Gör inte om misstagen från 20-talet!

Jag anser inte att hat ska bemötas med hat. Jag anser inte att våld ska bemötas med våld!

Att bekämpa Nationaldemokraterna genom våldsmetoder som nu senast i Tranemo är GALENSKAP. Samma sak då man hotar bloggare, sprider rykten eller slår ner Nationalisterna. Man vinner inga politiska strider genom att sänka sig ner UNDER fiendens nivå! De enda som kan vinna på denna politik på sikt är de man vill krossa.

På 1920-talet försökte kommunister och anarkister att med våld krossa nazismen och fascismen. Det var MILJONER vänsterfolk ute på gatorna och demonstrerade och tiotusentals aktivister krossade allt fascistiskt och nazistiskt de kunde se. och detta vid en tid då nazisterna bara hade ett minimalt stöd hos befolkningen.

Metoden slog FEL, och förbannat fel. De glömde att hat växer av att mötas med hat. Nazisterna växte på grund av hatet de möte. Så på grund av idiotvänsterns vålsmetoder stoppades inte nazisterna och miljontals dog i ett onödigt krig!

Detta betyder inte att jag förespråkar metoden att göra som de borgerliga på 30-talet. Man bjuder inte in dessa rörelser att sitta med runt maktes bord. Nej. Man får helt enkelt göra det som få gjorde på 20-talet, ta en ideologisk strid om GRUNDEN till rasism och främlingsfientlighet!

DET SOM SKETT I TRANEMO ÄR DJUPT OVÄRDIGT EN DEMOKRATI!

/Torbjörn Jerlerup

(Sen vill jag ha sagt att jag inte jämställer Sverigedemokraterna med Nationaldemokraterna. Det är två olika problem. ND är rasister och kryptonazister och det är inte SD, som är ett annat problem. Men samma ickevåldsprincip MÅSTE gälla även gentemot SD, liksom ALLA partier. Enda skillnaden är att det är ännu mer idiotiskt att bemöta Sverigedemokraterna med våld än Nationaldemokraterna!)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

24 tankar om “Gör inte om misstagen från 20-talet!

 1. Fast jag vet inte jag. Om det stämmer det där du säger om ND, alltså. Inte bara för att det är lågsint och oschysst att anklaga någon för att stå för något den själv inte säger sig stå för. Vilket det är. Utan för att jag själv inte ser att det skulle vara så: att ND är ”kryptonazistiskt”.

  Jag vet att folk från det gammelnazistiska Nordiska Rikspartiet anslöt sig till ND. Men gammelnazister anslöt sig även till VPK på sin tid. Vilket väl knappast gjorde VPK ”kryptonazistiskt”. En mer relevant jämförande fråga vore kanske om det till V omdöpta VPK är att betrakta som ett ”kryptokommunistiskt” parti. Det leds ju av en politiskt mycket erfaren man som ogenerat betecknade sig som kommunist fram till bara för några år sedan och som tillstår att han grät (inte av lycka utan av sorg) när Berlinmuren föll.

  Jag blev lite nyfiken på vad ND själva säger sig stå för och kollade upp principerna i deras principprogram.

  Här är vad jag fann (jag citerar):

  ALLA FOLKS RÄTT TILL LIV
  Princip
  Att det i världen finns en rik variation av olika skilda folk är värdefullt och en manifestation av livets fantastiska förmåga att ständigt divergera och finna nya uttryckssätt. Alla folk i världen har en moralisk rätt till frihet, oberoende och fortsatt existens, så att det mänskliga livet på jorden kan behålla denna mångfald. Inget folk skall riskera att denna rätt kränks genom undanträngning av eller påtvingad integrering med andra, vitt skilda folk.

  KULTUR
  Princip
  Varje nation har sin unika kultur som håller samman folket. Ett folks samlade erfarenhet kan sägas vara en del av kulturen, då människan har förmågan att föra vidare och utveckla kulturen från generation till generation. De mest betydelsefulla beståndsdelarna i kulturen är principer för hur människor bör förhålla sig till varandra och vad som i övrigt anses vara rätt och riktigt, samt vad som är värdefullt eller eftersträvansvärt. Världens fantastiska mångfald av kulturer är beroende av att varje enskilt folk värdesätter och värnar sin egen kultur.

