Att läsa såsom fan läser… (2)

I ett tidigare blogginlägg idag visade jag alla de hemska citat man kan hämta ur vår egen bibel. Min idé var att få folk att tänka till innan de gnäller över hur ”hemsk” koranen är med de citat som finns där. Det finns sju resor galnare och värre citat i vår egen bibel att plocka fram, om man vill… Främst då i Gamla testamentet där det slaktas, och utrotas och våldtas ganska vilt med Guds godkännade!

Vilken roll har då Gamla Testamentet spelat i svenskt kyrkoliv och för svensk lagstiftning?

Enligt en del myter har gamla Testamentet, eller Moseboken med alla sina lagar, inte spelat någon roll i svensk lagstiftning eller tankeliv. Det hävdas att Nya testamentets kärleksbudskap upphävde Gamla testamentets lagar och tvång. Det är en modern tanke. I själva verket visar Martin Luther redan i sin skrift om Moses från 1525 hur man ska tolka Gamla testamentet. Gamla testamentets lagar och regler är korrekt så vitt det stämmer med ”naturrätten”, hävdade han. Och därmed kunde utvalda stycken ur Gamla Testmentet fortsätta att utgöra grunden för svensk lagstiftning.

I det här inlägget ska vi fokusera på Karl den niondes förordningar om lagstiftningen, som tillsammans med Luthers egen katekes kom att bilda grunden för svensk lagstiftning i över 300 år framåt. Karl IX fastslog nämligen att grunden för svensk lag var den mosaiska lagstiftningen, Luthers katekes och landskapslagarna. Som lärdomshistorikern Sten Lindroth uttrycker sig så här: (Svensk lärdomshistoria, Medeltiden. Reformationstiden, s. 314): ”I punkt efter punkt fastslog Karl IX mosaisk lag som gällande svensk rätt vid sidan om den fäderneärvda landslagen.”

Och vad menades med den mosaiska rätten? Jo, vedergällningsprincipen. Öga för öga och tand för tand. Med STRÄNGHET skulle lag skippas…

Martin Luther

Det började med Martin Luther. Luther fastslog att Gamla Testamentets lagar ännu gäller, om de stämmer med ”naturrätten”. Vad betyder detta? Reformatorn Martin Luther har skrivit mycket om Gamla Testamentet, och enligt honom skulle man skilja mellan de människor som tillhörde guds rike och de som inte gjorde det.

Idén om ”ett öga för öga och en tand för tand” och liknande grymma vedergällningsidéer skulle alltså inte tillämpas mot de ”goda” utan mot icke kristna, eller kristna med fel tro, samt brottslingar som förbrutit sig mot Guds och människors lagar. Nya Testamentets idé om att vända andra kinden till gäller bara för troende, och de som trodde på rätt sorts kristendom. Luther gör klart i sina brev till de tyska furstarna att påvetrogna skulle man inte vända andra kinden till.

Men de av rätt kristen tro, och deras påfund och lagar, skulle man lyda. Därför skrev Luther sin katekes där han i hustavlan, bland annat med citat från Moseboken, visar att de kristna ska lyda överheten i allt. men vi återkommer till den, den har betytt mycket för svensk historia.

Uppsala möte och Karl IX

Erik XIV var den första svenska monark som slog fast att den mosaiska lagen gäller i Sverige. Jag citerar Joachim Frantzen:

Erik XIV var den första svenska monarken som införde ” Guds lag” formellt i Sverige genom att utfärda ett ” patent om högmålssaker ” 1563. Tidigare gällande landslag hade varit för mild för den nya tiden, och föga hade märkts av den kanoniska rättens straffsanktioner .

Det nya högmålsplakatet innebar att vissa uppräknade brott skulle anses som urbota. Ett urbota brott var en gärning som skulle bestraffas enligt bibeln. Om ett urbota brott begåtts var det ej möjligt för parterna att försonas genom förlikning eller för gärningsmannen att böta sig fri. Erik XIV identifierade följande som urbota brott: Hädelse, förräderi, mord, uppenbart äktenskapsbrott, blodskam, våldtäkt, tidelag och ” andra slike laster” .

Efter avslutade förhör skulle domstolen avkunna dom efter Guds vilja. Då Gud ansåg de urbota brotten såsom avskyvärda, skulle gärningsmännen avrättas. Erik XIV angav som skäl för de hårda straffen att om brotten ej beivrades skulle Guds straffdom falla över Sverige. De urbota brotten var ej bara en kränkning av Gud, utan också av det världsliga majestätet, därför var de högmålsbrott …

Denna lagstiftning bekräftades av Karl IX 30 år senare och kom att gälla framöver, skriver Frantzen, och till och med 1734 års lag bekräftar den mosaiska lagens idé om vedergällning.

Missgärningsbalken och straffbalken i 1734 års lag var kodifieringar av tidigare praxis. Lagstiftningen var av konservativ art utan större inslag av nytänkande. Fortfarande vilade straffrätten på avskräckningsteorin och vedergällningsprincipen. Sistnämnda princip började dock tappa mark till förmån för den förstnämnda.

Uppsala möte 1593

Det första steget mot den mosaiska lagens införande i Sverige var Uppsala Möte 1593. Där fastslogs det att den svenska kyrkans grund är både Gamla och Nya Testamentet och att dessa skrifter innehåller allt som behövs för att skipa rätt i samhället!

Först att vi alle vidh Gudz rene och saliggörende ord, hvilket i the helige propheters, evangelisters och apostlars skrifvelser författadt är, samholleligen blifve vele och att i våre församblingar skall lärdt, trodt och bekändt varda, att then helga skrift af then helga anda sitt ursprung hafver och inneholler fulkomligen alt thett, som then christelige lärdom om Gudh then alzvåldigeste och vår salighet, sampt gode gärninger och dygder tillkommer, och är en grund och stödh till en rätt Christen tro och ett rättesnöre till att döma, åtskillia och förekomma all tvist uthi religionen och ingen förklaring af andre behöfves, anten af the helige fäder eller andre, som af egen godhtycke någodt ther tillsatt hafva, thett icke är medh then helge schrift, eho the och helst vare kunne, alldenstund ingen menniskia efterlatidt är att tyde Gudz ordh efter eget sinne, och theruthinnen skall ingen persons anseende, höghet eller authoritet achtet eller gilledt varda, uthan then helga schrift allene, som förbe:t är.

Och med bibeln som auktoritet betydde givetvis att kungen och det svenska prästerskapet bestämde vad som skulle vara ”sant” och ”falskt” i bibeln. Inga ”kätterier”, dvs inget oliktänkande, skulle accepteras:

Och ändoch then icke borde leden eller efterlatidt varda sigh här i riket nidsättie, som medh någon falsk lärdom umgå och medh oss uthi lären icke ens äro, på thett the andre medh sigh icke förföra motte; likväl efter sådan för handel och vandel skull icke väl kan förhindredt varda, så är så vidt samptykt, att the, som någon kättersk lärdom hafva, icke skall tillstadt eller efterlatidt vara att hålla några uppenbara samqvemder i hus eller annorstädes, så frampt, hvar någor ther medh befinnes eller the som elliest försmädeligen tala om vår religion, skola tilbörligen straffade blifve.

1609 bestämde kung Karl IX att svensk lag skulle utgöras av Kristoffers landslag från 1442 och den mosaiska lagen. I sitt påbud betonar Karl att den mosaiska lagens betydelse var att den var avskäckande och vedergälande, ”sker skada, skall du ge liv för liv, öga för öga, tand för tand…”

Han hade då två år senare infört den bibliska seden att smörja folk till kungar. Från och med nu skulle kungar smörjas till sitt ämbete med ”helig olja”. Så här sa man vid smörjelsen:

Allsmäktige evige Gud… vi ber dig lyssna på våra ödmjuka böner och utnämna denna din tjänare till rikets högste härskare, och smörja honom med den Helige Andes benådade olja varmed du har smort dessa präster, kungar, profeter och martyrer som genom tro erövrade kungariken, skipade rättvisa och mottog dina löften.

