Antidemokratismen i Sverige idag

UPPDATERAD 29/5 2014.

Det finns partier i Sverige än idag som vill avskaffa demokratin och öppet hyllar diktatorer som förebilder. Det är om dessa partier som denna artikel handlar om. Vänsterextrema som vill bygga folkdemokrati där oppositionella inte ska få komma till tals, anarkister som vill slå ner liberaler, nazister som vill exkludera ”landsförrädare” och judar från demokratin, extrema kommunister som anser att borgerliga ska exkluderas från demokratin.

MAO

Kommunistiska Partiet hyllar Mao.Klicka för större bild.

Men jag vill även belysa frågan om hur man hanterar dessa partier. Ska antidemokrater, som Svenskarnas parti och Kommunistiska Partiet, skyddas av våra demokratiska spelregler eller ska de förbjudas?

Idag behandlar de flesta mångt och mycket olika diktaturkramare på olika sätt.

Ingen ifrågasätter Kommunistiska Partiets rätt att demonstrera på första maj eller hålla torgmöten medan många försöker stoppa nazistiska partier så de inte får demonstrera. Ingen står med vuvuzelor och tutar, eller nycklar och skramlar, då Kommunistiska Partiet håller låda, men mängder av folk försöker tysta de nazistiska partierna. När KP håller torgmöte utanför Israels ambassad tillsammans med den fd (?) förintelseförnekaren Mohamed Omar reagerar få, när nazister hotar att göra samma sak får de inte ens närma sig ambassaden, det ser polisen till. Ändå är både nazister och extremkommunister för diktatur. Ändå vill båda förtrycka grupper av människor. Ändå stöttar båda blodsbesudlade diktaturer. Den parten ena älskar Hitler, den andra pratar väl om Lenin och Stalin.

Nazister och kommunister är öppet mot dagens  demokrati. De vill istället införa något de kallar ”arbetarstyre” eller ”folkstyre”, där människor på allvar får ”inflytande”. Detta använder partierna ibland för att säga att de minsann inte är mot nån form av demokrati, de vill bara bygga en BÄTTRE demokrati.

Vad de menar med detta ser man bäst på hur de pratar om att exkludera stora  grupper av människor från detta ”folk” eller ”arbetarstyre”. Det finns flera grupper som förespråkar diktatur än idag i Sverige. låt oss titta på några av dem.

Svenskarnas Parti

Svenskarnas Parti anser att bara etniska svenskar ska ”styra Sverige” och de är mot demokrati. SvP vill man ersätta demokratin med något nytt.

Dagens statsskick har varit ett experiment som varat i ungefär ett sekel och det negativa resultatet av det går inte att ta miste på idag. Det demokratiska systemet är en av huvudanledningarna till den kaosartade situation som börjar sprida sig allt mer då dagens statsskick bygger på ansvarslöshet, egoism och folksplittring, vilket har möjliggjort inflytande för allehanda särintressen på bekostnad av allmänhetens dito. Ett nytt system där kompetens, ansvar och allmännytta är ledord måste ersätta det nuvarande systemet för att kunna lösa krisen som skapats och sedan kontinuerligt förbättra Sverige.

Eller som dan Eriksson från SvP skriver:

Jag är inte emot folkligt inflytande, absolut inte. Jag är inte heller emot yttrandefrihet, mötesfrihet eller religionsfrihet. Men jag är ingen demokrat.

Men inte alla ska ha rätt att delta i denna demokrati. T.ex. inte icke etniska svenskar.

2, Sverige skall styras av svenskarna: Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället. Enbart svenskar skall företräda, leda och styra Sverige. … Svenska massmedier skall ägas och drivas av svenskar så att inte svenska intressen får ge vika för etniskt främmande sådana. 3, Sverige skall styras för svenskarna: Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen.

Om man studerar deras debatter och pratar med aktiva anser de inte heller att ”landsförrädare” ska inkluderas i demokratin. Landsförrädare innebär för dem  judar, muslimer,  journalister och såväl moderata som socialdemokratiska politiker. Judar, muslimer och kineser ses av partiet som en främmande invasionsstyrka som ockuperar landet.

Genom den enorma invandringen från muslimska länder har många som kritiserar denna pågående politik kommit att omfamna judar och Israel. På samma sätt finns det många som är starkt kritiska till det judiska inflytandet som tycks se islam som en allierad. Jag ser båda som en del av en utländsk invasion av Sverige… Samtidigt börjar kineser köpa upp även företag som fortfarande har sin bas i Europa. På sikt riskerar Sverige och Europa att ägas helt av asiater. Vad det i slutändan kan leda till rent konkret vet vi inte. Men vi vet hur ett samhälle påverkas när tidningarna ägs av judar.

