Några ord om Piratpartiets Principprogram 4.0

Har bloggat för Frihetssmedjan idag:

PIRATPOLITIK Många har väntat sig något sorts breddat program för Piratpartiet, i humanistisk anda, eller på annat sätt. Nu när piraternas styrelse formulerat sitt förslag till nytt principprogram ser vi att det inte blev någon breddning. Tvärtom har man lagt fram ett förslag till program som är ännu smalare och mer begränsat än 2010…

En väljare letar efter Piratpartiet?

Piratpartiet gjorde ett relativt sett dåligt val 2010. De fick 0,65% av rösterna. Det chockerade många inom partiet som hade hoppats på ett bättre valresultat efter EU-valet 2009.

Efter katastrofvalet har Piratpartiet debatterat om man ska bredda sitt partiprogram, och hur. Det tyska Piratpartiet har haft stora framgångar med ett program som är betydligt bredare än det svenska programmet och har inspirerat många pirater.

Ändå är det nya förslaget till principprogram som man ska rösta om under våren inte breddat, utan tvärtom. Styrelsen har bemödat sig om att ännu mer snäva in och begränsa de områden som Piratpartiet ska arbeta med.

Jag har tittat närmare på förslaget.

Ur askan in i elden?

Piratpartiet håller på att skriva ett nytt principprogram. Det är intressant läsning. Jag har läst förslaget till ett nytt Principprogram (4.0) och jämfört med det gamla programmet (3.4) och det tyska piratpartiets program.

På sitt forum förklarar styrelsen bakgrunden till det nya Principprogrammet:

Då detta program tagits fram har styrelsen strävat efter att sätta människan, inte tekniken, i fokus. Vi har försökt vara konkreta och skriva så att även den med måttliga datakunskaper ska förstå. Samtidigt har vi försökt att vara visionära och lyfta fram de fantastiska möjligheter teknikerna skapar. Vi ser detta som ett stort steg framåt, jämfört med tidigare texter som haft tendenser att vara svårtillgängliga, teknikfokuserade, alarmistiska och negativa.

Detta har man gjort bra. Språket är utan tvekan lättare att ta till sig än det gamla programmet. Inledningen är bra, speciellt  de korta meningarna som sammanfattar principprogrammets grunder. Formuleringar som att ”staten måste börja lita på sina medborgare, visa dem större respekt och ge dem mer frihet”, är briljanta.

Men… När man tittar på innehållet i programmet ser jag allvarliga brister. Två års debatt om man ska bredda partiprogrammet eller inte har resulterat i… att man gjort tvärtom. Två års debatt om att väljarna såg piratpartiet som för enkelspåriga har lett fram till att man snävar in ännu mer. Styrelsen förklarar det så här:

Vi har samtidigt försökt hålla skrivningarna på en principiell nivå, och fokusera på de åsikter de flesta piratpartister har gemensamt.

Man ser det tydligast i frågan om att övervaka staten och i frågan om hur de definierar skyddet av privatlivet.

1) Transparens och övervakning av staten

Det som kanske förvånar mig mest är att partiet tonat ner en hel del av de tidigare skrivningarna om behovet att ständigt övervaka och ifrågasätta vad staten gör, och med dem konceptet att makten utgår från folket. Speciellt förvånande är det eftersom piraterna internationellt betonar det allt mer och mer.

Det gamla principprogrammet har skrivningar om att ”värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling.”

”Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd. Alla maktmedel, system och metoder som staten kan använda gentemot sina invånare måste befinna sig under ständig omprövning och granskning av folkvalda företrädare.”

Dessa starka ord om att stater måste granskas är helt borta och har ersatts med formuleringar om att övervakning av information och kontroll av information är fel. Så här låter det i det nya programmet:

Människors fria kommunikation och utbyte av idéer, kunskap och kultur ses som ett hot av många politiska och ekonomiska makthavare. Genom begränsningar av den fria kommunikationen, övervakning och repressalier vill de av olika anledningar och med olika motiveringar begränsa det utbyte av tankar, idéer, kunskap och uttryck, som genom hela historien varit grunden för mänsklighetens utveckling…

Piratpartiet anser att fri kommunikation och rätten till privatliv är viktiga grundpelare för demokratin och att varje människas integritet och privatliv måste värnas.

Vidare.

I det gamla programmet fanns grunderna för en utrikespolitik. Man tog man ställning för demokrati och frihet internationellt.

Staten skall respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Mänskliga rättigheter gäller alla människor, och det är en demokratis skyldighet att aldrig medverka till att stävja demokratiseringsprocesser i utlandet. Piratpartiet skall, och kommer att, agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man skall kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.

Det närmaste man kommer i det nya är denna mening om att information leder till frihet:

 Tack vare den moderna informationstekniken behöver människor inte längre förlita sig på officiella kommunikéer och traditionell nyhetsrapportering. Man kan följa händelseutvecklingen i realtid genom folkets egna ögon. Det innebär att färre övergrepp kan ske utan att uppmärksammas och att olika former av humanitär hjälp kan skickas tidigare

I det nya principprogrammet har man alltså tagit bort flera breda formuleringar som kunde täcka mer än bara informationsfriheten och friheten på nätet.

2) Breddning av programmet?

Den andra frågan som lett till en del debatt är om Piratpartiet ska kräva att den personliga integriteten ska skyddas även utanför nätet. Dvs hur Piratpartiet ska se på värnandet av folks privatliv i frågor som rör sånt som myndigheters kontroll över vad privatpersoner får göra, om lagar och regler…

Där har en del velat utvidga Piratpartiets program, likt man redan gjort i Tyskland som tar ställning för sådant som legalisering av cannabis.

Svenska Piratpartiet tycks vara på väg att göra tvärtom. De skrivelser som fanns i det gamla principprogrammet om värnandet av privatlivet är borta.