Detta hämtades direkt från Gamla Testamentet. I BibelnFörsta Samuelsboken, kapitel 16, berättas hur Herren väljer ut David till kung Sauls efterträdare, och han blir smord av profeten Samuel:

Och Herren sade:”Stå upp och smörj honom, ty denne är det.” Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David, från den dagen och i fortsättningen. (1 Samuel – 16:12 f)

1614 bekräftade Gustav II  Adolf denna lag då han instiftade systemet med hovrätterna. Denna mosaiska princip betonades bland annat genom eden domarna skulle svärja där det stod att domarna skulle döma efter Guds och Sveriges lag. Denna formulering skapades 1609 och betydde att domarna skule döma efter Kristoffers landslag och efter bibeln, närmare bestämt den mosaiska vedergällningsprincipen i Gamla Testamentet. Och domarna svor denna ed fram till 1976 i Sverige!!! Så länge ansågs i praktiken AVSKRÄCKNING och VEDERGÄLLNING vara lagens syfte och ändamål i Sverige. Så här lyder denna ed i 1734 års tappning:

Domare skall ed thenna svärja: Jag N.N lofvar och svär, vid Gud och hans heliga Evangelium, at jag vil och skal, efter mitt bästa förstånd och samvete, i alla domar rätt giörä, ej mindre then fattiga, än then rika, och döma efter Guds och Sveriges Lag, och laga stadgar…

Mer om Karl IX

Låt oss kika närmare på detta. Jag har hittat en artikel ur Svensk Tidskrift som handlar om 1614 års rättegångslagar och Karl IX förordning om vedergällning och avskräckning från 1609:

Då alla högmåls- och lifssaker skulle af hofrätten skärskådas, är det naturligt nog att protokollen innefatta en profkarta på alla slags svåra förbrytelser och styggelser. En framträdande plats intaga sedlighetsförbrytelserna: blodskam, hor, tidelag, man kan hit räkna äfven barnamord. De straffades strängt, efter våra begrepp grymt; särskildt gäller detta barnamord. Medan det icke är sällsynt att dråparen fick behålla lifvet, om han förlikte sig med målsäganden eller att vid hor dödsstraffet på den oskyldiga makens förbön förvandlades till böter, har jag icke funnit något fall, då barnamörderskan skonats till lifvet; hon skulle brännas, och den enda mildring Hofrätten unnade henne var att »förut njuta yxan». I domarna åberopas lands- och stadslagarne, Gustaf Vasas och Karl IX:s gårdsrätter, men ofta bestämdes straffet rent arbiträrt eller förfors efter omständigheterna.

Lilla Katekesen

Men det räckte inte med detta.

Martin Luther hade skrivit en liten s.k. katekes. I den skrev Luther en liten hustavla. Där beskrev Luther sina idéer om samhället. Idén var att prästerna skulle hjärntvätta befolkningen att följa vissa samhällsregler. Man skulle bland annat få folk att ”lyda överheten”.

Karl IX och Gustav II Adolf stödde spridandet av denna hustavla och tvingade alla präster att undervisa barnen i katekesens budskap, inklusive hustavlan. Men det var först med 1686 års kyrkolag som hustavlan fick sin verkliga betydelse. Då lagstadagades de s.k. husförhören. präst och klockare skulle inte bara undervisa sina församlingsbor i vad som stod i denna katekse, de skulle även förhöra hur väl de kunde den och anteckna om församlingsborna försummade att lära sig den. Om en person inte lärde sig katekesen utantill, kunde denna inte resa inom Sverige och tilläts inte gifta sig!

I katekesens hustavla använder Luther olika bibelcitat, dessa bibelcitat kompletterades senare av svenska kyrkan med fler lämpliga citat. O dessa uppmanar han varje kristen att lyda kung och prästar, överheten, och att acceptera att ståndsindelningen. En bonde skulle alltså lyda präster och adel, eftersom Gud skapat de olika stånden och klasserna i Sverige.

4] Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva. Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. (Rom 13:1-4)

Därför måste man underordna sig överheten inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder. (Rom 13:5-7)

5] Ge kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud. (Matt 22:21)

Även mannens överordnade roll gentemot kvinnan betonas i katekesen.  Enligt Luther är rollfördelningen mellan man och kvinna given i skapelsen och härvid hänvisar han till Första Mosebok 3:16 där det står skrivet att kvinnan ska underordna sig sin man.

7] På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män . . . så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit, när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er. (1 Petr 3:1, 6)

Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin egen kropp. Som församlingen i allt underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man. (Ef 5:22-24)

Till din man skall din åtrå vara, och han skall råda över dig. (1 Mos 3:16)

Som ni kan se används ganska många citat från Moseböckerna och Gamla testamentet. Låt oss kika på några fler.

11] Ni herrar, låt era slavar få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en Herre i himlen. (Kol 4:1)

Ni herrar, handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Ni vet att de har samme Herre i himlen som ni, och han gör inte skillnad på människor. (Ef 6:9)

Du skall inte med orätt beröva din nästa något, eller ta något ifrån honom med våld. Du skall inte undanhålla daglönaren hans lön över natten till morgonen. (3 Mos 19:13)

Du skall inte göra en arm och fattig daglönare orätt. Samma dag han har gjort sitt arbete skall du ge honom hans lön och inte låta solen gå ned däröver. (5 Mos 24:14, 15)

Här kan du läsa mer om husförhören!

1686 och 1734

Låt oss avslutningsvis titta på 1686 års kyrkolag och 1734 års svenska lag. Först kyrkolagen där Uppsala Mötes beslut att GT och NT BÅDA utgör grunden för svensk tro betonas. Först 1686 års kyrkolag:

Som ni kan se utgör grunden GT och NT! 1734 års lag är full av exempel på vedergällnings och avskräckningsprincipen. Vi ska kika på två exempel ur missgärningsbalken. Hädelseparagrafen och lagen om dödsstraff för trolldom:

Hwilken som af upsåt, med ord eller skrifter, lastar och smädar GUD, hans heliga ord och Sacramenten; miste lifwet. Sker thet obetänckt, och af hastighet, och ångrar han sig; böte hundrade daler, och afbedje sitt brott offenteliga i Församlingen. Giör han thet annan gång; böte dubbelt. Then, som ej orkar böta, plichte med kroppen, som i Straff Balken sägs.

Hwar som brukar truldom och skadar annan til kropp eller egendom, och warder med fulla skiäl thertil wunnen; miste lifwet. Får någor död ther af; tå skal man steglas, och kona halshuggas, och i båle brännas. Hafwer man låtit trulkarl thet giöra, eller hulpit til, at then gierning fullkomna; ware lag samma.

Stegling, även kallat ”stegel och hjul”, var ett mysigt straff, som endast män utsattes för. Stegling skedde efter att den dömde avrättats, till skillnad från rådbråkning där dom skulle vara vid liv så länge som möjligt. Personen kunde till exempel först hängas eller halshuggas varpå kroppen styckades upp i olika delar som därpå placerades på stora hjul som sattes upp horisontellt på pålar, som avskräckande exempel.

Till sist!

Med detta blogginlägg, och det föregående, ”Att läsa såsom fan läser…, vill jag visa hur urbota idiotiskt och vansinnigt det är att använda lösrykta citat ur koranen och därmed fördöma hela islam som kriminellt och våldsamt, och muslimer som underutvecklade, såsom många Sverigedemokrater och Nationaldemokrater gör.

Från 1609 till 1976, var Gamla Testamentet och Nya Testamentet grunden för svensk lagstiftning.

Visst hade svensk lagpraxis gradvis humaniserats men detta var en lång process. Redan Karl IX rådgivare Johan Skytte på sin tid ville mildra Karl IX drakoniska lagstiftning och kasta bort referenserna till Gamla testamentet. Under slutet av 1600-talet var det bland motståndarna till häxprocesserna man hittade de som såg juridiken på annat sätt än som vedergällning, avskräckning och hämnd. men det var först med upplysningen på 1700-talet som de stora förändringarna skedde. Gustav den tredje avskaffade t.ex. tortyren 1772. Dödsstraffet togs bort i början av 1900-talet. Och på 1940-talet togs fängelsestraffet för homosexualitet bort, t.ex.

Men det tog tid. Det tog 350 år för oss svenskar att avskaffa de mosaiska lagarna!

Innan du hoppar med i Sverigedemokraternas hetskampanjer rekommenderar jag dig att fundera över det svenska kulturarvet. Bibeln innehåller FLER skrämmande citat än koranen. Om du vill svartmåla västerländska civilisationen är det därmed lättare än det är att svartmåla islam.

Vad ska man säga om citat som dessa?

5:e Mosebok, 2:33: Herren vår Gud överlämnade honom åt oss, och vi dödade honom, hans söner och allt hans folk. Då intog vi också alla hans städer och vigde alla männen där åt förintelse, och även kvinnorna och barnen. Vi lät ingen komma undan. 5:e Mosebok, 3:6: Vi vigde dem alla åt förintelse, såsom vi gjort med Sichon, kungen i Heshbon. Vi vigde alla männen åt förintelse och även kvinnorna och barnen.

Eller detta om hedersmord: ”om anklagelsen är riktig och det inte finns något bevis på att flickan var oskuld, skall flickan hämtas ut från sin fars hus, och utanför dörren skall männen i staden stena henne till döds, eftersom hon genom att hora i sin fars hus har gjort vad som är en vettlöshet i Israel. Du skall utrota det onda ur folket.” 5 Mos 22:20-21

Eller så växer du upp och slutar tro att lössryckta citat ur en gammal dammig bok utgör bevis för vad som finns människors hjärtan och hjärnor. Den svenska historien bevisar att vad som än anses vara 101% sant, Guds ord och bevisat för all gudomlig evighet i en gammal bok, så kan människor med stora, öppna hjärtan omtolka orden och ändra samhället. Och detta trots att bokens ord anses 101% sanna och gudomligt skrivna.

Det fanns hopp Sverige också, trots Luther och Karl IX och bibeln… Det finns hopp om Iran idag också, trots deras människosyn!

Och framför allt. Bibeln och koranen är böcker som måste läsas och tolkas av människor. Alltså kan människor både tolka och vantolka dem!

Läs del ett här!

1734 års lag hittar ni här!

….

