Vänsterextremismen: idag fascisterna imorgon kapitalisterna!

Jag får ofta frågan vad jag har emot vänsterextremismen. Den extrema vänstern är ju ”bara” mot rasism och fascism, och borde inkluderas i den antirasistiska rörelsen, sägs det.

Det är bara att vänsterextremisterna inte stannar vid fascism och rasism. För extremisterna är KAPITALISMEN något de jämställer med fascism och rasism.Kapitalism kan för dem vara allt från Vänsterpartiets syn på kapitalism till Timbro och moderaternas.

Det vänstextremisterna idag gör mot fascister och nazister vill de även göra mot dig och mig, och alla de kallar klassförrädare eller kapitalister.

Så om du tolererar deras våld mot fascister så minns att du därmed direkt ger godkännande åt ALL deras våldsanvändning.

Läs denna artikel från Motkraft om attacker mot arbetsförmedlingens personal av autonoma i Skåne.

Natten till den 7 november attackerade vår grupp chefen för Arbetsförmedlingen i hans hem. GS är chef för arbetsförmedlingens avdelning för integration i Malmö. Vi kastade in två flaskor med ammoniak genom hans fönster.

Natten till den 26 november attackerade vi chefen för Arbetsförmedlingen i Arlöv. Denna attack skedde mot MN hem i Lund. En liter ammoniak kastades genom hans fönster.

Revolutionen kommer inte att ske med vita handskar och våra metoder kommer inte att vara ”mjuka” eller politiskt korrekta. Vi i aktiongruppen Autonoma Arbetare i Skåne påstår att direkta angrepp på chefer, politiker och kapitalister är den bäst lämpade metoden utifrån dagens situation

/ Aktiongruppen Autonoma Arbetare Skåne

Därför anser jag att AFA, RF och kommunistiska Partiet, och alla om kompromissar med dessa ska kastas ut ur den antirasistiska rörelsen.

Här har vi deras egna ord om att kapitalism och fascism hör ihop.

AFA

AFA arbetar för ett socialistiskt samhälle utan förtryck. Därför är vi emot dagens klassamhälle som är uppbyggt av sexism, homofobi, rasism, kapitalism och fascism…

Kapitalism

Kapitalisterna styr världen. Genom banker och multinationella företag bedriver dom en ekonomisk krigsföring mot majoriteten av världens befolkning. Många människors kamp för självbestämmande slås också ner med polis och militär. I Sverige är det, som på andra håll, bara de som äger bankerna och storföretagen som har makten. Vanliga människor får nöja sig med att lägga en röst på en maktlös riksdag. Detta är något som AFA inte accepterar. Genom direkt aktion bekämpar vi kapitalismen.

Fascism

Sexism, rasism, homofobi och kapitalism är fascismens grundläggande beståndsdelar. Fasismen fungerar som kapitalets förlängda högerarm när det gäller att slå ner på de krafter som hotar de styrandes position. Under senare tid har fascismen getts utrymme att växa. Man organiserar sig i partier, nätverk och företag. Staten och kapitalägarna gör inget för att hindra denna utveckling eftersom den sammanfaller med deras intresse, dvs att härska genom att söndra.

(källa)

***

AFA Sverige har en frihetlig socialistisk grundsyn och ser sig som en del av en bredare militant utomparlamentarisk vänsterrörelse. Den miniplattform som alla grupper i AFA står bakom är att de kämpar ”mot sexism, rasism, kapitalism och homofobi”…

De bekämpar sexism, motarbetar homofobi och rasism. Mot fascismens klassamarbete, nationalism och militarism, ställer de klasskamp, internationalism och en frihetlig socialism, där målet är männsklighetens frigörelse från kapitalism och totalitära regimer.

(källa)

***

Läs detta ur en  en åtta år gammal ”aktivitetsguide” som AFA gett ut:

Först och främst bör understrykas att våld är en metod vi väljer att ibland använda oss av. Våldet i sig är inte målet, men vi kan använda våld för att nå våra mål, exempelvis stoppa en nazistdemonstration. Vår militans grundar sig i att vi är beredda att försvara oss själva, våra kamrater och det vi tror på. Militansen innebär också att vi för en kompromisslös kamp, där vi själva bestämmer vad som är rätt och fel.

Först och främst, välj era egna strider. Låt er inte luras in i strider med polis eller nazister där de sätter villkoren, är på hemmaplan och har vapnen.

Hur man bäst slåss finns det många åsikter om, men några välbeprövade grundknep kan ni ta med er:

a. Det är ibland (ofta?) svårt att träffa struphuvud, knän och ögon i ett slagsmål. Satsa på att slå mot ansiktet i stort, solar plexus och, om du slåss mot en kille, kuken…

(…)

c. Få ned personen ni ska slå på marken så fort som möjligt. Det är svårt att försvara sig om man ligger, och det är lätt att sparka utan att själv ta skada om man står upp.

Revolutionära Fronten

RF anser att man måste använda antidemokratiska metoder (som våld) mot grupper som de anser vara ”antidemokratiska” och fascitiska. Det är kapitalister lika väl som fascister.

