Hat mot kuffar (otrogna) är också rasism och hets mot folkgrupp!

Hur känner man igen en rasist? Ja det är ganska enkelt egentligen. En rasist pratar illa om alla som tillhör gruppen man hatar. En rasist är t.ex. mot alla moskeer och alla muslimer med argumentet att islam är något negativt i sin helhet.

Vare sig man gillar eller ogillar Lagen om Hets Mot Folkgrupp så är läget så att vi har den lagen idag. Den dömer det helt klart som hets att skriva att man vill döda muslimer.

Men när religiösa fanatiker säger att de vill döda otrogna, anses det inte som rasism eller hets mot folkgrupp.

Justitiekanslern har utrett det bluff flygblad som syntes i Knivsta och som tillskrevs IS, Islamska Staten. Frågan är om det är hets mot folkgrupp att vilja mörda alla otrogna.JK svarar nej, att det är det inte:

”Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon hotar eller uttrycker missaktning mot alla utom de som enligt skribenten är de rättrogna faller således inte in under begreppet folkgrupp. Innehållet i skriften kan därför inte anses utgöra hets mot folkgrupp” skriver åklagaren i beslutet.”

Vanisnne!

När religiösa fanatiker från en grupp säger att man borde ”mörda alla otrogna” eller ”icke troende” eller generaliserar över ”otrogna” som satans verktyg, farliga, några man inte ska ha kontakt med alls eller bli vän med, borde det anses som hat, rasism och hets mot folkgrupp det också. Vare sig det är kristna som hatar icke troende ateister och muslimer eller muslimer som hatar ”kuffar”, dvs otrogna. Att tro på en gud får aldrig leda till specialbehandling. Att tro på en Gud och att tro på Sverigedemokraterna borde i lagens ögon vara samma sak. Det som är hat om en person gillar Sd måste vara hat då en person gillar Gud.

kuff

Speciellt viktigt är detta idag eftersom det finns en världsomfattande politisk rörelse som har som öppet mål att utrota och förslava ”kuffar”, dvs otrogna. Det är först och främst IS, Islamska Staten, men även rörelser som Al Nusra och Al Quaida och Al Shabaab. Dvs de radikala islamisterna. Det är en rörelse med tusentals svenska anhängare och upp emot 200-300 svenskar har varit nere i Syrien eller Irak och slagits för grupper med denna hatiska syn på människan.

Dessa mordiska extremister pratar även väldigt öppet om att döda och/eller förslava judar, shiamuslimer, kurder,  kristna och sunnimuslimer som är mot extremism. Men de har ett samlingsnamn på alla de vill förtrycka, nämligen: ”de otrogna”, kuffarna, kuffaar, kuffr eller kafir. Här är två exempel från en svensk Facebookgrupp till stöd för IS förra sommaren.

10kuffar 

11otrognahuvuden 

Att i det läget säga att ”nej det är inte rasism eller hets” att hata ”otrogna” är galenskap.

Här är ett gäng uppmaningar till mord på kuffar från engelskspråkiga twittrare. (Uppmaning till mord och slaveri.) I mina ögon lika illa som om någon uppmanat till massmord på judar och muslimer. För det är vad detta är de facto, för det är muslimer, tex shiamuslimer, och judar de vill mörda. Det är några av kuffarna för dessa extremister.

k k2 k3 k4 k5

Men alla som pratar om ”otrogna” vill inte mörda dem. Nej, det är sant. Men extremister säger att otrogna är mindre värda, några man inte ska ha som vänner och inte lita på eller hjälpa. Kort och gott: man avhumaniserar dem.

Det är faktiskt ett av de viktigaste tecknen på att en person är radikal muslimsk extremist är att denne sprider hat och rasism mot ”otrogna”. Gör den det är sannolikheten stor att denne stöttar IS, Al Quaida, eller andra galenskaper. Det är nämligen ett så extremt religiöst hat att generalisera mot alla otrogna att om man kan göra det har man trätt över en gräns och börjat dehumanisera fienden.

