Den identära illusionen…

…eller varför Sverigedemokrater och nationalister har fel!

Sverigedemokraterna och därmed nationalisterna är på väg in i riksdagen. Tyvärr… Och med tanke på hur illa förberedda det politiska etablissemanget är på att hantera Sverigedemokraterna så är jag övertygad att de kommer in i riksdagen. Och detta tycker inte jag om alls!

I ett Sverige med ekonomiska problem och med problem som helt klart härrör från decennier av felaktig intergationspolitik, duger det inte att sopa problemen under mattan och kasta ruttna ägg (eller skramla med nycklar) för att stoppa nationalister. Att, som Expo, båda upp stenkastarslöddret i Afa i kampen mot Sverigedemokraterna kan bara leda till katastrof. Varje gång det ”antifascistiska” Afa ”bankar ner” en fascist får fascisterna minst tre nya medlemmar.

Vad som behövs är modet att gå på djupet och avslöja hur fel de nya nationella rörelserna har i deras människosyn, kultursyn och filosofi, samtidigt som vi är ödmjuka nog att säga att vi politiskt sett gjort hemskt fel i Sverige i mångt och mycket de sista trettio åren!

Forts..

De Identitära

På vägen hem från nattjobbet inatt läste jag det Identitära manifestet.

”Det identitära, vad då?” Kanske läsaren undrar nu.  Och läsaren kanske frågar sig varför man ska läsa poitiska texter från rasister och nationalister överhuvudtaget.

Jo, för att sätter du inte dig in i hur de som nu leder Sverigedemokraterna och de mer skumma nationella grupperna i Sverigedemokraternas kölvatten, så kan man inte stoppa deras framfart! Känn din motståndare, det är A och O!

Och då finns det tack och lov en grupp nationalistiska s.k. ”tänkare” runt nätverket av bloggare som går under namnet ”Motpol”. Dessa formulerar många av de djupaste filosofiska tankarna bakom de nya nationella rörelserna och visar tydligt visar hur fel de tänker. Motpol är ett exempel på ett nytt fenomen som har dykt upp under de sista tio åren, en mer filosofiskt och telogiskt skolad grupp av IDEOLOGER har dykt upp i den snårskog av nationalister, fascister och högerfolk som finns i Europa.

Här ska vi kika närmare på nåt dessa personer knåpat ihop: det identitära manifestet.

Identitet?


Man känner igen sig när man läser manifestet. Grundsatsen är alltid densamma för dessa nationalister och fascister. Familjen ska värnas, nationen, kungen och traditionen upprätthållas och invandringen stoppas och homosexuella är ett hot mot moralen. Gud per definition nåt som är bra att tro på. (Nästan oberoende av vad man tror Gud står för, verkar det som!)

Men detta är inte vilket nationalistiskt svammel som helst. Låt oss se på deras argument.

De utgår från begreppet identitet, att ientitet är det oföränderliga hos människan… Identiteten vilar, enligt identitärerna, på denna grund:

”I förmodern tid, det vill säga före renässansen och reformationen, sågs den grundläggande identiteten som given av vår position och funktion i samhället, familjen och vårt arv samt den religion och kultur vi tillhörde och utövade. Identiteten var för de flesta i Norden organiskt knuten till det vi föddes in i, och förblev i stort sett oförändrad under vår livstid. Kulturella och religiösa symboler, som vi kan kalla för kollektiva identitetsfaktorer, var av stor betydelse. Vi ifrågasatte inte vår varelse eller existens, utan såg oss själva som en del av en större helhet, uppbyggd av delar från det lokala och personliga som familj, hemort och lokala traditioner, till det större som fosterland, europeisk kulturtradition, folkstam, kung och aristokrati, Gud eller Gudar. Kultur, myt och religion var inte åtskilda, utan vilade på samma fundament. Det gjordes alltså ingen åtskillnad på det sakrala och det profana. På samma sätt var människan och samhället ett och samma. Samhällsstruktur, statsbildning och folkgemenskap var tre sidor av samma sak och representerade inte skilda intressen.  Frågor om ras och etnicitet berördes överhuvudtaget sällan; att tillhöra och värna om det egna var en självklarhet liksom att betrakta familjen och lokalsamhället som bas och kärna.