  YTTRANDEFRIHET
  Princip
  Demokratins styrka står i proportion till den enskildes möjligheter att göra sig hörd och delta i utvecklingen. Delaktighet i beslut ger ett samhällsengagemang som koncentrerar nationens styrka.

  DEMOKRATI
  Princip
  Folkets vilja skall styra landets öde och politikerna skall tjäna folket och inte tvärtom. Den politiska och den ekonomiska makten skall vara så decentraliserad som möjligt så att beslut fattas lokalt av dem som är insatta i problematiken och som är direkt berörda. Decentraliserat beslutsfattande ökar också vars och ens möjlighet att påverka sin hembygd och ökar därmed samhällsengagemanget.

  MASSMEDIA
  Princip
  Press och andra massmedier är folkets viktigaste informationskällor och utgör därmed de mäktigaste opinionsbildarna i vårt samhälle. På samma sätt som fri massmedia kan vara den största garanten för folkstyret kan kontrollerad och styrd massmedia innebära det största hotet mot demokratin.

  FAMILJ
  Princip
  Familjen är samhällets och nationens grundpelare. Våra barn är vårt folks framtid och det vi kan ge våra barn idag kommer att forma nationens morgondag. En trygg familj är en viktig förutsättning för att fostra trygga och självständiga människor som kan föra vidare och utveckla den potential som vårt folk besitter. En sund familj skall därför prioriteras på alla sätt. Att ta hand om sina barn är en mycket förtjänstfull insats och den bästa investeringen i nationens framtid.
  Mannen och kvinnan är olika, både fysiskt och mentalt. Att de är olika beror i första hand på biologiska faktorer. Mannen och kvinnan kompletterar varandra och föreningen av dessa är ett barns bästa utgångspunkt i livet. Att tillhöra en sådan familj är i det närmaste en rättighet för varje barn.
  Abort skall aldrig användas som ett preventivmedel.

  UTBILDNING
  Princip
  Våra barn är vårt folks framtid och skolans uppgift är att förmedla nödvändiga baskunskaper till eleverna, samt stimulera och utveckla elevernas förmåga att resonera självständigt, att ifrågasätta och kritiskt granska. Identitet och en sund tillit till sin egen styrka hör till det viktigaste skolan kan förmedla och utveckla. Dessutom skall skolan fostra eleverna till goda samhällsmedborgare genom att ge dem sunda svenska värderingar såsom respekt, objektivitet, ansvarskänsla, hederlighet och flit. Landets framtid är beroende av att särskilt de högre utbildningarna kan stå sig i jämförelse med omvärlden.

  EKONOMI
  Princip
  Sverige skall vara en suverän stat även på det ekonomiska området, och skall i största möjliga mån vara självhushållande. Folket skall ha kontroll över samhällsviktiga institutioner. Små företag måste ges optimala förutsättningar att bildas och verka. Dessa utgör motorn och nyskapandet i ekonomin. Småföretagande är även viktigt för demokratin då företagare är människor som lärt sig att tänka självständigt, att planera och att ta ansvar för sina beslut. Dessutom får fler människor på detta sätt en del i den ekonomiska makten. Familjens betydelse måste lyftas fram och bejakas även på det ekonomiska planet.

  BYGGARKITEKTUR OCH KONST
  Princip
  Byggarkitektur är en form av offentlig konst. Byggarkitekturen och den offentliga konsten påverkar människors välbefinnande och skall därför tas på största allvar. All offentlig konst skall utgå från folket.

  NATIONELL SOLIDARITET
  Princip
  Samhället har en skyldighet att sörja för medborgarnas hälsa och utbildning. Samhället skall också sträva efter att erbjuda alla medborgare de bästa förutsättningarna att utvecklas, oavsett den position de har i samhället. Att få personliga bidrag eller allmosor från staten är däremot alltid förnedrande för den enskilde och skall i det längsta undvikas. De individer som inte är i stånd att klara sin egen försörjning skall få det stöd de behöver, men detta stöd ska inte vara passiviserande, utan tvärtom leda in individen till att ta aktiv del i samhället. Samhällets stöd skall inte kunna missbrukas av dem som bara letar efter ett enklare sätt att försörja sig.