En del av de som pratar vitt och brett om ”kuffr” är mot IS. Det gör det inte mindre hatiskt och farligt!

Några statliga pengar eller stöd till radikala islamister som hatar otrogna ska givetvis inte delas ut. De ska få problem att skaffa tillstånd och hitta lokaler i sina hemorter. De ska frysas ut och punktmarkeras av sociala myndigheter och polis. Givetvis. Det allmänna kan aldrig tolerera hat och rasism.

Idag ger man dem pengar och hjälper dem driva antirasistiska kampanjer istället. Som Sveriges Förenade Muslimer som nyligen fick 300.000 trots att de bjuder in hatpredikanter.

För några år sen var det en skandal när det skattefinansierade Sveriges Imamförbund, skulle dra igång en kampanj mot islamofobi (416.000 kr fick de!). De anlitade några radikalt islamistiska imamer och resultatet blev en websida, muslim.se, som inte längre finns på nätet. (Men den kan läsas på Archive.org). resultatet blev bland annat hat mot homosexuella och mot… kuffar!

Då skrev man denna fundamentalistiska drapa. Det är givetvis lika rasistiskt som om nån från Sd hade skrivit samma om muslimer. Det är inte lika illa som om de uppmanat till mord på otrogna, men steget från avhumanisering till mord är kortare än man kan tro!

Förtydligande av den viktiga regeln: Det är haraam att ta kuffaar som nära vänner och beskyddare.

E-mailPrint

Vi hoppas att du kan förtydliga, med exempel, vad som menas med frasen, ”Att ta kuffar som nära vänner och beskyddare är haraam.”

Prisad vare Allah

Ja, exempel kommer verkligen till att förklara och klargöra vad som menas, så vi ska gå direkt till att citera några av de viktigaste punkterna som ’ulamaa’ (lärda) och ledare för da’wah har sagt om olika sätt av att visa vänskap mot kuffar.

1. Att acceptera deras kufr och betvivla att det överhuvudtaget är kufr, eller att låta bli att benämna dem som kuffar, eller att prisa deras religion. Allah säger om den kufr av de som accepterar dem: ”…utan den som frivilligt öppnar sig för otron…” [al-Nahl 16:106]Allah säger, och gör det obligatoriskt att kalla kuffar för kuffar, : ”Den som förnekar [Taaghoot] de onda makterna och som tror på Allah, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika…” [al-Baqarah 2:256]

Allah säger om munaafiqoon [hycklarna] som föredrar kuffaar framför muslimer: ”…De säger att de som förnekar sanningen har fått bättre vägledning än de troende.” [al-Nisa’ 4:51].

2. Att vända sig till dem för domslut. Allah säger: ”…hur de villigt underkastar sig onda makters dom, fastän de har uppmanats att förneka dem?…” [al-Nisa’ 4:60]

3. Att bli vän med dem och tycka om dem. Allah säger: ”Du kan inte finna [sådana] människor som tror på Allah och den Yttersta dagen och som [samtidigt] söker vänskap med dem som trotsar Gud och Hans Sändebud…” [al-Mujaadilah 58:22]

4. Att vara nära dem, vara beroende av dem och ta dem som stöd. Allah säger: ”Sök inte stöd hos de orättfärdiga, så att ni inte blir svedda av helvetets eld…” [Hood 11:113]

5. Att hjälpa och stödja dem mot muslimerna. Allah säger: ”MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd’ (hjälpare, anhängare, vänner, beskyddare)…”[al-Tawbah 9:71]. Han säger också om kuffar att de är: ”de stöder och skyddar varandra…” [al-Maa’idah 5:51].

6. Att bli medlemmar i deras samhällen, gå med i deras partier, göra deras antal större, ta deras nationaliteter (utom när det är nödvändigt), att tjänstegöra i deras arméer eller hjälpa till att utveckla deras vapen.