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

62 tankar om “Att läsa såsom fan läser… (2)

 1. Att ett samhälle har lagar som föreskriver straff är väl universellt och inte typiskt för vare sig kristna eller muslimska världen? Och att svensk lagstiftning sedan långt tillbaks innehåller delar som är hämtade från moseboken osv är ju inte heller konstigt eftersom vi är en kristen kultur. Men det var länge sen kvinnor stenades, homosexuella mördades och tjuvar fick handen avhuggen, av religiösa skäl. Jag är svensk och liberal och är stolt över att leva i en demokrati där vi gjort upp med prästerskapet. Inom den muslimska världen har man tyvärr inte lyckats med det. De är tyvärr djupt nere i träsket, och de ljusglimtar som finns i iran handlar om de som tröttnat på islam, intellektuella och den unga generationen. De har det inte lätt. Vi i väst bör stödja sekulariseringen av den muslimska världen, och motverka alla försök att återinrätta sharia i Sverige och Europa. Inte genom att släta över och ge vika för gamla homofoba kvinnofientliga rasistiska profeter.

 2. Världen förändras! Islam förändras snabbare än de kristna samhällena gjorde! Därför är det fel att kasta fram lösryckta korancitat och därmed fördöma en hel kultur!

 3. Jag orkar inte ens läsa det du kopierat och klistrat för det är bara slöseri med tid. Det enda jag vill säga dig är att vi lever nu på 200 talet. Vi har 2010 nu och ett modernt och demokratiskt samhälle, hela EU och hela västvärlden är detsamma. Muslimerna däremot lever efter en sagobok på 600 talet skriven av en pedofilprofet. Förstår du skillnaden? 600 tal och 200 tal… Mer ska man inte behöva säga till normalt funtade människor, men det räcker inte för vissa. Alla som vill ta in det vet vad Islam står för.

 4. Den muslimska världen verkar inte förändras särskilt mycket. Möjligen går den tillbaka i utveckling. En alltsför stor del av befolkningarna där är dessutom lågutbildade och helt i händerna på antidemokratiska regimers propaganda. I bästa fall kan de muslimska regimerna avsättas, t ex av intellektuella och unga i iran. Men det återstår att se. Den muslimska världen skulle behöva bli mindre muslimsk, dvs sekulariseras och demokratiseras.

 5. Några förändringar som skett i den muslimska världen senaste decennierna:

  1. Iran blev en fascistisk teokrati.

  2. Jihad blev grunden för religiös terrorism på global skala.

  3. Muslimska länder fick tag på teknik från väst, vapenteknik, som kan bli kärnvapen åt ayatollorna.

  4. Muslimska regimer konstruerar egna tolkningar av ”mänskliga rättigheter” och kämpar för att få andra länder att respektera sharia.

  5. Diverse fatwor uttalas över misshagliga personer. Vi har fått en hel grupp intellektuella i väst som lever gömda under ständigt hot till döden av muslimer.

  6. Turkiet håller stegvis på att tas över av religiösa krafter.

  7. I Malaysia kan man bli piskad om man som kvinna har på sig fel kläder.

  8. I vissa förorter i väst kan man som kvinna bli piskad om man har på sig fel kläder.

  9. Har det skett något bra?

 6. Till skillnad från Bibeln, så är ett av de ord som mest återkommer i Koranen, är Guds förlåtande natur. 10 suror innehåller mer förlåtelse än vad hela Bibeln gör, inkl nya testamentet! Men man ser vad man vill se i Koranen, en människa som hatar Islam, har sitt öga inställt på att bara se det den vill se, och då läser man här och där, och ser en horribel sanning som är löst grundad i dennes egen avsky! Inte heller går det att föra en konstruktiv debatt med en sådan människa, för vilka argument man än ställer fram kommer de falsifiera som lögn då de själva är experter på Islam. En av dem, ser sig själv som mer lärd än våra ulema tillsammans.. Så det spelar tyvärr ingen roll vad man än säger, så kommer de blint ignorera vad man säger, och du som inte är muslim, kommer kallas för de mest fula namnen, för att du inte håller med deras version av sanningen.

 7. Mats! Muslimerna lever i många olika samhällen. En del i samhällen som liknar Sverige på 1600-talet. Tex Iran och Saudiarabien. Andra är vanliga troende. Andra är sekulära. Andra är ateister men kallar sig ändå muslimer. En del lever i rymdåldern, andra i öknen i nomadåldern.

  Lika lite som du kunde peka finger mot Sverige och kristendomen förr i tiden och säga att alla svenskar, eller alla kristna var på samma sätt, så kan du hävda att alla muslimer är likadana.

  Trots att bibeln innehåller så mycket vidrigheter om Gud och människan att man vill spy, fanns många olika idéer om hur man skulle tolka bibeln i Sverige också. Och detta var inte länge sen. Jag pratar om min mormor och morfars SVerige för 80-100 år sen!

  Du tror väl inte alla alla muslimer ser på koranen, människan och världen på samma sätt?

 8. Världen Hotas av Kidnappning av sk. Sekulariseringen..här är en som påstår att deras Religion har blivit Kidnappat,
  Alla vet Att Kristendómmen blev det för länge sen..
  OCH nu Gott folk Är det ISLAM som skall kidnappas.. hmm lycka till..
  kolla dessa >Judar som protesterar mot Kidnapparna av Hela Världen med vapen makt..

 9. Aha Markus… Så alla muslimer är som de galna terroristerna i Al Quaida, antar du! Så du känner alla muslimer så bra! Du har träffat de allihopa. Jag är impad!

 10. Guds förlåtande natur inom islam har jag läst en hel del om. Det är en viktig poäng du har Noor. Dessutom är jag imponerad av att koranen så mycket betonar VETENSKAPEN, att en troende faktiskt både kan och kanske t.o.m bör leta efter tecknen på Guds storhet i naturen. Detta är två saker jag anser vara viktiga och unika och som inte finns lika betonat i bibeln. Även om Guds förlåtande natur finns i t.ex. berättelsen om den förlorade sonens återkomst.

  Bibeln har å andra sidan andra fördelar, anser jag, jämfört med koranen. Men det är min syn på saken. Speciellt begreppet att människan kan få status som guds barn är klarare betonat inom kristendomen anser jag. Idén är att alla genom Kristus har släktskap i Gud (väldigt förenklat). (Detta begrepp är inte något mystiskt. Även islam betonar egentligen människans status som så pass heliga och värdefulla att vi i praktiken är Guds barn. Det är ju Gud som enligt båda böckerna skapat oss människor, till sin likhet!)

  Jag har mycket jag är kritisk mot i hur man ofta ser på saker i religioner, och jag är mot fundamentalism, men det ska jag skriva mer om någon annan gång.

 11. Zihni. Sekularisering är inget problem. Sekulariseringen är ofta en konsekvens av att religionerna blivit som den svenska var förr, och som den tolkas av en del uttolkare inom andra religioner, som islam. Med galna religiösa ledare söker sig många från religionen.

  Och det borde inte vara ett problem för någon att det är så!

  Gör inte samma misstag som de som säger att alla muslimer är galna. De sekulariserade har många olika idéer och synsätt och kan inte dras över en kam. Det finns de som hatar andra människor och sådana som är ”godare” människor än 99,99% av alla religiösa!

  Jag anser att det behövs sekulariserad och ateistisk kritik mot religionen. Ingen religiös rörelse kommer att överleva framöver som inte tar till sig kritiken från dessa rörelser. Religionerna har gjort oerhörda brott i Guds namn. Se tex på Irans steningar och mord på homosexuella eller den svenska kyrkans politik förr att döda häxor och mörda kvinnor och män som varit otrogna och haft förhållanden utom äktenskapet. Slaveriet och också motiverats religiöst av ALLA religioner! Det är vidrigt!

 12. jerlerup,
  nej, jag kan inte se att den muslimska världen skulle ha utvecklats åt det bättre hållet senaste 50 åren. Analfabetismen, fundamentalismen, de ekonomiska orättvisorna, kvinnoförtrycket, homofobin och bristen på mänskliga rättigheter är fenomen som visar att det står illa till. Det blir säkert inte bättre om destabiliseringen av Pakistan fortsätter och Iran skaffar kärnvapen. Tar man inte det på allvar utan målar rosenskimrande reklambilder av läget hjälper man ju ingen. ”Jag anser att det behövs sekulariserad och ateistisk kritik mot religionen”, skriver du, och ja så är det tyvärr, det trodde jag vi klarat av i Sverige iom Hedenius om inte tidigare, men nu verkar det som om vi måste köra ett varv till, fast med en religion från mellanöstern…

  ”Guds förlåtande natur” är nog på det hela taget ett okänt begrepp i den muslimska världen och inget det visats prov på från någon regim. Undrar om Salman Rushdie, Hirsi Ali och andra förföljda dödsdömda kritiker känt av den där ”förlåtande naturen”…

  Det som skulle kunna utveckla den muslimska världen är om den yngre generationen gör en demokratisk revolution i Iran och sparkar ut mullorna. Sen sekularisering, liberalisering, demokratisering. Det skulle bli ett hårt slag mot flera terrorgrupper och spridningen av radikal islam.