  RÄTTSVÄSENDE
  Princip
  Brott skall inte löna sig och straffsatserna skall klart och tydligt visa detta. Samhället skall klara att skydda medborgarna från brottslingar. Fängelsestraff skall vara en bestraffning men också stödja och utveckla de individer som hamnat snett i samhället att hitta en rutin i livet genom kroppsarbete och disciplin.

  ETT EUROPA AV NATIONER
  Princip
  Självständiga stater som inte känner ett beroendeförhållande till andra är en förutsättning för en fredlig samvaro där ingen känner sina rättigheter hotade. Nationaldemokraterna sätter ett värde i att Europas länder kan behålla sina unika karaktärer och folken sina egenskaper, och att dessa har förutsättningar att utveckla dessa vidare. Vi vill bevara den mångfald och rikedom som utgörs av Europas många nationer och motverka kulturell likriktning.

  EN VÄRLD AV NATIONER
  Princip
  Vi anser nationen vara den grundläggande största enhet med vilken människan kan känna en äkta samhörighet grundad på gemensam kultur med traditioner och grundläggande värderingar, gemensamt språk och gemensam härstamning. Varje folk har rätt till ett eget land, oberoende att kunna bestämma över sig själv och frihet att utvecklas efter egna förutsättningar utan ovälkommen inblandning från andra.

  MILJÖ
  Princip
  Naturen är vår moder. Naturlagarna har utvecklat oss till människor. Eftersom vi är underordnade naturen så måste vi alltid anpassa oss efter naturlagarna. Både de socialistiska och liberala ideologierna står i direkt motsats till naturens lagbundenhet och innebär att naturens ursprungliga utvecklingsplan för oss människor inte bara stoppas, vi går till och med bakåt i alla hänseenden; psykiska och fysiska sjukdomar ökar, intelligensen och moralen sjunker.
  För jorden, växtligheten, vattnet och luften innebär materialistisk politik: skövling, försurning och förgiftning. Förr eller senare kommer naturens hämnd och eliminerar en stor del av mänskligheten om inte miljöförstöringen stoppas. Däggdjuret Homo Sapiens (människan) är inte slutmålet i naturens plan och Moder Natur kommer inte att tillåta en total förstörelse av denna planet.

  LANDSBYGD
  Princip
  Folket och landet bildar en odelbar enhet. Den mark vi vårdar för att kunna överlämna till våra barn har vi i vår tur ärvt av tidigare generationer. Ingen kan ta lika väl hand om marken som en markägare där jorden gått i arv i generationer och där ett naturligt band uppstått mellan människan och naturen. Där finns också en naturlig omsorg om djurens väl och om att de livsmedel som produceras håller hög kvalitet.

  HÄLSA OCH KOST
  Princip
  Hälsan är av yttersta betydelse för ett folks välbefinnande både på kort och på lång sikt. Hälsa är inte något som bara syns på ytan, utan något som målmedvetet måste byggas upp inifrån. Folkhälsan påverkas till stor del av den enskilde medborgarens kost och fysiska träning. Det är viktigt att komma till rätta med det som är orsak till ohälsan och inte bara symptomen.

  BISTÅND
  Princip
  Sverige bör hjälpa andra nationer som hamnar i temporär nöd. Den bästa hjälpen är att hjälpa människorna på plats eller i närområdet. Det är en björntjänst att flytta människor till en helt okänd kultur som de inte kan assimilera sig i. Hjälp i närområdet är dessutom mycket mer kostnadseffektiv och kan rädda fler människor.

  —————

  Av utrymmesskäl citerar jag bara själva principerna. De följs var för sig även av målsättning och åtgärd. Men för att avgöra om ett parti är ”kryptonazistiskt” eller inte tror jag att principerna är det primära.

  Döm själva.