7. Att ta med sig deras lagar och regler till de muslimska länderna. Allah säger: ”Vill de kanske dömas efter den hedniska tidens lagar?…” [al-Maa’idah 5:50]

8. Att ta dem som vänner i allmänhet, att ta dem som hjälpare och som stöd och att slå ihopa sina påsar med dem. Allah förbjuder allt detta, eftersom Han säger: ”TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – ’ (vänner, beskyddare, hjälpare, osv), de stöder och skyddar varandra…” [al-Maa’idah 5:51]

9. Att kompromissa med dem och vara snäll mot dem på bekostnad av sin egen religion. Allah säger: ”Hör därför inte på dem som förnekar sanningen; de skulle vilja att du gick dem till mötes för att då visa sig tillmötesgående [mot dig].” [al-Qalam 68:8-9]. Detta inkluderar att sitta tillsammans med dem och ägna sig åt dem då de gör narr av Allahs tecken. Allah säger: ”Det har uppenbarats för er i Skriften att ni inte bör söka sällskap med dem som ni hör förneka och skämta om Allahs budskap, om de inte övergår till andra samtalsämnen. Annars blir ni lika dem…” [al-Nisa’ 4:140]

10. Att lita på dem och ta dem som rådgivare och konsulter i stället för de troende. Allah säger: ”TROENDE! Sök inte bitaanah (rådgivare, konsulter, beskyddare, hjälpare, vänner, etc.) bland dem som står utanför er religion (polyteisterna, Judarna, Kristna och hycklarna) De sparar ingen möda för att så förvirring i era led och önskar att ni skall plågas av olyckor och elände. Hatet flödar redan över deras läppar, men vad de bär i sitt inre är långt värre. Vi har låtit er se tecknen – [drag slutsatsen] om ni har förstånd. Det är ni som visar dem tillgivenhet; de hyser däremot inga varma känslor för er, fastän ni tror på uppenbarelsen hel och hållen. När de möter er säger de: ”Vi tror.” Men när de är ensamma, biter de sig i fingertopparna i ursinne. Säg: ”Måtte ni gå under i ert ursinne! Allah vet vad som rör sig i människans innersta.” Om det går er väl blir de besvikna, och de gläder sig när ni drabbas av en motgång. Men om ni bär [allt detta] med jämnmod och fruktar Allah, kan deras onda anslag inte i något avseende skada er. Allah har full uppsikt över [dem och] deras företag.” [Aal ‘Imran 3:118-120].

Imaam Ahmad och Muslim rapporterade att profetengick ut i (slaget vid) Badr, och en man från mushrikeen följde efter honom och kom ifatt honom vid al-Harrah. Han sade: ”Jag ville följa med dig och ansluta mig till dig, och ha en del av ditt krigsbyte.” Profetensade: ”Tror du på Allah och Hans sändebud?” Han sade, ”Nej”. Hansade, ”Gå tillbaka, jag tar inte hjälp/stöd/skydd från en mushrik.” Dessa texter visar tydligt att det är förbjudet för oss att utnämna kuffar till positioner där de kan få reda på muslimernas hemligheter och smida planer mot oss genom att försöka göra all sorts skada.

11. Att sätta dem i administrativa ställningar där de är chefer över muslimer och kan förödmjuka dem, bestämma över deras angelägenheter och hindra dem från att praktisera sin religion. Allah säger: ”…och Allah kommer inte att låta förnekarna triumfera över de troende.” [al-Nisa’ 4:141].

Imaam Ahmad rapporterade att Abu Moosa al-Ash’ari sade: “Jag sa till ’Umar : ’Jag har en kristen skrivare.’ Han sade, ’Vad är det för fel med dig, må Allah döda dig! Har du inte hört Allahs ord, ”TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – ’ (vänner, beskyddare, hjälpare, osv), de stöder och skyddar varandra…” [al-Maa’idah 5:51] Varför anställer du inte en haneef [dvs, en muslim]?’ Jag sade, ’O Ameer al-Mu’mineen, jag har nytta av hans arbete och han håller sin relgion för sig själv.’ Han sade, ’Jag ska aldrig ära dem när Allah har förödmjukat dem, och jag ska aldrig ta dem nära mig när Allah har uteslutit dem från sin nåd.”