 13. Du har både rätt och fel på en punkt, vi människor enligt Islam, kan stiga över änglarna, eller kan vi sjunka lägre än djävlarna. Men vi kan INTE bli Guds barn, eller bli gudar, om man läser sura al-Ikhlas:

  SÄG: ”Han är Gud – En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

  Men vi kan bli mer än vad vi börja som. Vi kan bli mer än änglarna, Profeterna är vårt föredöme. Dock enligt Islam, är vi inte alls skapta i Guds avbild, då Gud är helt olik något vi kan förstå, därav Allahu Akbar, Gud är större. Så allt vi säger ”detta är Gud”, säger vi, ”Gud är större”. Men jag som praktiserar sufism/írfan, anser att allt liv, eller det som animerar köttet är heligt. Allt liv är ytterst heligt, den kraft som rör ben och kött.

  Dock är jag strikt emot sekularisering, då jag inte gillar att människan skall inte och fibbla med vad Gud fastställt. Har Gud sagt på ett visst vis, är det ett förmätet högmod att vi skall ändra då vi tror oss besitta högre insikt än Gud..

 14. Markus, gör rätt, gör om. Läs på innan du säger saker som inte stämmer. Du skämmer ut dig med att säga saker du inget vet om.

 15. Och om denne outgrundlige ak bar Gud en gång har ”sagt” (på vilket outgrundligt språk då?) något, så kan, får, vill eller bör (vilket menas?) han inte säga mer sedan. HUR VET MAN DET, Om al Lah u ak bar???

 16. Noor, du gillar inte sekularisering och påpekanden av missförhållanden i världen. Men hur vill du göra världen till en bättre plats?

  (ps: läst på har jag, men säg gärna till vad som inte stämmer om du hittar nåt fel)

 17. Till och börja med med religiösa människor, bör de kanske följa sin religion till punkt och pricka. Den gyllene regeln finns i alla religioner, gör inget mot andra som du inte vill bli utsatt för. Det är kanske en bra start? Behandla andra väl, följ sin religions påbud. Inom Islam så ses de sämsta förespråkarna för Islam, wahhiberna. Som varken sunnis eller shias anser vara en del av Islam. Utan ett hot mot Islam! Och det är dessa som talibaner och andra våldsverkare tillhör.. Som du redan visste (?). De största hycklarna är de troende själva. ”Thou shall not kill”, då det inte följs, är det människan som vill bruka religionen för att få makt, som med vilken ideologi som helst. Detta har inget med religionen (välj vilken du vill) eller Gud att göra. Jag som svensk muslim, född svensk och valt Islam som min religion, tar starkt avstånd från de inom Islam som perverterar religionen. Har även skrivit på Ammanbudskapet för att visa vart min fot står. Våld är från människan, inte Gud. Systemet Islam, som du redan vet, har inte sin rot enbart i aslama, underkastelse (dock blir den bättre översättningen accepterande när man ser till vad resten av ordet har sin rot i), utan frid. Guds religion är frid, och de som inte följer religionen gör det utanför Guds ramar. Guds säger, ”att döda en människa som är oskyldig är som att ha dödat hela mänskligheten”.. Detta står i Koranen. Läs själv. Det är inte religionen det är fel på, utan de som brukar sig av den för att nå sina egoistiska mål. Punkt.

  Mer än detta har jag varken tid eller ork med nu. Din personliga syn om Islam får stå för dig, men som jag skrev till bloggägaren, är det inte intressant att de som avskyr/ogillar Islam, själv vet mer än hela ulema? Men innan du yttrar dig en massa strunt om Islam, som grundar sig i en rad missuppfattningar, läs på mer. Ordentligt! Läs Koranen, hadither, gå till en moské och besök dem en fredagsbön och hör vad de predikar om. Då kommer du få en mer nyanserad syn på Islam. Inte genom att läsa strunt på nätet från folk som är självutnämnda experter. Och sådana har jag talat tillräckligt med.

  Sekularisering har inte lett till något väl, ateism och moraliskt förfall. En egoistisk gyttjepöl där alla klampar ned alla för sina perverterade syften, för de inte längre har en mening med livet. Jag har inte sett något gott kommit ur sekularisering. Men det är min subjektiva åsikt.

 18. En god sak, bäste Noor, som kan komma ur en sekularisering är en NY och ÅTERUPPSTÅNDEN och PÅ INDIVIDENS EGET SÖKANDE grundad religiositet. Och det, kära vänner, kan vara så mycket som vårt enda hopp. InshalLah.

  Pappan

 19. Noor,
  det jag talar om är alltså vad människor gör med religionen, i det här fallet islam. Det är t ex inte min personliga syn på islam, utan snarare iranska prästerskapets islam som gör att en kvinna kan stenas för att ha varit otrogen. Till exempel. Att du gillar en annan variant av religionen islam kan jag förstå.

  Sen vad gäller sekularisering så är det enda sättet att komma förbi konflikter i samhällen med flera kulturer och religioner hos befolkningen. Vad är alternativet? Staten och lagarna måste hållas åtskilda från reliigonen. Vad människor väljer att tro på måste vara en privatsak. Ingen har rätt att bestämma vad andra ska tro, förhoppningsvis omfattar din version av islam den tanken. Vad gäller ”perverterade syften” och egoism så finner vi minst lika mycket av den varan i icke-sekulariserade samhällen.

 20. ”Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.” 1 Tim. 5:8

  En variant på temat: ”Älska din nästa såsom dig själv”. Det blir en kedjereaktion som till slut omfattar alla människor.

 21. Pappan, som du redan vet, står det i Koranen att tvång inte får förekomma i religionen. Den bästa vägen till Gud för mig, är på individens egna sökande. Där kan jag inget annat än att hålla med.

  Markus, först, när det kommer till att staten skall styra med sina lagar, vilka lagar skall de vara grundade på? Skall de grundas i ateismen? Lagar som sakta tvingar folk av slöja tex, medan andra får ha keps? En grupp som får mer makt än en annan? Är det då rättvist? En ateist anser sig ha större inblick i verkligheten än en troende, och därav skall denne få styra mer än en troende? Bara där har du orättvisa ju. Och detta har jag fått höra förr, att jag skall begränsa mitt utövande av religionen hemma, medan ateisten får fritt spelrum! Om en ateist skall få styra skall den troende, oavsett religion få lika stort utrymme. Nu är Sverige inte ett muslimskt land, men jag är svensk och har lika rätt att få utöva min religion som den icke-troende utan att jag skall begränsas. Men tar vi det ett steg längre som till SD, har de sagt till mig, avsäger jag mig inte Islam skall jag flytta om de får makten! Vart skall jag då flytta? Men vilka lagar skall vi leva efter i ett sekulariserat land? Ateismens lagar? Endast en ateist ser det som något bra. Jag gillar inte en version av Islam, jag älskar HELA Islam. Inte delar här och där. Dock den Islam jag känner till är inte alls samma som den som wahibbitiska talibaner följer. Det är konsensus inom både shia och sunni, att wahhiber är ett hot mot Islam.

  Markus, som svensk muslim, finns det en sak jag ser, de som är födda muslimer följer sin religion riktigt dåligt, riktigt riktigt dåligt. Ta det exempel med slöja på 4-åringar. Det stödjs inte av Islam alls. Så vad är då detta? Jo, tradition. I Somalien tex, om tillräckligt många människor gör något och de är muslimer som utför det, anses tillslut handlingen vara Islamsk, tex kvinnlig omskärelse. Men inget stöd finns inte, inget bona fide stöd finns i Islam om sådana ting. Snarare tvärtom, Islam fördömer traditioner som står i kontrast till Islam. Många gånger har jag tom fått säga till att jag har konverterat till Islam, inte arabiska seder. Och det är en sak som kan vara svårt för en icke-muslim att se, vad är traditioner och vad är Islam.

  Om en ateist får fritt spelrum att ändra i lagarna, skall en troende få lika stort spelrum. Eller?

 22. Sedan en allmän fråga nu:

  Dödsstraff, finns det någon här som är för sådana straff? Och vilka straff är då mer humana metoder att utfärda sådana straff? Skall dödsstraff ens vara humant? Bara straffet i sig är väl emot allt som är humant? Är det mer humant att någon grillas i elektriska stolen, eller kvävs i en gaskammare som i USA, än med stenar? Vart går gränsen för vilka dödsstraff som är bättre än andra? Förr hade man hängning som straff i USA tex, så är då hängning mer humant än att bli stenad?

 23. Noor. Bra fråga. Är det mer humant att steka en människa än att stena denne?

  Det påminner mig om 1600-talets debatt i Sverige om rådbråkning eller stegling. Skulle samhället vara mer humant och hugga huvudet av en brottsling innan man knäckte dennes alla armar och ben, eller skulle man knäcka benen före och låta personen lida…

 24. Gällande livet, så är detta från min privata blogg, min syn på livet (vilket inte skiljer sig nämnvärt från Islam):

  http://kreaktioner.wordpress.com/2010/07/03/livet/

  Och lite av inlägg jag skrivit som skribent hos Bahlool:

  http://www.bahlool.se/2010/06/08/guds-hus-moske-naturen/
  http://www.bahlool.se/2010/05/31/forelasning-med-muhammed-muslim-eneborg/
  http://www.bahlool.se/2010/05/31/lars-vilks-stor-jihad/
  http://www.bahlool.se/2010/03/31/vald-religion-och-personligt-ansvar-del-1/
  http://www.bahlool.se/2010/04/01/vald-religion-och-personligt-ansvar-del-2/
  http://www.bahlool.se/2010/04/04/vald-religion-och-personligt-ansvar-del3/

  Säg mig sen, är jag utanför Islam, följer jag Islam, är jag moderat och liberal eller försöker jag följa Islam till punkt och pricka? För mig handlar allt om hur seriöst en förhållande till Gud är, vill jag vara äkta inför Gud, eller vill jag brukar Guds Ord för att rättfärdiga mina syndfulla handlingar. För mig är Islams mystik, den sanna Islam. Och hur kommer det sig att de som följer den vägen är mer kärleksfulla än de som följer extremismen? Enligt Koranen nu, kan man se hur långt en troende kommit, genom hur dennes hjärta är. Ett kallt och hårt hjärta fyllt av hat, så kan man kanske enas om att denne är så långt ifrån Gud man bara kan komma, sedan spelar det ingen roll vilken extremism man följer, hinduisk, kristen, judisk eller what ever.. Genom dess frukt skall man känna trädet.