  Pappan

 2. ”Vi är emot integration eftersom det går ut på att ersätta den historia, de rötter, och levnadssätt som de utsatta är fostrade i.
  SD anser i skrivande stund att integration är positivt och att vem som helst kan bli svensk, medan ND:s inställning är att integration förstör folken och svensk är något man föds till. Du blir inte svensk bara för att du pratar svenska och dansar runt en midsommarstång. ”

  http://www.nd.se/faq/fraga.asp?fragaID=64

  Det räcker för mig. Det är inte samma som SD. SD är skraja för det främmande och är skraja för den POLITIK som gått fel. ND anser verkligen att etniciteter inte ska blandas.

  Webbsajten Realisten som många påstår inte är kryptonazistiskt, publicerade nyss en hyllningsartikel till Göran Oredsson (som dog nyss) och NRP. På ND:s hemsida skriver de om Oredsson också och säger att artikel kommer. DET blir intressant. tar de avståd rakt av eller hittar de förmildrande omständigheter.

 3. Så i din värld är etnopluralism samma sak som nazism?

  Etnopluralism:
  ”Att det i världen finns en rik variation av olika skilda folk är värdefullt och en manifestation av livets fantastiska förmåga att ständigt divergera och finna nya uttryckssätt. Alla folk i världen har en moralisk rätt till frihet, oberoende och fortsatt existens, så att det mänskliga livet på jorden kan behålla denna mångfald. Inget folk skall riskera att denna rätt kränks genom undanträngning av eller påtvingad integrering med andra, vitt skilda folk.

  Varje nation har sin unika kultur som håller samman folket. Ett folks samlade erfarenhet kan sägas vara en del av kulturen, då människan har förmågan att föra vidare och utveckla kulturen från generation till generation. De mest betydelsefulla beståndsdelarna i kulturen är principer för hur människor bör förhålla sig till varandra och vad som i övrigt anses vara rätt och riktigt, samt vad som är värdefullt eller eftersträvansvärt. Världens fantastiska mångfald av kulturer är beroende av att varje enskilt folk värdesätter och värnar sin egen kultur.”

  Detta är alltså nazism enligt dig? En rätt sympatisk nazism i så fall.

  Kanske måste vi försöka bena ut vad nazism egentligen är. Förutom ett trubbigt men tungt tillhygge i en dum debatt.

 4. Det roliga är ju att det antagligen är SD som utförde attacken… internbråk inom extremhögern…

 5. Det är nåt som gränsar till nazisem, Pappan, speciellt om man säger att DET (inte vad man har i hjärtat eller hjärnan) är det viktigaste i världen.

  Sen finns ingen kultur utan mötena och blandningen med det utländska, utan invandring av människor med nya idéer. Förstår ND detta?

 6. Dark&Green. Kan vara så. Både vänsterextrema och högerextrema har fejkat attacker på sig. Det viktiga är att det lika väl kan vara Afa för de FÖRESPRÅKAR våld mot högerextrema.

 7. På vilket sätt är SD ”extremhöger” och när har de dokumenterats som våldsbenägna?

  Vilka nya (relevanta) idéer, menar du, är att vänta från MENA?

  Nya idéer sprids numera via nätet och innovationsnärverk.

  Jag hör ingen säga att ”det” (en kultur per nation och nationer i möte) är ”viktigast i världen”. Du blandar ihop två helt olika saker och det värsta är att jag börjar tro att du gör det avsiktligt. Politik handlar om förutsättningarna för mänskligt liv, inte om livets innehåll. Återigen: på vilket sätt menar du att ND:s principer är ”nazistiska” och vad menar du med nazism. Det är en rätt grov sak att säga om någon, som du vet, så det bör underbyggas ordentligt, om man är seriös.

 8. Nu blandar du SD och ND. Men ok. SD VAR våldsbenäget som PARTI fram tills för ca tio -15 år sen då de ändrade sin politik. ND är en annan sak än SD men även de har minskat ner sin användning av våld. Däremot drar ND fortfarande till sig slödder som pysslar med våld. Om vi sen pratar om det där med att fejka attacker så pratar jag om högerextrema i allmänhet. Där har expo dokumenterat en hel del som kan verifieras.