Dessutom tar inte partiet avstånd från våldsamma nazistpartier som grekiska Gyllene Gryning. Partiet har öppet stött olika nazistiska terorister.  I partiets webbtidning Realisten, kan man läsa artiklar som uttrycker beundran för Hors Wessel, Joseph Goebbels och andra ledande nazister och artiklar som hyllar det gamla svenska nazipartiet NRP. Partiet kommer ur Nationalsocialistisk Front.

SvP stöttade det öppet nazistiska Ukrainska partiet Svoboda 2013/2014.

Svenska Motståndsrörelsen

Svenska Motståndsrörelsen resonerar på samma sätt som SvP med skillnaden att de är mer öppna med sitt stöd för nazismen. Liksom SvP anser man att demokratin är problemet.

”Demokratin” vi har idag är inte lösningen på problemet utan snarare orsaken till det. Det är ”demokratins” furstar som tvingar föroreningar i alla dess former ned i halsen på allt som andas och lever, i den eviga jakten på ändlös profit.

Klas Lund anser att demokratin spårat ur:

Vår starka reaktion mot den så kallade demokratin är dock helt naturlig. Begreppet demokrati befinner sig i ständig förändring. Detta begrepp betyder idag något det absolut inte betydde för 100 eller 50 år sedan. Det betyder även olika saker i olika länder. Mycket få människor som levde för hundra år sedan hade stött demokratin om de då fick reda på att ordet exempelvis skulle innebära en massinvasion av rasfrämlingar och att vårt eget folk skulle trängas undan i sitt eget land, eller att det skulle inbegripa rätten för transsexuella att ha orgieliknande festivaler på våra gator, att det skulle leda till allmänt moraliskt förfall, hedonism, att pornografi och våldsfilmer skulle överskölja landet och så vidare…

 I dagens Sverige har ordet demokrati kommit att användas i systemets propaganda för allt man vill åstadkomma. Således är det idag t.ex. en demokratisk rättighet att två homosexuella får gifta sig och adoptera barn…

Istället vill man införa nationalsocialistiskt ”folkstyre”, med land annat nazitysklands ”folkstyre” som förebild. Det innebär att alla partier kommer att ersättas med ETT parti:

En del av er har kanske redan undrat; vad händer med Motståndsrörelsen när vi har vunnit? För vi kan ju inte fortsätta att vara en motståndsrörelse när vi befriat Norden. Organisationen är inte tänkt att upplösas utan den är tänkt att omvandlas till en statsbärande nationalsocialistisk orden (NSO), som ska genomsyra hela det framtida samhället. Man kan beskriva denna orden som ett slags ”väktarskap” som har som uppgift att upprätthålla, skydda och vårda den nya nationalsocialistiska republikens grundvalar… Trots att Motståndsrörelsen strävar efter att skapa en stat med auktoritärt ledarskap är det även vårt mål att utveckla och säkra frihet och demokrati. Den nordiska nationalsocialistiska republiken kommer att vara en ledarstat, men den kommer även vara en folkdemokrati… Man kan således konstatera att det vi kallar för grundläggande demokratiska rättigheter skulle bestå, även om dagens politiska partier skulle komma att avskaffas.

Med andra ord är man för att folk påverkar politiken bara man är med i nazistpartiet. Alltså: ”ja till demokrati och yttrandefrihet så länge du inte är mot nazisterna”.

Men det är inte nog med att man stöder nazistpartiet. Läser man nazisternas artiklar ser man att en hel del grupper ska exkluderas från detta folkstyre, som ”icke etniska svenskar” och ”landsförrädare”. Det blir en lång lista av grupper som inte ska få delta i folkstyret.  Judar och muslimer, givetvis, men även de gamla vanliga folkförrädarna som kommunister, socialister, socialdemokrater, liberaler, invandrare, romer, historiker som inte gillar Karl XII, personer som uttalar sig negativt om nazister eller positivt om judar och muslimer, homolobbyn, journalister, de flesta politiker i riksdagsspartierna (inkluderat Sd), etc, etc. ja ni kan ju se hur debatten går om landsförrädare på deras sajt själva.

Med andra ord är de för ”folkstyre”, men bara för de som stöder nazistpartiet och de som inte tillhör en grupp som anses vara ”folkförrädare”.

Kommunistiska Partiet

Kommunistiska partiet har en liknande syn på demokratin som Svenska Motståndsrörelsen. Skillnaden är att de inte pratar om  ”folkdemokrati” utan om sånt som ”socialistisk demokrati”. Men grundtanken är samma.

Man vill införa diktatur och förbjuda alla partier utom det egna. Sen ska man inför proletariatets diktatur där bara kommunistpartiet får styra. Alla andra partier ska förbjudas. Alla ska sen få delta i detta folkstyre utom de som är mot kommunismen och revolutionen, det man kallar ”kontrarevolutionärer”, samt ”bourgeoisien” (dvs alla som inte anses vara ”arbetarklass”. Dessutom ”folkets exploatörer och förtryckare”.