  Blev något strul med att kommentera, finns ovan kommentar reden, var god ta bort denna 🙂

 25. Jag länkar till båda hemsidorna bland mina länkar. Ska kika närmare på dem. Tack., Intressant.

  För läsare rekommenderar jag denna om Vilks och Stora jihad:

  http://www.bahlool.se/2010/05/31/lars-vilks-stor-jihad/

  ”Till dessa, jag skäms över er. Jag skäms över er muslimer, som gick till angrepp som vilda djur! Ska ni leka muslimer, skydda Profeten, följ då hans Sunnah! Profeten uppvisa långt mer tålamod och gott uppförande än vad ni uppvisade. När Profeten gick runt för att sprida Islam, folk drog han i skägget, spottade på han, och kastade sten på han, så blodet rann ned i hans sandaler. Sådan var vår Profet. En gång, när en beduin kom in i en moské där Profeten hade en predikan, började beduinen urinera. Profetens följeslagare ville fördriva och slå beduinen. Men Profeten nekade detta, med orden, att det är lättare att städa med lite vatten och en trasa. Och visa beduinen vänlighet, så han kommer ta med sig detta. Men kommer man slå han, kommer han bli en kämpe MOT Islam.”

  Och artikeln om Islams syn på mannen är fantastisk.

  http://www.bahlool.se/2010/07/01/islamisk-syn-pa-mannen-och-familjen

  Det citat från profeten som tryckts i den artikeln har jag inte sett förr. Men det är BRA! En man som hjälper sin fru med saker hemma i familjen gör ett arbete som i Guds ögon är värt mer än 1000 martyrers död och 1000 slag i krig för Allah. helt fantastiskt och något som såväl fundamentalister som inskränkta Sverigedemokrater bör studera.

  Den man som hjälper sin fru han kommer att få samma belöning som den som:
  fastat i ett år och varit vaken hela natten för att be detta multiplicerar du med antalet hår på hans kropp. Han kommer även att belönas med samma status som de tålmodiga, som Profeten David och Jakob och Jesus, oh Ali! Den som hjälper sin familj och inte är motvillig mot att göra husets arbeten, han kommer att av Allah belönas med att skrivas in i martyrernas bok på daglig basis och få samma belöning som 1000 martyrer. För varje steg han tar för att hjälpa sin familj, så kommer han belönas som om han varit på Hajj och Umra. Han kommer belönas med städer i paradiset, samma antal som ådror i hans kropp. Oh Ali! En timmes hjälp för ens familj är bättre än tusen år av tillbedjan och och tusen Hajj och tusen Umras. Det är även bättre än att släppa fri 1000 slavar, bättre än att slåss i 1000 slag för Allah, bättre än att besöka 1000 sjuka, bättre än 1000 fredagar, bättre än att delta i 1000 begravningar, bättre än att släcka 1000 personers törst, bättre än att ge 1000 fattiga kläder och bättre än 1000 officierar som slåss i Allahs namn.”

  Dina två länkar är ett bra botemedel mot alla inskränkta kampanjer mot islam. Jag kommer att läsa mycket där och inspireras av det och kommer att citera mycket där! Alla borde läsa på där om islam, och lära sig vad medmänsklighet är!

 26. Noor,
  det finns inga ateistiska lagar som lägger sig i vad du ska tro och inte. Om du vill leva i en sekulär stat och tro på tomtar och troll eller heliga böcker som bibeln och koranen så kan du ju göra det. Du kan också gå klädd i heltäckande slöja om du vill. Men om du vill att andra ska ta på sig slöja, läsa koranen och förbjuda dem att skoja med profeter från 600-talet så sätter den sekulära statens lagar stopp. Vi vill inte ha tillbaks präststyre i Sverige. Ge gärna exempel på vad du menar med att ateister utövar makt över dig.

  Ang slöjförbud så finns inget sånt i Sverige. I de länder det införts har det handlat om maskeringsförbud. Maskeringsförbud tycker jag är helt rimligt, speciellt när det handlar om offentlig yrkesutövning, jag vill inte bli anhållen av maskerade poliser, och jag vill kunna se ansktet på mina barns lärare, läkaren jag talar med osv osv. Men även i undervisningssituationer och faktiskt även i vissa fall i rollen som medborgare bör man kunna visa vem man är. Inget konstigt i det.

  Du undrar över vilket som är värst: stening eller elektriska stolen. Självklart är stening mycket värre eftersom det tar längre tid. Men det är en sidofråga som inte har med saken att göra eftersom det finns en stark opinion mot dödsstraff öht i väst. Men den viktiga poängen är att den opinionen inte behöver stödja sig på nån helig bok eller profet. Inte heller biter sådana argument för. Nej, det handlar om att inse värdet av mänskliga rättigheter och ha nån form av medlidande. Människor som behöver gå till en helig bok för att få veta vad de ska göra är potentiellt farliga.

 27. jerlerup,
  nej, dina länkar är tyvärr inte särskilt ”bra botemedel mot alla inskränkta kampanjer mot islam”. Inte så länge människor mördas och förtrycks i islams namn, och så länge det finns en agressiv anti-västlig opinion inom islam. Då spelar det ingen roll vad du gräver fram för resonemang om att muslimska män borde diska och byta blöjor. DÄREMOT ska du naturligtvis använda de länkarna och passagerna och visa för vissa muslimska grupper, t ex ordföranden för sveriges unga muslimer. Han korvar sig vad gäller religiöst klädtvång och har flera gånger bjudit in homofoba hetsare att tala för ungdomar. Du borde även dra de där texterna för de som med våld stoppade Lars Vilks föreläsning i Uppsala. Och de muslimer som vill ha mer könssegregering i svenska samhället, det krav som riktades till förra sosseregeringen.
  Kör hårt!

 28. Markus, jag är muslim, jag är svensk, läs gärna min blogg om liv så kommer du se vilken inställning jag har till våld i alla dess former.. Sen är jag lite mer Quranist, och jag finner inget i Koranen om stening så det är underligt vart man får fram ett sådant straff ifrån..

 29. Jag tycker Bibelns Nya Testamente löser det där med steningen på ett bra sätt. Jesus utmanar församlingen: ”Den som är utan synd kastar första stenen!”.

 30. Så man skall alltså försvara antidemokratiska värderingar och barbariska hudud-straff inom islam med att liknande har förekommit i kristna länder tidigare? I ett demokratiskt samhälle stiftas lagarna genom demokratiska majoritetsbeslut där alla, muslimer, kristna, ateister osv., har EN röst och INTE av någon ”gud” och dessa lagar måste alla, muslimer, kristna, ateister osv., följa oavsett vad deras övertygelse säger dem. Naturligtvis måste det finnas begränsningar i en civiliserad rättstat för demokratiska majoritetsbeslut, men dessa begränsningar skall hållas på ett minimum och där skall inte någon ”helig skrift” vara överordnad.

  Man kan verkligen starkt ifrågasätta dödsstraffets varande men det är ändå en västentlig skillnad att tortera någon till döds med metoder som stening och rådbråkning, där målet är att den dömda skall uppleva maximal smärta under längsta möjliga tid och snabba avrättningsmetoder som skall minimera den fysiska smärtan den dömda känner.

  När det gäller vetenskap och forskning så är det knappast något som man numer förknippar med den islamiska världen. Där råder i stället i det närmaste totalt mörker, vilket forskare i dessa länder själva erkänner:
  http://scitation.aip.org/journals/doc/PHTOAD-ft/vol_60/iss_8/49_1.shtml?bypassSSO=1

  Lika fel som det är ”svartmåla” islam med ”lösryckta citat” så är det att ”skönmåla” islam med ”lösryckta citat”! Naturligtvis går det att hitta ”trevliga” citat inom islam och de dras alltid fram av dess försvarare, men frågar man troende muslimer några konkreta frågor så brukar svaren inte vara lika ”trevliga”, t.ex.
  1. Vad säger islam om bestraffning av de som konverterar från religion?
  2. Vad säger islam om homosexualitet?
  3. Anser du att islam skall vara överordnat demokratiskt fattade majoritetsbeslut?

  ( Denne Bahlool, som bl.a. är vän till och har samarbetet med islamisten Mohammed Omar, kanske för övrigt är ett VÄLDIGT dåligt exempel att dra upp ”toleranta muslimer” och ”medmänsklighet”. Läs t.ex. vad denna man skriver om homosexualitet här:
  http://www.bahlool.se/2009/08/10/islam-och-homosexualitet-pride-eller-skam/
  Kan ju för en gångs skull hålla med jerlerup i rekommendationen att läsa vad som skrivs där, men något speciellt bra botemedel mot ”islamofobi” betvivlar jag att det är …)

 31. Denne bahloo är vän med ”Tankesmedjan Feminix – SDsupporter” också… 🙂 Om bahloo är vän med galne Omar eller inte, det vet jag inte.