  JUst SD tror jag inte vill fejka en attack, däremot kan det hända att nån galenpanna som sympatiserar med dem vill det. Inte otänkbart. Jag har själv stött på en och annan på både vänster och högerkanten som pratat om att fejka våld. (suck!) Av vänstern och högern skulle jag säga att VÄNSTERN utövar mest politiskt våld just nu och det är absurt och oacceptabelt !

  Om ND säger jag att de är rasister och gränsar till nazismen ganska ofta och det står jag för. Nazism är komplicerat men handlar om en kombination av ”den starkes rätt”, en sorts sociobiologi och idén om blodet eller eticiteterna som det viktigaste (ibland kombinerat med att man tror på kyrkan OCH blodet/etnicitererna). Idén om universell människorätt baserat på IDEER och det som gömmer sig i människors hjärta avvisas ofta som judiskt/modernistiskt/rasförstörande/förstörande av etnicitererna och kulturerna.

  Riktiga nazister hittar man i Svenskarnas Parti och tidiningen realisten.se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskarnas_parti Dvs fd Nationalsocialistisk Front. Det är bara nazism och galenskap rakt av.

 9. ND har ”minskat ner” sin användning av våld. Du implicerar alltså att ND använder våld som politisk metod idag, men har gjort det ännu mer förr. Menar du alltså det — att det politiska partiet Nationaldemokraterna idag använder våld? Ja eller nej?

 10. Det har du rätt i. SD och ND har lämnat våldet baom sig som parti. Det enda jag protesterar mot när det gäller metoderna är att ND inte tillräckligt snabbt kastar ut knäppskallarna. Det är partierna till höger om dem, Svenskarnas parti och patriotpatrasket som står för våldet, tillsammans med Vänsterextremisterna, givetvis. Det sjuka Afa!

 11. Utan att kategoriskt förneka politiskt motiverade våldsdåd från nationalistiska extremister vill jag nog ändå fråga VAR och NÄR sådana har dokumenterats? Och rent självförsvar hör inte riktigt dit.

  Sedan undrar jag fortfarande vad kriterierna är för placeringen av enidéströmning eller en politisk rörelse på höger – vänsterskalan. VAD ÄR HÖGER?

  Eftersom nu varken SD eller ND själva betraktar sig som ”höger”.

  Pappan

 12. Som sagt så har ND lugnat ner sig. Men det borde inte överraska någon att ND haft våldsmän i sina led.

  Jag var inte på Pride http://www.nd.se/nyheter/dokument.asp?dokID=146 men det mesta tyder på att galenpannor i både ND och vänstern stod för det. Jag såg en del galenpannor ur ND stå och provocera vänsteridioter i Helsingborg samma tid och kasta saker på dem.

  Frågan är väl snarast varför du inte ser att våldsideologin ND och SD hade I BÖRJAN var lika våldsam som Afas?

  Nu har de ändrat taktik och VÄNSTERN och ANARKISTERNA bär skammen av att vara de som driver på våldet, det är korrekt!

 13. Visst, även sossarna har ”ändrat taktik” och slåss inte längre på gator och torg.

  Eller så har de mognat och omvärderat ett och annat.

  Kanske även ND har det?

  Sensmoralen är väl att den vi inte gillar inte får utvecklas, eftersom VI har ett behov av att de är osympatiska, för att legitimera vårt behov av att tycka illa om dem, och sprida denna antipati till andra. Vänstern idag (och då menar jag Ohly & Co) ÄR säkerligen mognare i sina värderingar och åsikter än de var på VPK-tiden. Samma gäller nog Abrahamsson & Co. Tror du inte det?

  Sedan är det såklart alltid svårt att veta med offentliga personer, inte minst politiker. De stylas, går på retorikkurser och trixar och har sig, speciellt när de får makt. Titta på MP bara, och jämför med när de först dök upp på scenen!