Inte heller bör vi anställa dem i muslimska hem där de kan se våra privata angelägenheter och uppfostra våra barn till kuffar. Detta är vad som händer nuförtiden när kuffar hämtas till muslimska länder som arbetare, chaufförer, betjänter och barnflickor i muslimska hem och familjer.

Vi bör inte heller skicka våra muslimska barn till kaafirskolor, missionärinstitutioner och onda högskolor och universitet, eller låta dem leva med kaafirfamiljer.

12. Att imitera kuffar i klädsel, utseende, tal, osv.,  eftersom det indikerar kärlek för den person eller det folk som imiteras. Profetensade: ”Den som imiterar ett folk är en av dem.”

Det är förbjudet att imitera kuffar i sedvänjor, levnadsvanor och yttre utseende och uppförande som är karakteristiskt för dem. Detta inkluderar både att raka skägget, låta mustachen växa sig lång, tala deras språk, såväl som i att klä sig, mat och dryck, etc.

13. Att stanna i deras länder när det inte finns något behov för att göra det. Allah förbjöd de svaga och förtryckta muslimerna att stanna bland kuffar om de kan flytta. Han säger: ”När änglarna samlar in [själarna från] dem som ännu i dödsögonblicket begår orätt mot sig själva, skall de fråga: ”Hur var er belägenhet?” Och då de svarar: ”På jorden var vi svaga och förtryckta”, skall [änglarna] säga: ”Var inte Allahs jord vid nog så att ni kunde överge ondskans rike?” Helvetet skall bli dessa [människors] sista hemvist – ett i sanning eländigt slut! Till dem skall inte räknas de svaga och förtryckta – män, kvinnor och barn – som inte kunde bryta upp och som var osäkra om vägen.” [al-Nisa’ 4:97-98].

Ingen kommer att bli ursäktad för att stanna i ett kaafir land utom de som verkligen är svaga och förtryckta och inte kan flytta, eller de som stannar bland dem för en giltig religiös orsak såsom da’wah och att sprida Islam i deras länder.

Det är förbjudet att leva bland dem när det inte finns något behov av att göra det. Profetensade: ”Jag tar avstånd ifrån den som stannar bland mushrikeen.”

14. Att resa till deras länder på semester och som fritidssysselsättning. Men att åka dit för ett giltigt skäl – såsom medicinsk behandling, handel, och att lära speciella yrkesutbildningar som man inte kan skaffa sig på något annat sätt – är tillåtet i fall av behov, och när behovet har fyllts är det obligatoriskt att återvända till den muslimska världen.

Denna tillåtelse ges också under villkoret att den tilltänkte resenären har tillräcklig kunskap att förjaga sina tvivel, att kontrollera sina fysiska begär, att visa upp sin relgion, att vara stålt över att vara muslim, att hålla sig undan från onda platser, och att vara medveten och vaksam för sin fiendes sammansvärjningar. Det är också tillåtet, och tom obligatoriskt, att åka till deras land för att göra da’wah och sprida Islam.

15. Att prisa dem och deras levnadssätt och kultur, försvara dem, och beundra deras uppträdande och färdigheter, utan att tänka på deras falska ideologi och korrupta religion.

Allah säger: ”Och kasta inga [avundsamma] blickar på de stunder av jordisk lycka som Vi skänker några [människor] för att på så sätt pröva dem. Den lön Allah ger er [i evigheten] är det bästa och det som består.” [Ta-Ha 20:131]. Det är också förbjudet att ära dem, ge dem titlar av respekt, ta intiativet till att hälsa dem, ge dem de bästa sittplatserna i möten, och lämna väg för dem på gatan. Profetensade: ”Var inte den första att hälsa en jude eller en kristen (ta inte intiativet till hälsningen), och om du möter en av dem på gatan, putta honom då mot den trängre delen av vägen.”