  SMU och Omar står för ett sorts tänkande, beskyll inte alla för att stå för detta!

  Sen håller jag helt med om fobin mot homosexualitet på den sidan. Ytterligare ett bevis för att man måste tänka själv och inte bara utgå från en tradition eller en dammig bok. Och jämförelsen med pedofili här, http://www.bahlool.se/2009/08/10/islam-och-homosexualitet-pride-eller-skam/, är vidrig. tack för det! Det ena är frivilligt sex mellan två människor det andra är våldtäkt, men blandar inte ihop de två! Punkt slut!

  Men tack och lov håller även islamska länder på att bli mer liberala, och även islam här i Sverige. Återigen, inte alla skulle göra denna jämförelse, så det är återigen fel att dra alla över en kam!

  Och poängen är just att folk omdefinierar och omtolkar islam, ungefär som man gjort med omtolkningar av burkan, av steningar och annat.

 32. Om det är Roger Sahlström, så har han för vana att göra de mest vidriga saker mot oss muslimer, jag själv har av Sahlström blivit anklagad för att vara pedofil.. Har bevis för det på min dator 🙂

 33. Jag läser just nu om propagandan mot judarna på 20-talet och inser till min sorg att vi inte blivit kvitt generaliseringarna från den tiden. Bara att målet för dessa ändrats. Nu är det muslimerna som man sprider skräck om.

  Roger Sahlström och Allahu Akbar-bloggen? Intressant om det är det. Men jag är inte förvånad. De där islamofoberna kretsar som flugor kring alla bloggar som vågar kritisera dem!

 34. Jag ser faktiskt inga som helst likheter mellan judarna på 20-talet och muslimerna idag. Muslimerna är inte förtryckta av systemet, det är snarare favoriserad grupp. De åtnjuter fulla rättigheter till sin religionsutövning. Sverige och länder som Danmark, Schweiz och Tyskland har tagit emot flyende eller invandrade muslimer i milljontal. Och många av de har fått rejäla ekonomiska bidrag av välfärdsstaterna. I Sverige kan muslimer t o m få skadestånd från statliga instanser som DO om de blivit ”kränkta” etc, med dryga skadestånd som plåster på såren. Medier och etablissemang favoriserar också muslimer som grupp vilket visar sig på olika sätt, t ex att man blir arg över att Lars Vilks dristar sig att kritisera en profet från 600-talet. Lägg därtill hetsen från etnomasochistiska debattörer som Andreas Malm & co om att svenskar (”svennar”) är islamofober. Därutöver beter sig muslimer i Sverige och Europa knappast som någon förföljd svag grupp. Tvärtom är de väldigt högljudda vad gäller att ställa krav och visa missnöje. Muslimska intresseorganisatoner kan t o m kräva särlagstiftning utan att förföljas eller bespottas för det. Sen har vi extremfallen där muslimer med våld stoppar en föreläsning på Uppsala universitet. Hade det varit en svag grupp hade den åkt på däng så det hade stänkt om det. Dessutom är antisemitismen stark i mellanöstern, och vissa (säger vissa) muslimer tar med sig agressiva attityder mot judar. Det är därför judar som flyr Malmö, inte muslimer. Det är synagogor som klottras ned och attackeras, inte moskéer. Och det är judar som idag, återigen, inte törs visa judiska attribut och symboler, och som får höra från högerextrema och muslimer att de ska utrotas.

 35. Jag tar helt och fullständigt avstånd från sådana handlingar som judar utsätts för.

  Förövrigt Markus, vart har ditt huvud gömt sig den senaste tiden? Så du menar inte att våra moskéer blivit utsatta för skadegörelse och vandalism? En av våra byggnader har blivit bränd till grunden minst två gånger, varav moskéföreståndaren blev beskjuten! Vakna upp och känn kaffedoften va?

 36. I stan där jag bor finns sedan många år en stor moské (Uppsala). I samband med Lars Vilks föreläsning om konst drog ett demonstrationståg genom stan och krävde ”respekt” för sin religion. Undrar hur de menade, och om de som ”svag grupp” blev utjagade ur stan (not). Några lyckades med våld stoppa Vilks föreläsning, de gav sig på både föreläsaren och publiken och höll ställningarna mot polisen. Om de räknas som ”svaga” så vill jag inte att de blir starkare. Det krävs ofta saker i islams namn: censur av olika slag, könssegregering och allmän ”respekt” för döda profeter. Någon svag grupp är det verkligen inte, och till skillnad från judarna på 20-talet (och sen) så innehåller den muslimska världen över en miljard människor och en rad länder. Regimer i dessa länder lägger sig gärna i när muslimer i t ex Sverige känner sig förföljda av karikatyrer i en tidning, eller konstverk som hädar. Då krävs det högljutt att europas ledare ska be om ursäkt och kräla i stoftet för den högste ledaren. Jag skulle gärna se att fler moderata muslimer sa ifrån, om det är det de vill. Om jag invandrade eller flydde till Iran och fann mig bland hundratusentals svenskar där extremister förde ”vår” talan och krävde att Iran skulle anpassa sig till kristendomen och Sveriges seder, ja då skulle jag organisera motstånd.

  Vari består förföljelsen? Signaturen Noor klagade ovan över sekulariseringen, att ateismen ”begränsar” Noors liv. Det är klart att om det räknas som kränkande eller utslag av ”islamofobi” att vi lever under sekulära lagar, då blir det svårt att undkomma förföljelse som muslim. Frågan är bara varför man väljer att bo i ett land där man känner sig kränkt av kulturen och lagarna.

  Ok, moskéer har utsatts för skadegörelse. Det är trist. Det drabbar f ö även synagogor och kyrkor. Den där beskjutningen sägs röra sig om en uppgörelse inom församlingen.

 37. ”Frågan är bara varför man väljer att bo i ett land där man känner sig kränkt av kulturen och lagarna.”

  Återigen, om du kanske missat det, och jag säger det ingen mer gång: Jag är svensk, född svensk. Detta land är lika mycket mitt som andra svenska medborgares land. Men du ska dock stänga munnen om saker du inte vet något om, var gång någon får reda på att jag är muslim, får jag försvara mig för vad en massa galningar utför för illgärningar. Jag skall stå till svars för sådant, är det ok kultur? Men i nästa veva gnälla på andras kulturer. Luktar lite hyckleri nu från din sida faktiskt..

  ”Ok, moskéer har utsatts för skadegörelse. Det är trist. Det drabbar f ö även synagogor och kyrkor. Den där beskjutningen sägs röra sig om en uppgörelse inom församlingen.”

  Fel.

  Men då du är väldigt illa insatt i hur muslimer faktiskt har det finns det ingen anledning för dig och mig att samtala mer, speciellt då du inte alls är insatt i Islam, men skall försöka utgå ifrån att du vet mer än en praktiserande muslim. Du är mer expert än våra ulema combined! Nej min vän, så här känner jag att jag inte kommer mer i vårt samtal. Frid!

 38. Vet inte om du är samma Noor som ovan, men om det är det så skrev du ju att du störde dig på sekulariseringen. Om ”ditt” framtida Sverige handlar om att motverka sekularisering så har vi en konflikt, ok?

  Sen håller jag med dig om att du inte ska behöva stå rtill svars för vad galningar gör. Jag utgår alltså inte, om nån nu tror det, att majoriteten av muslimer i landet är för våldsutövning mot otrogna. Men vi har grupper av muslimer som i sin tros namn uppträder väldigt krävande och agressivt mot saker som tas för givet i ett liberalt, demokratiskt, sekulärt samhälle. Som religionskritik och fri konst. Detta bör kritiseras och diskuteras för det är tyvärr allvarligt. Och särskilt borde ju muslimer som inte håller med den här mobben bli arga på dem. Eller hur?

  Ja, jag måste säga att jag är illa insatt i hur muslimer har det. Du får gärna upplysa mig med exempel på vad det är som är så illa med Sverige ur muslimsk synvinkel. Eller om det är bra kanske. Jag lyssnar.

 39. @ jelerup

  Bahlool skriver själv på sin blogg: ”Mohammed Omar, har jag förmånen, att kalla vän. Jag har haft de åsikter han har, länge, men skillnaden mellan mig och honom är att han är en person som synts ofta i media och därmed är det värre för honom.”
  http://www.bahlool.se/2009/01/31/kupp/

  Nu var det faktiskt DU som hyllade islamisten (han kallar sig själv det) Bahlools ”medmänsklighet” och drog upp honom som ett exempel att lära av. Jag har aldrig hävdat att denna person skulle vara representativ för någon annan än sig själv så vilka ”kammar” är det jag drar några över? Eller det kanske bara är något du tar till när det börjar bli ”jobbigt”?
  (Sen borde det kanske ringt en LITEN varningsklocka hos dig när personen på bloggens framsida gör reklam för en bok av Lasse Wilhelmson som man med fog kan kalla antisemit och som tillhör kretsen kring Mohammed Omar och hans ”antisionistiska parti”.)

