolämpa heliga saker… Allt detta kan tillåtas under en demokrati tillsammans med dess friheter. Detta är den sanna verkligheten och innebörden av demokrati… Hur kan en muslim som tror på Islam då säga att demokrati är tillåtet?” (Källa)

Klassförrädarna och landsförrädarna

Antidemokratiska partier pratar alltid om några s.k. landsförrädare eller klassförrädare (restauratörer/kontrarevolutionärer) som inte ska tillåtas bekämpa deras välde.

När man ser det ordet ska man öppna ett fönster i google och googla på vilka just det partiet anser är landsförrädare eller restauratörer.

Prova det för Arbetarmakt, till exempel. Då ser man att Arbetarmakt inkluderar en massa rörelser och personer i begreppet restauratörer, de som DE vill exkludera från demokratin. Företagare, fackföreningar, sossar, liberaler… Ja, den listan blev lång!

Alla som var mot kommunism i östblocket efter revolutionerna runt 1990 t.ex.

”Samma process ägde rum i Östeuropa. I Polen, Tjeckoslovakien, Ungern och DDR använde ickestalinistiska, restaurationistiska krafter den gamla regimens ekonomiska misslyckanden och nationella och demokratiska paroller för att mobilisera massorna och driva bort byråkratin från makten… I alla dessa stater står proletariatet idag inför restaurationsregeringar som försöker utplåna den centrala planeringen och distributionsmekanismerna för att bereda väg för värdelagens obehindrade funktion.”

Ja luddigheten i deras ord gör att de flesta som är för dagens demokrati kan anses vara restauratörer. Just snyggt att Arbetarmakt tolereras i de flesta antirasistiska sammanhang i Sverige idag.

”Vi avvisar också FS:s och FI-IÅC:s krav på borgerligt demokratisk »pluralism». De borgerliga restauratörerna har ingen okränkbar rätt att aktivt organisera för störtandet av arbetarstaten. Krav på »pluralism» utan klassinnehåll utsår grova demokratiska illusioner och fördunklar själva nödvändigheten av proletariatets diktatur, baserad på organ för arbetarklassens demokrati…”

Nordfront pratar mycket om att begränsa yttrandefriheten för landsförrädare. Nå, vilka är de? Ja vi öppnar ett google fönster och tittar. Judarna givetvis, som alltid. Media. Sossar, kapitalister i allmänhet, facket. Ah, och KLas Lunds speciella hatobjekt, de kristna. Och muslimerna givetvis.

Om man googlar på vad olika Sverigedemokrater sagt ser man att partiets anhängare ofta och gärna pratar om landsförrädare. Kent Ekeroth beskriver ofta situationen idag som ett krig. Då är det inte konstigt att även han pratat om landsförrädare. ”Man känner ju lite att Sveriges politiker… gränsar till landsförräderi (om inte t.o.m. passerat gränsen)”…

Den ledande Sd:aren Jörgen Fogelklou har till och med föreslagit att man bör skjuta landsförrädarna.

kula

Kommunistiska partiet pratar om kontrarevolutionärer och reaktionen. Vad tänker de på då? Tja, läs denna artikeln. Det blir inte mycket kvar om man tänker på att kontrarevolutionär och reaktionär verksamhet ska förbjudas. Allt till höger om Vänsterpartiet, inklusive Vänsterpartiet självt är ju reaktionära klassförrädare enligt dem.

Yttrandefrihet

Antidemokratiska partier anser alltid att just DE kommer att skapa den mest fria yttrandefrihet historien skådat och att pressens frihet kommer att blomstra, men att vissa åsikter måste förtryckas, eftersom man befinner sig i krig.

Nordiska Motståndsrörelsen skriver

”Det finns inte någon stat i hela världen som har total yttrandefrihet. Lagar som förbjuder hot mot person och grupp kan exempelvis ses som inskränkningar i yttrandefriheten. I dagens ”demokrati” har dessutom särskilda lagar instiftats för att skydda priviligerade grupper (minoriteter) och förtrycka den egna befolkningen. Ett exempel på detta är lagen om hets mot folkgrupp som omöjliggör eller försvårar kraftigt för människor att ifrågasätta makthavarna och deras ambitioner. I vår nya nordiska stat kommer det råda mer yttrandefrihet än idag men med tidigare nämnda inskränkningar för exempelvis hot mot person och grupp. Lagen om hets mot folkgrupp kommer att ersättas med lagar mot folkfientlig och subversiv propaganda och verksamhet. Dessa inskränkningar kommer dock gälla främst institutioner med makt, exempelvis media och annan opinionsdrivande verksamhet, inte enskilda individer. Mötes-, förenings- och demonstrationsfriheten kommer att bestå såväl som religionsfriheten.”