…vi kommer att bemöta, med all vår förmåga, alla attacker mot arbetarklassen. Detta inkluderar allt från statliga attacker i form av lagförslag till att konfrontera nazister och fascister som nu växer sig starkare och gör allt för att splittra vår klass och hota våra intressen. Att bekämpa antidemokrater med demokratiska medel ser vi som idealistiskt och naivt. Vi har istället valt att vara militanta och rakryggade i vårt motstånd mot den statliga och utomparlamentariska rasismen… Vi kommer aldrig att ställa oss bakom en helt fredlig linje. För många gånger har vi sett hur sådana rörelser kvävs av handlingsförlamning och deras krav pressas tillbaka. Vi hävdar istället att vi kan välja att agera precis som vi vill. Vad nöden kräver, och vad som är taktiskt rimligt och genomförbart… Revolutionära Fronten kämpar mot kapitalism, sexism, homofobi och rasism/fascism i alla dess former.

(källa

*****

==Principförklaring==
1) Revolutionära Frontens grundprinciper/grundstadgar kan aldrig förändras eller upphävas, då de utgör grunden för Revolutionära Fronten som organisation.
2) Revolutionära Fronten har en socialistisk syn på samhället och strävar efter det klasslösa, förtrycksbefriade samhället. För att detta skall kunna uppnås krävs en revolution.
3) Revolutionära Fronten kämpar mot kapitalism, sexism, homofobi och rasism/fascism i alla dess former.
4) Revolutionära fronten erkänner alla kampmetoder och ser fredligt motstånd och revolutionärt våld som lika delar av den revolutionära klasskampen. Användandet av revolutionärt våld ser vi som en rent taktisk och politisk fråga och inte som en moralisk.
5) Medlemmar i den Revolutionära Fronten skall följa den linje som beslutats av organisationen. Parollen ”öppenhet i diskussion, enighet i handling” skall vara vägledande.
6) Allt vårat arbete utgår från våran klassposition. Arbetarklassens kamp är det ytterst relevanta i den socialistiska rörelsen

(källa)

Kommunistiska Partiet

Kommunistiska partiet använder ett annat språkbruk men de jämför också kapitalism med fascism.

”Givetvis kan socialismen inte tillåta kontrarevolutionär verksamhet. ”

(källa)

*****

”När detta väl är sagt tvingas jag dessvärre återgå till mitt mer hårdföra jag, ty grunden för debatten är huruvida socialismen av demokratiska skäl måste respektera kontrarevolutionens demokratiska rättigheter. Det anser jag inte, lika lite som jag anser att de borgerligt demokratiska rättigheterna är ”eviga och självklara mänskliga rättigheter… Socialismen är det ena klassens undertryckande av den andra, med våld om så krävs.”

(källa)

*****

ckesocialister har inte nån rätt till demokrati, enligt KP:

Jag skall återkomma till frågan om de demokratiska rättigheterna under socialismen lite senare, men redan här vill jag understryka att de inskränkningar som jag ser som tänkbara och kanske nödvändiga inför ett kontrarevolutionärt hot, endast omfattar den exproprierade bourgeoisien. För arbetarklassen och folkets breda massor, för den överväldigande majoriteten av befolkningen, gäller inte – och får inte gälla – några inskränkningar… Den kritiske arbetaren skall inte bara kunna, utan skall uppmuntras och efterhand känna det som en skyldighet att kritisera allt som han eller hon finner felaktigt… Det är för mig en självklarhet, men enligt min uppfattning har det inte det minsta med den just besegrade bourgeoisiens rättigheter att göra. Det är en helt annan fråga, en fråga om förhållandet mellan klasserna.” (…) ”Låt mig med detta gå över till den fråga som kamraterna är mest bekymrade över, den om de demokratiska rättigheternas ställning under socialismen. Eller rättare sagt frågan om den just besegrade bourgeoisien per automatik och per definition skall omfattas av dessa rättigheter. I Staten och revolutionen gav Lenin ett rakt svar på den frågan: ”Demokrati för folkets överväldigande majoritet och undertryckande av folkets exploatörer och förtryckare med våld, dvs. deras uteslutande ur demokratin – detta är demokratins nya form under övergången från kapitalism till kommunism.” (Staten och revolutionen. Proletärkultur, sidan 94.) Det kan synas benhårt – ”deras uteslutning ur demokratin” – men är i själva verket en nödvändig slutsats av socialismens själva karaktär, av dess karaktär av övergång från klassamhälle till klasslöst samhälle.” (…) Men det betyder givetvis ett kategoriskt avvisande av artikel 17 i samma deklaration, den om rätten till och skydd av egendom. Socialismen fråntar bourgeoisien den ”mänskliga rätten” att vara bourgeoisie.

(källa)

***

Kommunistiska Partiet är ett revolutionärt arbetarparti. Vårt mål är en total omvandling av det existerande samhället, att avskaffa kapitalismen och i dess ställe upprätta ett arbetarstyrt socialistiskt samhälle.

(källa)

Om man tittar på deras definitioner av demokrati går det igen som ett mönster att vissa grupper bör exkludera från deras version av ”folkstyre” och ”demokrati”. Tex kapitalister, borgerliga eller ”kontrarevolutionärer”. Det senare kan betyda någon som är för privategendom.

Det är antidemokratism kombinerat med en syn at våld är ok mot mottåndare. Som till exempel du och jag och din och min mamma eller andra som de definierar som ”kapitalister”.

Mer läsning

Antidemokratismen i Sverige

ABC om demokrati för Aftonbladets kultursida

Sebbe Stakset vill kanske slå in käften på dig?

Antirasister och vänsterextremister. Ändamålet helgar inte medlen.