  Sen får du faktiskt ge någon källa på att islam håller på ”liberaliseras”, snarast tyder mycket på att den är tvärtom håller på att radikaliseras. T.ex. dessa undersökningar från Storbritannien:
  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1510866/Poll-reveals-40pc-of-Muslims-want-sharia-law-in-UK.html
  http://www.guardian.co.uk/uk/2007/jan/29/thinktanks.religion

 40. @ Noor

  Nej, för din kännedom så heter jag inte Roger Sahlström (och jag känner inte ens till den persons blogg). Hur smickrande ditt intresse än är för min ringa person än är så har jag svårt för att se relevansen. Vad som vore mer intressant vore att du faktiskt försökte föra en sakdiskussion, men det kanske börjar bli för jobbigt? Kan ju börja med att berätta hur du själv ser på det din vän (jag antar att han är det eftersom du skriver på hans blogg) Bahlools åsikter om homosexualitet? Är det åsikter du delar och stämmer det han skriver om att det är islams inställning i frågan?

 41. Ok. Då tackar jag för den informationen. Jag ser här att Bahlool gillar Omar: http://www.bahlool.se/2009/09/27/mohamed-omar-jag-och-hogerextremismen/

  Med tanke på att Omar är vän med några av de galnaste högerextremister och muslimhatare som finns i Sverige så är det ironiskt att man kan kalla sig muslim och vara vän med honom! http://www.google.com/search?num=100&hl=en&safe=off&q=Mohamed+omar+Jonas+De+geer&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

  Men en galen Omar eller en bloggägare, bahlool, som jag aldrig träffat kan inte sägas vara representativa för en hel folkgrupp eller en hel religion!

 42. Islam håller ännu på att liberaliseras. Men samtidigt som islam liberaliseras ökar fundamentalisternas inflytande i världen och DET är något skrämmande!

  Och detta är ingen motsättning. Antalet sekulariserade muslimer ökar men samtisigt också antalet fundamentalister.

 43. Så Noor, nu frågar jag!

  Stöder du högerextremisternas och islamhatarnas goda vän Omar?

  Vad anser du om förintelsen med tanke på att Omar nämns som vän och Wilhelmssons bok?

  Varför jämför du homosexualitet med pedofili och är detta inte att kasta sten i glashus med tanke på en del galna saker profeten Muhammed gjorde på grund av kulturen på den tiden (ja, jag tänker på Aisha!).

  Enbart en fundamentalist skulle tolka en religion bokstavligt. Hur tolkar du den?

  Ursäkta att jag måste vara så rakt på sak, men att se islamhatarnas vän Omar på bahloosidan är ungefär som att se en ”jag hatar islam” dekal på en moské!

  /Torbjörn

 44. Roger, nej vad är jobbigt? Jag har inga problem att föra en civiliserad sakdiskussion om den är trevlig och respektfull. Jag kräver inget mer än vad jag själv visar mot andra. Men om någon säger en sak om Islam, jag korrigerar personens fel, men personen fortfarande håller fast vid felen jag påvisat är fel, måste jag på ett personligt plan dra mig ur, för det blir ett hamsterhjul:

  1) Personen säger en sak som är felaktig,
  2) jag påvisar att det är fel.
  3) Se ett ovan.

  Därav känner jag mig inte längre sugen på att ha en diskussion, jag vill få ut mer i livet än att sitta i en enda lång diskussion om samma sak. Då kan jag föra trevligare samtal på annat håll. Är man inte insatt i en fråga, finner jag det rent ut sagt värdelöst att man skall fortsätta tala om det ämne man inget kan om, speciellt då man blivit tillrättavisad att man har fel! Jag som muslim torde väl veta lite mer än en icke-muslim om min religion? Och därav mitt föregående svar om att somliga människor är mer experter än våra ulema tillsammans! Nej jag har inga problem att föra en diskussion, så länge man slipper gå tillbaka till föregående samtal pga en parts okunnighet i ämnet.

  Sen vill jag dra tillbaka min misstanke om att du kunde vara Roger Sahlström under ”täckmantel”, då du faktiskt är trevligare, artigare, laglig, men främst kan stava. Hade du varit Sahlström hade du vid det här laget anklagat mig för att vara pedofil som han så många gånger gjort med mig.

 45. Jerlerup, jag är en person som innan jag yttrar mig om en sak, tar mig tid att först undersöka den. Och jag ska svara på dina frågor:

  1) Första frågan är lite att gå tillbaka i samtalet, jag tycker att jag bevisat att på min egen blogg vart jag står på ett personligt plan om våld och livet. Så här får det bli lite kritik till dig med, har jag sagt en sak en gång, där jag skickat dig ett antal länkar om min syn på våld, och sedan har du fräckheten att fråga mig vad jag anser om det känns lite oseriöst från din sida. Men visst, jag kan väl ta det igen då. Nej jag stödjer varken eller, jag är emot alla former av våld och fascism, oavsett om det är muslimer som utövar den eller om det är Israel som utför den. Jag har försökt ha kontakt med Omar, för att se vad det var för människa, och jag avsluta den kontakten lika snabbt. Han ville ha mig som en liten pjäs i hans spel, och gjorde många ting mot mig som är under en muslims värdighet. Så jag vet personligen, varför jag inte vill ha med Omar att göra. En poäng jag kan ge Omar, är att när det kommer till att vara påläst om Islams mystik, är han ett ess. Men sedan faller han på många olika punkter, hans fascistiska åsikter är minimala mot de sidor han visat upp mot mig. Så ett nej på din fråga med en lång kommentar.

  2) Bahlool har många länkar på sin sida, min blogg har han med, samt personer som faktiskt avskyr Islam. Lasse Wilhemsson känner jag inte till hur han är, så ag har inga åsikter om honom, inte heller har jag läst hans bok. Och jag kommer säkerligen inte heller läsa den (eller ”islamisten”). Den enda version jag har om förintelsen, är den som populär media och västvärlden lär ut, jag har inte gjort egna undersökningar om förintelsen. Dock har jag mina personliga åsikter och teorier om den, men den skulle inte gå under rubriken revisionism eller förnekande. Den har skett, det vet jag, att säga annat tycker jag är en aning korkat. Jag har haft en släkting i ett läger, så jag vet att de funnits och grymheter skett. Dock är jag osäker på siffrorna om de kan stämma, då de ändrats sig mycket under åren. Men det är på ett personligt plan jag är osäker på siffrorna.

  3) Var och när har JAG jämfört homosexualitet och pedofili? Sedan anser jag inte att Profeten (SAW) var pedofil, då bör du kanske läsa på lite mer om Islam. För om du inte visste det, inom hadither, finns det en vetenskap om vilka hadither som är sanna. Säger en hadith emot Koranen, är den inte sann eller stark. Abu Sufiyan, Yazid och Muawiya spred falska hadither för att försöka förstöra för Profeten och Islam. Ser man till den hadith-samling sunnis håller som kanon, som islamofober har som främsta argument om Aisha, står det i Bukhari att Aisha var 6-9 år gammal på samma sida!! Alltså, då åldern varierar så gruvligt, anses de haditherna inte vara sanna då de säger emot sig själva, på samma sida! Men främst mot Koranen. Och det är den enda bok som håller Aishas ålder när Profeten gifte sig med henne, därav är dem inte sanna. De faller på en enda sak, de säger emot sig själv på en och samma sida. Man måste se till vem som rapportera hadithen, om den säger emot Koranen eller inte. Finns många kriterier för att utröna om de är sanna eller ej, skiljer sig åldern så på samma sida, räknas de varken som starka eller sanna. Men att du ställer mig en sådan fråga, varför? Jag har inte jämfört något av de två, eller?

  4) Jag tolkar bokstavligt, i dess helhet. Och jag tolkar Koranen till när den kom, när vilka suror kom, och med hadither som stöd (de som är sanna och starka). Extremister tolkar som det behagar dem, och inte vad som står. Det finns många saker jag inte får ihop med extremister, hur de kan gå emot Koranen så gruvligt, och ändå se att de har rätten på sin sida. Står det att det inte får finnas tvång i religionen, och denna sura kom när muslimerna redan fått makten, så gäller den oss oavsett om vi har makt eller ej. Och hur kan de då kringgå denna vers? De verser som uppmanar dödande, har med om någon angriper mig och andra muslimer. Men det står en stark vers i Koranen om att Gud sannerligen inte gillar aggressorn. Men jag försöker även tolka Koranen med vad arabiskan säger, och vilken arabisk rot det är för ordet. Jag försöker tolka så grundligt jag kan, så nära orden jag kan, och i djupet av vad orden betyder. Men jag vill nog säga att du har fel på en punkt om extremister, de tolkar sannerligen inte Koranen till punkt och pricka för då skulle saker se väldigt annorlunda ut! Och det gäller varje religion tror jag. Och sedan hur jag tolkar Koranen, kan du se frukten av på min blogg, eller i mina inlägg hos Bahlool.

  5) Jag har inte ansvar för Bahlools blogg, jag är där för att skriva om min syn på Islam. Vad bloggägaren gör eller inte, faller inte på mig eller Islam, utan på denne själv. Det har även med en mognadsprocess att göra och vart man står andligen. Jag själv skulle aldrig ha med honom på min blogg, och jag tar personligen avstånd från Omar efter haft personlig kontakt med han. Men jag reklamerar inte detta för folk, de får själva komma fram till vem han är, om de gillar han eller inte.