Kommunistiska Partiet

”Givetvis kan socialismen inte tillåta kontrarevolutionär verksamhet. ” (källa) ”När detta väl är sagt tvingas jag dessvärre återgå till mitt mer hårdföra jag, ty grunden för debatten är huruvida socialismen av demokratiska skäl måste respektera kontrarevolutionens demokratiska rättigheter. Det anser jag inte, lika lite som jag anser att de borgerligt demokratiska rättigheterna är ”eviga och självklara mänskliga rättigheter… Socialismen är det ena klassens undertryckande av den andra, med våld om så krävs.” (källa)

Leon Trotskij 

Trotskij skrev så här om just yttrandefrihet och tryckfrihet:

”We are fighting. We are fighting a life-and-death struggle. The Press is a weapon not of an abstract society, but of two irreconcilable, armed and contending sides. We are destroying the Press of the counter-revolution, just as we destroyed its fortified positions, its stores, its communication, and its intelligence system. Are we depriving ourselves of Cadet and Menshevik criticisms of the corruption of the working class? In return we are victoriously destroying the very foundations of capitalist corruption.

But Kautsky goes further to develop his theme. He complains that we suppress the newspapers of the SRs and the Mensheviks, and even – such things have been known – arrest their leaders. Are we not dealing here with “shades of opinion” in the proletarian or the Socialist movement? The scholastic pedant does not see facts beyond his accustomed words. The Mensheviks and SRs for him are simply tendencies in Socialism, whereas, in the course of the revolution, they have been transformed into an organization which works in active co-operation with the counter-revolution and carries on against us an open war…

As for us, we were never concerned with the Kantian-priestly and vegetarian-Quaker prattle about the “sacredness of human life.” We were revolutionaries in opposition, and have remained revolutionaries in power. To make the individual sacred we must destroy the social order which crucifies him. And this problem can only be solved by blood and iron… The man who recognizes the revolutionary historic importance of the very fact of the existence of the Soviet system must also sanction the Red Terror. ”

Lenin

Det blir ett utbyte av bourgeoisiens faktiska diktatur (som hycklande döljes under den demokratiska borgerliga republi­kens former) mot proletariatets diktatur. Det blir ett utbyte av demokratin för de rika mot demokratin för de fattiga. Det blir ett utbyte av församlings- och tryckfriheten för minoriteten, för exploatörerna, mot församlings- och tryckfrihet för befolkningens flertal, för de arbetande…

”Tryckfriheten” utgör också en av den ”rena de­mokratins” huvudparoller. Även här vet arbetarna, och socialisterna i alla länder har miljoner gånger er­känt, att denna frihet är ett bedrägeri, så länge de bästa tryckerierna och de största pappersförråden befinner sig i kapitalisternas händer, så länge pressen behärskas av kapitalets makt… För att vinna en verklig jämlikhet och en verklig demokrati för de arbetande, för arbetarna och bönder­na, måste man först och främst beröva kapitalet möj­ligheten att taga skriftställare i sin tjänst, köpa förlag och muta tidningar, och härför är det nödvändigt att avkasta kapitalets ok, att störta exploatörerna och att bryta deras motstånd. ”Frihet” har kapitalisterna alltid kallat de rikas frihet att vinna profit, arbetarnas fri­het att svälta ihjäl. Tryckfrihet kallar kapitalisterna de rikas frihet att muta pressen och friheten att använda rikedomen till att framkalla och förfalska den så kallade allmänna opinionen. Den ”rena demokra­tins” försvarare visar sig återigen i verkligheten vara försvarare av det smutsigaste mutsystem, som de ri­kas herravälde över massornas bildnipartuerngsmedel med­fört…

Verklig frihet och jämlikhet skall den samhällsord­ning bringa, som kommunisterna kommer att upprätta och där det inte skall finnas möjlighet att rikta sig på andras bekostnad, ingen objektiv möjlighet att vare sig direkt eller indirekt underordna pressen penningens välde, där varje arbetande (eller grupp av arbetande till vilket antal som helst) kommer att äga och obehindrat utöva lika rätt att använda de tryckerier och pappersförråd, som tillhör samhället. (Källor, se här.)

Givetvis tyder det inte på att en person är ett uns demokratisk om denne säger sig gilla Mao, Hitler, Stalin, Lenin eller Trotskij eller Göbbels.

Våld?

Iden att vi befinner oss i krig i kombination med att man buntar ihop riktiga folkmördare med kapitalismen, socialdemokratin eller t.ex. demokratin idag, är speciellt farlig.  Se på Breivik. Han påstår att muslimerna är nazister som ockuperar Europa och bedriver ett folkmord här och nu. Om man anser att läget är så illa är man givetvis beredd att ta till vapen mot de man anser är de nya folkmördarna.

Sverigedemokraterna jämför ofta islam med nazismen och därmed de troende muslimerna med nazister. Det är en sådan livsfarlig liknelse som rättfärdigar våld i många Sdares ögon.