  Pappan

 14. AFA har en explicit våldsideologi som de inte sticker under stol med. Men har ND något motsvarande? Jag tror inte det, tvärtom. Har de ens haft det? Jag undrar om det inte helt enkelt har haft en hormonstinnare svans. Inte ens BSS bestod bara av brölande skinnskallar med knogjärn, fast de med tiden (och medias lystna hjälp) tog över den rörelsen. I början bestod den tydligen av alla möjliga människor som just tyckte det var en bra idé att bevara Sverige svenskt.

 15. Sedan undrar jag fortfarande vad kriterierna är för placeringen av enidéströmning eller en politisk rörelse på höger – vänsterskalan. VAD ÄR HÖGER?

  Eftersom nu varken SD eller ND själva betraktar sig som ”höger”.

  Pappan

 16. Vänster och höger är luddiga termer, som det mesta. Du har rätt i att jag nog för lättvindigt använt detta begrepp här. Höger och vänster är egentligen inte så bra begrepp, de säger väldigt lite.

  BSS, nazzar, Per Engdahl och co som SD och ND kom ur kan beskrivas som en sorts högerextremism, låt oss istället använda de begrepp jag tidigare valt att använda. Dvs att vi har SD sen har vi de Nationella och storswänska BORTOM dem, det är mer exakt!

 17. Tittat på denna: http://robsten.blogspot.com/2009/11/vi-tittar-pa-de-bruna-rotterna.html

  Ja, de andra partierna har också bruna rötter och har stött rasbiologi och en massa annan skit, men kom inte ur ett projekt som föddes då gammelnazzar och nynazzar satte sig ner runt ett bord. Centerpartiet eller sossarna kom inte ur Sveriges Nationella Förbund eller SNP och NAP/SSS eller Nationalsocialistiska Blocket på 30-talet.

  Och SD ursprung i nazismen är bara 15 år bort!

  Om Robstens försöke att utmåla Sverigepartiet så här: ”Partiet bestod av en brokig samling människor som desperat försökte skapa något slags politiskt motstånd mot den förda politiken. Det är inte genomtänkt, professionellt eller planerat, men Lodenius är tacksam för dessa människors desperata ”David mot Goliat” kamp, som fördes med mycket hjärta men kanske inte lika mycket hjärna.”

  Om det kan jag bara säga att det ger mig två alternativ när det gäller Robsten. Antingen LJUGER han, eller så TROR HAN på det han säger. Tror han på det så delar han säkert SP:s och BSS nazistiska tankar! Jag har mött många av dem och är INTE imponerad!

 18. Jag blir faktiskt mer och mer imponerad av Dig Jerlerup när jag läste Dina kommentarer till AFA. Du skrev en artikel som rörde tjugotalet som visar på eget tänkande. Nazismen i Tyskland kunde vinna insteg pga vänstervåldet och normala människors oro i Tyskland för det ständiga våldet på tjugotalet. Utan vänsterns storhetsvansinne i Tyskland efter första världskriget och efter kommunismens segrar i Ryssland hade aldrig nazismen segrat i Tyskland.

  Ungefär detsamma gäller spanska inbördeskriget. En fanatisk vänsterpolitik baserad på tron om kommunismens blivande världsherravälde hotade stora grupper i Spanien och gav upphov till en motreaktion.

  Tokvänstern i Sverige har idag stöd från media och (tillfälligt av taktiska skäl under valrörelsen av hela) det politiska etablissemanget vilket gör dem stora i korken och gör att de känner att tortyr av politiska motståndare kan vara OK. Oerhört många människor kan på sikt råka i olycka om inte dessa fasoner stävjas. Detta är inget hot utan bara historiska lärdomar.

  Om någon tror att detta illdåd kommer att glömmas bort om inte någon ursäkt ges så har de fel. Mångas barn och barnbarn kommer att påminnas om tortyren av en ung sverigedemokrat som mig veterligen aldrig uttryckt rasistiska åsikter. Man kan dra flera historiska paralleller här men jag avstår naturligtvis.

  Kan man inte tåla en sansad debatt om invandringen så kommer man så småningom att möta en starkare opposition än den av de demokratiska sverigedemokraterna. Därför bör även Jerleruppare rösta på SD 19 sept. Vi har stora möjligheter att bli det tredje största partiet i riksdagen efter 2010 (mycket tack vare tokvänstern).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s