Ordförande Mao, kommunismen och maoismen

Denna sida kommer att byggas ut med tiden.

”Ni är diktatoriska.” Mina kära herrar, ni har rätt, det är just jämt vad vi är. All erfarenhet som det kinesiska folket samlat under flera decennier lär oss att genomdriva folkets demokratiska diktatur, det vill säga att beröva reaktionärerna rätten att tala och låta folket allena besitta den rätten.

Vilka är folket? I nuvarande skede i Kina består folket av arbetarklassen, bönderna, småbourgeoisin i städerna och den nationella bourgeoisin. Dessa klasser, ledda av arbetarklassen och kommunistiska partiet, enas för att bilda sin egen stat och välja sin egen regering. De genomdriver sin diktatur över imperialismens hejdukar – godsägarklassen och byråkrat-bourgeoisin såväl som över dessa klassers representanter: kuomintangreaktionärerna och deras medbrottslingar -, undertrycker dem, tillåter dem bara att uppföra sig väl men inte att vara motspänstiga i ord eller handling. Om de visar sig oregerliga i tal eller handling, kommer de omedelbart att stoppas och bestraffas. Demokrati tillämpas bland folket, som åtnjuter rätt till talefrihet, mötesfrihet, organisationsfrihet osv. Rösträtt tillkommer endast folket, icke reaktionärerna. Kombinationen av dessa två aspekter, demokrati för folket och diktatur över reaktionärerna, är folkets demokratiska diktatur…

Vad de reaktionära klassernas medlemmar och individuella reaktionärer angår, kommer de, så vida de inte gör revolt, begår sabotage eller skapar svårigheter sedan deras politiska makt kastats över ända, att liksom andra erhålla jord och arbete för att kunna livnära sig och genom arbete forma om sig själva till nya människor. Om de inte vill arbeta, kommer folkets stat att tvinga dem därtill. Propaganda och skolningsarbete ska utföras även bland dem och kommer dessutom att bedrivas med samma omsorg och grundlighet som förr bland de tillfångatagna arméofficerarna. Även detta kan, om ni så vill, kallas ”en politik av välvilja”, men den påtvingas de fientliga klassernas medlemmar av oss och kan inte nämnas i samma andedrag som det självskolningsarbete vi utför inom det revolutionära folkets led.

Dylik omformning av medlemmar av de reaktionära klasserna kan genomföras endast av en stat, som representerar folkets demokratiska diktatur under kommunistiska partiets ledning. När den blivit väl utförd kommer Kinas mest betydande exploaterande klasser, godsägarklassen och byråkrat-bourgeoisin (monopolkapitalisternas klass) att vara eliminerade för alltid. Kvar blir den nationella bourgeoisin. Redan i nuvarande skede kan vi utföra en god del passande uppfostringsarbete bland många av dess medlemmar. När tiden är inne att förverkliga socialismen, det vill säga att nationalisera de privata företagen, ska vi föra arbetet för att fostra och omforma dem ett steg vidare. Folket har en mäktig statsapparat i sina händer – man behöver inte befara en revolt från den nationella bourgeoisins sida.

/ Om folkets demokratiska diktatur (1949)

***

Annonser