”Förlust av svenskt medborgarskap…”

En facebookvän uppmärksammade mig på denna formulering, som jag googlat efter information kring nu på eftermiddagen. Vad betyder punkt tre i lagen om svenskt medborgarskap: ”inte heller varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet”.

Förlust av svenskt medborgarskap

14 § En svensk medborgare förlorar sitt svenska medborgarskap när han eller hon fyller tjugotvå år, om han eller hon
1. är född utomlands,
2. aldrig haft hemvist i Sverige, och
3. inte heller varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet.

På ansökan som görs innan den svenske medborgaren fyller tjugotvå år får dock medges att medborgarskapet behålls.
När någon förlorar svenskt medborgarskap enligt första stycket, förlorar även hans eller hennes barn sitt svenska medborgarskap, om barnet förvärvat detta på grund av att föräldern varit svensk medborgare. Barnet förlorar dock inte sitt medborgarskap om den andra föräldern har kvar sitt svenska medborgarskap och barnet härleder sitt svenska medborgarskap även från honom eller henne.
Förlust av svenskt medborgarskap sker inte om detta skulle leda till att personen blir statslös.

Är det nån av läsarna som vet?

2 tankar om “”Förlust av svenskt medborgarskap…”

  1. I lagkommentaren (Håkan Sandesjö, Kurt Björk: Nya medborgarskapslagen med kommentarer, version den 1 januari 2012) sägs det så här:

    ”Vad som avses med detta uttryck har sparsamt kommenterats i förarbetena. I 1924 års MedbL nämndes i lagtexten som exempel vistelse i Sverige för fullgörande av värnplikt eller för deltagande i skolundervisning. Exemplifieringen slopades i 1950 års MedbL eftersom man ansåg att den kunde leda till misstolkningar. Bland annat framhölls, att det faktum att en person förlägger en del av sin utbildning till ett visst land inte behöver tyda på någon samhörighet med det landet. Å andra sidan bör en längre tids vistelse i ett land, oberoende av syftet, i regel vara ägnad att knyta personen till landet (SOU 1949:45 s. 66). Under förarbetena till 1924 års lag nämndes som ytterligare exempel, att vederbörande en eller flera gånger vistats i Sverige under sommaren hos släktingar eller bekanta (jfr prop. 1923:29 s. 47 och RÅ 1990 not 135). I reg. 1984-08-30 U 1494/84 ansågs tre vistelser i Sverige om fyra till sex månader åt gången tyda på sådan samhörighet med Sverige att preskription inte inträtt. Ärendet UN 03/04026 2003-05-05 gällde ansökan om förklaring från en 38-årig kvinna som aldrig haft hemvist i Sverige men som före 22 års ålder vistats i Sverige på somrarna hos sina farföräldrar. Hon hade efter det att hon börjat i skolan även besökt farföräldrarna på höstarna. Eftersom kvinnan fyllde 22 år före det att 2001 års MedbL trätt i kraft prövades frågan om preskription enligt 8 § i 1950 års MedbL. Kvinnan ansågs ha vistats i Sverige under sin uppväxt under förhållanden som tydde på samhörighet med Sverige. Nämnden bedömde därför att hon inte hade förlorat sitt svenska medborgarskap genom preskription.

    Det ligger i sakens natur att man vid en bedömning av om preskription inträtt eller inte får beakta samtliga omständigheter utöver själva vistelsen i Sverige. Samhörighet med Sverige torde exempelvis kunna åberopas när en person behärskar svenska språket eller håller regelbunden kontakt med anhöriga eller andra i Sverige (jfr RÅ 1926 ref. nr 31). I reg. 1984-03-22 IM 2101/83 var upplyst att sökanden var född utomlands i äktenskap mellan svensk fader och utländsk moder, att hon förvärvade svenskt medborgarskap vid födelsen, att hon hade besökt sin farmor och hennes syskon i Sverige under en sommarmånad samt att hon upprätthållit brevkontakt med sin farmor. Regeringen fann i beslutet att sökanden inte kunde anses ha uppehållit sig i Sverige under förhållanden som tydde på samhörighet med Sverige. Inte heller i fallet RÅ 1985 Ba 146 ansågs att sökanden hade uppehållit sig här under förhållanden som tydde på samhörighet med Sverige. Sökanden hade besökt Sverige vid två tillfällen under fjorton dagar år 1966 och 1972 för att hälsa på sin farbror och faster. I fallet var också upplyst att sökanden förstod men inte talade svenska. Utgången blev den motsatta i reg. 1980-10-16 IM 342/80. I ärendet var upplyst att sökanden hade vistats i Sverige under ett år för besök hos släktingar och studier vid yrkesskola. Regeringen bedömde att sökanden hade uppehållit sig i landet under förhållanden som tydde på samhörighet med Sverige. I reg. 1978-12-21 IM 3696/77 hade sökanden vistats i Sverige hos släktingar under en tid av omkring en månad under vart och ett av åren 1962, 1963, 1965 och 1969. Även i detta fall ansågs att sökanden hade uppehållit sig här under förhållanden som tydde på samhörighet med Sverige (jfr också RÅ 1961 Ju 149).

    En särskild fråga är om barn till svenska diplomater och lönade konsuler, som vid tjänstgöring utomlands har diplomatisk immunitet, kan sägas ha hemvist i Sverige. I doktrinen har olika uppfattningar redovisats. Som tidigare nämnts kan den som tjänstgör som diplomat inte anses ha hemvist i tjänstgöringslandet (se kommentaren under 11 §). Denna omständighet behöver dock inte leda till att personen i fråga anses ha hemvist i hemlandet. Detsamma gäller barn till en sådan person (Folke Malmar: Förvärv och förlust av svenskt medborgarskap, 1936, s. 52, och Martin Wahlbäck och Torkel Nordström: Lagen om svenskt medborgarskap med förklarande anmärkningar, 1952, s. 62). Å andra sidan har hävdats att barn till svenska diplomater aldrig bör riskera förlust av svenskt medborgarskap enligt 14 § (Halvar G.F. Sundberg: Förvärv och förlust av svenskt medborgarskap, 1953, s. 56, och Stig Jägerskiöld m.fl.: Medborgarrätt, 1947, s. 107). I praktiken torde det dock sällan inträffa att ett barn till en diplomat oavbrutet har sitt hemvist utanför Sverige intill 22 års ålder. Samhörigheten med Sverige torde för övrigt kunna uppkomma på annat sätt.”

  2. Ett stort tack för louisedane för den fina informationen från Sandesjö och Björk. Och till bloggaren för intresset kring frågan. Jag googlade också, och fann lyckligtvis detta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s