Dessa grupper ska inte ha samma ”mänskliga rättigheter”, ”demokratiska rättigheter” eller ”frihet” som ”arbetarklassen” i proletariatets diktatur.

Kommunistiska Partiet är antidemokratiskt och har förtryckarregimer som Sovjet, Maos Kina och Nordkorea som sina förebild.

KP pratar i och för sig gärna om demokrati men på klassiskt kommunistiskt manér. Som Lenin och Stalin brukade.. Lenin uttalade sig ofta för demokrati. Men demokrati var bara något som skulle omfatta de som var positiva till revolutionen och kommunismen, och de som var av rätt klass, dvs arbetarklassen, som Lenin såg det. Alla som var motståndare till revolutionen, till kommunismen, alla som var för privategendom och som var av en annan klass än arbetare, skulle INTE omfattas av demokratin. De var parasiter som skulle slås ner, med våld om nödvändigt. Kommunistiska Partiet, håller med.

”Givetvis kan socialismen inte tillåta kontrarevolutionär verksamhet. ” (källa) ”När detta väl är sagt tvingas jag dessvärre återgå till mitt mer hårdföra jag, ty grunden för debatten är huruvida socialismen av demokratiska skäl måste respektera kontrarevolutionens demokratiska rättigheter. Det anser jag inte, lika lite som jag anser att de borgerligt demokratiska rättigheterna är ”eviga och självklara mänskliga rättigheter… Socialismen är det ena klassens undertryckande av den andra, med våld om så krävs.” (källa)

Ickesocialister har inte nån rätt till demokrati, enligt KP:

Jag skall återkomma till frågan om de demokratiska rättigheterna under socialismen lite senare, men redan här vill jag understryka att de inskränkningar som jag ser som tänkbara och kanske nödvändiga inför ett kontrarevolutionärt hot, endast omfattar den exproprierade bourgeoisien. För arbetarklassen och folkets breda massor, för den överväldigande majoriteten av befolkningen, gäller inte – och får inte gälla – några inskränkningar… Den kritiske arbetaren skall inte bara kunna, utan skall uppmuntras och efterhand känna det som en skyldighet att kritisera allt som han eller hon finner felaktigt… Det är för mig en självklarhet, men enligt min uppfattning har det inte det minsta med den just besegrade bourgeoisiens rättigheter att göra. Det är en helt annan fråga, en fråga om förhållandet mellan klasserna.” (…) ”Låt mig med detta gå över till den fråga som kamraterna är mest bekymrade över, den om de demokratiska rättigheternas ställning under socialismen. Eller rättare sagt frågan om den just besegrade bourgeoisien per automatik och per definition skall omfattas av dessa rättigheter. I Staten och revolutionen gav Lenin ett rakt svar på den frågan: ”Demokrati för folkets överväldigande majoritet och undertryckande av folkets exploatörer och förtryckare med våld, dvs. deras uteslutande ur demokratin – detta är demokratins nya form under övergången från kapitalism till kommunism.” (Staten och revolutionen. Proletärkultur, sidan 94.) Det kan synas benhårt – ”deras uteslutning ur demokratin” – men är i själva verket en nödvändig slutsats av socialismens själva karaktär, av dess karaktär av övergång från klassamhälle till klasslöst samhälle.” (…) Men det betyder givetvis ett kategoriskt avvisande av artikel 17 i samma deklaration, den om rätten till och skydd av egendom. Socialismen fråntar bourgeoisien den ”mänskliga rätten” att vara bourgeoisie.

Med en sådan syn på våld, demokrati och mänskliga rättigheter kan man undra vad de säger om Nordkorea och Sovjetunionen. Låt oss titta på det! Jo, de påstår att i Sovjet var demokratin levande, att utrensningarna under Stalins tid var inte så farliga. I partiets propaganda utmålas Pragkuppen 1948 som helt ok, liksom kuppen 1968, och Mao var en riktigt progressiv kille som byggde ett nytt Kina. Mest kända är KP för att de hyllar Nord Korea som en förebild. Nordkoreas flagga brukar vaja vid deras demonstrationer. Så här beskriver de Nordkorea:

”I uppskattar Nordkoreas ståndaktighet i kampen mot imperialismen och för fred och försoning på den koreanska halvön. Vi uppskattar den socialistiska jämlikhetspolitiken, som delar knappa resurser rättvist och som gör Nordkorea till ett av väldens mest jämlika länder, med fri skola, fri sjukvård och fria bostäder. Vi uppskattar planmässigheten i samhällsutvecklingen, som samlar resurserna där de behövs bäst, inte där de ger högst vinst. Vi uppskattar att alla stats- och partitjänstemän måste jobba i produktionen en månad om året. Varför skall vi ta avstånd från allt detta för att vi inte gillar andra delar av politiken. Blir de fria bostäderna mindre socialistiska för att vi tycker illa om kulten av familjen Kim? Skall vi ta avstånd från kraven på partitjänstemännen för att vi inte delar jucheideologins syn på klasskampen? Den koreanska socialismen är mycket koreansk. ”

Inte nog med det

”Jag upplevde en fantastisk solidaritet mellan människor i Nordkorea. Ingen skor sig på någon annan. I Pyongyang ligger ingen hemma och dör av ensamhet”. ”Det finns en omtanke om medmänniskorna i  Nordkorea vi kan lära av.”

(Läs mer om KP här!)

Sven Wollter är sen länge medlem i denna sekt och har öppet hyllat Stalin.

Här är en artikel från 15/3 om hur KP ännu hyllar Stalin och Mao. Och en artikel om varför de inte kan tolereras i antirasistiska rörelsen samt en artikel om deras syn på borgare och klassförrädare, etc.

Revolutionära Fronten

Revolutionär Front heter gruppen som gjort sig kända för att angripa både fascister och etablerade högerpolitiker som kristedemokrater är liberaler. RF figurerade också i skandalen kring rapparen Sebbes mordhot mot Jimmie Åkesson. De pratar gärna väl om kommunistiska terrorgrupper. RF sammanblandas ofta med Afa, Antifascstisk aktion. Men det finns en stor skillnad. RF gör det Afa gjort (och gör?) mot fascister men anser att borgare ska bemötas på samma sätt. De skiljer inte heller fascsmen från kapialismen. Om man läser hur de presenterar sig så ser man hur det kan komma sig. I en artikel som beskriver kapitalistiska intressen som huvudfienden kan man läsa:

RF SEBBE 2

Rapparen Sebbe Staxxet stöttar revolutionära Frontens ”järnrörsgäng”.

…vi kommer att bemöta, med all vår förmåga, alla attacker mot arbetarklassen. Detta inkluderar allt från statliga attacker i form av lagförslag till att konfrontera nazister och fascister som nu växer sig starkare och gör allt för att splittra vår klass och hota våra intressen. Att bekämpa antidemokrater med demokratiska medel ser vi som idealistiskt och naivt. Vi har istället valt att vara militanta och rakryggade i vårt motstånd mot den statliga och utomparlamentariska rasismen… Vi kommer aldrig att ställa oss bakom en helt fredlig linje. För många gånger har vi sett hur sådana rörelser kvävs av handlingsförlamning och deras krav pressas tillbaka. Vi hävdar istället att vi kan välja att agera precis som vi vill. Vad nöden kräver, och vad som är taktiskt rimligt och genomförbart… Revolutionära Fronten kämpar mot kapitalism, sexism, homofobi och rasism/fascism i alla dess former.

Det är återigen samma metoder som vi beskrivit ovan. Revolutionära Frontens syn på demokrati är samma som nazistpartiernas. Deras syn på våld i kampen är samma som nazisters som vill använda våld. Politiska motståndare ska inte bara hålla käft, de ska TYSTAS, är RF:s filosofi.

Dessutom vill de behandla kapitalister som de behandlar nazister. Läs mer om det här!

Och en artikel om varför de inte kan tolereras i antirasistiska rörelsen samt en artikel om deras syn på borgare och klassförrädare, etc.

Antifascistisk Aktion, Afa

Afa måste nämnas i detta sammanhang även om de inte är lika extrema som RF. Läs detta ur en  en åtta år gammal ”aktivitetsguide” som AFA gett ut:

Först och främst bör understrykas att våld är en metod vi väljer att ibland använda oss av. Våldet i sig är inte målet, men vi kan använda våld för att nå våra mål, exempelvis stoppa en nazistdemonstration. Vår militans grundar sig i att vi är beredda att försvara oss själva, våra kamrater och det vi tror på. Militansen innebär också att vi för en kompromisslös kamp, där vi själva bestämmer vad som är rätt och fel. Först och främst, välj era egna strider. Låt er inte luras in i strider med polis eller nazister där de sätter villkoren, är på hemmaplan och har vapnen. Hur man bäst slåss finns det många åsikter om, men några välbeprövade grundknep kan ni ta med er: a. Det är ibland (ofta?) svårt att träffa struphuvud, knän och ögon i ett slagsmål. Satsa på att slå mot ansiktet i stort, solar plexus och, om du slåss mot en kille, kuken… (…) c. Få ned personen ni ska slå på marken så fort som möjligt. Det är svårt att försvara sig om man ligger, och det är lätt att sparka utan att själv ta skada om man står upp.

”I kampen bestämmer vi vad som är rätt och fel” är inte en demokratisk metod.

Och en artikel om varför de inte kan tolereras i antirasistiska rörelsen samt en artikel om deras syn på borgare och klassförrädare, etc.

 

EAP, Europeiska Arbetarpartiet och LaRoucherörelsen

EAP är en extremt toppstyrd organisation, som snarast är att betrakta som en politisk sekt. Organisationen brukar ofta kallas LaRoucherörelsen internationellt sett, efter grundaren Lyndon LaRouche. Rörelsen har ingen interndemokrati och utövar ett hårt tryck på medlemmarna att arbeta 6-7 dagar i veckan, 12-14 timmar om dygnet för dem. Det finns ingen idédebatt i partiet, alla tycker på samma sätt, dvs som Lyndon laRouche och ledningen av organisationen. Opposition är inte tillåten och förekommer inte. Om man tittar på hur de fungerar internt får man en fingervisning om hur de skulle fungera om de fick makten i något land. LaRouche har skrivit ett förslag till konstitution i Kanada som rörelsen ännu tycker beskriver väl hur de ser på demokrati.

””Democracy” is like a farm without a farmer, in which the chickens, sheep, cows, horses and pigs form ”constitutencies” according to Locke, Hobbes, Rousseau or John Stuart Mill. Each constituency is but a collection of beasts, each with special ”self-interests” defined as animals might define self-interests. The highest level of law in such a democratic animal farm is the ”social contracts” among these bestial constituencies.”

istället för demokrati vill ha en republikansk demokrati, men deras syn på demokrati är samma som nazisternas och kommunisternas, fast istället för folkdemokrati och socialistisk demokrati pratar de om republikansk demokrati. Det är samma sak: en del bör exkluderas från demokratin anser man, till exempel ”hedonister” och de som ”inte talar sanning”. En hedonist kan inte vara medborgare och ska förlora sin rösträtt.

”The members of a society are divided into three general levels. […] On the lowest level, man is a mere existentialist, a person of individual biological appetites and related irrationalist impulses. On the second level, man subordinates his bestial-like existentialism to the dictate of rationality — to the ”tyranny of reason.” On the third level, man is elevated to become consciously an instrument of natural law, developing his biological capabilities as a means for furthering that higher function. It is persons on the second and third levels who are qualified to be citizens of a republic. ”

Massmedia ska inte få publicera sådant som inte är sant eller sånt som är ”hedonistiskt”. På samma sätt måste yttrandefriheten begränsas:

”Freedom to communicate ideas is constrained by the law’s abhorrence of irrational hedonistic incitements and by the authority of truth. Any statement or interpretation of fact which is publicised orally after being contrived in good faith and promulgated to some morally acceptable purpose must be a privileged ‘ statement under the law, unless it be clearly defined as irrationalist-hedonistic incitement. This must be the only standard for proceedings in libel and slander under statute and civil law.”

Hedonism ska förbjudas i samhället och i politiken

”The criminal mind and insanity are both expressions of ”infantile regression.” The criminal is the irrational hedonist who asserts actions against the law in defiance of the lawful requirement that the person order behaviour by intent to submit to dictate of a rational conscience. The insane person is one who has disassociated his or her consciousness from significant aspects of rationally ordered reality in order to assert in practice the impulses of an infantile irrational hedonism. Both expressions of irrational hedonism are to be denounced as immorality, and their effects to be contained efficiently with aid of humane efforts to rid the person afflicted with infantile regressions of domination by infantile, or by irrational hedonistic impulses and beliefs. (…) There is no right to expression of or cultivation of irrationalist hedonism in a constitutional republic.”

Vad anser då LaRouche vara hedonism, jo rockmusik, facebook, twitter, frimarknadsekonomi, knark, sex, Wagner, Isaac Newton, empiricism, liberalism, socialism, Socialdemokraterna, brittisk utrikespolitik, sionism, etc, etc. Listan blir lååång på sådant som inte kan tillåtas. I  LaRouches andra skrifter kan man läsa mycket om att så kallade agenter för den angloamerikanska eliten och ”finansoligarkin” också bör bekämpas., När det gäller idén att media bara får skriva om sådant som är ”sant”, så talar det för sig själv. Vems sanning kan man fråga.

SKP

SKP hette för inte så länge sen APK och hyllade oförblommerat Sovjet.

Än idag hittar man bilder på Lenin och artiklar som talar positivt om Sovjet och Nordkorea på deras hemsidor och bloggar. Här har ni t.ex. en liten hyllning till Lenin och Oktoberrevolutionen. Det är givetvis lika illa som att Svenska Motståndsrörelsen talar väl om Hitler och nazisternas revolution. (Läs mer om Lenin här!) Partiprogrammet säger följande:

”Vårt mål är att genom en socialistisk revolution avskaffa kapitalismen och bygga ett socialistiskt Sverige. För detta krävs att arbetarklassen och dess förbundna erövrar statsmakten och krossar den borgerliga statsapparaten som organ för borgarklassens makt. De arbetande försvarar revolutionen genom proletariatets diktatur dvs. arbetarklassens politiska makt. Arbetarklassens politiska makt är en högre form av demokrati än den borgerliga demokratin, som i själva verket är borgarklassens diktatur. Arbetarklassens politiska makt betyder demokrati för alla arbetande. Den nya statsapparaten utvecklar samhället allsidigt i enlighet med folkets behov och vilja. Allt fler människor dras med i planering, förvaltning och beslut. Först under socialismen förverkligas att ”all makt utgår från folket”.

Även SKP stöttar Nordkorea. Denna länken visar något som är lika allvarligt som förintelseförnekelse.

365rörelsen

365rörelsen/Jokern definierar sig själv som antidemokrater. Demokrati och parlamentarism är ett skämt. De vill ersäta detta system med något nytt efter revolutionen. Något som inte är infekterat av fascism och borgare.

”Jokern säger:
… att jag är för politik men mot parlamentarism.
… att kortsiktiga vinstintressen inte ska gå före grundläggande behov.
… att valet är ett skådespel. Politik sker i vår vardag, 365 dagar om året.
… att orättvisorna finns för att någon tjänar på dem.
… att en röst på ett politiskt parti inte kommer ändra på den saken.
… att allting vi är missnöjda med i det här samhället kan vi ändra på genom att kämpa tillsammans.”

De bekämpar öppet aktivt demokratin.  De saboterar valstugor. River ner affischer. De stöder öppet användning av våld mot alla fiender och blan dem inkluderas Socialdemokrater som de skickat dvd med hot till. Borgare och fascister är samma sak enligt dem.

”Politik är ingen diskussionsklubb. Det är på fullaste allvar och det handlar om våra liv. Och vi kommer inte acceptera att någon politiker förstör våra liv. Oavsett hur “folkvald” den personen än anser sig vara.”

Hizb ut-tahrir samt ISIS

Det extremistiska partiet Hizb ut Tahrir håller på att etablera sig i Sverige. Det partiet r ett exempel på hur radikal islamism och andra extrema religiösa fundamentalister också är mot demokrati, och använder samma sorts argument som nazister och extremkommunister.

Jag har skrivit om partiet tidigare och vill ni veta mer om dem kan ni läsa här och här!

Skrämmande nog fokuserar partiet på sitt hat mot demokratin. I flera artiklar i Sverige och internationellt påstår man att islam måste grundas på en ledarprincip, där lärda imamer ska styra samhället i enighet med ”guds vilja”. Vad folk tycker och vill spelar ingen roll, påstår de, eftersom allt vi har att göra är att lyda Allah, och den tolkning av vad Allah vill med oss som de lärda som styr deras parti står för.

I Sverige får man vara ateist och mot religioner, och man får vara mot islam och till och med vara kritiskt mot islam, det gillar de inte. De jämställer all opposition mot religion med rasism och hat och hädelse.

På deras blogg kan man läsa:

Den enda, som är berättigad till och därmed  förbehållen rätten att lagstifta, dvs organisera tillfredsställelsen av människans instinkter och organiska behov, är den som uppfattar dessas natur riktigt. Människan  är dock inte i stånd till att uppfylla detta kriterium, varför hon diskvalificeras som lagstiftare. Detta betyder givetvis inte att människor ska få leva i en tillvaro, där djungelns lag gäller, utan de måste söka efter en ofelbar lagstiftare, som ger dem säkert korrekta lagar, att lämpa sig efter, efter det att de kommit fram, på intellektuell väg, till att denna lagstiftare är den enda i stånd till att lagstifta korrekta och riktiga lösningar.

Och vem kan denna vara, om inte människans Skapare, som VET vad Han har skapat (nu syftar jag på människans natur)? (Att bevisa Skaparens existens, får bli nästa ämne.)

Således är den av människor konstruerade demokratiska ideologin bristfällig och därmed direkt farlig för människor, eftersom den: I) inte lagstiftar korrekt (resultatet blir egoism, omoraliskhet), II) inte lagstiftar i enlighet med människans natur (människan lämnas,full av otillfredsställelse) och, III) inte fyller henne med inre frid och förnöjdhet.

Om man tittar på deras facebooksida kan man hitta ett annat uttalande från den 19:e i år:

Ett uttalande från Amir för Hizb ut-Tahrir, Sheikh Ata Bin Khalil Abu al-Rashtah, angående Demokratins verklighet.

Islams styrelsesystem är inte demokratiskt eftersom Islam inte ger folket rätt att lagstifta, där de tillåter, förbjuder, hyllar och tillrättavisar på ett sätt som folket finner mest lämpligt. Ett demokratiskt system måste inte underkasta sig gudomliga lagar utan använder istället friheter som grundprinciper. Icke-muslimer förstår att muslimer inte kan acceptera demokrati i dess sanna form. Därför försöker kolonialmakterna, i synnerhet USA, främja demokratin i de muslimska länderna, genom att hävda att demokrati bara är ett medel för att välja en ledare… På så sätt har de undvikit att diskutera den viktigare aspekten av demokrati, vilket är att folket har rätten till att lagstifta i stället för Skaparen… De vill undgå diskussionen kring det faktum att suveräniteten tillhör folket, i en demokrati, och att lagstiftning sker enligt majoritetsprincipen, där de tillåter, förbjuder, hyllar, och tillrättavisar som de vill. I en demokrati måste individen ha friheten att agera som han vill. Därmed kan han dricka alkohol, begå otukt, avfalla från Islam och förolämpa heliga saker… Allt detta kan tillåtas under en demokrati tillsammans med dess friheter. Detta är den sanna verkligheten och innebörden av demokrati… Hur kan en muslim som tror på Islam då säga att demokrati är tillåtet, eller att demokrati härrör från Islam efter att ha insett detta.

De har till och med skrivit en propagandabroschyr på svenska med argument mot demokratin. I samband med kriget i GAZA 2014 kom det fram lite mer uppgifter som förstärker bilden av ISIS som ett hot.

En parallell till Hizb Ut Tahrir är ISIS, som också är helt mot demokrati.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är nog det minst antidemokratiska av partierna här. Men även de vill exkludera grupper ur sin version av dmeokrtai och folkstyre.

I Sverigedemokraterna och demokratin kan vi läsa att begreppet demokrati är kopplat till begreppet folk och VEM som anses vra en del av ”folket”

Den moderna demokratin har vuxit fram i intim symbios med nationalstaten. Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati.

Det är så avgörande det här med begreppet folk att vissa som fötts som svenskar upphör att vara en del av folket.

Sverigedemokraterna ser nationen som den viktigaste, äldsta och mest naturliga mänskliga gemenskapen efter familjen. Imperier, politiska grupperingar och andra övernationella gemenskaper har kommit och gått under det senaste årtusendet, men nationer som form för mänsklig gemenskap har bestått. Den nationella samhörigheten binder samman nationens medlemmar över tid och rum och skapar band mellan de döda, levande och ofödda generationerna liksom mellan unga och gamla, olika samhällsklasser, politiska läger och geografiska regioner…

Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.

Medborgarskapet i nationen Sverige ska alltså enligt SD villkoras av att folk ”accepterar svenska lagar, normer och traditioner”, vad detta nu må vara?!

Vi tror att det bästa för vårt samhälle är att en så stor andel som möjligt av statens medborgare också har en svensk identitet. Vi inser och accepterar dock att det alltid kommer att finnas en viss andel av medborgarna som inte uppfattar sig som svenska. Vi ser inget större problem med detta så länge denna grupp är begränsad, accepterar svenska lagar, normer och traditioner och inte bidrar till ökad segregation och motsättningar.

Vad det betyder i ljuset av att Sd kopplar ihop sin syn med demokrati med sin syn på folket, får ni själva räkna ut (lästips!).

Antidemokrati mot antidemokrati?

Problemet med de antidemokratiska rörelserna är alltså just det att de i sina definitioner av individers rättigheter utgår från att VISSA grupper ska exkluderas från demokratin. Vad sker då om vi försöker bemöta deras antidemokrati på samma sätt, dvs genom att exkludera DEM från demokratin?

Ja, vi lägger oss på exakt samma nivå som dem och använder samma argument som de använder. Fast vi vill inte exkludera judar eller ”hedonister” i vår demokrati utan antidemokrater. Antidemokrati som metod mot antidemokrati är inte så smart. På 30-talet debatterades detta mycket. Mest inom arbetarrörelsen. På 30-talet bedrev den svenska arbetarrörelsen en imponerande kamp mot nazism och kommunism, för demokrati. men man valde att inte förbjuda ickedemokratiska partier. Istället tog man debatten mot dem. Socialdemokrater gick in på nazistiska och kommunistiska möten och debatterade mot dem, arbetarrörelsens tidningar fylldes av material och artiklar där man smulade sönder nazisters och kommunisters argument.

Så här förklarade man från LO:s sida strategin:

I den mån de diktatursträvande partierna lojalt betjäna sig av demokratins eget vapen, övertygelsen, för att i de av statsordningen föreskrivna formerna föra fram sin sak, ha demokratins anhängare endast att med samma vapen bekämpa dem, och särskilt att med resultatet av sina gärningar försöka inverka på samhällsmedlemmarnas omdöme. En livsduglig demokrati ha icke anledning ha icke anledning att söka undvika en sådan kamp. Först då de diktatursträvande partierna i det politiska livet vilja införa medel och arbetsmetoder som äro oförenliga med stats- och rättordningen eller de ideer, på vilka dessa vila, kan fråga om ingripande uppkomma. I främsta rummet intresserar därvid användandet av våld i de politiska och sociala striderna. (En statlig utredning från 1933, citerad av, och gillad av, LO:s Otto Wangsson, I artikeln Lagstiftning mot statsfientlig verksamhet i ”Fackföreningsrörelsen”, organ för LO (juli-Dec 1936))

Dvs: genom att låta fascister och kommunister utöva sina demokratiska rättigheter går man MOT det centrala i de antidemokratiska partiernas ideologier, alltså att de vill EXKLUDERA folk från demokratin.

Men denna exkludering betydde inte att man såg de antidemokratiska parterna som normala partier. Antifascister och antikommunister var inte på något villkor berett att samarbeta med dem på 30-talet. Inte heller debatterade man MED dem, bara MOT dem.

Idag

Det finns ganska mycket vi kan lära av detta idag.

För det första måste vi bli mer konsekventa. Det fungerar inte att vi behandlar vänsterextremister annorlunda än högerextremister. Idag kan man gulla med Lenin, Stalin, Sovjetkommunismen och vara medlem i en sekt som vill avskaffa demokratin och ändå ses som en god antinazist eller en god kämpe för mänskliga rättigheter. Det är dubbelmoral. Konsekvent arbete mot nazism förutsätter att man även tar avstånd från vänsterextremism.

För det andra måste vi behandla vänsterextremism och högerextremism lika. När Kommunistiska Partiet vill demonstrerar i Uppsala lyfter inte många ett ögonbryn ens. Det anses självklart att de ska få det. När nazister demonstrerar blir många upprörda. Givetvis ska båda ha samma sätt att demonstrera fritt (trots att man hyllar Hitler och Lenin) men de borde BEMÖTAS med SAMMA upprördhet och samma vilja att bekämpa extremism.

För det tredje får vi inte luras att tro att exkludering är lösningen. Demokrati betyder att även nazister och extrema kommunister ska få komma till tals. Demokrater bekämpar extremism genom ideer, övertygelse och argumnt, inte med järnrör.

För det fjärde är det viktigt att hålla koll på denna extremism. Sovjets fall har lett till att många tappat vaksamheten för faran med vänsterextremismen. Sverigedemokraternas frammarsch har lett till att fokus hamnat på att stoppa deras rasism, och det är lätt att vi gömmer att ännu farligare organisationer gömmer sig bakom dem. Nazister som vill avskaffa demokratin.

21 tankar om “Antidemokratismen i Sverige idag

 1. Pingback: ABC om demokrati för Aftonbladets kultursida | Sverige är inte världens navel!

 2. Pingback: Antirasister och vänsterextremister. Ändamålet helgar inte medlen. | Sverige är inte världens navel!

 3. Pingback: Vänsterextremismen: idag fascisterna imorgon kapitalisterna! | Sverige är inte världens navel!

 4. Pingback: Ett svenskt parti som vill utrota judar och förbjuda demokrati! | Sverige är inte världens navel!

 5. Pingback: Sven Wollter, Kommunistiska partiet och Gyllene Gryningen | Sverige är inte världens navel!

 6. Pingback: Extremvåld från bruna och röda socialister | Tommy Hanssons Blogg

 7. Pingback: Ett ögonblick av Stalin-nostalgi (Kommunistiska partiet) | Sverige är inte världens navel!

 8. Pingback: En fråga om vänsterextremismen | Sverige är inte världens navel!

 9. Pingback: Åsa Lindeborg och Sd enas i kritiken mot Vänsterpartiet | Sverige är inte världens navel!

 10. Pingback: Hur känner man igen en antidemokratisk rörelse? | Våldsvänstern

 11. Pingback: Är även vänsterextremister för rättvisa och solidaritet? | Sverige är inte världens navel!

 12. Pingback: Dubbelmoral om Pia Sundhagen och SDU | Sverige är inte världens navel!

 13. Pingback: Athena Farrokhzad, en totalitär ”vänster” och ”antirasism” | Sverige är inte världens navel!

 14. Pingback: Nätverket för bankreform, EAP och judehatarna | Sverige är inte världens navel!

 15. Pingback: Om Dogge Doggelito röstat på nazisterna… | Sverige är inte världens navel!

 16. Pingback: En random RKU hangaround | Sverige är inte världens navel!

 17. Pingback: Om Sven Wollter hade försvarat Adolf Hitler… | Sverige är inte världens navel!

 18. Pingback: Några ord om Henrik Arnstad och hur man bekämpar fascism | Sverige är inte världens navel!

 19. Pingback: Antidemokratiska krafter i Sverige | Motargument

 20. Pingback: Vad hade hänt om Daniel Suhonen velat använda Zyklon B? | Sverige är inte världens navel!

 21. Pingback: Hur känner vi igen antidemokratiska rörelser och partier? | Sverige är inte världens navel!

Kommentarer är stängda.