Nu i den senmoderna tiden är identiteten däremot någonting flyktigt. Någonting som är beroende av tid och rum och definieras utifrån politiska och ideologiska beslut, en global kapitalistisk marknad, migration av människomassor och skiftande subjektiva värderingar. Identiteten har i dagens samhälle blivit något vi väljer efter tycke och smak och baserat på aktuella trender.

Den nutida Västvärlden har kommit att bli en materialistisk civilisation, där vår identitet ständigt dekonstrueras, omformuleras och därigenom urholkas…”

Den uppmärksamme med någon historisk kunskap ser att det är något som är fel här. Märker ni vad som är fel?

Jo, före renässansen och reformationen betydde kungen väldigt lite, kärnfamiljen var inte uppfunnen utan, alla barnen växte upp i bysamhällets storfamiljer, och nån europeisk kulturtradition kände de inte till, ja, inte ens ett Europa och inte ens ett FOSTERLAND.

Det fosterland som de nationella omhuldar så är en skapelse som inte existerade i detta identitära drömssamhälle. Faktum är att före renässansen levde de flesta människor med en identitet där den egna byn och de närmaste byarna, i praktiken häradet, var deras hela värld.

Jag ska strax visa varför denna skillnad är så viktig!

Variationer på ett tema

I manifestet ser man att resten som skrivs är variationer på detta första tema. Jag citerar:

”Ett folk anses numera bara vara en folkmassa som tillfälligt delar ett geografiskt territorium och som delar sekulära och abstrakta värderingar, utan någon annan historia eller öde än det nutida livet. En identitet som påbörjas och avslutas med det individuella jaget. En identitet vi själva inte kan definiera annat än ytligt, och inte ligger mycket djupare än vad vi använder för kläder, prylar, underhållning samt befinner oss i för löneklass. Vi har blivit utan betydelse efter vår död och därför historielösa. Familjen är temporär, folket föränderligt och utbytbart. Nationen står bara kvar som en statlig och geografisk struktur, en del av en större överstatlig globalkapitalistisk struktur, tömd på sitt ursprungliga innehåll, och nu bara en administrativ kvarlevnad och symbol för förtryck av europeiska folkgemenskaper och kulturer.

Tiden är kommen för att hitta tillbaks till det fundamentala i existensen, till rötterna och det viljestyrda ödet som formas av det etniska arvet, den egna kulturen, den egna familjen, det lokala samhället, folkstammen och den kulturella skaparkraften.

Vi presenterar härmed ett identitärt program för återfödelsen av den organiska folkstammen; ett samhälle som byggs upp av den individuelles kreativitet och vilja inom den kollektiva gemenskapen. Som börjar med familjen, fundamentet för folkstammen, och slutar med den nordisk-europeiska folkgemenskapen vilken vår stam är en del av…”

Ni ser.  Argumentet återskapas. Det förutsätts åter att det finns nån sorts nordisk-europeisk gemenskap som är grunden för vårt samhälle.

Jag fortsätter:

”Identitära vill skapa en grundläggande och verklig gemenskap och ett samhälle baserat på fundamentala principer grundade på tre faktorer som definierar individens och gemenskapens identitet:

Etnicitet – Individens identitet präglas av det biologiska och sociala arv som den gemensamt delar med andra inom det identitära samhället.
Kultur – Kulturen formas av den etniska gemenskapens vilja och förmåga att skapa och utveckla en kultur som konsekvens av den egna historien, den egna traditionen och det andliga och religiösa fundament som folkstammen har gemensamt. Kulturen är resultatet av alla våra förfäders gemensamma skaparkraft, andliga sökanden och livsvilja som individer och som folkgemenskap. Kulturen utvecklas parallellt med folkstammens förmåga att svara på samtida och framtida utmaningar i dialog med det förgångna, utan att förlora sitt traditionella fundament.
Geografi och natur – Människan, kulturen och identiteten påverkas och präglas också av den geografiska omgivning och natur som den har bosatt över flera generationer. Det är i samspelet med denna natur som identiteten får sin unika och lokala prägel som skiljer den från andra identiteter. Geografi omfattar också det territorium som det identitära samhället bebor och som det har viljan att försvara med sina liv för gemenskapens överlevnad.

Politik handlar för den identitära om inbördes fördelning av maktutövande och maktbalans i relation till andra folkgemenskaper, stater och kulturer utanför det egna identitära samhället. I första hand handlar den politiska kampen om att säkra ett territorium och ett kulturellt livsrum för den identitära gemenskapen. Detta är bara möjligt över tid genom politiskt inflytande, men betyder inte att man börjar med att bekämpa de politiska institutionerna i den politiska kampen, utan snarare genom att på gräsrotsnivå bygga upp den identitära folkgemenskapen i etapper genom aktivism, nätverksbyggande, folkbildning och kulturkamp.”

Motmedlet: MÄNSKLIGHETEN


Grunden för nationalismen är med andra ord en sorts stamgemenskap.

Jag menar att vi bara kan bekämpa denna nationalism om vi på verkligt sett börjar se mänskligheten som en helhet, dvs att vi tänker TVÄRTOM som nationalisterna gör.

Det är en stor utmaning för oss att göra. Det innebär givetvis att man inte kan låta svält och undernäring härja mer, eftersom det som drabbar Afrika förr eller senare drabbas oss också. Vi kan inte stillatigande se på när Iran hänger homosexuella eller då Israel eller Hamas dödar oskyldiga, för att vi vet att förr eller senare drabbar det som sker i Mellanöstern oss också. Etc, etc…

Martin Luther King beskrev det underbart i sin sista bok från 1967. Då beskrev han den universella koppen kaffe, som han kallade det. Hela världen är inblandade i att producera den kopp kaffe vi dricker på morgonen. Inte bara de som odlar och bereder och förpackar samt distribuerar kaffet, utan även de som gjort porslinet, de som gjort maskinerna som gjort kaffekoppen. De som gjort båten kaffebönorna fraktades på. De som ger service åt de som arbetar med att bygga båtarna. Läkare, lärare, lastbilschaufförer, politiker, alla har de varit med om att göra din kopp kaffe.

Och inte nog med det. Hela historien bak i tiden krävs för att förklara hur du får din kopp kaffe. Uppfinnare, lärare, de som tillverkar saker, mammorna, barnen… Tänk bara hur stor påverkan mamman till han som uppfann hjulet haft på mänsklighetens historia!

Stammen mot mänskligheten

Men först nu, under de sista århundradena har vi börjat se mänskligheten som en enhet. Det är en ny och bräcklig idé i mänsklighetens idéflora!

Jag håller med de indentitära att stammen en gång var grunden för mänsklig samvaro. Men historien visar att vi gradvis höjt oss ÖVER stamtänkandet.

Det tragikomiska är att den nationella rörelsen faktiskt förutsätter att mänskligheten faktiskt fungerar så. För på medeltiden fanns inget fosterland och ingen nationalstat. Det fanns Östgötar som kände sig annorlunda än västgötar, och Svear som var annorlunda än götar, etc etc… Som det står i de gamla landsakapslagarna. Om nån från samma landskap dödas, straffades man med dödsstraff, men dödades en från annat landskap fick man böta några daler!

Det här är intressant eftersom den utveckling vi haft INOM Sverige är något vi borde studera och lära oss av när vi tittar på mänskligheten idag.