Antidemokratiska krafter buntar ofta ihop den borgerliga demokratin (den vi har nu) och kapitalismen med folkmord och liknande. Kapitalismen/liberalismen/demokratin idag och kommunismen eller fascismen anses vara jämförbara storheter. Detta är speciellt illa och avslöjande i de fall där rörelserna idag utövar väld mot nazister eller kommunister. Det faktum att de anser att kapitalismen är lika illa som kommunism och nazism visar att de kommer att göra med t.ex. kapitalister som de idag gör mot nazister eller kommunister.

Dvs bankar nazzar ner kommunister och anser att kommunister och borgare är samma skrot och korn, så är risken stor att de även bankar ner borgare. Bankar en kommunist ner nazzar men anser att borgarna är den värsta boven är risken stor att denne även bankar ner en borgare.

Det nu avsomnade Revolutionära Fronten sa att nazism och kapitalism var lika illa. AFA uttrycker sig liknande.

”Revolutionära Fronten kämpar mot kapitalism, sexism, homofobi och rasism/fascism i alla dess former.”

SKP anser att kapitalismen är värre än nazismen.

”Kapitalismen är det grymmaste, mest destruktiva system som någonsin har funnits, och människor som försvarar det har diskvalificerat sig från all diskussion om mänskligt lidande eller välfärd.”

Om man anser att islam/kapitalismen/judarna/demokratin idag är det värsta mest folkmördande system som någonsin funnits, ja kanske värre än stalin och hitlers massmördande system, då är steget kort till att också använda våld i självförsvar mot detta system.

Bör rörelserna förbjudas

Här kommer ett reellt dilemma. Om antidemokrati idag definieras genom att se vilka grupper en rörelse vill exkludera från demokratin, vad sker då om man vill exkludera antidemokratiska krafter från demokratin.

Och räcker definitionen att en rörelse är antidemokratisk? Som vi sett anser de antidemokratiska rörelserna på vänster och högerkanten ALLTID per definition att just DE är demokratiska, för ett folkstyre och vill skapa en perfekt yttrandefrihet och just DE säger sig arbeta mot förtryck. De skulle inte kalla sig själva antidemokratiska, tvärtom.

Putin i Ryssland anser sig vara god demokrat. Just saying. ..

Jag anser att samhället bör undvika så långt som möjligt att förbjuda antidemokratiska partier. Just därför att demokratin måste undvika att definiera vilka som är antidemokrater som bör exkluderas. (Som kommunister och nazister gärna gör.) Men det finns en gräns där det kan bli nödvändigt med förbud, och det är när de använder våld. Jag håller med andra ord med det arbetarrörelsen sa på 30talet.

”I den mån de diktatursträvande partierna lojalt betjäna sig av demokratins eget vapen, övertygelsen, för att i de av statsordningen föreskrivna formerna föra fram sin sak, ha demokratins anhängare endast att med samma vapen bekämpa dem, och särskilt att med resultatet av sina gärningar försöka inverka på samhällsmedlemmarnas omdöme. En livsduglig demokrati ha icke anledning ha icke anledning att söka undvika en sådan kamp. Först då de diktatursträvande partierna i det politiska livet vilja införa medel och arbetsmetoder som äro oförenliga med stats- och rättordningen eller de ideer, på vilka dessa vila, kan fråga om ingripande uppkomma. I främsta rummet intresserar därvid användandet av våld i de politiska och sociala striderna.” (En statlig utredning från 1933, citerad av, och gillad av, LO:s Otto Wangsson, I artikeln Lagstiftning mot statsfientlig verksamhet i ”Fackföreningsrörelsen”, organ för LO (juli-Dec 1936))

Man kan säga att en del vänsterrörelser som använder offensivt självförsvar ligger nära den gräns där förbud kan bli aktuellt. Men närmst av alla ligger givetvis Nordiska Motståndsrörelsen och nazisterna. Den nu avsomnade Revolutionära Fronten bankade in skallen på liberaler och konservativa icke rasister också, och låg extremt nära den gränsen. Medan t.ex. Kommunistiska Partiet och Sverigedemokraterna, till exempel, inte förespråkar våld idag (fast deras aktivister är ibland våldsamma).

Hizb Ut Tahrir säger sig vara mot våld och terrorism, men i Danmark stod de nära terroristen som attackerade Lars Vilks och Synagogan 2015. Det gör att man diskuterat ett förbud mot dem i Danmark. De ligger också extremt nära den gränsen.

Bör vi börja förbjuda kommunistiska partier, nazipartier och islamistiska partier och andra politiska sekter som är antidemokratiska? (Det finns konspirations-sekter som EAP, som är öppet antidemokratiska. De har jag inte nämnt här men har skrivit om dem i en tidigare artikel.) När bör demokratin förbjuda rörelser som vill motarbeta demokratin? Bra fråga. Jag vet inte exakt var gränsen går mer än att man bör avvakta så längs som möjligt. Demokratin och yttrandefriheten är enormt viktig att skydda och bevara.

Bör vi förbjuda dem för att de är rasister eller antidemokrater? Svaret är NEJ! Gränsen går vid våldet!