Så hör lät det i det gamla principprogrammet.

Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd.

Den enskildes rätt till privatliv generellt sett är alltså det som definierar ställningstagandena för informationsfrihet.

Hur ser det ut i det nya principprogrammet? Där motiveras inte varför man är för fri kommunikation. Där är det friheten på nätet i sig som är självändamål.

Piratpartiet anser att fri kommunikation och rätten till privatliv är viktiga grundpelare för demokratin och att varje människas integritet och privatliv måste värnas. Övervakning och andra intrång på den personliga integriteten ska bara få ske vid grundad misstanke om grova brott, och efter individuell prövning.

Alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva…

Sammanfattat: 2010 ville stod det ordagrant i principprogrammet att man ville skydda privatlivet i sin helhet, idag vill piraterna skydda privatlivet på nätet (och i informationstekniska sammanhang).

Pirater som glömt varför de fick stöd…

Det kan tyckas vara små ändringar, men de är betydelsefulla.

Piratpartiet kom in i EU efter en våg av protester som riktades mot datalagringsdirektivet. Men det var inte den tekniska övervakningen som sådan som lyfte partiet in i EU-parlamentet, utan att folk protesterade mot statens, de styrandes, ökade kontroll av människorna, som t.ex. genom internet.

Datalagringsdirektivet och fildelningen var bara symbolerna som striden stod kring. Det är ironiskt att en hel del piratpartister inte förstått detta ännu, utan tror att det var symbolerna, som fildelningen, som fick folk att gå man ur huse och demonstrera, inte ilskan på att staten flippar ut och styr och ställer.

Så här skrev jag på min blogg två veckor innan valet 2010, då jag förutsåg att partiet skulle få max 0,67% av rösterna.

Piratpartiet kommer att befinna sig i nån slags chock efter valet. De kommer att undra varför deras resultat blev så lågt… Kommer de att inse att om man skriver valmaterialet, och har en politik, som riktar sig in på en målgrupp på mindre en två procent av landets väljare, så ska man vara glad om man ens lyckas få en tredjedel av denna målgrupp att rösta på Pp.

Partiet fick röster i EU-valet eftersom partiet sågs som en sorts politikens “Wikileaks”, ett slags politikens JO eller JK, som skulle stoppa myndighetsmissbruk och kontrollsamhället. Fildelningen och upphovsrätten var inte anledningen till partiets stöd i EU-valet, orsaken till stödet var djupare än så eftersom fildelningen blev SYMBOLEN för en vilja att kontrollera myndigheternas utövning. Den blev en symbol för frihet.

Av denna önskan bland folk att få ett parti som kontrollerar myndigheter och regeringar på alla sätt, och bekämpa maktmissbruk, blev ett parti som i sin valretorik mest pratar om fildelning och censur av internet och e-trafiken. Ett parti som har ett valmaterial som till och med får fildelare att somna av leda när de läser det. Hur det kunde gå så fel trots att det finns så många i partiet vars engagemang sträcker sig utöver bara skydd mot elektronisk avlyssning, är viktigt att debattera. Den debatten blir avgörande för Piratpartiets framtid.

Jag var väldigt kritisk redan till det program man la fram 2010 men såg att det fanns en grund för en breddning av partiet i de stycken som fanns om att övervaka staten och skydda privatlivet. Det var några stycken här och några stycken där men de styckena gav hopp. Därför röstade jag på Piratpartiet 2010.

Jag hade inte i mina vildaste fantasier och farhågor kunnat ana att Piratpartiet efter 2010 skulle välja att snäva in sitt program ännu mer och ta bort det som en gång förde in dem i EU-parlamentet.

Gör som Tyskland istället!

Medan piraterna i Sverige gör sitt program smalare och snävare så väljer man en annan lösning i Piratpartiet internationellt. Det är i Tyskland piraterna får mest stöd just nu och deras program är inte smalt.

Piratpartiet i Berlin sitter i delstatsriksdag just nu på ett program som innefattar allt från legalisering av marijuana och ett bättre djurskydd till klassiska piratfrågor (datalagring). Men grundtankarna är de som svenska Piratpartiets styrelse valt att ta bort från sitt förslag till nytt principprogram, dvs staten ska övervakas, all makt utgår från folket. staten måste vara transparent och öppen och att privatlivet ur alla synvinklar ska vara helgat.

Man kan läsa deras program om demokrati och transparens och jämföra med svenska piraternas formuleringar… Det som tyskarna gjort är enkelt och briljant. De har tagit de krav som pirater har på hur nätet ska fungera och skapat ett program för hur det ska fungera även utanför internet. Typ: ”vi pirater vill ha maximalt med öppenhet och demokrati internt i vårt parti, det är klart att vi vill att nätet och hela samhället även utanför nätet, ska formas på samma sätt”…

Piratpartiets program för hela Tyskland kan man också läsa. Även där är det medborgarens rätt till frihet och självbestämmande som betonas och medborgarens rätt till information och medbestämmande. De har till och med skrivit in i sitt principprogram att de ska vara breda och inte bara se till friheten på nätet.

Vill Piratpartiet sitta kvar i EU-parlamentet, och vill de baxa sig över 1% i riksdagsvalet får de se till att bredda sitt program, likt tyskarna gjort, istället för att göra det smalare än 2010.

Jag tror inte att socialdemokraterna hade blivit en stark politisk kraft i Sverige om de valt att bara prata om arbetarrätt, eller liberalerna om de bara drivit sina kampanjer för att ta bort tullar och skaffa mer frihandel, för 100 år sen. Om piraterna vill bli stora får de lyfta blicken lite!

/Torbjörn Jerlerup, partiobunden pirat och liberal

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s