Och denna utvecklingen är ny. I min morfars generation var fortfarande regionsgemenskapen starkare än någon annan identitet. Och inte bara regioner INOM ett län eller landskap, utan även i så små enheter som byn och staden. Och i de GRUPPER man identifierade sig med i byn eller staden. I Höganäs, där han kom från, var det slagsmål mellan de  som bodde i Höganäs nedre och Höganäs övre. Och det var svårt för en snickare pojke att gifta sig med en gruvarbetareflicka. Det var att gå UTANFÖR gruppen. Ett gifte mellan adel och pöbel var givetvis än mer otänkbart.

Men på något sätt har samhället under de sista hundratalet år lyft sig ÖVER denna stamgemenskap. Att vi enbart kunnat prata om en nation eller ett s.k. fosterland, är stort nog. Fosterlandet skapades genom att folk såg det gemensamma intresset i så vitt skilda kulturer som den skånska och den uppländska (till exempel). ja, idag ser vi inte det som vitt skilda kulturer, men skulle du frågat en 1600-tals bonde skulle du fått se att det sågs som vitt skilt. Och än mer skilda var stånden från varandra.

Ja sannerligen. Kunde man få en smålänning och en skåning att lyfta blicken över stamtänkandet och se det gemensamma i deras mänsklighet (och svenskhet) så kan man givetvis få Svenskar att lyfta blicken och se det gemensamma i HELA mänsklighetens utveckling idag!

Identitära felslut


Åter till det identitära manifestet, där det står:

”Nationen är för identitära i nuvarande läge ett avgränsande av makt uttryckt genom staten och en geografisk och politisk definition av ett territorium. En nation som vilar på universella och abstrakta principer kan inte representera eller avgränsa det identitära samhället. Folkstammen, som identitära kämpar för, känner inga nationella eller statliga gränser, utan börjar och slutar med folkstammens kulturella och etniska gemenskap. Identitära kan i perioder bygga upp samhällen i samhället, men vet att om den identitära folkstammen blir stark nog, kommer den konstitutionella och utanförliggande staten konfrontera det identitära samhället då den förra är oförenlig med folkstammens principer och fundament. Ur ett identitärt perspektiv är nationen idealiskt sett densamma som folkstammen. Nationen kan därtill ingå i en federation med närbesläktade folkstammar. Men utöver den nationella strävan måste identitära kämpa för sin kulturs och sina traditioners återkomst och bevarande.”

Feltänkandet de begår är att tro att nationen är en naturlig grund som funnits där sen evigheters evighet. De har fel! Nationen, fosterlandet, är en skapelse!

Precis som idag olika nationer och olika kulturer finns, så fanns förr ännu mindre stamkulturer. Det var det som gjorde att till och med olika östgötar hade svårt att se sig som en enhet, än mindre kunde de då se en samhörighet med en Smålänning eller en tysk! Det var det som gjorde att en gruvarbetarpojke som dejtade en fiskareflicka kunde pryglas av fiskarbetarflickans vänner så sent som på 1900-talet.

Så vad är egentligen mer naturligt än att säga att: som man kunde skapa en enhet (nation/fosterland) av Sverige så kan vi göra det av mänskligheten också!

Rom byggdes inte på en dag

Detta gör man inte på en dag. Förändringar tar tid. Det tog ca 400-500 år att bygga nationalstatsidén. När en kultur byter religioner tar det många hundra år att ändra kulturen: men nog går det.

Och nog var det något positivt att Smålänningen och skåningen började betrakta sig som delar av samma stam, som tillhörande samma enhet.

Det jag säger är att mänskligheten redan utgör en enhet, en stam. Vi måste bara se det, precis som vi ser idag att Smålänningar och skåningar faktiskt har nåt gemensamt!