16. Överge den islamiska kalendern och använda deras kalender, särskilt eftersom den återspeglar deras ritualer och högtider, som är fallet med den gregorianska (västerländska) kalendern, som är sammankopplad med det antagna datumet av Messiahs födelse , vilket är ett påhitt som de har förfalskat och som inte har någonting att göra med ’Esas  (Jesus) relgion. Att använda deras kalender innebär ett godkännande av deras högtider och symboler.

För att undvika allt detta, när Sahaabah etablerade en kalender för muslimerna under ’Umars tid , ignorerade de alla kuffars system och skapade en ny kalender som startade från datumet för profetens Hijrah. Detta indikerar att det är obligatoriskt att skilja sig från kuffaar i denna angelägenhet och andra där gäller speciella karaktärsdrag. Och Allah är källan till hjälp.

17. Att delta i deras helgdagar och högtider, hjälpa dem att fira dem, gratulera dem på dessa tillfällen och närvara vid platser där detta firande hålls. Frasen al-zoor [lögnaktighet] i aayahn: ”[Den Nåderikes sanna tjänare är] också de som inte vittnar falskt…”[al-Furqaan 25:72] tolkades att mena kuffars högtider.

18. Att använda deras namn som har dålig innebörd. Profetenändrade namn vars mening innehöll shirk, såsom ’Abd al-’Uzza och ’Abd al-Ka’bah.

19. Att be om förlåtelse för dem och be Allah att ha barmhärtighet med dem. Allah säger: ”DET ANSTÅR inte Profeten och inte heller de troende att be om syndernas förlåtelse för avgudadyrkare, även om de hörde till deras nära anförvanter, sedan det klargjorts för dem att Elden är sådana [människors] arvedel.”[al-Tawbah 9:113]

Dessa exempel bör ge en klar bild av vad som menas med förbudet att grunda nära vänskap med kuffar. Vi ber Allah att hålla vår övertygelse oskadad och vår tro stark. Och Allah är källan till hjälp.

PS

Och ja jag anser att Jehovas Vittnen också är rasister och farliga hatare då de pratar om de otrogna. Det är samma klass på det som drapan från Imamförbundet ovan.

Mer läsning

Hur man känner igen en IS-krigare eller radikal jihadist

Plus

Danmark: ännu en radikal islamist begravs

Hatpredikanten Said ragea på Sverigeturne

Stockholms stad skiter i Blå Skåpet

Hur vi kan stötta avhopp från radikala islamism

Sd och islamofoberna gör samma misstag som en del i väst 1932.

Vad anser Solidaritetscenter om IS?

Därför publicerar jag namnen på svenska radikala jihadister

JK förklarar att IS mordhot mot alla otrogna inte är hets mot folkgrupp

Varför dras kvinnor till IS

Kvinnor som dras till IS och radikal jihadism

Radikal jihadism och moskén i Halmstad

Terroristens begravning i Köpenhamn (hur han hyllas av vänner)

Hizb Ut Tahrir kommenterar terrordådet i Köpenhamn

Svensk IS terrorist intervjuas av Uppdrag Granskning

Muslimska Mänskliga Rättighetskommitten försvarar IS terrorister

Svor Köpenhamnsterroristen trohet till IS?

Terrorhot mot Frankrike och Danmark på Alla Hjärtans Dag

Är det islamofobiskt att jämföra IS och IS flagga med nazismen?

Nätverket runt en svensk IS krigare

Islamska staten i deras egna ord, del 1

Islamska staten i deras egna ord, del 2. Dabiq nr. 1.

Ett falskt IS flygblad i Knivsta

Märsta Unga muslimer bjuder in judehatande islamist,

Hotet från IS och radikal islamism.

IS på svenska.

Hur en svensk IS sympatisör tänker.

Svensk IS sympatisör pratar jihad på TV.

Svenska sexslavar åt IS.

Hur man bäst bekämpar radikala jihadism.

Hur man INTE bör bekämpa radikal jihadism.

Radikala jihadister på twitter.

Hizb ut tahrir (2012).

Hizb Ut Tahrir (2014)

Samt Gudmundsons blogg

%d bloggare gillar detta: