Bakgrunden till REVA, det började med EU och Schengenavtalet

Posted on februari 23, 2013

14


I debatten om REVA, om att polisen börjat genomsöka tunnelbanorna i jakten på sk ”illegala flyktingar” hör man ofta folk utmåla polisen till syndabockarna. Det finns ett upprop mot REVA som får mycket stöd från både liberaler och vänstern, som varnar för polisen. I den mån man nämner politiker som ansvariga för REVA är det ALliansen som får klä skott för politiken. EU nämns nästan inte alls. Socialdemokraternas roll i att skapa REVA i praktiken inte alls.

Det gör att jag INTE kan skriva under uppropet. Polisen är inte problemet. Det är de styrande i EU, inkluderat Sverige, de sista 20 åren som skapat den hårdare flyktingpolitiken, där interna gränskontroller ingår. Reva är ingen svensk politik, det är EU politik och både Borgare och Socialdemokraterna har glatt stött denna politik, i Sverige såväl som andra EU-länder.

1996 började Spanien bygga taggtrådshinder och elektroniska övervakningssystem längst sina afrikanska enklaver. Samtidigt skärpte landet sin interna gränskontroll och jakten på illegala flyktingar, Det var den Socialdemokratiska regeringen som genomdrev detta men de borgerliga var eniga om politiken. Rent symboliskt kan man säga att detta var startskottet för EU:s nya hårdare politik. 

Sen 1993 har idag snart ca 17000 dödsoffer dokumenterats. Människor som sökt ett bättre liv och dött i sina försök att korsa gränserna till EU. De har spetsats på taggtråden i Ceuta, drunknat i Medelhavets vågor. Barn har svultit ihjäl ombord på lastbilar.

Schengenavtalet

Det var Schengenavtalet om fri rörlighet inom EU som gjorde att EU var tvungna att bygga yttre gränskontroller för att stänga ute ”oönskade” och inre gränskontroller för att jaga ”passlösa” och ”illegala”. Schengenavtalet slöts mellan olika EG länder redan på 80-talet. På 90-talet stärktes kontrollen och 1999 blev det en del av EU:s politik, med Amsterdamfördraget.

Sverige anslöts till Schengen 2001.

Jag var med och demonstrerade mot Schengen redan 1999. Då, när Amsterdamfördraget ratificerades och Schengen och EU blev en realitet, dominerades EU av Socialdemokrater (13 av 15 EU länder styrdes rött) men borgarna stödde politiken. I den mån de var oppositionella var det för att de ville ha ännu striktare lagar.

Vi var många som varnade för vad Schengen skulle leda till. Vi kunde se det redan då..

Mellan 1995 och 1999 kunde vi se de första konsekvenserna av Schengenavtalet. Taggtråden sattes upp. Båtflyktingar avvisades. Och när kriget i Kosovo flammade upp 1998 bemöttes kosovoalbanerna annorlunda än de flyende bosnierna från kriget i Bosnien bara några år tidigare. Bosnierna hade det lättare att fly in i Europa än kosovoalbanerna. Kosovoalbanerna avvisades eller förstes ihop i flyktingläger. Kosovoalbanerna var de första offren för Schengenavtalet. I Italien kontrollerade man folk som såg ut som misstänkta albaner på bussar och tunnelbanor. En slags italiensk REVA.

I SVERIGE

I Sverige började man utreda hur den nya politiken skulle se ut redan innan 1999. Resultatet blev en ny utlänningslag 2005 och en gränskontrolllag 2004. Det är de lagarna, utarbetade i samråd med de övriga Schengenländerna och EU:s byråkrati som bildar grunden för REVA.

Sou 2004:110, gränskontrollslagen, som skrevs av regeringen Persson formulerade att inre gränskontroll betyder att POLISEN ska ha rätt att kontrollera folks identitet, i samband med misstanke att en misstänkt utlänning misstänks vistas här illegalt (131,134 och 141 tex)

Parallellt med denna yttre gränskontroll har en inre sådan också upprättats. Inre utlännings kontroll får emellertid endast göras, om det finns anledning att anta, att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här eller om det annars finns särskild anledning till kontroll.

2005 antogs utlänningslagen. Den och gränskontrolllagen utgör grunden för REVA.

Redan från början fanns tanken om ”inre utlänningskontroll” med i lagarna och formuleringarna. Det nämndes inte att man skulle kontrollera ”utlänningarna” just vid tunnelbanan. Däremot sades det uttryckligen ATT man skulle ha en strikt inre kontroll.

I polisens direktiv (klubbade 2005 och 2011 av Socialdemokrater och Borgare) står det uttryckligen:

Inre utlänningskontroll ska bedrivas över hela det svenska territoriet och vara en integrerad del av Polisens olika verksamhetsgrenar… Polismyndigheten bör i sin verksamhets- och personalplanering beakta behovet av inre utlänningskontroll. Den inre utlänningskontrollen är en viktig kompensatorisk åtgärd för avskaffandet av gränskontrollen mellan de länder som deltar i det operativa Schengensamarbetet. För att upprätthålla den fria rörligheten för personer inom Schengenområdet är det viktigt att utlänningskontroll sker i hela landet. Inre utlänningskontroll är en arbetsuppgift som alla poliser bör kunna utföra och därför bör polismyndigheten särskilt beakta behovet av utbildning inom utlänningsrättens område.

Inre utlänningskontroll (det som REVA är en del av) är alltså en AV POLITIKER beslutad aktion inom ramarna för EU:s Schengenöverrenskommelse.

Frågan har debatterats mycket i riksdagen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de som mest motsatt sig denna politik och varnat för vad som kan komma att ske om polisen, som ett led i EU:s Schengenpolitik, får befogenhet att göra ”inre utlänningskontroll”.

Redan från början stod det klart att den inre utlänningskontrollen kommer att baseras på folks UTSEENDE. Det var inte oproblematiskt. (Denna rapport från 2002 beskriver dilemmat som att polisen kontrollerar de som SER UT att vara utlänningar.)

Antalet ”inre utlänningskontroller” ökar mer och mer. Från ca 4000 per år 2006 till 14500 2012. I år, med REVA, lär det vara mångdubbelt mer.

Många i den politiska högern gjorde gemensam sak med Mp och V och protesterade mot den socialdemokratiska flyktingpolitiken och S stöd till ”fort Europa”. Fast det ska tilläggas att S alltid fick stöd från den borgerliga oppositionen i arbetet med en striktare lag.

Tragiskt nog har dessa borgerliga opponenter idag glömt bort vad de sa. Nu sitter de i regering och riksdag och administrerar en politik som är VÄRRE än Socialdemokraternas.

Som de borgerliga ungdomsförbunden skrev 2002:

Ni driver människor i döden, Klingvall

Idag är det deras partikamrater som driver folk i döden.

Jag var med på den sk Russeltribunalen på Kulturhuset i somras. I den gick man igenom konsekvenserna av 20 år av EG och EU politik för att bygga ”Fort Europa”.  Ett ofattbart lidande. Jag minns att man i tríbunalen uttryckligen varnade att EU:s polisiära politik blir mer och mer fascistioid. De visade bra att det är samordnat. EU bygger ort Europa gemensamt, med inre och yttre murar och kontroller.

Jag hade önskat att fler varit med på den tribunalen och stött den.

Nej jag kan inte stötta uppropet mot REVA. Problemet är INTE polisen i Sverige. Problemet är att Socialdemokraterna och högern i Europa skapat ett monster: Fort Europa. För att hålla oönskade grupper borta från EU har man gett polisen ökade befogenheter att jaga ”illegala”. DET är problemet. REVA är en del av en allt hårdare politik i EU. Polisen får mer och mer makt och övervakar oss mer och mer. DET är politikernas fel!

För övrigt ska ni läsa Per Herngrens kritik av uppropet mot REVA också. En galen flyktingpolitik blir inte mer rätt för att lagarna ger polis rätt att jaga ”illegala” flyktingar överallt.

Advertisements
Posted in: Uncategorized