Och visst skedde folkförflyttningar även förr. Det unika var att de olika kulturerna i Sverige smalt ihop. När smålänningarna flydde för danskarna på 1560-talet fick de inte mycket stöd från grannlandskapen. Men trehundrafemtio år senare samlade man pengar till nödhjälp åt fattiga landsändar i Sverige och tog hand om barnen som flytt från nöden. Invandring från andra landskap sågs som nåt konstigt på 1560-talet, men redan två hundra år efteråt blev det mer och mer vanligt.

Och ok, migrationen gick inte smärtfritt. Migranterna inom Sverige hade det tufft och upplopp och kriminalitet frodades även då, precis som idag. Men idag ser ingen det som konstigt om en smålänning flyttar till Gävle!

En mänsklighet!

Den identitära illusionen är att det nationen och fosterlandet skulle vara en mer naturlig enhet än mänskligheten är. Ingendera är speciellt naturligt. Vi människor har en tendens att utgå från flocken, stammen, och för en stam är en nation lika onaturlig som mänskligheten är!

Det identitära manifestet slutar med orden: ”Därför är identitära arkeofuturister. Vi kämpar för arkaiska och eviga livsprinciper från tidernas gryning..:”

Detta eviga oförändrade som de kämpar för är inte evigt eller oföränderligt, utan MÄNSKLIGA SKAPELSER! Därför har de identitära fel, mänskligeheten är en enhet och det är lika onaturligt, men RÄTT, att se mänskligheten som en enhet som det någonsin har varit att se en nation, eller ett ”fosterland” som en enhet.

Genom att få folk att genomskåda de nationalistiska illusionerna i smått och stort, på denna nivå och på den mer grundläggande propagandenivån (a la Sverigedemokraterna) kan man stoppa Sverigedemokraterna!

Genom pajkastning eller genom att dölja de verkliga problem som finns vinner man inget! Man bara förlorar!

/Torbjörn Jerlerup

9 tankar om “Den identära illusionen…

 1. Pingback: Etnopluralism – den nya rasismen! | Sverige är inte världens navel!

 2. ”Genom pajkastning eller genom att dölja de verkliga problem som finns vinner man inget! Man bara förlorar!”

  Så bra! Då kanske man får föreslå att du slutar med pajkastning och döljandet av verkliga problem själv!

  Identitarismen är inte hela sanningen. Men inte kosmopolitismen heller.

  MENA-kulturerna är INTE oproblematiska när de folkvandrar hit.

  Låt oss TITTA på det. INTE dölja det.

  Pappan

 3. Jag vet inte om du bara gör dig till eller om du är så dum på riktigt. Att angripa oss identitära utifrån argument om att nationalstaten inte var uppfunnen i förmodern tid är ju en logisk kullerbytta av stora mått och ganska lustigt att se.

  Den identitära ideologin utgår ju just från själva det faktumet i sin argumentering – att identiteten kan verka och har genom historien verkat på olika plan. Både på exempelvis regional, nationell eller imperie-nivå.

  Dessutom verkar du ha någon sorts hat mot olika folkslag och kulturer. Enligt dig ska det bara finnas EN kultur i världen eller har jag missförstått? Låter som ren rasism i mina öron…

 4. Nej inte alls Sigvard. men idéer har spridits i tusentals år, dåliga och bra, och byggt upp alla kulturer till vad de är, sant unika och individuella men också HELT och hållet sammansatta av sånt som kommer från UTANFÖR kulturen. Det unika nu med 1900-taket är att vi tagit steget att också tillåta de som skapar och för vidare idéerna, dvs människorna, att sprida sig lika fritt som idéerna.

  Lika lite som Sverige förlorat sin svenskhet genom alla dessa utländska idéer (majstång, polska, gammeldans, knätofs, siffror, alfabetet, järnvägar, röda trähus med vita knutar, språkpåverkan etc…) så kommer Sverige att förlora sin särart genom att också männsikorna kommer hit.

  Det jag sa om nationalstaten bör ni identitärer fundera över. För ni gör en poäng av att nationen är så unik sånt… Men nationen har egentligen lika lite, och mycket, existensberättigande som begreppet mänsklighet, som ni ogillar.

  /T

 5. Så enligt din mening har blott de invandrare som ”har idéer” rätt att komma hit? Är det detta värde man skall utgå ifrån? Hur definieras och rangordnas isåfall dessa idéer och vad kan betecknas som bra eller dåliga idéer? Om någon inte har några goda idéer, är de då inte välkomna att invandra? Om nej, har det då helt plötsligt ingen betydelse längre? =)

  Men om denna typ av fri invandring bevisligen innebär att exempelvis ett samhälle slungas ner i kaos och våld och där kanske du själv eller någon närstående drabbas av mord eller våldtäkter, är du då villig att ompröva dina idéer om vad det perfekta samhället och EN mänsklighet innebär? Du tycks ha en milt sagt överdrivet naiv syn på människans inneboende godhet men verkligheten ser inte ut så och har aldrig gjort. Det måste man ta med i beräkningen när man uttalar sig om politiska utopier.

  Det är ingen identitär som uttalat att man inte kan vara öppen mot ”utländska” idéer, var har du fått det ifrån? Det senmoderna experimentet med att massimportera främmande folkslag har dock inte visat sig vara lika lyckat…

  Jag ser dessutom att du stödjer den demokratiföraktande och extremrasistiska organisationen EXPO, som fungerar ungefär som sossarnas Gestapo, och att du verkar närmast besatt av Sverigedemokraterna. Det känns verkligen inte sunt. Är du ännu en sån där svenskhatande rasist, Torbjörn?

 6. Nej idéer är ni för. Men om man studerar hur idéer sprids så är det genom invandring främst. Eller genom att svenskar flyttat utomlands eller bott utomlands länge.

  Sen undrar jag vad idén om en mänsklighet har med våldtäkter att göra? Om brottsligheten ökar har det ju med politiska misslyckanden att göra och politiken kan man ändra på!

  För övrigt visar exemplet Sverige ganska bra vad som KAN hända den dag världen förenas mer. Ingen västgöte skulle väl kalla en östgöte för fiende och debatterna om invandrande svear i Götaland som bara våldtar och har sig på grund av sin barbariska asa-tro och kultur, har väl ebbat ut vid det här laget, eller hur?

  Det fanns nåt positivt i att Uppland och Västergötaland såg sitt gemensamma intresse, eller hur!?

 7. Om Expo… De borde skifta fokus till att göra mos av Sverigedemokraternas idéer mycket mer än de gör nu. men generellt sett är de ganska bra.

  Och, aha, alla AFA-kopplingarna frågar du dig nu kanske… Men nej det biter inte på mig. För om du spanar i mina artiklar ser du att jag inte bryr mig så mycket om de kopplingar Sd har till nazzar. Jag bedömer folk och partier utifrån vad de gör NU.

  Om du vill kräva ett sånt bemötande gentemot det du står för, ska du inte kasta skit på Expo på det sätt du anser att de kastar skit mot Sd och Nd. Alltså inga fula ord eller konstiga kopplingar till Hubinette tack..

  Du ogillar Expo. Får jag då fråga vad i deras IDÈER du ogillar?

 8. Expos idéer bygger på att alla åsikter utom deras egna ska förföljas och förintas. Människor som har en annan åsikt om invandringspolitiken blir utsatta för kartläggning, uthängning och regelrätta överfall. Så ska det inte fungera i en demokrati.

  Expos idéer bygger på ett oerhört starkt hat mot svenskar, västerlänningar och den europeiska kulturen. De anser att vissa folkslag och kulturer är mindre värda än andra. De är en rasistisk sekt som sprider lögner och förstör människors liv. Behöver jag fortsätta?

 9. Pingback: Nationalismens dilemma: myten om de statiska folkgrupperna! « Sverige är inte världens navel!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s