 46. Ok. Jag var tvungen att fråga. Det är lite synd att blogg ägaren har Omar som vän (för det verkar så, om bloggägaren tagit avstånd ber jag om ursäkt) och marknadsför Wilhelmsson. Att du väljer att skriva där ändå är ditt val, men beklagligt. Personer som Omar och hans vänner, ska bara isoleras! Speciellt viktigt är det ju för muslimer, eftersom det är synd att ge islamofoberna fler argument mot muslimerna. Och ju mer han syns, ju mer dras islam i smutsen.

  Jag ursäktar att jag misstog mig och trodde att det var du som skrev artikel på bahloo där homosexuella jämfördes med pedofiler. Men återigen är det synd att sånt skitprat nästan helt får stå oemotsagt. Som sagt är det onödigt att ge islamofoberna vatten på kvarn.

  Att du tolkar bokstavligt är din personliga sak. Nu har du visat att du personligen tar avstånd från Omar, och det är bra och mer har jag inte att säga om det. Den enda fråga som kvarstår är om du inser att det motverkar din, och islams sak, att länka till en sån sida som bahloo?

 47. Ursäkten godtages. Vi bär alla ett personligt ansvar, som jag länkat till, och var människa agerar på ett visst vis och vi får stå till svars för allt vi gör. Enligt Islam, på Räkenskapens Dag, kommer vi ställas till svars för vad vi gjort och om vi inte lärt oss mer än vad vi gjort. Alla våra handlingar kommer speglas på våra Profeter och sändebud, alla dåliga gärningar vi utfört kommer noggrant ses över och vad vi lärt oss från våra sändebud. Och jag gör det bästa jag kan, men jag kommer inte nu och kommer aldrig bära ansvaret för vad andra gjort/gör. Många som skriver hos Bahlool (muslimer) skämmer ut sig själv och gör Islam litet. Men det finns andra, som många gånger tillrättavisar de ”yngre” muslimerna, jag hoppas vara en av dem. Varför skriver jag där? Främst för att visa upp vad Islam är, från min synvinkel, men även för att visa muslimer vad de missat. Tex om förlåtelse jag skrev om. Men inom Islam landar allt på våra personliga val, och vilken niyya (intention) vi har, det är vad Gud bedömer hos var och en. Många muslimer skäms jag över, och tycker de inte borde skriva alls, för de ger andra grupperingar som du säger, vatten på sin kvarn. Var steg, gör man själv. Man föds ensam, man dör ensam. Och man kommer bedömas ensam.

  Jag länkar till den sidan, till det jag skrivit där. Jag skall av andra granskas för vad JAG skriver, inte vilka länkar som ges, eller vad andra kommenterat eller skrivit. Utan vad jag skrivit. Jag är skribent där, Bahlool är ägaren av bloggen. Min syften smutsas aldrig ned av andras syften eller gärningar, ty en diamant i smutsen är fortfarande en diamant. Det är upp till var och en att bruka den hjärna Gud Den Ende gav oss, och särskilja på var mans handlingar och gärningar. Mina står klara där, från min syn om Islam.

  Men, var människa är olik, Bahlool är inte lika mig. Han är muslim ja, men han är inte inne på mystikens väg som mig. Och där skiljer sig våra intentioner. Jag fokuserar mer på Oändligheten än dunya (den materiella världen), och vill man se till min essens i mina ord kan man gå till min blogg (som jag förövrigt hädanefter kan länka till).

 48. Förövrigt måste jag tacka för en riktigt trevligt diskussion, där artighet råder och personangreppen är fjärran. Det var länge sedan!

 49. Då känns det genast lite trevligare att titta på din hemsida och se vad du skriver om mystikens vägar. För i den religiösa mystiken hittar man lättast det som förenar de olika religionerna.

 50. Jag har min bakgrund i sufism såsom i qabalan, och är förälskad i de gamla runorna. Gershom Scholem, en qabalist sa:

  ”..religionerna är som stora kärl som står bredvid varandra, och däri kokar mjölk. Mystikern är likt mjölken som kokar i kittlarna. Till en viss punkt kommer man, då kitteln inte rymmer mjölken och den kokar över dess gränser och landar i de närliggande kittlarna.”

  Mystiken är hjärtat i all religion, tar man bort hjärtat kommer religionen sakta dö. Inom Islams mystik, finns två jihad, den lilla och den stora. Den lilla jihad är att kämpa mot sociala orättvisor och missämja. Att kämpa för de svaga och de förtryckta. Den stora jihad med stort J är den svåraste, kampen mot oss själva och våra naffs (grovt översatt som egot). Och av ren princip och protest, tar jag avstånd från pseudo-sufier, som försöker desperat att förena mystiken med terror och extremism. Fanatism är bra, om det görs rätt. Jag önskar mig bli en fanatiker, med ett hjärta brinnande till Gud. Och i min fanatiska kärlek till Gud, kommer jag älska Guds heliga skapelse – livet! Jag älskar Jesus (vilket föv nästan är obligatoriskt som muslim), bergspredikan, och vet du vad, läser man Koranen med bergspredikan bredvid sig ser man ingen skillnad alls. En gång, hade jag och en vän, läsning från bergspredikan, medan vi gick igenom Koranen och jämförde. Underbar läsning! Och sant som det är sagt, känner man trädet genom dess frukt! genom ovan omnämnd krigshetsare och extremist-månglare, kan vi se trädet genom hans frukter.

  En annan sak, de som känner mig, vet att jag är mer för att hjälpa och sammanfoga än att stjälpa och sprida delning och segregation. Det kan man se till mitt inlägg om judarnas syn på Islam. Där jag skrev ett inlägg, efter talat med allehanda rabbis, om deras syn på Islam:

  http://www.bahlool.se/2010/05/09/judendomens-syn-pa-islam/

 51. Om detta ska vi prata mer. fascinerande!

  Jag har läst en hel del mystik. Eckart och Cusanus i kristendomen är två favoriter. Al Arabi och även delvis Ibn Sina i islam (även om de står för lite olika idéer) samt Rumi givetvis och all diskussion om Guds attribut. Tyvärr måste jag läsa Ibn sIna på latin, men översättningen lär vara bra, har de som kan arabiska sagt till mig. Moses Maimonides inom judendomen har jag också läst och beundrar. Inom den fornnordiska diktningen har vi Skaldeeddan och Havamal. Sen har vi hinduismens upanishader och kommentarerna till dem. Erik Gustaf Geijer var också mystiker, ur en svensk 1800-tals tradition. Ja Friedrich Nietzsche har också inspirerat mig. han var också mystiker, anser jag, fast ateistisk sådan.

  Det finns en strävan efter den högste där som är fascinerande. Och en kunskap om att alla jordiska försök att beskriva det högsta, Gud, förblir liknelser. Och eftersom det är liknelser kan man hitta ett sätt att närma religionerna till varandra, att få en dialog mellan dem, eftersom man kan jämföra dessa olika försök att förstå det högsta, det som finns bortom orden, bilderna, symbolerna och attributen.

 52. ”Dock är jag osäker på siffrorna om de kan stämma, då de ändrats sig mycket under åren. Men det är på ett personligt plan jag är osäker på siffrorna.”

  Så överraskande…

 53. Siffrorna varierar. ja. Fortfarande är det dock en bit kvar till det verkliga antalet utrotade, dvs över 20-25 miljoner! För nazisternas svältkampanjer, med den medvetna utrotningen av Ukrainare och Ryssar genom att sänka matnivåerna och genom påtvingad underutveckling, måste väl räknas som utrotning också. Plus alla de mördade handikappade och homosexuella, etc…

  Idén om att bara 6 miljoner utrotades är lika mycket revisionism som idén att en halv miljon utrotades.

 54. Pingback: Argumenten mot Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna « Sverige är inte världens navel!

 55. Pingback: Argument mot Sverigedemokraterna!!! « Sverige är inte världens navel!

 56. Den Heliga Skrift beskriver Guds handlande i historien. Våldsamheter i det gamla testamentet är historiska händelser där Guds Folk tog till våld för stt erövra land som regerades av hedningar som bl a offrade barn & vuxna till demoner. Det är Kristi Bud som är bindande för de kristna.

  Koranen har inte en kronologisk uppbyggnad. Allt som står i Koranen anses evigt applicerbart eftersom Koranen är Guds Evig Ord manifesterat i arabisk skrift på vår jord. Denna teologiska beskrivning av Koranen kan inte jämföras med Bibeln eftersom kristna tror stt Jesus är Guds Ord som antagit kött. Bibeln är mänga böcker skrivna under tusentals år av olika författare ‘under den Helige Andes försyn’. Alltså har de poesi, vishet, information om historia etc & man låter den ‘bakomliggande’ orsaken förmedla Guds inspiration.
  Så ser muslimer på haditherna. Koranen tolkas med haditherna & islam har av majoriteten av islamiska rättslärde & koranuttolkare tolkats på ett sätt under 1400 år & det har alltid inneburit våld för icke-muslimer, världen över. Shia & sufi muslimer kan avvika men de utgör knappast det ortodoxa islam.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s